17. 03. 2013 Zodpovedné podnikanie

Zodpovední spotrebitelia

Index udržateľnej spotreby odhalil, že až 56% spotrebiteľov sa zaujíma o problémy životného prostredia.

Viac ako 56% spotrebiteľov tvrdí, že problémy životného prostredia ich zaujímajú. Iba 13% s týmto tvrdením nesúhlasí a každý štvrtý človek z desiatich je presvedčený, že životné prostredie má dopad na jeho zdravie. Aj toto odhalil Greendex, index udržateľnej spotreby, ktorý realizuje dvakrát ročne v 17 krajinách National Geographic.

V rámci kvantitatívneho prieskumu spotrebiteľského správania oslovili celkovo 17 000 respondentov s otázkami zameranými na spotrebu a úsporu energie, výber spôsobu dopravy, potravín, postoj k produktom šetrným k životnému prostrediu, udržateľnosti a prehľad v otázkach ochrany životného prostredia.

Na základe výsledkov Greendex 2012 sú za najuvedomelejších spotrebiteľov považovaní obyvatelia rozvíjajúcich sa ekonomík, a to Indie, Číny a Brazílie. Za najmenej udržateľné bolo podľa indexu označené správanie amerických spotrebiteľov, nasledovaných Kanaďanmi, Japoncami a Francúzmi.

© environment.nationalgeographic.com

Štúdia skúmala aj tzv. faktor pocitu viny o vplyve jednotlivcov na životné prostredie, ktorý je najvyšší práve u spotrebiteľov žijúcich v krajinách, kde sa obyvatelia podľa ich vlastných vyjadrení správajú najviac udržateľne. Tento trend platí aj opačne, pretože v krajinách s nízkou mierou udržateľného správania sa spotrebitelia cítia najmenej previnilo za dopad ich konania na životné prostredie.

Opačný pomer ukázal prieskum pokiaľ ide o rozsah, v akom sa spotrebitelia cítia schopní prispieť k zmene a zlepšeniu životného prostredia. Krajiny s najmenej udržateľnými vzorcami správania sa cítia najschopnejšie vykonať zmeny. Naopak obyvatelia vo veľkých rozvíjajúcich sa štátoch ako India, Mexiko, Čína a Brazília sa cítia bezmocní pokiaľ ide o environmentálne problémy, i keď v týchto krajinách bolo zaznamenané najvyššie znepokojenie otázkami, ako je zmena klímy, nedostatok pitnej vody a úpadok rastlinných a živočíšnych druhov.

Krajiny, ktoré zaznamenali najvyšší nárast v ekologicky udržateľnom správaní spotrebiteľov za posledný rok, sú Južná Kórea, Nemecko, Španielsko a Čína.

Zdroj: Greendex Results

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111