29. 04. 2016 Zodpovedné podnikanie

Jeden Slovák vyprodukuje ročne v priemere 330 kg komunálneho odpadu, len 8 % z neho recyklujeme

Nadácia Pontis podporila iniciatívu zameranú na vzdelávanie občanov na tému odpad, jeho zber, recyklácia a zhodnocovanie.

Národný vzdelávací projekt chce vzdelávať ľudí o odpade

Projekt Odpad je surovina má za cieľ prispieť k zdravému životnému prostrediu a vyššej kvalite života. Iniciatíva, podporená aj spoločnosťou Philip Morris Slovakia s. r.o., má pomôcť zvýšiť povedomie verejnosti na tému odpad a prinášať príklady dobrej odpadovej politiky. Je zameraná nielen na obce, mestá, regióny, ale aj na nás všetkých, jednotlivcov, pretože jednotlivci produkujú najviac odpadu. Je na nás, ako budeme pristupovať k odpadu, ako ho budeme zbierať, triediť, recyklovať, zhodnocovať, a ako prijmeme fakt, že odpad je surovina.

Do roku 2030 by sme mali recyklovať 70 % komunálneho odpadu

Národný vzdelávací projekt vychádza z programového vyhlásenia vlády v oblasti trvalo udržateľného rozvoja životného prostredia Slovenska a záväzkov členských štátov Európskej únie v tejto oblasti. Členské štáty majú v záujme do roku 2030 recyklovať 70 % tuhého komunálneho odpadu a 80 % odpadov z obalov a od roku 2025 zakázať ukladanie recyklovateľného odpadu na skládky. V súčasnosti každý človek v EÚ ročne spotrebuje 16 ton surovín a každý rok EÚ použije viac ako 56 miliónov plastov, ale recykluje iba 26 % plastového odpadu.

Široká verejnosť by sa mala naučiť, ako predchádzať odpadom

Vzdelávanie občanov Slovenska má viesť k ich zodpovednému prístupu k odpadu a uvedomeniu si, že odpad je surovina. Projekt Odpad je surovina chce naučiť, vysvetliť, upozorniť občanov na všetky atribúty súvisiace s odpadom, aby sme sa naučili predchádzať odpadom a lepšie nakladať so surovinami. Projekt chce v dlhodobom horizonte zvýšiť vzdelanostnú úroveň občanov a zodpovedným ľudským prístupom ukázať, že nám záleží na budúcnosti, trvalo udržateľnom raste a ochrane životného prostredia.

Viac informácií nájdete na stránke projektu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111