20. 09. 2022 Zodpovedné podnikanie

Fond pre transparentné Slovensko podporí rozvoj 6 organizácií

Fond pre transparentné Slovensko oslavuje tento rok 10. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti vyhlásil výzvu zameranú na rozvoj organizačných kapacít organizácií dlhodobo presadzujúcich zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. Podporených bude 6 projektov v celkovej výške 50 000 eur.

O podpore spomedzi prihlásených projektov v rámci grantovej výzvy zameranej na rozvoj organizácií rozhodla nezávislá komisia v zložení:

  • Aneta Világi, Filozofická fakulta UK
  • Zuzana Suchová, Donio
  • Adam Valček, novinár
  • Erik Lášti, Filozofická fakulta UK
  • Martin Slosiarik, Agentúra Focus
  • Michal Vašečka, Bratislava Policy Institute

Podporené organizácie:

Nadácia Zastavme korupciu – Rozvoj fundraisingu – 7 024,50 €

Cieľom projektu je prepojenie s renomovanými fundraisermi z Českej republiky, ktorí patria do iniciatívy „Svět neziskovek“. Títo experti zostavia pre nadáciu ucelenú sériu školení, workshopov a manuál praktických postupov, ktorými ušijú na mieru fundraisingový proces. Procesom vyškolia jedného zástupcu nadácie, ktorý sa bude fundraisingu venovať naplno a rozvíjať ho aj po ukončení projektu. Výsledkom toho má byť zvýšenie počtu podporovateľov nadácie, nárast finančných darov, čo implikuje finančnú stabilitu a možnosť realizácie pripravovaných projektov.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – Posilnenie fundraisingových kapacít pre projekty lepšie spravovanej spoločnosti – 8 580,82 €

V rámci projektu bude vytvorená stratégia fundraisingu vychádzajúcu z mapovania a testovania doteraz málo používaných alebo nepoužívaných nástrojov. Pôjde najmä o: systematický rešerš a oslovovanie firemných stakeholderov zaujímajúcich sa o tému “good governance”, inšpiráciu vo fundraisingu podobných zahraničných NGOs, rešerš zahraničných grantových systémov, získavanie prostriedkov cez reklamné bannery umiestnené na weboch SGI, individuálny fundraising a vytvorenie komunikácie šitej na mieru novo nájdeným fundraisingovým nástrojom. Súčasťou projektu budú aj stretnutia so zástupcami vybraných zahraničných NGOs s cieľom konzultácií.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz – Ekonómia zrozumiteľne – 8 679,69 €

INESS sa venuje najmä vzdelávaniu a advokačnej činnosti. V ich práci je dôležité komunikovať efektívne a pútavo, a tiež mať dostatočné kapacity na pokrytie obsiahlych tém. Projekt sa zameriava na 2 oblasti: 1. Rozvoj komunikačných zručností a) Online komunikácia – príprava grafík, publikácií, spracovanie videí, fotografovanie b) Offline komunikácia – hlasový prejav a prezentačné zručnosti 2. Podpora analytických kapacít a) vyškolenie junior analytika v oblasti zdravotnej politiky b) posilnenie know how v najnovších poznatkoch zo štatistiky a makroekonómie

Aliancia Fair-play – Zlepšovanie zručností a zvyšovanie kvalifikácie AFP – 8 823,50 €

Projekt je zameraný na zlepšovanie zručností a zvyšovanie kvalifikácie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) pracovníkov Aliancie Fair-play a sprostredkovane aj vybranej skupiny novinárov. Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti je jeden z kľúčových nástrojov boja proti korupcii a rozkrádaniu verejných prostriedkov. Napriek tomu na Slovensku ho štát málo využíva. Nedostatky SR v tejto oblasti skonštatovala aj monitorovacia správa Moneyval (Rada Európy) – a to aj v systémových nastaveniach práce slovenskej polície a prokuratúry. Navýšením know-how v téme AML sa organizácia stane kvalitnejšim oponentom pri pripravovaných zmenách v polícii a štátnych inštitúciách.

Transparency International Slovensko – Posilňovanie fundraisingových kapacít TIS – 8 063,50 €

Projekt je zameraný na posilnenie interných fundraisingových a komunikačných kapacít a zručností fundraisingového tímu Transparency a na lepšie zapájanie podporovateľov do poslania organizácie a posilňovanie ich lojality. Preto sa zameriava jednak na vzdelávacie aktivity smerované na fundraisingový tím, na posilnenie fundraisingovej infraštruktúry a komunikácie ako aj na podujatia, ktoré zblížia externých podporovateľov s organizáciou a vytvoria priestor na osobnejšie budovanie vzťahov, ktoré sú základom dlhodobej individuálnej podpory pre Transparency.

VIA IURIS – Posilnenie kapacít VIA IURIS na individuálny fundraising – 8 828,00 €

Aby mohla organizácia kvalitne fungovať a plniť svoje poslanie, musí mať zabezpečené stabilné financovanie. Preto je dlhodobým strategickým cieľom VIA IURIS znižovať ich závislosť na grantových príjmoch a posilňovať pilier financovania založený na individuálnych a firemných darcoch. Vďaka projektu bude vypracovaná stratégia individuálneho fundraisingu a rozbehnutá intenzívnejšia komunikácia s darcami. Pre programy organizácie, ale aj pre skvalitnenie fundraisingu je dôležitá kvalitná komunikácia s verejnosťou. Projekt bude preto zameraný aj na strategický rozvoj v oblasti komunikácie, zlepšenie dosahu newslettera a intenzívne využívanie nových komunikačných kanálov, najmä sociálnych sietí.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.