11. 12. 2023 Filantropia

Pro bono prináša advokátom hlbší zmysel aj profesionálny rast

Témam filantropie a spoločenskej zodpovednosti v oblasti práva sa v Nadácii Pontis venujeme dlhodobo. Aj keď si pro bono pomáhanie na Slovensku ešte len buduje tradíciu, pre viaceré advokátske kancelárie sa stalo každodennou súčasťou práce. Okrem individuálnych klientov venujú svoj čas a expertízu aj neziskovým organizáciám.

Na neformálnom diskusnom večere Pro Bono Talks o pomáhaní v advokátskej práci diskutovali ľudia z praxe aj tí, ktorí túto tému otvárajú na akademickej pôde. Nadácia Pontis pozvala advokátov a advokátky, ktorí cez strategické pro bono prípady menia judikatúru či prostredníctvom konkrétnych drobných prípadov navracajú dôveru ľudí v právo, a tak podporujú zdravú občiansku spoločnosť.

Venovať sa pro bono práci je súčasťou kultúry

Pro bono v advokátskom prostredí má korene v USA, odkiaľ ho veľké americké firmy priniesli na Slovensko. „Väčšina štátov v USA v etickom kódexe svojim členom odporúča aspoň 50 pro bono hodín ročne, pričom v jedenástich štátoch je povinné každoročné reportovanie odpracovaných pro bono hodín. V New Yorku je dokonca 50 pro bono hodín jedným z predpokladov pre zápis do advokátskej komory. Keďže moderné pro bono má v USA svoje korene, väčšina advokátov to vníma ako svoju profesionálnu povinnosť. U nás nie je pro bono súčasťou interných predpisov komory a v rámci Slovenskej advokátskej komory nie je zriadená pracovná skupina, ktorá by sa tejto téme venovala,“ porovnala situáciu u nás a v zámorí Mária Havelková z Ústavu klinického právneho vzdelávania na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

„Základnou filozofiou je urobiť niečo navyše a pomáhať.“

Pavol Poláček

V aktuálne prebiehajúcom výskume sa Mária Havelková venuje postoju amerických a slovenských advokátov a advokátok k pomáhaniu, ich motivácii, odmeňovaniu a uznaniu.

Peter Jedinák z advokátskej kancelárie Allen & Overy Bratislava považuje pro bono v USA za súčasť kultúry. „Možno to nie je nevyhnutne morálna záležitosť, skôr bontón. Jednoducho sa to patrí robiť. Pri globálnych klientoch vidím, že to vyžadujú. Roky anglosaskej demokracie nedoženieme, ale treba na tejto kultúre pracovať,“ zdôraznil Peter Jedinák, counsel kancelárie, ktorá priekopnícky vytvorila samostatné miesto pro bono advokátky.

Podľa pedagogičky a členky Súdnej rady Lucie Berdisovej môže pro bono činnosť priniesť advokátom a advokátkami hlbší zmysel aj profesionálny rast. V zahraničí je zdrojom získavania nových špecializácií, čo v konečnom dôsledku prináša kancelárii aj viac klientov.

Pri výbere prípadov je dôležitý dopad aj expertíza

Hostia diskusného večera sa podelili o skúseností z praxe. Podľa Petra Jedináka je pri výbere pro bono prípadov rozhodujúci ich dopad. Často ide o citlivé oblasti, ako je protikorupčná agenda či azylové konania.

„Základnou filozofiou je urobiť niečo navyše a pomáhať. Nerozhoduje, či je to mediálne zaujímavá kauza,“ povedal na margo motivácie Pavol Poláček, partner advokátskej kancelárie Poláček & Partners, ktorá za minulý rok venovala stovky pro bono hodín individuálnym klientom aj neziskovým organizáciám.

Mária Havelková diskutovala s Petrom Jedinákom (v strede) a Pavlom Poláčkom o tom, ako urobiť z pro bono každodennú súčasť advokátskej práce.

Advokáti vnímajú pro bono ako zmysluplnú filantropiu s reálnym spoločenským dopadom. „V prevažnej väčšine sú naše pro bono prípady síce individuálne, ale pre vývoj judikatúry majú svojou dôležitosťou potenciál presiahnuť význam jedného konkrétneho prípadu,“ vysvetlil Peter Kubina, partner advokátskej kancelárie Dentons Europe.

Aj Radovan Pala, partner advokátskej kancelárie TaylorWessing, kladie dôraz na strategický a precedentný charakter prípadov. „Je pre nás dôležité orientovať sa na činnosti, ku ktorým máme blízko, ktoré nás napĺňajú a kde chceme kultivovať prostredie, v ktorom aj my pôsobíme,“ povedal.

Spolupráca s mimovládnymi organizáciami je strategická

Ďalšou preferovanou pro bono oblasťou je podľa Radovana Palu pomoc mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú témam dôležitým z hľadiska verejného záujmu. Možností reálnej pomoci je viacero, vrátane školení či nastavenia procesov.

Spoluprácu s tretím sektorom považuje za strategickú aj Pavol Polaček. „Sú to ľudia, ktorí pomáhajú druhým, a radi s nimi spolupracujeme,“ povedal a mimovládnym organizáciám adresoval výzvu k aktívnej komunikácii v prípade, ak potrebujú právnu pomoc.

Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis, poďakoval prítomným advokátom a advokátkam za to, že sa zaujímajú o tému pro bono a aktívne pomáhajú individuálnym klientom aj neziskovým organizáciám. „Spoluprácu s advokátskymi kanceláriami by sme chceli rozšíriť o platformu ambasádorov pro bono pomoci,“ načrtol zámery Michal Kišša.

V Nadácii Pontis považujeme pro bono za jednu z podôb filantropie, ktorej význam v kontexte aktuálneho vývoja na Slovenska stúpa. Vvmenou skúseností s pomáhaním sa snažíme čo najviac rozšíriť prístup k spravodlivosti pre všetkých.

V diskusiách Pro Bono Talks preto budeme pokračovať. V rámci prehlbovania spolupráce s advokátskymi kanceláriami plánujeme v budúcom roku aj ďalšie aktivity na rozvoj pro bono pomoci.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111