06. 12. 2023 Filantropia

Poznáme výsledky zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka 2023

Aj tento rok sme zrealizovali ďalší ročník zamestnaneckého grantového programu Nadačného fondu PricewaterhouseCoopers v Nadácii Pontis.

Organizácie sa mohli uchádzať o podporu s komunitnými projektami zameranými na ochranu a podporu zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci alebo podporu vzdelávania. Žiadatelia mohli na predložené projekty získať sumu od 1 500 eur do 2 000 eur. Na ich realizáciu je termín do konca mája 2024. Celková podporená suma všetkých projektov predstavovala sumu 22 500 eur.

Zamestnanci spoločnosti PricewaterhouseCoopers ako hodnotitelia vybrali spomedzi 18 prihlásených žiadateľov 15 projektov v dvoch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili projekty s odporúčaním zamestnanca spoločnosti PricewaterhouseCoopers, druhú kategóriu projekty s priamym, aktívnym zapojením zamestnanca spoločnosti.

Spomedzi úspešných žiadateľov predstavujeme niekoľko zaujímavých projektov:

Občianske združenie Koľko lásky získalo podporu na projekt Spomienky, ktoré liečia dušu (Terapeutické bábiky pre seniorov). Cieľom projektu je zvýšiť citlivosť vnímania pomoci seniorom s Alzheimerovou chorobou zo strany širokej verejnosti. Organizácia chce umiestniť dvanásť terapeutických realistických bábik a desať terapeutických zvierat do dvanástich zariadení pre seniorov po celom Slovensku. Tieto terapeutické pomôcky vďaka spomienkovej liečebnej metóde pomôžu viac ako 1200 seniorom žijúcim v zariadeniach pri zlepšení nielen ich duševného zdravia, ale aj fyzického stavu, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Výška podpory je 2 000 eur.

Občianske združenie MERAKI ACADEMY so svojím projektom Muzikoterapie pre deti s poruchami autistického spektra chce rozšíriť portfólio terapií poskytovaných deťom s poruchami autistického spektra. V rámci projektu budú poskytované terapie rozšírené o poskytovanie zmyslovej terapie – muzikoterapie. Zavedenie tohto typu terapií prispeje ku komplexnejšiemu rozvoju detí s poruchami autistického spektra, ktoré navštevujú centrum prevádzkované žiadateľom. Udelená výška podpory je 1 500 eur.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum si svojím projektom Doučovanie znevýhodnených detí dalo za cieľ zefektívniť koordináciu a zvýšiť počet odborných supervízii pre každého dobrovoľníka, ktorý doučuje a vedie dieťa v projekte. Centrum tento projekt organizuje v krízových centrách v Bratislavskom kraji už ôsmy školský rok. Do projektu sa dobrovoľníci prihlasujú minimálne na jeden školský rok, aby sa medzi nimi a deťmi stihlo vytvoriť puto a deti im začali dôverovať. Keďže pribúda detí, ktoré potrebujú doučovanie, zvyšuje sa nárok na koordináciu projektu aj počet žiadaných supervízií, kedy si dobrovoľníci overujú so psychológom správnosť postupov pri práci s dieťaťom. Získaná podpora je 1 500 eur.

Prehľad podporených projektov v kategórii Odporúčanie zamestnanca nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v kategórii Priame zapojenie zamestnanca nájdete tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111