15. 12. 2022 Sociálne inovácie

EDUakcelerátor 2022 sa skončil. Organizáciám pomáhal v nastavovaní vzdelávacích programov

Hodnotiaca komisia rozhodne, ktorý získa podporu vo výške 30-tisíc eur.

Mentoringovo-akceleračný program sa po troch mesiacoch skončil. Päť organizácií do neho prinieslo svoje programy určené žiakom a žiačkam slovenských škôl, v ktorých sa zameriavajú na:

Podpora od mentorov, výskumníkov a externých konzultantov

Intenzívna práca organizácií prebiehala pod vedením osobných mentoriek a mentora. Nastaviť sledovanie dopadu aktivít pomáhali výskumníčky a výskumník. Súčasťou EDUakcelerátora boli aj stretnutia s expertkami a expertmi na témy, ktoré organizácie identifikovali ako dôležité, no nespadali do expertízy ich mentorov.

Centrum komunitného organizovania (CKO)

S mentorkou Zuzanou Suchovou sa v programe zameriavali na fundraising a komunikáciu. Vytvorili dizajn manuál pre sociálne siete, databázu živých mediálnych kontaktov a odskúšali ju na niekoľkých prezentáciách pre rôzne cieľové skupiny. Počas akcelerátora hľadali nové spôsoby získavania zdrojov zacielené na firmy. Vytvorili ponuku pre firmy a zorganizovali s nimi stretnutie.

Za kľúčové považujú najmä zmenu merania dopadu pod vedením Jany Fúskovej (Trnavská univerzita), ktorá im pomohla nájsť jednoduchšiu metódu sledovania hodnotových a postojových posunov u žiakov. Predtým používali asociačný experiment, prešli na metódu sociálnym dištancom prostredníctvom programu Survio, a to na vzorke 1 000 žiakov.

DASATO

Pod vedením mentorky Martiny Královej upravovali víziu a misiu organizácie a zároveň pracovali na fundraisingovej stratégii. Vytvorili aj niekoľko nových produktov, z ktorých väčšinu stihli otestovať a zaradiť do portfólia. Jedným z nich je DASATO na školách. Okrem vytvorenia konceptu nového programu, sa im podarilo už vyškoliť 155 študentov stredných škôl na východnom Slovensku.
Vytvorili tiež workshop pre firmy so zameraním na to, ako pritiahnuť mladé talenty; HR databázu a projekt v praxi s alumni študentmi.

Na alumni sa zamerali aj pri nastavovaní sledovania dopadu s konzultantkou Romanou Kanovskou (Nadácia Pontis).

Prezentáciu svojich aktivít firmám za účelom získania podpory im pomáhala nastaviť Ivana Hollá, aktuálne naša kolegyňa, ktorá 8 rokov pracovala v Procter & Gamble.
Uchopiť víziu a misiu organizácie pomáhala DASATO Ivana Kompasová (Nadácia Pontis).

Emtegra – Emocionálny Kompas

Slovami spoluzakladateľky Anky Viľchovej, vďaka akcelerátoru a mentorke Vande Hlaváčkovej vznikol ich kľúčový program Emocionálny Kompas.
Podarilo sa im naplniť hlavné ciele, a to vypracovanie strategického plánu komunikácie a fundraisingu, posilnenie komunikačných a fundraisingových zručností tímu, realizácia fundraisingovej kampane a komunikácie s firemnými donormi.
Výsledkom kampane na platforme donio.sk boli okrem vyzbieranej sumy 2694 eur aj nové dohodnuté stretnutia s podporovateľmi, väčšia viditeľnosť, nárast sledovateľov, a s tým spojený ďalší záujem škôl o program o duševnom zdraví a práci s emóciami.

Pod vedením Ivety Juricovej sa Emtegra zamerala na prípravu pozorovacích hárkov pre učiteľky na sledovanie posunu žiakov v jednotlivých oblastiach zamerania projektu ako: práca s emóciami, rozvoj láskavosti a empatie u žiakov.

Impact Games

Ich mentorom bol Róber Magyar (SuperScale), expert na hry.
Rozšírili počet vzdelávacích hier, ktoré v súčasnosti vedia využiť učitelia na škole v rámci desiatich predmetov, okrem iného napríklad slovenčiny, prvouky, etickej výchovy, dejepisu či geografie. Rovnako uskutočnili validačnú marketingovú kampaň cez cold mailing a cold calling, v rámci ktorej zisťovali, či školy budú mať záujem o produkt platformy so vzdelávacími hrami.

S jej nastavovaním organizácii pomáhala Stanislava Staselová (O2). Konzultáciu k firemného fundraisingu poskytla Dominika Horňáková (festivalu Pohoda).

S výskumníkom Martinom Kurucom (Univerzita Komenského) prešli nastavovaním teórie zmeny a definovaním cieľov svojich aktivít.

Slovenská debatná asociácia (SDA)

Počas akcelerátora dokázali navýšiť počet zapojených žiakov do programu Olympiáda kritického myslenia z minuloročných 2285 na tohtoročných 5637. Pracovali tiež na vyváraní elearningovej platformy, v rámci čoho implementovali feedback mentorky Tiny Ličkovej. Okrem samotného dizajnu platformy zároveň pripravovali aj obsah kurzov na platforme.
Vnímajú, že aj vďaka akcelerátoru sa program stal jedným z pilierov organizácie.

S pomocou výskumníka z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Jakuba Lieskovského vytvorila SDA  adaptovaný formulár pre študentov na zmeranie zručností v kritickom myslení, rozpoznávaní manipulácie, hoaxov a v postojoch k menšinám.

So špecialistom elektronického vzdelávania Róbertom Baumgartnerom (NAY) organizácia konzultovala metodiku učebných blokov v online prostredí tak, aby to pre študentov bolo efektívne.
Expertka na sociálne siete Lucia Víglašová (Nadácia Pontis) poskytla SDA spätnú väzbu k otázke, či tvoriť samostatné účty pre jednotlivé programy, ako aj k vytváraniu stratégie rozdielneho obsahu na jednotlivých účtoch.

Členovia hodnotiacej komisie Heliodor Macko a Andrea Basilová (sprava) s účastníkmi EDUakcelerátora (Richard a Ondrej zo Slovenskej debatnej asociácie, Zuzana a Maroš z Centra komunitného organizovania)

Podpora vo výške až 30-tisíc eur

Jednému z akceleratoristov poskytneme sumu až do výšky 30-tisíc eur. Financie využije na šírenie a rozvoj programu. Práve preto sme zostavili aj hodnotiacu komisiu, ktorá bude o podporenej organizácii rozhodovať, a s ktorou mali organizácie počas akcelerátora štyri stretnutia.

Na poslednom stretnutí v decembri predstavili účastníci EDUakcelerátora okrem posunov aj rámcové uvažovanie o prípadnom využití nenávratného grantu na šírenie a rozvoj svojho programu v sume 30-tisíc eur, ktoré získa jedna organizácia.

Kritéria výberu podporenej organizácie

  • Potenciál pozitívneho dopadu (Rieši program problém, ktorý je dôležitý, zanedbaný a riešiteľný? Ako výrazne vplýva intervencia na školy, učiteľov alebo žiakov? Aká je pridaná hodnota v porovnaní s existujúcou konkurenciou?),
  • Potenciál dosahu (Je výsledok dosiahnuteľný z hľadiska kapacít organizácie? Je predpoklad, že škola/učitelia/žiaci dokážu program absorbovať a aplikovať? Aký je odhadovaný počet učiteľov/žiakov, ktorých program môže zasiahnuť?),
  • Realizačný tím za programom a skúsenosti organizácie (Počet ľudí za programom, ich expertíza, nasadenie, udržateľnosť),
  • Možný dopad podpory od Nadácie Pontis na organizáciu (Finančná efektívnosť navrhovaného riešenia).

Komisia v zložení Andrea Basilová (Sensoneo), Miroslava Hapalová (UNICEF), Heliodor Macko (SEAK Energetics), Norbert Maur (Nadácia Pontis) a Ondrej Smolár (Soitron) rozhodne o tom, ktorému programu bude podpora určená, 24. januára 2023 na Impact Summite.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.