Nadačný fond podporoval v roku 2021 verejnoprospešné aktivity predovšetkým oblastiach ako je podpora a rozvoj športu, veda a výskum a podpora dobrovoľníctva.

V rámci Nadačného fondu Continetal v Nadácii Pontis sme v roku 2021 neprijali žiadne finančné prostriedky.

Celkovo sme finančné prostriedky z asignácie prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom v sume 12 588,80 €– tie predstavovali 73% objemu použitých finančných prostriedkov. 27% z celkovej prerozdelenej sumy nadačného fondu bolo použitých na správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov). V roku 2021 bolo použitých na komunikáciu a propagáciu grantových programov 0 €.

 

Prečítajte si kompletnú výročnú správu za rok 2021

Zoznam podporených projektov

V rámci aktivít Nadačného fondu Continental Automotive v Nadácii Pontis sme v roku 2020 prerozdelili 28 692,17 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Continental Automotive formou asignácie 2 % z materskej firmy.

Celkový rozpočet

 

Oblasti podpory

Zoznam všetkých podporených projektov v roku 2020 nájdete tu.

 

V rámci aktivít Nadačného fondu Continental Automotive v Nadácii Pontis sme v roku 2019 prerozdelili 54 000 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Continental Automotive formou asignácie 2 % z materskej firmy.

  • Prostredníctvom priamej podpory sme v roku 2019 prerozdelili 48 600 eur na granty s verejnoprospešným účelom.
  • Príspevok na dobrovoľnícky program Naše Mesto 2019 predstavoval 380 eur.
  • Na správu a manažment nadačného fondu bolo vyčlenených 10 % z asignovanej čiastky, a to 5 400 eur.

Oblasti podpory:

Správu o činnosti Nadačného fondu Continental Automotive za rok 2018 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram