16. 11. 2017 Zodpovedné podnikanie

Neexistuje univerzálny systém, je potrebný individuálny prístup

Pro bono akčné fórum prinieslo odpovede na problémy firiem, ktoré zamestnávajú marginalizovaných Rómov.

26. októbra sa v Košiciach otvorila veľmi aktuálna téma: zamestnávanie Rómov z vylúčených komunít. Nadácia Pontis spojila najskúsenejších odborníkov z mimovládneho, verejného a súkromného sektora, ktorí v 6 tímoch diskutovali o individuálnych riešeniach pre zúčastnené firmy. Akčné fórum napokon ukázalo dve veci:

  1. slovenskí zamestnávatelia majú záujem a skúsenosti so zamestnávaním marginalizovaných Rómov,
  2. najväčším problémom je proces vzájomnej adaptácie Rómov a zamestnancov.

Firmy prevažne z východného Slovenska si zadefinovali najväčšie nástrahy, ktoré im komplikujú proces zamestnávania týchto skupín obyvateľov. Diskusia napokon ukázala najkritickejšiu fázu – proces adaptácie. Pokiaľ nie je nábor nových zamestnancov dostatočne skoro komunikovaný, môže vytvoriť živnú pôdu pre ďalšie problémy. Sú nimi napríklad predsudky či neakceptácia v kolektíve.

Proces adaptácie je náročný pre obe strany. Martin Vavrinčík z neziskovej organizácie Človek v ohrození uviedol: „Mladší zamestnanci majú väčší problém pracovať s Rómami, pretože na spoluprácu nie sú zvyknutí. Prirodzený kontakt v spoločnosti medzi týmito skupinami sa vytratil a vo výrobnom procese nie je priestor nato, aby tento kontakt vznikol – preto je potrebné naň vytvárať osobitne podmienky.“ Zamestnávateľ by mal preto zabezpečiť hladký priebeh tejto fázy. Netreba pri nej zabúdať ani na samotných Rómov. Tí majú vlastný jazyk, inú kultúru a zvyky, ktoré sú pre majoritné obyvateľstvo často nepochopiteľné. Ak sa na tieto fakty zabúda, vznikajú problémy ako časté neodôvodnené absencie či vypísanie sa na PN. Toto môže viesť až k absolútnej strate záujmu o prácu.

Odborníci vidia riešenie v spolupráci s existujúcimi komunitnými centrami a neziskovými organizáciami. Tie sa dlhodobo venujú práci v komunite, vedia Rómov  informovať o pracovných pravidlách a pripraviť na zmenu životného štýlu, ktorý zo sebou zamestnanie prináša. Imrich Holečko z neziskovej organizácie Ľudia a perspektíva hovorí: „Verím, že v Komunitných centrách získajú nezamestnaní rómski občania potrebné informácie súvisiace so životom v pracovnom prostredí, ako sú napríklad požiadavky na hygienu, správanie, formu komunikácie pre nadobudnutie účinnej sebaistoty.“

Množstvo problémov je riešiteľných medzisektorovou spoluprácou alebo jednoduchými krokmi priamo vo firme. Komunitné centrá a neziskové organizácie poskytujú veľa služieb, o ktorých samotné firmy nevedia a sú chýbajúcou skladačku do mozaiky. Preto výstupom Pro bono akčného fóra budú akčné plány, na základe ktorých môžu firmy postupovať pri riešení spomenutých problémov. Z týchto plánov následne vznikne súbor odporúčaní.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111