11. 04. 2017 Nadácia Pontis

Pätnásť projektov ukazuje, že aj na našich školách sa výnimočne učí

Nadácia Pontis vyhlásila súťaž o cenu Generácia 3.0. Aj na našich školách prebieha zmena a začínajú sa uplatňovať aj inovatívne spôsoby výučby.

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa. Foto N – Tomáš Benedikovič

Do súťaže sa prihlásilo 53 projektov, 33 bolo z mimovládnych organizácií, 11 zo základných škôl, sedem zo stredných a dve z vysokých škôl. 

Víťazov vyhlásia 3. mája, do finále sa dostalo 15 projektov, vyhrajú tri. Prihlásené projekty najčastejšie rozvíjali kritické myslenie a globálne zručnosti. 

„Tí, ktorým nie je ľahostajné, akým spôsobom sa naše deti učia, si zaslúžia spoločenské uznanie. Preto sme sa rozhodli oceniť ich a verejne im poďakovať,“ povedala riaditeľka Nadácie Pontis Lenka Surotchak. 

Víťaz získa 10-tisíc eur, Nadácia Pontis vlani investovala do školstva 1,4 milióna eur. 

Pri víťazných projektoch chcú nezávislí výskumníci overovať účinnosť a efektívnosť. Zamerajú sa aj na ich spoločenský efekt, ak sa overí, chceli by najlepšie projekty rozšíriť do škôl a vzdelávacích inštitúcií. 

„Ponúkneme ministerstvu školstva spoluprácu, ideme im pomôcť,“ povedal Norbert Maur, projektový manažér Nadácie Pontis, zodpovedný za program Generácia 3.0. 

Projekty vyberali podľa piatich kritérií:

  • potenciál účinnosti – do akej miery projekt rozvíja vybrané zručnosti, vedomosti, postoje,
  • potenciál škálovateľnosti – do akej miery je projekt šíriteľný,
  • potenciál finančnej efektívnosti – hodnota, ktorú projekt prináša za investované peniaze,
  • rovnosť šancí a široká prístupnosť – nadané znevýhodnené deti, deti s rôznym potenciálom,
  • zrealizovateľnosť – vzhľadom na skúsenosti, kvalitu podkladov a referencie predkladateľa.

Projekty, ktoré sa dostali do finále 

Organizácia: AJ Ty v IT 

Projekt: AJ Ty v IT 

Občianske združenie AJ Ty v IT reaguje na nízky počet dievčat študujúcich IT na vysokých školách – na rôznych technických školách tvoria približne 3 až 6 percent študentov. Dôvodom je stereotypné vnímanie IT ako mužského sektora alebo matematiky ako „ťažkého“ predmetu. Združenie počas roka organizuje na stredných školách praktické workshopy zamerané na základné IT zručnosti – základy programovania v HTML, CSS, základy sietí, inštalácie serverov, algoritmy, Scratch, 3D modelovanie. Okrem workshopov pripravujú aj podujatie, počas ktorého môžu dievčatá navštíviť IT firmy (Girl’s Day), súťaž v programovaní (ScratchMatch), alebo 4-mesačný kurz Junior tester. 

Organizácia: Archimedes 

Projekt: Riadené aktívne učenie – pozitívna zmena pre budúcnosť 

Autori projektu na základe vlastných skúseností učiteľov, tvorcov učebníc a kníh osobného rozvoja, prednášateľov sformulovali zásady riadeného aktívneho učenia – R. A. U. 

V tomto spôsobe učenia prestávajú byť učitelia „odovzdávateľom vedomostí“ a žiaci mlčiacou a sediacou súčasťou vyučovania. Projekt ukazuje učiteľom, ako na základe poznania triedy, počas akéhokoľvek predmetu, zvoliť vyučovacie metódy, ktoré aktivizujú a rozvíjajú žiakov, podporujú skúmanie, premýšľanie a umožňujú rozvoj originality a kreativity. Cieľom je inšpirovať učiteľov k zmene, ktorá vychádza z ich vlastného rozhodnutia a presvedčenia. 

Organizácia: Asociácia pre mládež, vedu a techniku 

Projekt: Ako vyhrať vedeckú súťaž 

Občianske združenie AMAVET pripraví pedagógov prírodovedných predmetov na to, aby sa stali lektormi pre tvorbu študentských vedátorských projektov. Tvorba vedátorských projektov podporuje zvedavosť a radosť z objavovania, aktivizuje mladých ľudí a prebúdza ich vlastné myslenie a schopnosť celoživotne sa učiť. Prezentácia vlastných vedátorských projektov naučí žiakov lepšie komunikovať, štruktúrovať myšlienky, argumentovať a diskutovať. AMAVET vnáša do výučby prírodovedných predmetov na základných školách hravosť a rozvíja individuálnu tvorivosť. 

Organizácia: Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa 

Projekt: Program rozvoja charakteru a premena gymnázia C. S. Lewisa na inkluzívnu komunitu 

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa ponúka študentom pilotný program charakterového vzdelávania počas celého štúdia. Hlavným cieľom programu hodnotového vzdelávania je položiť študentom (rôznou formou) otázky o ich motivácii (čo je to úspech?), identite (kto som?), poslaní (prečo som sa narodil?), viere (čomu verím?) a uplatnenie nadobudnutých zručností a postojov do budúcnosti (čo s tým všetkým spravím v ďalších päťdesiatich rokoch?). Program rozvoja charakteru je integrálnou súčasťou celého kurikula školy. Jedným z cieľov programu je aj hľadanie foriem jeho rozšírenia do iných škôl a vzdelávacích organizácií. 

Organizácia a názov projektu: Centrum popularizácie fyziky, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha 

Žiakom, študentom, ale aj laickej verejnosti približuje prírodné vedy formou fyzikálnych experimentov s pomôckami bežne dostupnými v domácnosti. Prostredníctvom nich opisuje a vysvetľuje fyzikálne javy, s ktorými sa stretávame v bežnom živote. Koncepcia popularizácie fyziky vychádza z overeného modelu, ktorý prebieha v Centre popularizácie fyziky už od roku 2006. Odohráva sa v atraktívnych, špeciálne zariadených priestoroch Astronomickej pozorovateľne Milana Rastislava Štefánika pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. 

Organizácia: Edulienka 

Projekt: Edulienka – vzdelávací model 

Občianske združenie Edulienka ponúka vzdelávací model pre deti v domácom vzdelávaní. Je postavený na domácich skupinách, v ktorých sú žiaci vo veku 6 až 12 rokov. Uplatňujú prístupy ako vzdelávanie orientované na dieťa, rešpektujúci a partnerský prístup, sloboda a zodpovednosť, okamžitá spätná väzba. Edulienka sprístupňuje vzdelávací model ľuďom, ktorí majú záujem založiť si vlastné vzdelávacie skupiny, a pomáha im úspešne ho uplatňovať. Podporu im poskytuje tím skúsených pedagógov a spolupracovníkov. Edulienka je alternatívou klasickej školy. Súčasťou jej programu je plnenie povinného štátneho vzdelávacieho programu. 

Organizácia: EDUMA 

Projekt: Online živá knižnica 

Nezisková organizácia Eduma dopomáha k formovaniu kritického myslenia u mládeže cez osobný a online storytelling. Online živá knižnica je vzdelávací portál, na ktorom sa nachádzajú autentické výpovede sociálne vylúčených ľudí. Projekt podporuje solidaritu so znevýhodnenými, formuje postoje k zraniteľným a „nelukratívnym“ skupinám v spoločnosti, ako sú utečenci, bezdomovci či Rómovia. Program tiež poskytuje metodické návody pre pedagógov. Jeho špecifickým cieľom je pokryť medzipredmetové vzťahy a prierezové vzdelávanie na základných a stredných školách, ktoré rozvíjajú a budujú kritické myslenie mládeže s prepojením na jazyky, humanitné a prírodovedné vedy. 

Organizácia: Gymnázium Študentská 4, Snina 

Projekt: MOBILIZÁCIA – prepojenie štúdia s praxou ako priamy dôsledok mobilizácie interných síl a potenciálu študentov, pedagógov a zamestnávateľov regiónu horný Zemplín 

Vďaka projektu MOBILIZÁCIA sa študenti učia jednoduché manažérske techniky a spoznávajú nástroje projektového riadenia vyžadované medzinárodnými štandardmi. V prvej fáze všetci študenti v rámci vyučovania získajú základné informácie a metódy mobilizácie svojich síl. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia po vyučovaní. Metodika je totiž postavená na princípe dobrovoľnosti, nie povinnosti. Najambicióznejší študenti dostanú možnosť zúčastniť sa 2-dňového workshopu v mimoškolskom prostredí. Výsledkom ich tímovej práce je návrh a obhajoba originálnych školských, prípadne komunitných projektov. Za úspešnú obhajobu a zvládnutý test sú ocenení certifikátom a následne prepojení s miestnymi inštitúciami a firmami. Vďaka tomu študenti získajú prax a pretavia svoje nápady do reality. Projekt je určený vyšším ročníkom základných škôl a študentom stredných škôl. 

Organizácia: Občianske združenie Divadlo oProti 

Projekt: EDUdrama – Dramatická výchova do škôl 

OZ Divadlo oProti už od roku 2003 robí vzdelávacie projekty zamerané na využívanie metodiky dramatickej výchovy, ktoré sú rovnako divadelným tvarom, ako aj výchovno-vzdelávacím projektom. Združenie sa snaží prebudiť u mladých ľudí na základných školách schopnosť vlastného premýšľania, vyhodnocovania situácie a preberania zodpovednosti za svoje konanie, rozvíjať ich sociálnu a emocionálnu inteligenciu. Cez fiktívne situácie majú účastníci – diváci – možnosť vyskúšať si dôsledok svojich rozhodnutí v bezpečnom priestore. Kľúčovým poslaním iniciatívy EDUdrama je vytvoriť národnú platformu dramatickej výchovy. 

Organizácia: Pomáhame druhým 

Projekt: Create & Control 

Projekt Create & Control je študentskou iniciatívou. Štruktúra je vytvorená dvoma stredoškoláčkami, v spolupráci s odborníkmi z brandže. Primárnym cieľom projektu je zamerať sa na dezinformovanosť študentov stredných škôl vo vnútornej a vonkajšej politike štátu, ekonomického a politického systému, spolu so sekundárnymi cieľmi, ako zlepšenie argumentácie, schopnosti vytvárať kompromisy a tímovej práce. Projekt funguje na princípe fiktívnych krajín. Študenti, ako vláda, sa počas spoločných medzinárodných stretnutí a diskusií učia, ako štát funguje a aké má zodpovednosti. Každé dva mesiace budú študentom pravidelne zadávané politické a ekonomické problémy. Tie musia vyriešiť tak, aby krajina mala z riešenia čo najväčšiu prosperitu, ale aby zároveň bolo dostatočne správne a aplikovateľné na reálny svet. V závere bude zostavený rebríček a najúspešnejší „štát“ vyhrá výlet do Štrasburgu. 

Organizácia: Slovenská debatná asociácia 

Projekt: Rozvoj stredoškolského debatného programu 

Všeobecným cieľom SDA je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občiansku angažovanosť mladých ľudí. Napĺňa ho cez debatné aktivity – organizovanú výmenu názorov, v ktorej rozhoduje kvalita argumentov. Najstaršou a najviac prepracovanou činnosťou organizácie je stredoškolský debatný program. Pozostáva z pravidelných stretnutí debatných klubov, metodickej podpory a debatných turnajov. 

Organizácia: SOVA – občianske združenie na podporu nadaných detí 

Projekt: ChemPlay – nadstavba 

Doskovú formu hry ChemPlay v súčasnosti používa asi 155 škôl na Slovensku. Hra povzbudzuje záujem žiakov o chémiu cez pochopenie podstaty problému. Žiaci oceňujú hravú formu, tímovú spoluprácu. Jej hranie vyžaduje zapojenie logického, kombinačného, analytického i kreatívneho myslenia. To nenápadne deti učí myslieť novým, aktívnym spôsobom, čo im dokáže pomôcť aj pri štúdiu ostatných predmetov. Úplne eliminuje pasívny prístup k učeniu. SOVA plánuje vytvoriť elektronickú aplikáciu, ako nadstavbu k stolovej hre ChemPlay. V rámci testovania na ZŠ a SŠ bola overovaná aj súťažná forma hry na doskovom hracom pláne. O novú formu súťaže prejavili učitelia chémie veľký záujem, pretože okrem chemickej olympiády, ktorá je veľmi náročná, iná celoslovenská súťaž neexistuje. 

Organizácia: The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o. z. 

Projekt: Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, vďaka ktorému môžu mladí ľudia rozvinúť svoje schopnosti, a najmä charakterové vlastnosti, ako cieľavedomosť, vnútornú motiváciu a chuť dlhodobo na sebe pracovať. 

Účastníci si vyberú aktivity, ktoré chcú pravidelne, aspoň 1 hodinu týždenne, vykonávať v 4 hlavných oblastiach – dobrovoľníctvo, športové aktivity, rozvoj talentu a dobrodružná expedícia. Následne si zvolia dĺžku programu – od 6 do 18 mesiacov. S pomocou svojho vedúceho programu (pedagóg, ktorý ich sprevádza programom) alebo samostatne nájdu organizáciu alebo krúžok, kde aktivitu vykonávajú a spoločne si nastavia konkrétny merateľný cieľ. 

Národná kancelária vyhľadáva partnerské organizácie, ktoré majú záujem poskytovať program DofE pre svojich študentov alebo členov, licencuje dané organizácie, školí ich dobrovoľníkov a organizuje odovzdávanie ocenení pre absolventov programu. 

Organizácia: Uni2010 

Projekt: Rozbehnime naše školy 

Uni2010 učí mladých ľudí, ako rozbehnúť vlastný biznis. Pripravuje ich na dobu, v ktorej im nikto nemusí ponúknuť prácu a musia sa naučiť, ako si ju vytvoria sami. Na stredných školách vytvárajú sieť ambasádorov (učiteľ, proaktívny žiak, rodič), ktorí program predstavia vedeniu školy a získajú povolenie na premietanie krátkeho videa na každej triednickej hodine. Študenti, ktorí o zapojenie do projektu prejavia záujem, dostanú zdarma „rozbiehačský ťahák“ a plný prístup do online kurzu. Najlepší študenti sú pozvaní na biznis fóra do úspešných startupov a získavajú podporu pri testovaní svojich nápadov. 

Organizácia: Základná škola, Pribinova ul., Nováky 

Projekt: Spomíname, nezabudneme 

Základná škola reaguje na nárast intolerancie a extrémizmu medzi mladými ľuďmi. V Novákoch bol najväčší pracovný tábor nútených prác počas 2. svetovej vojny. Hrôzy fašizmu i komunizmu, ktoré tam ľudia prežívali, deti už nevnímajú. V rámci hodín dejepisu škola navrhla a vytvorí stálu expozíciu, ktorá bude cez maketu pracovného tábora a náučné panely zoznamovať žiakov s lokálnou históriou. Ďalšie šírenie je možné aj na iných školách pri prepájaní predmetov, ako napríklad etická výchova/náboženská výchova, občianska výchova či dejepis.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111