29. 05. 2023 Sociálne inovácie

Hodnotiace komisie rozhodli, ktoré organizácie postúpili do Impact Lab Bootcampu

Konzultovať svoje projekty budú s odborníkmi a odborníčkami na tvorbu biznis modelov, interné procesy, komunikáciu, fundrasing, vzdelávacie, advokačné aktivity či sledovanie dopadu.

Do Impact Lab Akcelerátora bolo podaných 96 projektov. 88 prešlo kritériami a postúpilo pred hodnotiace komisie zložené z nezávislých hodnotiteľov a hodnotiteľky, ktorých sme vybrali na základe ich expertízy v jednotlivých oblastiach:

  • vzdelávanie: Dávid Richter, Svetlana Síthová, Juraj Didák, Katarína Lučeničová, Andrej Návojský, Vladimíra Ďurčová,
  • inklúzia a ľudské práva: Lukáš Kvokačka, Helena Tužinská, Marta Králiková, Peter Kulifaj,
  • demokracia a transparentnosť: Erik Láštic, Eva Braxatorisová, Maroš Kočiš.

Komisie posudzovali každú kategóriu samostatne, pričom pri jednotlivých projektoch hodnotili: realizovateľnosť (kvalitu) ponúkaného riešenia, potenciál pozitívneho dopadu a škálovania projektu, mieru inovatívnosti a naliehavosti riešenia.
Komisie vybrali spolu 15 projektov: vzdelávanie – 7 projektov, inklúzia a ľudské práva – 6 projektov, demokracia a právny štát – 2 projekty.

Mentoring projektov zabezpečia skúsení experti a expertky zo siedmich oblastí

Organizácie postupujú s projektmi najprv do Bootcampu. Ide o intenzívne 3-dňové podujatie, počas ktorého poskytnú organizáciám mentoring odborníci a odborníčky na sledovanie dopadu, advokačné aktivity (presadzovanie záujmov), komunikáciu, fundraising, interné procesy či tvorbu biznis modelov. Ide o ľudí z biznisu a verejnej správy zo Slovenska aj Českej republiky.
Mentori a mentorky pomáhajú organizáciám lepšie spoznať svoj vlastný projekt, jeho silné a slabé stránky. Identifikujú potenciálne výzvy, rozvojové potreby organizácií a navrhujú možnosti ich riešenia. Prinášajú tiež nové perspektívy a inšpirácie.

Na Bootcampe spoznáme organizácie, ktoré postúpia do Akcelerátora

Súčasťou Bootcampu je tiež hodnotenie organizácií mentormi a mentorkami. Na jeho základe postúpi 10 organizácií do 3-mesačného Impact Lab Akcelerátora.
Účasťou v Akcelerátore môže organizácia získať finančnú podporu, a to do výšky až 60 000 eur. Pridanou hodnotou je individuálny mentoring, nastavenie sledovania dopadu aktivít, konzultácie na vybrané témy na základe analýzy potrieb organizácie a sieťovanie s ľuďmi z biznis aj verejného sektora.

Kompletný zoznam účastníkov Impact Lab Bootcampu podľa kategórií v abecednom poradí:

Vzdelávanie

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Názov projektu: Modelová inkluzívna škola
CEEV Živica/Komenského inštitút v spolupráci s mestom Zvolen vytvorí modelovú inkluzívnu základnu školu, ktorá bude otvorená pre všetky deti bez ohľadu na sociálno-ekonomické zázemie rodičov, znevýhodnenia aj talenty detí. Súčasťou školy bude aj vytvorenie priestoru na overovanie pedagogických inovácií a ich následného šírenie do vzdelávacieho systému, centrum podpory učiteliek a učiteľov a vzdelávací mestský hub.

Lifestarter
Názov projektu: Učiaca sa Trnava
Cieľom projektu je zvýšiť záujem a účasť dospelých na vzdelávaní dospelých v regióne, a to prostredníctvom vytvárania učiacich sa komunít učiteľov, personalistov a vzdelávačov vo firmách, matiek na materskej dovolenke a tiež mladých dospelých, ochotných angažovať sa a prinášať inovatívne riešenia. Zameriavať sa budú aj na propagáciu celoživotného učenia sa a rozvoja kľúčových kompetencií prostredníctvom kreatívnych videí, mediálneho obsahu a micro-learningu.

Manageria
Názov projektu: Public Leadership Academy – škálovanie
4 organizácie (Teach for Slovakia, Leaf, Klub úradníkov dobrej vôle a Nexteria) vytvorili v spolupráci rozvojový program pre mladých profesionálov a profesionálky v štátnej a verejnej správe – s dlhodobou ambíciou vybudovať silnú komunitu lídrov pozitívnych zmien.
Do pilotného ročníka sa prihlásilo takmer 100 úradníkov a úradníčok. Z nich vybrali 30, ktorí už prechádzajú intenzívnym 8-mesačným programom. Zameraný je na rozvoj zručností pre tvorbu a presadzovanie zmien vo verejnom sektore, a postavený na overených zahraničných modeloch ako aj príkladoch dobrej praxe zo Slovenska. Pilot má vynikajúce výsledky (NPS>80), preto pripravujú výrazné rozšírenie programu, vrátane možných úprav formátov.

Nadácia Milana Šimečku
Názov projektu: Stories that Move
Prostredníctvom projektu pomôžu počas školského roka 2023/24 učiteľom a učiteľkám na ôsmich školách znížiť mieru predsudkov a stereotypov 750 žiakov a žiačiek. Po absolvovaní programu budú mladí ľudia citliví k rozmanitosti a budú vedieť aktívne pristupovať k rôznym formám diskriminácie a občiansky sa angažovať. Učiteľom a učiteľkám posilní projekt kompetencie v oblasti interkultúrneho vzdelávania a rozvoja digitálnych zručností. Nadácia vytvorí model, ako poskytovať tento nástroj a podporu systematicky. 

Superar Slovakia
Názov projektu: Superar – zvýšenie potenciálu pre šírenie a udržateľnosť inovatívneho vzdelávacieho programu
V rámci projektu organizácia otestuje nové metodiky pre inkluzívnu hudobnú výchovu. Publikovať ich bude v knižnej a elektronickej forme  so súborom viac ako 50tich videí. Interný tím bude zaškolený na prácu s novými metodikami a absolvuje dva mentoringové tréningy so skúsenými expertmi. Počas realizácie a po skončení projektu bude organizácia, ktorej experti spolupracujú na tvorbe obsahu kurikulárnej reformy, podporovať uvedenie reformy do praxe zdieľaním svojich metodík, overených postupov.

YouthWatch
Názov projektu: GEN-Z Revolution: Nový pohľad na generáciu Z
Zámerom projektu je vytvoriť systém udržateľnosti výskumu a prezentácie trendov o aktuálnej generácii Z a Alfa dosahovo, dopadovo, finančne, ale aj v súvislosti s interným fungovaním. Chcú posilniť kapacity organizácie, aby mohli pomáhať prestaviť vnímanie súčasnej generácie a meniť prístupy k nej, a prispievať tak k pozitívnym spoločenským zmenám. Zistenia z výskumu chcú prinášať aj do inej cieľovej skupiny, s ktorou doteraz nepracovali – do biznis sektora. 

Zmudri
Názov projektu: Vzdelávaj (sa) so Zmudri!
Organizácia sa špecializuje na tvorbu obsahu o aktuálnom dianí a o akútnych témach pre mladých ľudí na sociálnych sieťach a na tvorbu edukačných online materiálov a vzdelávanie učiteľov online. Pôsobí tak na poli adaptácie na online prostredie a bojuje proti dezinformačným kampaniam. Svoje aktivity chce prostredníctvom tohto projektu vylepšiť, a to technickým vylepšením platformy pre učiteľov pre jej jednoduchšie užívanie a kampaňou pre zvýšenie jej návštevnosti. Navýšiť chce aj kapacity v redakcii média Zmudri G, aby mohli publikovať viac obsahu a využívať tak svoj organický dosah pre efektívnejšie vzdelávanie mladých ľudí v jazyku a vo formátoch, ktoré sú im blízke.

Inklúzia a ľudské práva

Bona Fide
Názov projektu: Otvárame Tabačku komunitám
Komunitný program je v kultúrnych priestoroch často vnímaný ako nízkonákladový doplnok hlavného programu. V Tabačke Kulturfabrik však chcú dať komunitnému programu plnohodnotný priestor ako súčasť hlavného programu kultúrneho centra, čo si však vyžaduje dobré nastavenie spoluprác, organizačné a finančné zázemie. Cieľom projektu je vytvoriť v Tabačke udržateľný systém spolupráce na tvorbe inkluzívneho obsahu komunitného programu, ktorý bude šitý na mieru konkrétnym komunitám. Tento systém by mal prepájať špecifické potreby rôznych skupín a činnosti, ktoré sú súčasťou realizácie kultúrnych podujatí tak, aby vznikali eventy otvorené, bezpečné a zaujímavé pre širokú škálu divákov.

Centrum včasnej intervencie Košice
Názov projektu: PRVÉ (K)ROKY
Projekt sa zameriava na zabezpečenie inkluzívnej starostlivosti o deti ohrozené vo vývine (vrátane detí odídencov z Ukrajiny) v prvých siedmich rokoch ich života. Svoje ciele doposiaľ napĺňal a považuje za dôležité ďalej napĺňať cez zlepšenie prípravy dieťaťa ohrozeného vo vývine v prvých rokoch jeho života na zaradenie do materskej školy, a to zabezpečením efektívneho spôsobu podpory rodičov dieťaťa odborníkmi v prvých rokoch po narodení ich dieťaťa. V ďalšom kroku chce centrum zriadiť tradičnú materskú škôlu a vytvoriť príklad dobrej praxe jej transformácie na inkluzívnu, ktorá bude schopná prijať, vzdelávať a vychovávať všetky deti vo vzťahu k ich aktuálnym potrebám.

Cesta von
Názov projektu: OMAMA AKO SYSTÉMOVÁ ZMENA
Zámerom projektu je čo najlepšie vyhodnotiť a čo najviac využiť skúsenosti a prínosy programu OMAMA pri modelovaní systémového uchopenia ranej starostlivosti pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. V projekte naštartujú hĺbkovú evaluáciu dopadu programu, vyhodnocovanie existujúcich údajov a zber chýbajúcich dát s cieľom objektívne pomenovať prínosy i oblasti na zlepšenie. Tým dotvoria argumenty a odporúčania pre efektívne nastavenie systému štátnej podpory. Zároveň cez posilnené advokačné kapacity budú aktívne ovplyvňovať nastavenie chystaných systémových opatrení, aby dlhodobo prinášali kvalitnú pomoc čo najväčšiemu počtu detí v prostredí generačnej chudoby.

Iniciatíva Inakosť
Názov projektu: Zvýšenie udržateľnosti úsilia o pozitívnu zmenu pre LGBTI ľudí na Slovensku
Projekt reaguje na súčasnú nízku mieru akceptácie LGBTI ľudí na Slovensku a zároveň nedostatočnú udržateľnosť aktivít LGBTI organizácií. Jeho cieľom je zvýšenie akceptácie LGBTI ľudí na pracovisku prostredníctvom vzdelávania zamestnávateľov (vytvorenia inovatívneho vzdelávacieho programu) a vytváranie partnerstiev medzi LGBTI organizáciami a firmami. Projekt vytvorí podmienky na dosiahnutie pozitívnych legislatívnych zmien (alebo zabránenie negatívnym) prostredníctvom strategickej litigácie. Zvýši udržateľnosti aktivít LGBTI organizácií prostredníctvom vytvorenia fundraisingovej stratégie a rozvoja individuálneho darcovstva.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Názov projektu: Rozvoj kapacít pre podporu detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín
Za posledného 2.5 roka sa organizácia rýchlo rozrástla, vrátane ľudských zdrojov, nielen tých platených, ale napr. aj počet laických poradcov, poradkýň a dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. V rámci predkladaného projektu sa chce preto platforma zamerať na posilnenie svojich interných kapacít a udržateľnosti, aby mohla efektívne pokračovať v napĺňaní svojej misie aj v budúcnosti, a to v troch oblastiach: 1) Strategické financovanie organizácie (rozvoj existujúcich fundraisingových aktivít, mobilizácia zdrojov a pod.). 2) Komunikačná stratégia (komunikovanie kľúčových tém verejnosti a partnerom). 3) Koncepcia rozvoja ľudských zdrojov.

Projekt DOM.ov
Názov projektu: Od vylúčenia k inklúzií
Projekt podporuje aktívne občianstvo obyvateľov vo vylúčených komunitách a vytvára podmienky na odstraňovanie nerovností zraniteľných a vylúčených skupín. V rámci podpory aktívneho občianstva sa zameriava predovšetkým na zapájanie marginalizovaných rómskych komunít v procese vyjednávania v téme osobného vlastníctva a prístupu k právu na primerané bývanie. V procese odstraňovania nerovností sa zameriava na aktivity, ako napr. vzdelávanie klientov (finančná, gramotnosť, rodinný rozpočet, a pod.), soc. poradenstvo, aktivity zamerané na búranie stereotypov a predsudkov medzi minoritou a majoritou, budovanie a udržiavanie partnerstiev s verejnými orgánmi, občianskymi organizáciámi a tiež na šírenie dobrej praxe v mimovládnom sektore.

Demokracia a právny štát

Klíma ťa potrebuje
Názov projektu: Zlepšenie monitoringu implementácie klimatických politík
Projekt má zlepšiť prípravu, monitoring a hodnotenie implementácie kľúčových klimatických politík vychádzajúcich z našich medzinárodných a európskych záväzkov. Cieľom je v prvom rade zmapovať aktuálny stav so zapojením významných aktérov (neziskového, podnikateľského a verejného sektora) v jednotlivých regiónoch a získať relevantný obraz o súčasných nedostatkoch, čím chce iniciatíva, okrem zlepšenia monitoringu, priniesť aj konkrétne príklady dobrej praxe na prípravu série odporúčaní pre sektor verejnej správy. Výsledkom by mala byť väčšia transparentnosť pri implementácii klimatických politík, zlepšenie stavu ochrany životného prostredia a socio-ekonomických pomerov v kontexte zelenej transformácie.

Transparency International Slovensko (TIS)
Názov projektu: Podpora informovanej verejnej kontroly a na dátach založených politík
Presadzovanie verejných politík a posilňovanie verejnej kontroly v oblastiach boja proti korupcii, zvyšovania transparentnosti a právneho štátu patria medzi základné úlohy TIS takmer 25 rokov. Základným princípom je pritom prichádzať s riešeniami i kritikou na základe dátami podložených analýz. Projekt preto podporuje tento overený a oceňovaný prístup TIS nielen rozvojom dátových kapacít, ale aj posilňovaním informácií pre verejnú kontrolu i tvorcov verejných politík. Ciele naplnia cez vytváranie, aktualizáciu a vylepšovanie dátových portálov a analýz zameraných na čistotu volebných kampaní, efektivitu verejných zdrojov a etické nakupovanie v cestovnom ruchu.


Podporovateľom témy demokracia a transparentnosť je Fond pre transparentné Slovensko.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111