02. 04. 2018 Zodpovedné podnikanie

Virtuálna Pro Bono Poradňa – otvorili sme nový, zjednodušený spôsob expertného poradenstva zdarma

Prečítajte si, ako môžete využiť tento spôsob právnej pro bono pomoci, a pýtajte sa. V apríli ponúkame možnosť konzultácie v týchto oblastiach:

 • Pracovné právo, nelegálne zamestnávanie a dobrovoľnícka činnosť
 • Účtovníctvo a dane

Vaše otázky môžete predkladať do 15. apríla 2018. Na vaše dotazy budú odpovedať odborníci z advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law a firmy Accace.

     

Čo je to Virtuálna právna poradňa a ako funguje?

Virtuálna právna poradňa je pilotný projekt Nadácie Pontis, ktorý si kladie za cieľ zrýchliť, zjednodušiť a zefektívniť spôsob poskytovania pro bono právneho poradenstva pre neziskový sektor využitím dostupných online komunikačných technológií. Ide o inovatívnu koncepciu rozširovania právneho mentoringu v treťom sektore, ktorá je inšpirovaná a postavená na obdobných programoch fungujúcich aj v zahraničí. Poradňa umožňuje efektívnejšie využiť časové možnosti, energiu a odborné kapacity zapojených advokátov a zároveň prinesie kvalitatívne rovnaké výstupy pre organizácie žiadajúce o radu. 

Prepojenie zúčastnených advokátov a mimovládnych organizácií funguje prostredníctvom komunikačných technológií na internete – Google Hangouts alebo Skype. Spolupracujúci advokát poskytne maximálne 30-minútovú konzultáciu vybranej mimovládke na vopred písomne predloženú jednoduchú otázku z právnej oblasti, ktorú si advokát sám na základe svojej profesijnej expertízy vybral.

Prihlasovací formulár

Ako to v praxi celé prebieha?

Priebeh Virtuálnej právnej poradne bude pozostávať z nasledujúcich krokov:

1) Nadácia Pontis zverejní začiatkom mesiaca na svojich stránkach Výzvu k predkladaniu jednoduchých otázok k advokátmi určenej téme (napr. pracovné právo, dane a účtovníctvo, a pod.) a určí termín uzávierky na prihlasovanie otázok pre mimovládky v danej téme (cca jeden týždeň). Prihlasovací formulár na predkladanie otázok je možné nájsť v závere tejto výzvy. Prihlásiť sa môže ktorýkoľvek mimovládny subjekt (tzn. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, a pod.).

2) Následne bude právnickej kancelárii zaslaný výber otázok od mimovládok. Kancelária následne vypracuje odpoveď, pripojí kontaktné údaje konzultujúceho advokáta a navrhne dátum odprezentovania odpovede mimoládke v danom mesiaci.

3) Nadácia Pontis e-mailovo prepojí zvolenú mimoládku a daného advokáta s prosbou o stanovenie konkrétneho času, kedy sa uskutoční online právna konzultácia. Konkrétny termín a čas bude určený dohodou oboch strán, avšak vždy s prihliadnutím primárne na časové možnosti advokáta.

4) V stanovený termín sa obe strany spoja prostredníctvom Google Hangouts alebo Skype (podľa preferencií advokáta), pričom bude nasledovať online konzultácia ohľadom zvoleného právneho problému. Konzultácia má vždy jasne stanovenú, a teda aj predvídateľnú dĺžku trvania (30 minút).

5) Po skončení online rozhovoru bude mimovládka povinná zaslať Nadácii Pontis krátky feedback k hovoru a zhrnutie poskytnutej odpovede, ktorá bude sprístupnená aj ostatným mimovládnym subjektom. Advokát bude na kópii tohto emailu a môže, ale nemusí sa, k odpovedi vyjadriť. Nadácia Pontis zhrnutie uverejní na webstránke Advokáti Pro Bono, pričom informácia o konzultujúcom advokátovi/kancelárii nebude uvedená (pokiaľ o to advokát výslovne nepožiada). V prípade, že mimovládka feedback nezašle, nemusí byť do budúcna pripustená k online konzultácii. 

Aké výhody má tento model pro bono pomoci?

Virtuálna právna poradňa prináša pre mimovládky okrem samotnej nezištnej výpomoci aj nasledujúce výhody:

 • Rýchlosť odpovede – neziskovka dostane odpoveď vždy v závere mesiaca, v ktorom bola zverejnená výzva. Právny problém môže byť teda vyriešený v pomerne krátkej lehote.
 • Priama a bezprostredná komunikácia s advokátom – osobný rozhovor ponúka väčšiu variabilitu a priestor pre objasnenie problému. Nie je potrebné strácať čas zdĺhavým vypisovaním textu. Aj súvisiace otázky, ktoré vám napadnú po zodpovedaní primárnej otázky, je možné okamžite predložiť advokátovi.
 • Nulová byrokracia – je potrebné vyplniť prihlasovací formulár,  dohodnúť si termín konzultácie a v závere vyplniť krátky feedback. Žiadne ďalšie formality v súvislosti s online konzultáciou neexistujú.
 • Vytvorenie databázy odpovedí – zaslaním spätnej väzby ohľadom konzultácie a jej výsledku umožníte Nadácii Pontis vytvoriť online databázu najčastejších právnych otázok mimovládiek a odpovedí advokátov. Táto databáza bude sprístupnená na internete, tzn. akákoľvek ďalšia mimovládka s podobným problémom bude môcť získať cennú radu založenú na expertnom zhodnotení advokátom.
 • Pro bono – konzultácia je poskytnutá zadarmo. 

Na základe čoho sa advokát rozhoduje, ktorú otázku zodpovie mimovládnej organizácii?

Advokáti zapojení do tohto modelu pomoci si vyberajú otázky podľa vlastného uváženia, v závislosti od ich expertízy, záujmu o danú tému a nižšie uvedených dôležitých kritérií. Šanca, že sa advokát rozhodne odpovedať práve na vašu otázku, sa zvyšuje podľa nasledovných faktorov:

1. Jednoznačná formulácia – problém musí byť jasne definovaný a ideálne doplnený o krátke vysvetlenie, prečo vám voľne dostupné vysvetlenia (napr. online/offline literatúra) neposkytujú dostatočnú odpoveď.
2. Poradie prijatých dotazov – v prípade príliš veľkého množstva doručených otázok je vysoká pravdepodobnosť, že advokát si vyberie spomedzi tých, ktoré prišli najskôr.
3. Relevantnosť dotazu – odpoveď na niektoré dotazy môže byť príliš komplexná a model Virtuálnej právnej poradne nemusí byť vhodným spôsobom poskytnutia právnej pomoci. Prečítajte si nižšie, aký typ otázok vedia advokáti zodpovedať a či váš dotaz vyhovuje podmienkam definovaným nižšie.

Ako správne naformulovať môj právny dotaz?

Príklad možnej otázky:

Môžeme zorganizovať aukciu, pričom výnos z aukcie použijeme na aktivity, ktoré nie sú v stanovách uvedené ako hlavné činnosti nášho OZ? Aký to bude mať právny dopad a aké kroky treba urobiť z právneho hľadiska na realizáciu takejto aukcie? Nie je lepšie túto činnosť vykonať cez inštitút verejnej zbierky podľa zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach?

Súvisiace otázky:

Zmení sa právne stanovisko pokiaľ by sme organizovali aukcie/verejné zbierky pravidelne (napr. každý mesiac)?

Ide o podnikanie, ak napriek pokrytiu našich nákladov z činností uvedených v stanovách OZ dosiahneme zisk?

Nesprávne formulované otázky:

Môžete nám pomôcť napísať/zrevidovať náš vnútorný poriadok?

 • Pomoc vznikajúcim organizáciám v programe Advokáti Pro Bono neposkytujeme. Čo sa týka revízie poriadku, ide o časovo náročnejšiu činnosť. Žiadosti tohto charakteru prijímame do programu APB, ak spĺňate podmienky uvedené na našej stránke.

Potrebujeme poradiť, ako máme implementovať nariadenie GDPR do našej organizácie.

 • Otázka je príliš všeobecná, advokáti budú odpovedať iba na konkrétne dotazy. Pokiaľ máte záujem o všeobecné poradenstvo, školenie v tejto téme budeme organizovať vo februári 2018. Sledujte našu stránku/facebook  pre ďalšie detaily a možnosť prihlásiť sa.

Na čo všetko nemáme zabudnúť v pracovnej zmluve?

 • Revízia zmlúv si vyžaduje prípravu a čas advokáta pred samotným telefonátom. Štruktúru zmluvy si navyše môžete vyhľadať v dostupných online zdrojoch. Pokiaľ je zmluva komplikovanejšia, zaslať ju môžete do programu APB, ak spĺňate podmienky uvedené na našej stránke.

Práva nášho syna na zdravotnú starostlivosť/vzdelávanie boli porušené. Ako môžeme rozhodnutie úradov/školy napadnúť? Vedel by advokát zastupovať na súde nášho syna?

 • Fyzickým osobám bohužiaľ poskytujeme pomoc v programe APB iba vo výnimočných prípadoch a pokiaľ ide o klientov mimovládnych organizácií. Zastupovanie na súde je v rámci programu ojedinelé, muselo by ísť o prípad, ktorého vyriešenie je vo verejnom záujme.

Na aké právne problémy sa môže neziskovka opýtať?

Témy, resp. okruhy, v ktorých advokáti poskytujú právne poradenstvo, budú vždy stanovené vo výzve, pričom sa môžu meniť na mesačnej báze na základe preferencií zapojených advokátov. Niektoré okruhy sa môžu vyskytovať pravidelne, iné len v rámci výzvy na ten-ktorý mesiac v roku. Obdobne aj počet otázok, na ktoré budú advokáti odpovedať, môže byť odlišný pre každý jednotlivý mesiac. Advokáti budú najčastejšie poskytovať právne poradenstvo v jednej (alebo viacerých) z nasledujúcich okruhov:

 1. Všeobecné – vznik, premena, spojenie, zánik, orgány, práva a povinnosti mimovládnych organizácií a iné
 2. Podnikateľská činnosť a financovanie
 3. Účtovníctvo a dane
 4. Ochrana osobných údajov
 5. Ochrana priemyselného a duševného vlastníctva
 6. Exekučné právo, konkurz a reštrukturalizácia (osobný bankrot)
 7. Pracovné právo, nelegálne zamestnávanie a dobrovoľnícka činnosť
 8. Zmluvné právo
 9. Poradenstvo ohľadne konania pred správnymi orgánmi a všeobecnými súdmi
 10. Ochrana dobrej povesti a ochrana názvu
 11. Zodpovednosť za škodu 

Ako sa pripraviť na rozhovor s advokátom?

 1. Vyskúšajte či je po technickej stránke všetko v poriadku. Je vás možné vyhľadať na základe údajov poskytnutých advokátovi (meno, ktoré sa vám bežne zobrazuje, sa vo väčšine prípadov nezhoduje s registrovaným menom na Skype či Google Hangouts).
 2. V prípade potreby doplnenia informácií pre advokáta, zabezpečte, aby sa rozhovoru zúčastnili aj kolegovia, ktorí majú podrobné informácie týkajúce sa vašej otázky.
 3. Spravte si krátku prípravu na online stretnutie. Máte pri sebe potrebné dokumenty? Viete, čo presne sa potrebujete spýtať? Čas je obmedzený a čím lepšie budete pripravení, tým viac sa môžete od advokáta dozvedieť.
 4. Robte si poznámky. Na konci rozhovoru budeme od vás vyžadovať krátke zhrnutie poskytnutej odpovede.

Podmienky spolupráce

 1. Žiadateľmi o právne poradenstvo prostredníctvom poradne môžu byť organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, príspevkové organizácie a záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, registrované v registroch, ktoré vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, a rozpočtové organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky.
 2. Spolupráca s advokátom je jednorazová, z konzultácie nevyplýva organizácii žiaden nárok na pokračovanie v prijímaní pro bono služieb. Pokiaľ by ste si však s advokátom dohodli ďalšiu spoluprácu, informujte o tom prosím koordinátorku programu Advokáti Pro Bono.
 3. Spolupráca s advokátom v rámci Virtuálnej právnej poradne je podmienená súhlasom s podmienkami programu Advokáti Pro Bono. Tie si môžete prečítať tu. Váš súhlas potvrdíte priamo v online formulári.

 FAQ

 1. Koľko času sa môže advokát venovať mojej otázke? Advokát má na 1 otázku od mimovládnej organizácie vyhradený čas maximálne 30 minút. Pokiaľ by zodpovedanie otázky trvalo kratšie, hovor môže byť ukončený skôr.
 2. Čo ak počas telefonátu zistím, že sa potrebujem opýtať na viacero aspektov súvisiacich s mojou originálnou otázkou? Konzultácia je určená na zodpovedanie otázky, ktorú ste nám zaslali v online dotazníku. Pokiaľ vaša otázka presiahne oblasť, ktorá sa bezprostredne dotýka originálneho problému, advokát nemusí byť ochotný/znalý vyjadriť sa k ďalším, prípadným dotazom.
 3. Čo ak mám po konzultácii ďalšie otázky, alebo mám právny problém, ktorý je príliš komplexný a/alebo nevyhovuje kritériám Virtuálnej právnej poradne? Neziskové organizácie majú možnosť zaslať do programu Advokáti Pro Bono žiadosť o pro bono právnu pomoc prostredníctvom jednoduchého formuláru. Pokiaľ ste sa s advokátom dohodli na ďalšej spolupráci, prosíme informujte nás. 

V prípade otázok môžete kontaktovať koordinátorku programu Advokáti Pro Bono Barboru Pálešovú.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6e5574f53e59030913fe1ef412f99eb3/5D1C54A3/t51.2885-15/sh0.08/e35/c93.0.894.894a/s640x640/52862846_2375458806011157_4696880114045977974_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ac61bf831eadae6a9c36606582ab44a2/5D10B53E/t51.2885-15/sh0.08/e35/c33.0.1013.1013/s640x640/52987463_308532119854286_2734008669732239946_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/9e4945463573fe89f96ac43df79b894e/5D16AE03/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/53727096_424406908101978_5633214386096877140_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cd11fa7f60e8edfe68279b6f5dc825df/5D0D4348/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51957872_2012378798879089_8526679229970471933_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/5140a9f2b455a9afafb2beb20d2cbb6e/5D1D039D/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51628725_581991898878560_4677920732019372188_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/63f01298fe3e8425e4020b0eb3c82d6a/5D2BC2B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/d06a531797c4933574f8eeae31b83568/5D094FB4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/523afcaac4cce40e35c57e9a9462b7ea/5D4D82CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f5cbfe76dacb87560ae465d8eaca78a3/5D074CEC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3001d8dde188dbcf7607c99932e4b0ef/5D09EF0C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/72c9439704b50c05e3ccd85671785f29/5D297537/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/802ab339170bfd29cdcaa0b19535a19f/5D1A9141/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640/49858592_384311305657535_3614573739500642172_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net