08. 11. 2016 Filantropia

Špeciálny zamestnanecký grantový program 2016

Aj v tomto roku pomôže rodinám zamestnancov Slovenských elektrární, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis otvára ďalší ročník Špeciálneho zamestnaneckého grantového programu sozámerom poskytnúť finančnú pomoc rodinám zamestnancov, ktoré sú v extrémne ťažkej sociálnej a životnej situácii.

Podpora je určená na úhradu nákladov spojených so vzdelávaním. Z rozpočtu Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis je pre tento účel vyčlenená celková suma 8 000 EUR.

Ciele programu, oprávnení žiadatelia a tútori
Podporu je možné poskytnúť žiakovi/študentovi na pokrytie nákladov spojeným so vzdelávaním.  Cieľom je sprístupniť kvalitnévzdelanie deťom zamestnancov alebo bývalých zamestnancov, ktorých rodina sa ocitla v extrémne ťažkej životnej situácii.

Podpora je určená žiakom základnej školy, študentom strednej školy alebo študentom denného štúdia VŠ. Výdavky, spojené s udelenou podporou, sa musia týkať práve podpory vzdelávania (sú určené napríklad na nákup školských pomôcok, financovanie ubytovania, preplácanie stravného, a iné).

Žiadosť musí odporučiť niektorý z kolegov – zamestnancov SE, ktorý sa stane tútorom programu Úlohou tútora je okrem iného aj aktívne osloviť vhodných prijímateľov pomoci, vybraný projekt zaregistrovať a v prípade jeho úspešnosti a pridelení podpory dohliadať na jej čerpanie, reportovanie, atď.

Špecifikácia podmienok finančnej pomoci
Maximálna výška grantu pre jednu žiadosť je 3000 EUR, minimálna výška grantu 500 EUR.

Žiadateľ vyplní žiadosť na www.darca.sk (cez Registrácia). Tútor môže žiadateľovi s vypĺňaním formulára pomôcť, resp. vyplniť žiadosť zaňho. V žiadosti je potrebné poskytnúť informácie:      

 • o žiakovi/študentovi, resp. súrodencoch (ďalej žiadateľ), pre ktorého tútor odporúča schváliť finančnú pomoc,
 • popis životnej situácie, v ktorej sa dieťa/deti, a ich rodina nachádza,
 • o účele, na ktorý budú finančné prostriedky z grantu použité (konkrétny popis potreby, na ktorú sa bude viazať vynaložená finančná pomoc, napr.: nákup školských pomôcok, financovanie ubytovania na internáte a pod.),
 • o celkovej výške finančnej pomoci a tiež výške jednotlivých položiek,
 • kontaktné údaje tútora (kvôli ďalšej komunikácii).

Hodnotenie žiadostí

Princípy hodnotenia:

 • citlivý prístup k dôverným informáciám žiadateľa,
 • posudzovanie závažnosti problému,
 • regionálne hľadisko,
 • očakávaný prínos navrhovanej pomoci

Pre výber podporených žiadostí bude ustanovená interná hodnotiaca komisia (zložená zo zástupcov útvarov Ľudských zdrojov a Externých vzťahov). Z nadačného fondu budú podporené len tie žiadosti, ktoré po vzájomnej diskusii väčšinovým hlasovaním schváli hodnotiaca komisia. Schválené žiadosti sa budú môcť realizovať ihneď po podpise zmluvy, najneskôr však do 3 mesiacov od prijatia prvej splátky grantu.

Rozhodovanie v takej citlivej oblasti ako pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii je vždy náročná a nie je možné stanoviť presné kritériá na posudzovanie žiadostí.  Pri hodnotení vždy prihliadame, na konkrétnu situáciu jednotlivých žiadateľov a odporúčanie zamestnancov – kolegov, ktorí v projektových žiadostiach  vystupujú v úlohe tútorov. Pri rozhodovaní o udelení podpory sme limitovaný aj celkovým rozpočtom, ktorý máme pre rok 2016 k dispozícii. Skúsenosť v minulých rokov nám ukazuje, celková výška rozpočtu pre Špeciálny zamestnanecký program (8.000 EUR), nám umožní podporiť 3 – 6 žiadostí.

Všetky informácie v žiadosti sú dôverné a budú použité v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Nebudú komunikované mimo hodnotenia žiadostí.

Časový harmonogram
Žiadosti sa budú prijímať na základe jednej výzvy. Hodnotenie žiadostí bude prebiehať po ukončení prijímania žiadostí.

Časový harmonogram

 • vyhlásenie grantovej výzvy                                                     8. 11. 2016
 • uzávierka prijímania žiadostí o grant                                       30. 11. 2016
 • zverejnenie výsledkov                                                             9. 12. 2016
 • realizácia podpory (oprávnenosť vzniknutých nákladov)            2. 9. 2016 – 30. 6. 2017
 • termín na podanie záverečných správ                                     31. 7. 2017

Kontrola využitia pomoci
Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis po schválení žiadosti uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • Žiadateľ dostane na svoj účet po podpise zmluvy 1. splátku grantu v hodnote 90 % sumy grantu. Druhú splátku grantu získa žiadateľ až po správnom zdokladovaní použitia celého objemu finančných prostriedkov schváleného grantu (10 %) a po zaslaní záverečnej správy.
 • Žiadateľ je povinný zrealizovať grant a zaslať záverečnú správu a vyúčtovanienajneskôr do termínu uvedeného v grantovej zmluve. Tútor môže žiadateľovi s reportovaním pomôcť, alebo mu poskytnú potrebné informácie a podporu pracovníci Nadácie Pontis.
 • Druhú splátku grantu získa žiadateľ až po doložení korektnej finančnej a obsahovej dokumentácie týkajúcej sa celej sumy grantu.

Nadácia Pontis môže počas obdobia realizácie grantu kontaktovať žiadateľa s cieľom vykonať priebežný monitoring.

Kontakt: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
Konzultácie: Ondrej Gallo, 0915 755 749, ondrej.gallo@nadaciapontis.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.