20. 06. 2023 Sociálne inovácie

Podporíme vznik inkluzívnej základnej školy aj verejnú kontrolu boja proti korupcii

Spoznajte projekty, ktoré postúpili do mentoringovo-vzdelávacieho programu Impact Lab Akcelerátor.

Začiatkom júna prebehol 3-dňový Impact Lab Bootcamp, ktorý prepojil 15 organizácií s mentormi a mentorkami z rôznych oblastí. Každá organizácia absolvovala počas neho štyri konzultácie so štyrmi rôznymi expertmi a expertkami podľa vlastného výberu. Odborníci a odborníčky boli nielen poradcami organizácií, ale posudzovali aj ich projekty, pričom sa zamerali na:

  • realizovateľnosť ponúkaného riešenia, potenciál pozitívneho dopadu, potenciál škálovaia, inovatívnosť a kvalitu projektového tímu.

Do 3-mesačného Impact Lab Akcelerátora vybrali mentori a mentorky 10 organizácií (6 za oblasť vzdelávania, 2 inklúzia a ľudské práva, 2 demokracia a právny štát), ktoré od septembra do novembra tohto roku prejdú intenzívnym mentoringovo-vzdelávacím programom.

Zoznam účastníkov Impact Lab Akcelerátora

Vzdelávanie

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Názov projektu: Modelová inkluzívna škola
CEEV Živica/Komenského inštitút v spolupráci s mestom Zvolen vytvorí modelovú inkluzívnu základnu školu, ktorá bude otvorená pre všetky deti bez ohľadu na sociálno-ekonomické zázemie rodičov, znevýhodnenia aj talenty detí.

Lifestarter
Názov projektu: Učiaca sa Trnava
Cieľom projektu je zvýšiť záujem a účasť dospelých na vzdelávaní dospelých v regióne, a to prostredníctvom vytvárania učiacich sa komunít učiteľov, personalistov a vzdelávačov vo firmách, matiek na materskej dovolenke a tiež mladých dospelých, ochotných angažovať sa a prinášať inovatívne riešenia. zameriavať sa budú aj na propagáciu celoživotného učenia sa a rozvoja kľúčových kompetencií prostredníctvom kreatívnych videí, mediálneho obsahu a micro-learningu.

Manageria
Názov projektu: Public Leadership Academy – škálovanie
4 organizácie (Teach for Slovakia, Leaf, Klub úradníkov dobrej vôle a Nexteria) vytvorili v spolupráci rozvojový program pre mladých profesionálov a profesionálky v štátnej a verejnej správe – s dlhodobou ambíciou vybudovať silnú komunitu lídrov pozitívnych zmien.

Zástupkyňa a zástupca z organizácie Manageria (vľavo) počas konzultácie k fundraisingu s mentorkou Luciou Markovou (Nadácia Eset).

Superar Slovakia
Názov projektu: Superar – zvýšenie potenciálu pre šírenie a udržateľnosť inovatívneho vzdelávacieho programu
V rámci projektu organizácia otestuje nové metodiky pre inkluzívnu hudobnú výchovu. Publikovať ich bude v knižnej a elektronickej forme  so súborom viac ako 50tich videí.

Zmudri
Názov projektu: Vzdelávaj (sa) so Zmudri!
Organizácia sa špecializuje na tvorbu obsahu o aktuálnom dianí a o akútnych témach pre mladých ľudí na sociálnych sieťach a na tvorbu edukačných online materiálov a vzdelávanie učiteľov online. Svoje aktivity chce prostredníctvom tohto projektu vylepšiť.

Inklúzia a ľudské práva

Cesta von
Názov projektu: OMAMA AKO SYSTÉMOVÁ ZMENA
Zámerom projektu je čo najlepšie vyhodnotiť a čo najviac využiť skúsenosti a prínosy programu OMAMA pri modelovaní systémového uchopenia ranej starostlivosti pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Iniciatíva Inakosť
Názov projektu: Zvýšenie udržateľnosti úsilia o pozitívnu zmenu pre LGBTI ľudí na Slovensku
Projekt reaguje na súčasnú nízku mieru akceptácie LGBTI ľudí na Slovensku a zároveň nedostatočnú udržateľnosť aktivít LGBTI organizácií. Jeho cieľom je zvýšenie akceptácie LGBTI ľudí na pracovisku prostredníctvom vzdelávania zamestnávateľov (vytvorenia inovatívneho vzdelávacieho programu) a vytváranie partnerstiev medzi LGBTI organizáciami a firmami.

Projekt DOM.ov
Názov projektu: Od vylúčenia k inklúzií
Projekt podporuje aktívne občianstvo obyvateľov vo vylúčených komunitách a vytvára podmienky na odstraňovanie nerovností zraniteľných a vylúčených skupín.

Demokracia a právny štát

Klíma ťa potrebuje
Názov projektu: Zlepšenie monitoringu implementácie klimatických politík
Projekt má zlepšiť prípravu, monitoring a hodnotenie implementácie kľúčových klimatických politík vychádzajúcich z našich medzinárodných a európskych záväzkov. 

Predstavitelia platformy Klíma ťa potrebuje s mentorom Jurajom Mikušom z Univerzity Komenského (vpravo) hovorili o nastavení sledovania dopadu.

Transparency International Slovensko (TIS)
Názov projektu: Podpora informovanej verejnej kontroly a na dátach založených politík
Projekt podporuje posilňovania verejnej kontroly v oblastiach boja proti korupcii, zvyšovania transparentnosti a právneho štátu cez vytváranie, aktualizáciu a vylepšovanie dátových portálov a analýz zameraných na čistotu volebných kampaní, efektivitu verejných zdrojov a etické nakupovanie v cestovnom ruchu.

Viac informácií o projektoch organizácií sme uviedli tu.

Čo získajú organizácie postupom do Akcelerátora

  • 40 hodín individuálny mentoring. Pridelený individuálny mentor/mentorka vedie a radí organizácií v jej strategickom rozvojovom pláne.
  • 20 hodín individuálne konzultácie na vybrané témy na základe analýzy potrieb.
  • 20 hodín individuálny mentoring pre sledovanie dopadu. Pridelený individuálny mentor/mentorka pre sledovanie dopadu je zvyčajne výskumník/výskumníčka, so skúsenosťami s nastavovaním metód na sledovanie dopadu a stratégiami dopadu.
  • Grant do výšky max. 60 000 eur, ktorý môže pokryť personálne náklady, cestovné náklady, vybavenie, služby.
  • Priestor na sieťovanie nielen s ďalšími organizáciami v rámci Akcelrátora, ale aj so začínajúcimi organizáciami z Inkubátora a ľuďmi z biznisu či verejnej správy.
    V decembri 2023 sa bude konať Impact summit, na ktorom prepojíme verejnú správu, biznis a občiansky sektor.


Podporovateľom témy demokracia a transparentnosť je Fond pre transparentné Slovensko.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111