31. 03. 2015 Nadácia Pontis

Lepší život aj za peniaze na projekty z grantu automobilky

Nadačný fond Kia chce zlepšiť život ľudí odkázaných na sociálnu pomoc.

Grantovýprogram Región sociálne vyhlásený v NadačnomfondeKia Motors Slovakia v Nadácii Pontis podporuje kvalitu sociálnych služieb a sociálne poradenstvo v Žilinskom kraji. Medzi podporenými projektmi sú aj turčianske. MARTIN. Nadačný fond Kia Motors Slovakia chce zlepšiť život ľudí odkázaných na sociálnu pomoc v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj mimo nich.

Vyše tridsiatka podporených projektov

Z počtu 64 podaných projektov v tomto roku budú vďaka schváleniu grantu v hodnote do 5 000 eur realizovať neziskovéorganizácie, zariadenia sociálnych služieb a rozpočtové organizácie 33 projektových zámerov. Na grantovýprogram spoločnosť Kia Motors Slovakia vyčlenila 100 000 eur.

Matias bude robiť aj worshopy

Medzi podporenými projektmi sú aj turčianske. Neziskováorganizácia Matias Martin pripraví 20 workshopov zameraných na potreby rodín s dieťaťom s poruchami autistického spektra. Rodičia s deťmi sa tiež naučia, ako funguje motivácia a posilňovanie želaného správania, nevynechajú ani hru a voľnočasové aktivity. Organizátori chcú prispieť k tomu, aby sa rodičia detí s autizmom necítili bezmocní, a aby svojim deťom vedeli odborne pomôcť. Pridanou hodnotou bude spoločné stretnutie rodín v podobnej životnej situácii, zdieľanie skúseností a vzájomná podpora. Z nadačnéhofondu dostali 1 450 eur. Zlepšiť kvalitu života ľudí s mentálnym postihnutím vytvorením bohatej ponuky možností pre rozvoj ich talentu, zručností a schopností, si zaumienili členovia občianskeho združenia Vlastnou cestou Martin a po úspechu prvého ročníka programu Voľný čas bez hraníc chcú v tomto roku zorganizovať aj jeho druhý ročník. Pomôcť im pritom má aj príspevok nadácie vo výške 2 680 eur.

Vlastnou cestou – pre rozvoj talentov

„Ľudia s mentálnym postihnutím budú mať možnosť sa pravidelne stretávať a rozvíjať svoje záujmy. Otvárame rôzne kluby a krúžky, napríklad kurz varenia, záhradnícky, turistický, rybársky, fotografický krúžok, tvorivé dielne, či zmyslové dielne a muzikoterapiu,“ približuje projektový zámer vedúca programu Erika Krebesová. Dielní a kurzov sa zúčastní približne 70 detí a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

Dobrý pastier bude môcť rekonštruovať

Úspešní v uchádzaní sa o grantovú podporu z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia bolo aj Občianske združenie Dom nádeje Martin. Na zvyšovanie kvalifikácie členov občianskeho združenia dostali 798 eur. Dobrý Pastier z Kláštora pod Znievom bude môcť za peniaze nadácie (4 990 eur) rekonštruovať sociálne zariadenia. Domov sociálnych služieb Méta Martin získal na svoj projekt Uprostred lesa 4-tisíc eur a obec Horný Kalník na projekt Žime život spoločne 2 500 eur.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111