31. 03. 2017 Nadácia Pontis

To, že hodnotenie dopadu vo filantropii je zložité, je mýtus

O impact investingu, teda o investovaní so sociálnym dopadom, sa na Slovensku doposiaľ veľa nehovorilo, hoci mnoho investorov s ním má aj skúsenosť.

Zdroj: dailymotion.com

Vo svete je však tento pojem známy a čoraz viac sa spomína aj v súvislosti s firemnou filantropiou. O tom, čo je impact investing a prečo je dôležité merať dopad svojich aktivít sme sa rozprávali s Björnom Strüwerom, hlavným rečníkom na májovom Fóre o firemnej filantropii. Zaregistrovať sa na podujatie môžete prostredníctvom tohto linku

Čo je impact investing? Čím sa odlišuje a čím sa naopak podobá tradičnej filantropii?

Pokúsim sa to čo najviac zjednodušiť. O impact investingu hovoríme vtedy, keď sa investičná prax stretne s filantropickou motiváciou. Filantropii sa podobá v tom, že poskytuje finančné zdroje na riešenie sociálnych problémov. A odlišuje sa tým, že dôležitá je aj finančná návratnosť – musí sa vrátiť aspoň kapitál. Jednou zo základných charakteristík impact investingu je záväzok investora merať a podávať správu o sociálnom a environmentálnom výkone a vývoji investícií. Je totiž dôležité zachovať transparentnosť a zodpovednosť.

V ktorých oblastiach vidíte najväčší potenciál pre investovanie so sociálnym dopadom?

Impact investing má potenciál najmä v odvetviach, kde môžeme účinne skĺbiť riešenie sociálnych problémov s potrebami trhu. Inak povedané, keď trvalo udržateľný biznis môže vytvoriť pozitívnu sociálnu a environmentálnu zmenu.

Napríklad?

Napríklad 1,2 miliarde ľudí na svete chýba prístup k elektrine. Hľadanie energetických riešení v oblastiach, ktoré nie sú napojené na elektrickú sieť je kľúčové pre cestu von z chudoby. Súkromné firmy podnikajúce v tejto oblasti sú typickými príkladmi impact investingu.

Prístup k vzdelaniu je dôležitý pre ekonomický rozvoj, vďaka nemu sa celkovo zlepšujú životné podmienky. Technológie určené pre učenie môžu vyriešiť nedostatok kvalifikovaných učiteľov a slabé výsledky študentov. A tak ich poskytovatelia môžu získať investície od impact investorov.

Alebo ďalší príklad. Väčšina obyvateľstva v rozvojových krajinách sú malí farmári. Malé a stredné poľnohospodárske podniky majú priamy vplyv na ich živobytie, pretože im zvyšujú príjem. Na investovanie do týchto podnikov boli vytvorené špecializované fondy impact investingu.

Aké ďalšie nástroje na zvýšenie svojho dopadu mám ako filantrop k dispozícii okrem tradičného poskytovania grantov alebo nadačného fondu?

Veľa filantropov hľadá spôsoby, ako čo najefektívnejšie použiť financie , aby dosiahli čo najväčší dopad. Práve oni môžu zohrať kľúčovú úlohu pri odkrývaní potenciálu sociálnych investícií a riešení spoločenských problémov. Pretože to môžu robiť spôsobmi, ktoré tradiční investori nemajú k dispozícii. Namiesto napodobňovania obmedzujúcich investičných modelov môžu používať široké spektrum finančných nástrojov, ktoré si nevyžadujú úplnú návratnosť.

A ako to realizovať v praxi? Momentálne najbežnejšou stratégiou je používať nástroje na znižovanie rizika, napríklad garancie. Vďaka tomu sa poskytovatelia súkromného kapitálu nemusia obávať, že oň prídu.

Existujú samozrejme aj iné, inovatívnejšie modely. Nové nástroje predstavujú kombináciu filantropického a investičného kapitálu. Cieľom je znížiť náklady na sociálny podnik prostredníctvom filantropických fondov alebo mu dokonca platiť za pozitívny vplyv, ktorý vytvára.

Na čo nesmú investori či firmy zabudnúť, než sa pustia do impact investingu? Ako zistia, či sa im skutočne podarilo dosiahnuť želaný dopad?

Najdôležitejšie je, že rovnako prísne ako k samotnému investovaniu treba pristupovať aj k monitorovaniu a hodnoteniu dopadu. Filantropi si možno budú musieť vybudovať internú alebo externú investičnú expertízu a impact investori sa zase môžu od filantropov učiť, ako sociálny vplyv riadiť, pretože len dobré úmysly nestačia.

To, že meranie dopadu musí byť vždy komplikované, nákladné a zdĺhavé, je mýtus. Už teraz vznikajú nové nástroje na sledovanie a riadenie vplyvu: „štíhle“ metodiky predstavujú sľubné riešenie pre sociálne podniky, ktoré chcú zjednodušené a komerčne využiteľné dáta. Ďalej inovatívne platformy ponúkajú sociálnym podnikom riešenia pre vnútropodnikový manažment vplyvu. Taktiež nové firmy umožňujú sledovanie vplyvu aj v najťažších prostrediach. Napriek všetkým týmto nástrojom však lídri sociálnej zmeny potrebujú aspoň základnú kompetenciu: hlboké pochopenie toho, ako sa pozitívny vplyv vlastne vytvára a ako ho možno optimalizovať.

Aký potenciál a aké obmedzenia má budúci rozvoj impact investingu?

Treba upozorniť, že impact investing sa obmedzuje na zásahy, ktoré majú „obchodný charakter“. Často sa stáva, že trhy nefungujú dokonale a nepremenia celú hodnotu do výnosov pre investorov. Na zaplnenie týchto medzier a na zlepšenie finančného výkonu súkromných investícií preto bude vždy treba filantropov a verejné financie.

Väčšina impact investorov sa snaží dosiahnuť finančné výnosy vo výkonných sociálnych podnikoch alebo fondoch, a zároveň vytvoriť výrazný sociálny alebo environmentálny vplyv. To sa dá dvoma spôsobmi – vysoko selektívnym prístupom, teda zameraním sa na zopár sektorov, regiónov alebo podnikov s „dvojitým“ výkonom v oblasti vplyvu a financií. A kolaboratívnym prístupom, teda vytvorením partnerstiev s filantropmi alebo verejnými poskytovateľmi finančných prostriedkov, ktoré sú prísľubom atraktívnych finančných výnosov a výrazného vplyvu. Práve kolaboratívny prístup, ktorý sa nazýva aj kombinované financovanie, má veľký potenciál z hľadiska úspor. Ide o používanie filantropických a verejných finančných zdrojov na zvýšenie prítoku súkromného kapitálu tak, aby sa vytvoril pozitívny sociálny a environmentálny vplyv. Je možné realizovať ho napríklad  prostredníctvom garancií zo strany verejných poskytovateľov finančných prostriedkov alebo grantov od filantropov. Granty, ktoré sa vyplácajú ako odmeny za preukázaný sociálny vplyv, môžu zlepšiť ziskovosť podniku v budúcnosti, a tak pritiahnuť investorov. Ide o príležitosť, ako dostať viac nového kapitálu do sektorov s vysokým vplyvom a súčasne investovať do expertízy súkromného sektora.


 

O Björnovi Strüwerovi

Björn Strüwer je zakladateľ a CEO poradenskej spoločnosti Roots Of Impact, ktorá sa zameriava na efektívny impact investing a financovanie rozvoja. Po tom, čo opustil „tradičný“ finančný sektor, zasvätil svoju kariéru financovaniu sociálnych inovácií. Prostredníctvom svojej spoločnosti Roots of Impact sa snaží formovať a ovplyvňovať trh investovania so sociálnym dopadom tak, aby bol kapitál použitý čo najefektívnejšie a s čo najväčšou pridanou hodnotou.

Strüwer tiež pôsobí ako hlavný poradca organizácie Ashoka v oblasti financovania projektov so sociálnym dopadom.  Je spoluzakladateľom Financing Agency for Social Entrepreneurship  (FASE) a iniciátor siete Ashoka Angels. Má viac ako 20-ročné skúseností v oblasti financií – naposledy ako výkonný riaditeľ Credit Suisse. Aktívne sa podieľa na vývoji riešení pre zodpovedné investície, impact investing a financovanie projektov so sociálnym dopadom. Pôsobí v niekoľkých predstavenstvách. Na medzinárodnej úrovni pravidelne prednáša a vedie školenia týkajúce financovania projektov so sociálnym dopadom.  

 


 Zaujíma vás téma impact investing? Chcete vedieť:

  • Či majú vaše filantropické aktivity reálny prínos? 
  • Ako efektívne nastaviť filantropickú stratégiu? 
  • Ako sa dá zistiť a odmerať dopad vašich aktivít?  


Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.