05. 05. 2015 Zodpovedné podnikanie

K pivu patrí zodpovednosť

S Drahomírou Mandíkovou zo spoločností Pivovary Topvar a Plzeňský Prazdroj sme sa rozprávali o zodpovednosti pivovarníkov.

Drahomíra Mandíková je riaditeľka pre firemné vzťahy a komunikáciu ČR&SR spoločností Pivovary Topvar a Plzeňský Prazdroj. Vedie stratégiu spoločenskej zodpovednosti a udržateľného rozvoja, zastrešuje internú a externú komunikáciu. Súčasne riadi oblasť industriálneho turistického ruchu a zachovania tradícií.

Okrem toho pôsobí v rôznych významných profesijných inštitúciách, napríklad ako členka predsedníctva Českého zväzu pivovarov a sladovní sa aktívne zapája do rozvoja českého pivovarníckeho priemyslu. Na Slovensku bola predsedníčkou Klubu firemných darcov. Ako členka Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu sa venovala i dodržiavaniu etických pravidiel komerčnej komunikácie.

Na workshope Cesta k zodpovednosti, ktorý bude deň pred CEE CSR Summit-om (27. mája 2015), priblíži zavádzanie zodpovedného podnikania do firmy.

 

Už 15 rokov pôsobíte medzi pivovarníkmi na Slovensku i v Českej republike. Robia výrobcovia piva, na základe Vašich skúseností, v našom regióne zodpovedný biznis?

Výroba piva má v našich krajinách dlhú tradíciu a pivo patrí k najobľúbenejším nápojom Slovákov aj Čechov. Pivo sa varí z čisto prírodných surovín, a preto je prirodzené prepojenie pivovarníkov na pestovateľov jačmeňa či chmeľu. Našim cieľom je šetrné využívanie prírodných zdrojov. V našich pivovaroch v Čechách aj na Slovensku sa v rámci zodpovedného podnikania dlhodobo venujeme znižovaniu spotreby vody a energií, znižovaniu emisií CO2, efektívnemu riadeniu obalov a odpadov.

Ako významní zamestnávatelia v jednotlivých regiónoch sa venujeme podpore komunít, máme rozvinuté charitatívne programy na zlepšenie kvality života ľudí v okolí našich pivovarov. Spolu s ostatnými pivovarníkmi investujeme do prevencie nezodpovedného pitia. Popis konceptu a zoznam všetkých aktivít je skutočne dlhý. Verím, že pivovarníci môžu byť pre ostatné odvetvia príkladom aj inšpiráciou v rámci zodpovedného prístupu k podnikaniu.

Akú históriu majú tieto aktivity? Kedy sa vo vašich pivovaroch a firme začal skloňovať férový prístup v podnikaní?  

Tejto oblasti sa venujeme dlhodobo a keby sme sa pozreli hlboko do  minulosti, mnohé vtedy realizované aktivity v našich pivovaroch by mohli byť označené za CSR iniciatívy. Koncepčne sa zodpovedný prístup a tzv. udržateľný rozvoj stal súčasťou našej celkovej firemnej stratégie po roku 2000. To znamená, že pripravujeme dlhodobú stratégiu udržateľného rozvoja, na horizont troch až piatich rokov, plánujeme aktivity v rámci ročných akčných plánov, pravidelne vyhodnocujeme a reportujeme, ako sa nám darí naše plány napĺňať.

V minulom roku sme nadviazali na naše dlhoročné skúseností so zodpovedným podnikaním a prijali sme v oboch krajinách program Prosperita, ktorý pred nás až do roku 2020 stavia ambiciózne ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Tie budeme napĺňať vďaka úzkej spolupráci s našimi partnermi – či už sú to zákazníci, dodávatelia alebo ďalší partneri. Spoločne chceme vytvárať prosperujúci svet!

Na workshope Cesta k zodpovednosti, ktorý bude deň pred CEE CSR Summit-om, priblížite zavádzanie zodpovedného podnikania do firmy. Aký prvý krok by mali firmy urobiť, ak sa chcú vydať na cestu k zodpovednosti?

Myslím, že už samotné rozhodnutie je dôležité a je prejavom zodpovednosti. Keď má firma pocit, že je správne sa tejto oblasti venovať, treba sa do toho pustiť. Firmy, ktoré nemajú zamestnancov venujúcich sa priamo oblasti zodpovedného podnikania, často rozvíjajú skôr čiastkové projekty.

Pre tých, ktorí sa chcú venovať tejto oblasti systematicky, je dôležité venovať čas príprave. Zvolené programy zodpovedného podnikania by mali brať do úvahy typ firmy a jej aktivít, ako aj vplyv jej podnikania na okolie. Na začiatku môže ísť o projektové záležitosti, neskôr by mala firma zahrnúť tento prístup do celkovej stratégie. Dôležité je premyslieť si priority, naplánovať potrebné ľudské a finančné zdroje, vyhodnotiť potenciál prístupu z pohľadu udržateľnosti. Je potrebné vopred sa zamyslieť aj nad konkrétnymi cieľmi, systémom ich merania a vyhodnocovania. Úplne na úvod je však najdôležitejšia viera, že tento prístup je správny, ako aj podpora vedenia a zamestnancov.

Aká je hlavná motivácia Pivovarov Topvar a Plzeňského Prazdroja robiť biznis inak?

Dnešná spoločnosť čelí celosvetovo veľkým výzvam a v hre začína byť naozaj veľa: či už ide o zmenu klímy, chudobu, nedostatok vody, problémy v bezpečnosti dodávok potravín alebo škody spôsobené nezodpovednou konzumáciou alkoholu – tomu všetkému je potrebné venovať veľkú pozornosť, aby sme zaistili udržateľnosť a prosperitu pre všetkých. Tieto naliehavé problémy sú spoločné pre obyvateľov krajín, v ktorých pôsobíme, pre podniky a štátne orgány a všetci ich musíme riešiť spoločnými silami.

Osobne verím, že iba tie firmy, ktoré sú pripravené sa na riešení podieľať, budú úspešné aj v dlhodobom horizonte, a preto je tento prístup neoddeliteľnou súčasťou našej podnikateľskej stratégie.

Neprajníci by mohli tvrdiť, že výrobca piva, hoci je to nízko-alkoholický nápoj, ale alkohol obsahuje, nemôže byť považovaný za zodpovedného. Čo by ste zástancom takéhoto názoru odkázali? V čom spočíva vaša zodpovednosť?

Chceme svet, v ktorom budú naše piva vyrábané, ponúkané, predávané a konzumované zodpovedným spôsobom. Naše pivné značky prinášajú potešenie a osvieženie miliónom ľudí. Sú neoddeliteľnou súčasťou pri spoločných stretnutiach a oslavách.

Nezodpovedná konzumácia alkoholu však môže mať závažný dopad na jednotlivcov, skupiny obyvateľov i ich okolie. V oblasti zodpovedného prístupu ku konzumácii alkoholu máme veľmi prísne pravidlá, ktoré prekračujú zákonom určený rámec a je pre nás dôležité, aby mali naši konzumenti k dispozícii všetky potrebné informácie o našich produktoch.

Spomínate svoje zodpovedné aktivity aj vo vašej marketingovej komunikácii? Má slovenský alebo český zákazník záujem o takéto informácie? 

Určite áno. Širokú verejnosť aj médiá o tejto oblasti informujeme rôznymi komunikačnými kanálmi a formami. Aj naše pivné značky majú vo svojej komunikácii  elementy CSR. Zaznamenávame zvýšený záujem o túto oblasť z rôznych strán.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111