27. 11. 2015 Zodpovedné podnikanie

Najlepší zamestnávatelia majú až 77 % motivovaných zamestnancov, tvrdí štúdia Aon Best Employers

Zástupcovia víťazných firiem, ktoré si odniesli ocenenie AON Best Employers 2015.

Zo 42 zaregistrovaných firiem z rôznych odvetví získali v kategórii Malé a stredné spoločnosti titul firmy Davinci software, Hilti, Imperial TobaccoSOS electronic. Medzi ocenené firmy v kategórii Veľké spoločnosti sa prebojovala spoločnosť O2 Slovakia. O získaní titulu všetkých víťazov rozhodla nadštandardne vysoká miera motivovanosti ich zamestnancov.

Hlavným kritériom pre udelenie titulu Aon Best Employer v rámci tejto štúdie je hodnotenie spoločnosti vlastnými zamestnancami. Hodnotenie prebieha vo firmách prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Dlhodobé analýzy spoločnosti Aon Hewitt ukazujú, že motivovaný zamestnanec o svojej firme pozitívne hovorí, spája s ňou svoju budúcnosť a vynakladá úsilie navyše, ktoré pomáha zlepšovať obchodné výsledky spoločnosti. Všetky víťazné spoločnosti sa vyznačujú vysokou mierou motivovanosti, dôveryhodným a motivujúcim vedením, kultúrou vysokej výkonnosti a dobrou povesťou.

Podmienky pre získanie ocenenia Aon Best Employer Slovensko 2015 splnilo celkovo 5 spoločností (zo 42 prihlásených). V kategórii Malé a stredné spoločnosti si odniesli titul 4 firmy z celkových 26 prihlásených v tejto kategórii, a len 1 firma z kategórie Veľké spoločnosti z celkových 16 prihlásených.

Kto teda patrí tento rok medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska?

V kategórii Malé a stredné spoločnosti (od 50 do 249 zamestnancov) získali ocenenie (abecedne):

V kategórii Veľké spoločnosti (250 zamestnancov a viac) najlepších zamestnávateľov tento rok reprezentuje jedna spoločnosť, a to:

V najlepších spoločnostiach je až 77 % zamestnancov motivovaných

Ivana Botošová, projektová manažérka štúdie Aon Best Employers, Aon Hewitt, hovorí: „V priemere je v najlepších spoločnostiach 77 % ich zamestnancov motivovaných. U spoločností, ktoré nepatria medzi najlepších, je to menej ako polovica, len 44 %. Od roku 2013 miera motivovanosti zamestnancov na Slovensku mierne klesá a tiež klesá miera motivovanosti najlepších zamestnávateľov.“

Samotní zamestnanci najlepších zamestnávateľov hodnotia svoju pracovnú skúsenosť odlišne v porovnaní s tými, ktorí pracujú v ostatných firmách. Výrazný rozdiel medzi Best Employers a ostatnými vidíme v prístupe vrcholového vedenia, vo finančnom aj nefinančnom odmeňovaní a v tom, ako je samotná firma nastavená z pohľadu procesov a podpory vzdelávania.

V oblasti vrcholového vedenia sme zaznamenali, že tým najlepším sa darí pristupovať k zamestnancom ako k tomu najcennejšiemu, čo spoločnosť má (70 % u Best Employers vs 29 % u ostatných zamestnávateľov). Zároveň zamestnanci tých najlepších oveľa viac oceňujú otvorenú a úprimnú komunikáciu a prístupnosť vrcholového vedenia. Výrazný rozdiel je aj vo vnímaní ďalšieho smerovania spoločnosti: až 73 % zamestnancov pracujúcich u tých najlepších hovorí, že ich vrcholový manažment robí dobré obchodné rozhodnutia (v porovnaní s 41 % u ostatných), a 68 % hovorí, že vrcholové vedenie ich vie nadchnúť pre budúcnosť spoločnosti (vs. 28 % u ostatných).

Ďalšou oblasťou, ktorá výrazne odlišuje Best Employers od ostatných, je odmena a uznanie. U najlepších firiem má až 68 % zamestnancov pocit, že za svoj prínos dostávajú spravodlivú odmenu (vs. 31 % u ostatných). Títo zamestnanci tiež vnímajú, že dostávajú primerané nefinančné uznanie za ich pracovné úspechy (73 % vs. 38 %).

V neposlednom rade je odlišujúcou oblasťou aj samotné nastavenie a prístup spoločnosti. Až 78 % zamestnancov pracujúcich u tých najlepších hovorí, že v prípade zmien sú dostatočne informovaní (oproti 39 % u ostatných). Najlepšie firmy viac podporujú svojich zamestnancov v prinášaní nápadov, pomáhajú im identifikovať oblasti pre rozvoj a podporujú ich vzdelávanie a rozvoj. K tomu všetkému oveľa viac plnia sľuby, ktoré dávajú svojim zamestnancom (77% u najlepších vs. 44 % u ostatných).

Miera motivovanosti na Slovensku mierne klesá a s ňou klesá aj priemerná spokojnosť

Priemerná miera motivovanosti zamestnancov na Slovensku dosiahla tento rok úrovne 51 %. V porovnaní s rokom 2014 ide o pokles 2 percentných bodov. Súčasne s klesajúcou mierou motivovanosti zamestnancov sme zaznamenali tiež klesajúci trend v ich spokojnosti s mnohými meranými oblasťami pracovného života. Medzi najväčšie poklesy patrí spokojnosť s prácou vrcholového vedenia. Menej zamestnancov je presvedčených o tom, že vrcholové vedenie robí dobré obchodné rozhodnutia a dokáže nadchnúť pre budúcnosť firmy, v ktorej pracujú.

Ďalší negatívny trend vidíme v oblastiach pracovného prostredia, rovnováhy pracovného a súkromného života a stresu, ktorý je spojený s prácou.

V porovnaní s minulým rokom je tiež menšie percento zamestnancov, ktorí rozumejú tomu, na čom závisí ich mzda.

Objavujú sa však aj oblasti, v ktorých je spokojnosť zamestnancov vyššia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Dlhodobo rastie spokojnosť zamestnancov s prácou ich priameho nadriadeného. Stále viac zamestnancov vníma, že priamy nadriadený oceňuje ich snahu, vedie zamestnancov k zodpovednosti za výkon a poskytuje im pravidelnú spätnú väzbu.

Viac zamestnancov je tiež presvedčených o tom, že spoločnosť podporuje ich vzdelávanie a rozvoj a že majú príležitosti pre rozvoj ich kariéry.

Pozitívnejšie ako v minulom roku zamestnanci vnímajú náplň práce. Je viac zamestnancov, ktorých každodenná práca baví a zároveň si môžu vybrať, ako svoju prácu spravia čo najlepšie.

Prečo sa snažiť o vybudovanie kultúry s vysokou motivovanosťou a byť tým najlepším?

Najlepšie spoločnosti si dokážu udržať výrazne viac zamestnancov, ktorí im pomáhajú plniť obchodné ciele (tvrdí to 75 % zamestnancov pracujúcich u tých najlepších, ale len 46 % zamestnancov ostatných spoločností). To, že zamestnanci tých najlepších sú viac lojálni, je viditeľné aj na celkovej fluktuácii, kde u Best Employers dosahuje celková fluktuácia úrovne 7 %, u ostatných 13 %.

Best Employers majú viac motivovaných zamestnancov, ktorí nielenže spĺňajú, ale dokonca prekonávajú svoje ciele. U tých najlepších až 59 % zamestnancov plní svoje ciele nad očakávania (vs. 39 % u ostatných).

 

Zdroj: TS Aon Hewitt

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram