01. 12. 2017 Nadácia Pontis

Grantová výzva „Vytvorme domov 2018“

Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na pomoc ľuďom bez domova.

Cieľom grantovej výzvy je podporiť projekty, ktoré sa systematicky zaoberajú problematikou ľudí bez domova.

 

Kto sa môže prihlásiť do grantového programu „Vytvorme domov 2018“?

Oprávnenými subjektmi, ktoré môžu žiadať o grant v aktuálnom grantovom programe  sú neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace v Bratislavskom kraji, ktoré sa systematicky venujú problematike ľudí bez domova.

Aké projekty môžu byť podporené?

 • projekty zamerané na poskytovanie služieb ľudom bez domova ako je uspokojenie základných ľudských potrieb – jedlo, ošatenie, hygiena, zdravotná starostlivosť;
 • podpora poskytovania služieb v oblasti sociálneho poradenstva;
 • podpora riešení v otázkach zamestnávania ľudí bez domova;
 • projekty, ktoré prispejú integrácii ľudí na ulici do bežného života a pomáhajú im preklenúť ťažké životné obdobie;
 • projekty zamerané na snahu o dlhodobé a trvalo udržateľné riešenia v oblasti bezdomovectva;
 • projekty, ktoré sa snažia búrať predsudky o ľuďoch bez domova;
 • organizovanie dobrovoľníckych podujatí a happeningov, ktoré sa týkajú ľudí bez domova;
 • organizovanie vzdelávacích aktivít pre sociálnych pracovníkov;
 • iné inovatívne projekty, ktorých cieľom je zlepšovať život ľudí bez strechy nad hlavou. 

 

Celkovo bude prerozdelených 20.000 eur, maximálna výška podpory jedného projektu je 5.000 eur.

 

Časový harmonogram:

4. december 2017                                            zverejnenie výzvy 
21. január 2018                                               uzávierka prijímania projektov 
6. február 2018                                                zverejnenie výsledkov 
15. február – 31.august 2018                         realizácia podporených projektov, čerpania
15. september 2018                                       termín podania záverečné správy a vyúčtovanie projektov

Rozhodovanie o podpore projektov
O výške podpory predložených projektov bude rozhodovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadačného fondu Mercedes v Nadácii Pontis podľa nasledovných kritérií:

 1. Trvalá udržateľnosť projektu – perspektíva ďalšieho pokračovania a rozvoja činnosti organizácie aj po skončení projektu.
 2. Kvalita a zrozumiteľnosť projektu –  projekt je detailný, vzbudzuje dôveru, plánované aktivity sú detailne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 3. Spolupráca s inými organizáciami, ktoré sa venujú problematike ľudí bez domova alebo s inštitúciami – mestom, samosprávou a i.
 4. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Termín realizácie projektov
Projekty môžu byť realizované v období od 15. februára 2018 do 31. augusta  2018. Týmito termínmi je ohraničené aj čerpanie grantu.  

Schválené granty vyplatíme v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 90% schváleného grantu po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu a druhú vo výške 10% po predložení záverečnej správy.

Prijímanie projektov
Podať projekt je potrebné cez elektronický formulár na webovej stránke www.darca.skna ktorej si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto.

Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa, pričom pri registrácii je potrebné vybrať  Nadačný fond Mercedes v Nadácii Pontis a program “Vytvorme domov 2018”. Ak už bol žiadateľ v minulosti na Darcovi zaregistrovaný, pre nový projekt je potrebné sa registrovať znovu a uviesť aktuálne údaje. 

Pred vyplnením samotného formulára projektu v sekcii Náš projekt je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky v časti Informácie o programe (po prihlásení sa do Vášho konta na Darca.sk) 

Kontrola realizácie projektov
Nadácia Pontis ako administrátor Nadačného fondu Mercedes uzavrie s podporenými subjektmi zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží online vypracovanú  záverečnú správu a zašle riadne označené kópie požadovaných účtovných dokladov poštou alebo ich vloží elektronicky do záverečnej správy v časti Galéria;
 • súčasťou online záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely.

Zástupcovia Nadácie Pontis môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring plnenia projektu a využitie prostriedkov kontrolovať aj po ukončení projektu.

Kontakt: Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte programovej koordinátorke Nadácie Pontis Daniele Kellerovej: daniela.kellerova@nadaciapontis.sk alebo volajte tel. číslo 0903 437 462.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111