23. 06. 2022 Sociálne inovácie

Podporíme rozvoj kritického myslenia, mediálnej gramotnosti aj prevenciu radikalizácie mládeže

Spoznajte projekty, ktoré postúpili do mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor.

Začiatkom júna sme s vybranými 14 organizáciami a 1 startupom strávili 3 dni plné workshopov aj prezentácií. Kľúčovou aktivitou však boli konzultácie so špičkovými odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí. Účastníci EDUcampu si ich vopred vyberali podľa zamerania a expertízy. Predstavili im bližšie svoj projekt, na ktorý v konzultovanej oblasti získali spätnú väzbu.

Mentori a mentorky všetky informácie pozorne vnímali, nakoľko spolu s našimi kolegami vyberali postupujúcich do kľúčovej aktivity programu Generácia 3.0 – EDUakcelerátora. Pri výbere sme zohľadňovali dopad programu na učiteľa či žiaka, naliehavosť riešenej témy, skúsenosti organizácie, realizačný tím, potenciál šírenia programu, udržateľnosť a aj to, ako a či vieme organizácii v akcelerátore pomôcť.

Predstavujeme účastníkov EDUakcelerátora

Centrum komunitného organizovania
Názov projektu: Školy za demokraciu
Preventívny vzdelávací program funguje od roku 2017, je jediným tejto intenzity a typu na Slovensku. Systematicky, dlhodobo a konštruktívne sa venuje prevencii radikalizácie a extrémizmu mládeže a posilneniu podpory otvorenej a tolerantnej občianskej spoločnosti a aktívneho občianstva.

Prečo sme vybrali tento projekt:
Profesionálny tím, ktorý má veľa skúseností vo svojom obore a zároveň aj reálne výsledky práce s mládežou, najmä v oblasti extrémizmu. Predstavili taktiež prepracované sledovanie dopadu s regionálnym zameraním.
Akcelerátor im vie potenciálne pomôcť s nastavením komunikácie aj za hranicami BBSK.

Centrum komunitného rozvoja s mentorom Braňom Ondrášikom (oblasť: komunikácia).

EMTEGRA
Názov projektu: KOMPAS
Program rozvoja sociálnych a emocionálnych zručností pre deti, učiteľov a školy. Jeho dlhodobým cieľom je zlepšiť duševné zdravie, akademické výsledky a vzťahy žiakov prostredníctvom rozvoja kľúčových životných zručností v oblasti emocionálnej a sociálnej gramotnosti (sebapoznanie, empatia, sebaovládanie, budovanie vzťahov, motivácia a pod.) na školách aj mimo nich.

Prečo sme vybrali tento projekt:
Tím je výborne zosieťovaný, spolupracuje s odborníkmi na duševné zdravie. K projektu, ktorý má veľký potenciál, bola dobre vypracovaná metodológia. Dopyt škôl je väčší než dokážu momentálne pokryť.
Organizácia sa aktuálne transformuje z dobrovoľníckej na profesionálnu a práve v tomto štádiu ich vie akcelerátor významne posunúť.

EMTEGRA počas fundraisingovej konzultácie s Vandou Hlaváčkovou.

I AMbitious 
Názov projektu: I AMbitious Academy
I AMbitious je ročný intenzívny vzdelávací program, ktorý sa zameriava na rozvoj ambicióznych stredoškolákov v regiónoch. Snaží sa tiež o vytváranie angažovaných komunít priamo v regiónoch. Zapája do nich nielen študentov, ale aj inovatívne spoločnosti, mladých profesionálov, ľudí z verejného, neziskového a súkromného sektora.

Prečo sme vybrali tento projekt:
Program je dobre rozbehnutý a má ambíciu rozšíriť sa do všetkých krajov. Model, ktorý podporuje zručnosti 21. storočia, je overený. Za dôležitú považujeme ich víziu – zabrániť brain drain zo Slovenska. Akcelerátor pomôže organizácii aj vo fáze, keď odchádza jej zakladateľka a nastupuje nová líderka.

I AMbitious konzultovali s mentorkou Romanou Kanovskou sledovanie dopadu.

Impact Games
Názov projektu: Gamifactory
Projekt vychádza z poznatkov, že hry neponúkajú len zábavu, ale môžu byť aj efektívnym nástrojom na získavanie kľúčových kompetencií 21. storočia, napr. kritické myslenie alebo vynaliezavosť pri riešení problémov. Gamifactory na jednom mieste ponúka (vzdelávacie) hry pre školy, praktické metodiky na využitie v praxi, tréningy, ako aj priestor na výskum a zdieľanie dobrej praxe.

Prečo sme vybrali tento projekt:
Kreatívny tím výborne pripravil metodiky práce s edukačnými hrami. Organizácia má silný inovačný potenciál, dokonca aj možnosť škálovania do zahraničia.
Akcelerátor by mohol Impact Games pomôcť s vytvorením nástrojov na sledovanie dopadu, ktoré bude v ich šírení kľúčový. Zároveň budú hľadať udržateľný biznis model.

Impact Games s mentorom Romanom Baranovičom (sledovanie dopadu).

Slovenská debatná asociácia
Názov projektu: Olympiáda kritického myslenia
Program si kladie za cieľ vyplniť medzeru vo formálnom vzdelávaní v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Napĺňa sa v 3 krokoch:
1. Vyškolenie učiteľov a učiteliek stredných škôl v oblasti mediálnej gramotnosti a základov kritického myslenia.
2. Vyškolení učitelia a učiteľky využijú nadobudnuté znalosti a trénerské materiály od SDA vo vzdelávaní svojich žiakov a žiačok.
3. Realizácia Olympiády, v rámci ktorej si žiaci a žiačky môžu získané vedomosti osvojiť a premeniť na zručnosti.

Prečo sme vybrali tento projekt:
Tému považujeme za veľmi dôležitú. Tím je vyvážene zložený dlhoročnými pracovníkmi a nováčikmi. Potenciál projektu vidíme aj v škálovaní do všetkých krajov a tiež v zapojení nielen aktívnych žiakov.
V akcelerátore majú potenciál rozvíjať fundraisingovú stratégiu, v rámci ktorej majú šancu spolupracovať s veľkými individuálnymi donormi.

Slovenská debatná asociácia počas fundraisingovej konzultácie s Ferom Paulinym.

Konzultácie s mentormi, výskumníkmi aj finančná podpora

EDUakcelerátor odštartujeme v polovici septembra tohto roku. Jeho účastníkov čakajú 3 mesiace konzultácií s osobným mentorom či mentorkou, ktorého vyberieme podľa potrieb organizácie a jej projektu.
Nevyhnutnou súčasťou akcelerátora je aj spolupráca s výskumníkom vo vzdelávaní. Jeho úlohou je pomáhať organizácii nastaviť stratégiu dlhodobého sledovania dopadu.

Spomedzi účastníkov EDUakcelerátora vyberieme na jeho konci jedného, ktorý na rozvoj a šírenie svojho projektu získa podporu vo výške 30 000 eur.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111