02. 04. 2019 Nadácia Pontis

Súťaž Via Bona Slovakia

Štatút súťaže

„Sleduj galavečer Via Bona Slovakia a vyhraj“

(ďalej len „Štatút“)

 

 1. Usporiadateľ:

Usporiadateľom súťaže na facebookovej stránke facebook.com/nadaciapontis/ (ďalej len “Súťaž”) je Nadácia Pontis, ktorý je súčasne zriaďovateľom a prevádzkovateľom webovej stránky www.nadaciapontis.sk a súčasne zriaďovateľom a prevádzkovateľom stránky facebook.com/nadaciapontis/ (ďalej ako „Usporiadateľ“): Nadácia Pontis; sídlo: Zelinárska 2 821 08 Bratislava Slovenská republika; IČO: 317 848 28 (ďalej len “Usporiadateľ”).

 1. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutočňuje v termínoch zverejnených popri vyhlásení súťaže na stránke facebook.com/nadaciapontis/.

 1. Zámer:

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia galavečera Via Bona Slovakia za rok 2018, ktorý odvysiela naživo Dvojka, RTVS 2. apríla od 20.10 hodiny.

 1. Podmienky účasti:

A) Účastníkom súťaže sa môže stať soba, ktorá:

 • má viac ako 18 rokov,
 • nie je zamestnancom alebo osobou v inom právnom vzťahu s Usporiadateľom a/alebo osôb majetkovo prepojených s Usporiadateľom ani mu blízkou osobou v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”),
 • spĺňa pravidlá a podmienky Štatútu a súťaže.

B) Zo súťaže budú vyradené všetky súťažné príspevky obsahujúce odpovede, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom odporovať všeobecne záväzným právnym predpisom, všeobecne prijímaným pravidlám morálky či občianskeho súžitia, či ktoré budú akýmkoľvek iným spôsobom odporovať účelu, ktorý usporiadateľ sleduje podporou stránky facebook.com/nadaciapontis/. Posúdenie vhodnosti či súladu s týmito pravidlami prislúcha jedine Usporiadateľovi súťaže.

C) Zo súťaže budú vyradení súťažiaci, ktorí nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo porušia pravidlá súťaže.

D) Ďalšie podmienky súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní popri vyhlásení Súťaže.

 

 1. Pravidlá a priebeh súťaže:

A) Súťaž je vyhlásená jej zverejnením na stránke facebook.com/nadaciapontis/.

B) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý splní súťažné zadanie. Posúdenie splnenia súťažného zadania je v kompetencii Usporiadateľa súťaže.

C) Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom, nasledujúci pracovný deň po skončení súťaže.

D) Výherca súťaže bude uverejnený na stránke facebook.com/nadaciapontis/ a zároveň kontaktovaný Usporiadateľom na dostupných kontaktoch.

E) V prípade, že sa s výhercom nepodarí skontaktovať do 7 pracovných dní od žrebovania, odmietne výhru, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto Štatútu, stráca výherca nárok na výhru. Usporiadateľ uskutoční ďalšie žrebovanie náhradného výhercu súťaže.

F) Súťaž je určená primárne fanúšikom Nadácie Pontis a preberanie výhry sa uskutočňuje primárne v priestoroch Nadácie Pontis. Do súťaže sa môžu zapojiť aj obyvatelia iných miest, avšak usporiadateľ sa nezaväzuje zaslať v prípade výhry výhercovi hmotnú výhru na svoje náklady. V prípade záujmu si môže výherca zaslanie výhry uplatniť na vlastné náklady.

Výhra v súťaži:

Výhrou v súťaži sú

 • 2x darčeková poukážka v hodnote 50 EUR, ktoré venoval do súťaže partner podujatia Via Bona Slovakia, spoločnosť Kaufland
 • 2 x licenciu AV programu ESET Family Security Pack na 18 mesiacov v hodnote 69,90 EUR za jeden kus, ktoré venoval do súťaže partner podujatia, spoločnosť ESET

 

 1. Odovzdanie ceny:

Výherca si výhru prevezme osobne v sídle Usporiadateľa; sídlo: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava. Úložná doba výhry je 30 kalendárnych dní, po jej uplynutí výhercovi nárok na výhru zaniká.

 

 1. Osobné údaje:

Každý účastník súťaže dáva súhlas prevádzkovateľovi súťaže – Nadácii Pontis na spracovanie svojich osobných údajov za účelom vyhodnotenia súťaže po dobu max. 5 rokov od ukončenia súťaže. Súťažiaci majú právo súhlas kedykoľvek písomne odvolať  (spoločné kontaktné miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, 02/57108111, pontis@nadaciapontis.sk). Ďalšie práva: prístup k osobným údajom, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie, prenosnosť osobných údajov a podať návrh na začatie konania na Úrade  na ochranu osobných údajov. Práva je možné uplatniť na spoločnom kontaktnom mieste (Nadácia Pontis). Zásady ochrany osobných údajov: https://www.nadaciapontis.sk/ochrana-osobnych-udajov-1.

 1. Osobitné ustanovenia:

A) Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok súťaže a trvania súťaže. Zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry formou nepeňažnej kompenzácie.

B) Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmto Štatútom.

C) Výhru je potrebné zdaniť podľa platných účtovných a daňových predpisov.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

 1. Platnosť štatútu:

Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na oficiálnej webovej stránke Nadácie Pontis – https://www.nadaciapontis.sk/.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram