V rámci aktivít Nadačného fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis sme v roku 2020 prerozdelili 52 352,55 €. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov dm drogerie markt, s.r.o. – formou daru (20 855,24 €) alebo formou asignácie podielu zaplatenej dane tzv. 2 % (31 497,31 €).

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 28 200,00 € z asignovaných 2% a 19 235,00 € z daru firmy. Na správu a manažment nadačného fondu bolo použitých 10 % z prijatých financií do fondu v roku 2020, 4 917,55 €. Prostriedky vo fonde boli použité na financovanie programov Individuálna a Priama podpora, zamestnanecký grantový program Chceme si pomáhať, a ako príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko.

 

Program Individuálna podpora 2020

Nadačný fond dm drogerie markt poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom individuálnej podpory, v rámci ktorej finančne pomáha ľuďom v núdzi prostredníctvom odporúčania od zamestnancov dm drogerie markt. V roku 2020 bolo podporených 6 projektov v celkovej výške 6 450,00 €.

Program Priama podpora 2020

Nadačný fond dm drogerie markt poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory. V roku 2020 podporil 2 projekty v celkovej výške 23 200,00 €.

Medzi podporenými projektmi bolo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica – Klíma nás spája pre obce 2, ktorý je pokračovaním projektu Klíma nás spája pre obce. Počas projektu bolo vybraných 25 obcí, v ktorých sa realizovali vybrané klimatické adaptačné opatrenia. Druhým podporeným projektom bol Fond Divé maky, ktorý realizuje občianske združenie Divé maky a vďaka nemu pomáha financovať deti, ktoré ešte nemajú svojich individuálnych darcov alebo majú len čiastočne krytý rozpočet.

Okrem toho, podpora v hodnote 5 000,00 € išla aj na členský príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko. Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala v rámci grantovej výzvy „Pre transparentné Slovensko 2020“ v roku 2020 5 organizácií, ktorým bolo prerozdelených 80 000,00 €. 

Program Chceme si pomáhať 2020

V roku 2020 prebehol už siedmy ročník zamestnaneckého grantového programu „Chceme si pomáhať“. Program je určený pre zamestnancov dm drogerie markt, s.r.o. a pre ich rodinných príslušníkov, prípadne iné osoby nielen v blízkom vzťahu so zamestnancom, ktorí bojujú s ochorením alebo sa ocitli v sociálne nepriaznivej situácii a potrebujú finančnú pomoc. Žiadatelia sa do programu mohli zapojiť v rámci internej grantovej výzvy.

V roku 2020 bolo podporených 14 žiadostí v celkovej hodnote 12 785,00 €. Vybrané boli hodnotiacou komisiou zloženou zo zástupkyne dm drogerie markt, s.r.o. Martinou Zaicovou a zástupkyne Nadácie Pontis Martinou Čápovou.

Hodnotiaca komisia:

 1. Martina Zaicová, dm drogerie markt, s.r.o.
 2. Martina Čápová, Nadácia Pontis

Eva Mikolajczyková, Nadácia Pontis – facilitácia hodnotiacej komisie a zapisovateľ

Kompletnú správu o darcovských aktivitách nadačného fondu si môžete prečítať tu.

 

 

V rámci aktivít Nadačného fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis sme v roku 2019 prerozdelili 54 681,91 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov dm drogerie markt, s. r. o. – formou daru (20 384,60 eur) alebo formou asignácie podielu zaplatenej dane tzv. 2 % (34 297,31 eur).

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 31 000,00 eur z asignovaných 2% a 13 614,00 eur z daru firmy. Na správu a manažment nadačného fondu bolo použitých 10 % z prijatých financií do fondu v roku 2019, 5 067,91 eur. Prostriedky vo fonde boli použité na financovanie programov Individuálna a Priama podpora, zamestnanecký grantový program Chceme si pomáhať, a ako príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko.

Program Individuálna podpora 2019

Nadačný fond dm drogerie markt poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom individuálnej podpory, v rámci ktorej finančne pomáha svojim zamestnancom v núdzi. V roku 2019 bolo podporených 5 projektov v celkovej výške 5 164 eur.

Program Priama podpora 2019

Nadačný fond dm drogerie markt poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory. V roku 2019 podporil 4 projekty v celkovej výške 38 500 eur.

Medzi podporenými projektmi bolo napr. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica – Klíma nás spája, ktorého cieľom bolo na 10 vybraných školách zrealizovať adaptačné opatrenia na zmenu klímy prostredníctvom praktickej realizácie vybraných opatrení spojených s ich využitím v rovesníckom vzdelávaní a šírení príkladov dobrej praxe na susedné školské komunity. Vzniklo 10 klimatických prvkov spojených s 10 výučbovými programami a verejnými otváraniami a propagáciou pre komunitu, aby sa vytvorené príklady dobrej praxe šírili ďalej. Vo Vzdelávacom centre Zaježová bola vytvorená interaktívna vzdelávacia včelnica pre návštevníkov a okolité školy.

Okrem toho, podpora išla aj na členský príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko. Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala v rámci grantovej výzvy v roku 2019 6 organizácií, ktorým bolo prerozdelených 80 000 eur.

Program Chceme si pomáhať 2019

V roku 2019 prebehol už šiesty ročník zamestnaneckého grantového programu Chceme si pomáhať. Program je určený pre zamestnancov dm drogerie markt, s.r.o. a pre ich rodinných príslušníkov, prípadne iné osoby v blízkom vzťahu so zamestnancom, ktorí bojujú s ochorením alebo sa ocitli v sociálne nepriaznivej situácii a potrebujú finančnú pomoc. Žiadatelia sa do programu mohli zapojiť v rámci internej grantovej výzvy.

V roku 2019 bolo podporených všetkých 12 žiadostí v celkovej hodnote 5 950,00 eur. Vybrané boli hodnotiacou komisiou zloženou zo zástupkyne dm drogerie markt, s.r.o. Martinou Zaicovou, zástupkyne Nadácie Pontis Martinou Čápovou a pani doktorkou Annou Vincze.

Hodnotiaca komisia:

 1. Martina Zaicová, dm drogerie markt, s.r.o.
 2. Martina Čápová, Nadácia Pontis
 3. Anna Vincze, MEDVIN s.r.o.

Eva Mikolajczyková, Nadácia Pontis – facilitácia hodnotiacej komisie a zapisovateľ

Kompletnú správu o darcovských aktivitách fondu si môžete prečítať tu.

V rámci aktivít Nadačného fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis sme v roku 2018 prerozdelili 55 340,55 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov dm drogerie markt, s.r.o. – formou daru (10 780,60 eur) alebo formou asignácie podielu zaplatenej dane tzv. 2 % (44 559,95 eur).

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 35 002,47 eur z asignovaných 2% a 9 800,00 eur z daru firmy. Na správu a manažment nadačného fondu bolo použitých 10 % z prijatých financií do fondu v roku 2018,  5 538,08 eur. Prostriedky vo fonde boli použité na financovanie programov Individuálna a Priama podpora, zamestnanecký grantový program Chceme si pomáhať, a ako príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko v hodnote 5 000,00 eur.

Program Individuálna podpora 2018

Nadačný fond dm drogerie markt poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom individuálnej podpory, v rámci ktorej finančne pomáha svojim zamestnancom alebo ich blízkym v núdzi. V roku 2018 boli podporené 4 projekty v celkovej výške 1 800,00 eur.

Program Priama podpora 2018

Nadačný fond dm drogerie markt poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory. V roku 2018 podporil 3 projekty v celkovej výške 35 002,47 eur.

Všetky podporené projekty boli projekty mimovládnej neziskovej organizácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica – Zelená škola, Mestské včely – mestá pre opeľovače a Environmentálni experti.

Okrem toho, podpora v hodnote 5 000,00 eur išla aj na členský príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko. Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala v rámci grantovej výzvy v roku 2018 6 organizácií, ktorým bolo prerozdelených 106 832,75 eur.

Program Chceme si pomáhať 2018

V roku 2018 prebehol už piaty ročník zamestnaneckého grantového programu Chceme si pomáhať. Program je určený pre zamestnancov dm drogerie markt, s.r.o. a pre ich rodinných príslušníkov, prípadne iné osoby v blízkom vzťahu so zamestnancom, ktorí bojujú s ochorením alebo sa ocitli v sociálne nepriaznivej situácii a potrebujú finančnú pomoc. Žiadatelia sa do programu mohli zapojiť v rámci internej grantovej výzvy.

V roku 2018 bolo podporených 17 žiadostí v celkovej hodnote 8 000,00 eur. Vybrané boli hodnotiacou komisiou zloženou zo zástupkyne dm drogerie markt, s.r.o. Martinou Zaicovou, zástupkyne Nadácie Pontis Martinou Čápovou a pani doktorkou Martou Špánikovou.

Hodnotiaca komisia:

 1. Martina Zaicová, dm drogerie markt, s.r.o.
 2. Martina Čápová, Nadácia Pontis
 3. Marta Špániková

Eva Mikolajczyková, Nadácia Pontis – facilitácia hodnotiacej komisie a zapisovateľ

 

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Nadačného fondu dm drogerie markt v roku 2018 si môžete prečítať tu.

V rámci aktivít Nadačného fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis sme v roku 2017 prerozdelili 69 055,78 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov dm drogerie markt, s.r.o. – formou daru (17 393,43 eur) alebo formou asignácie podielu zaplatenej dane tzv. 2 % (51 662,35 eur).

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 41 240,00 eur z asignovaných 2% a 16 312,88 eur z daru firmy. Na správu a manažment nadačného fondu bolo použitých 10 % z prijatých financií do fondu v roku 2017, 6 502,90 eur. Prostriedky vo fonde boli použité na financovanie programov Individuálna a Priama podpora, zamestnanecký grantový program Chceme si pomáhať, a ako príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko v hodnote 5 000,00 eur.

Program Individuálna podpora 2017

Nadačný fond dm drogerie markt poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom individuálnej podpory, v rámci ktorej finančne pomáha svojim zamestnancom alebo ich blízkym v núdzi. V roku 2017 bolo podporených 10 projektov v celkovej výške 6 472,00 eur.

Program Priama podpora 2017

Nadačný fond dm drogerie markt poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory. V roku 2017 podporil 4 projekty v celkovej výške 41 240 eur.

Tri z podporených projektov boli projekty mimovládnej neziskovej organizácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica – Zelená škola, Mestské včely 2017 a Mestské včely – mestá pre opeľovače. Jeden projekt podporil sluchovo postihnutých žiakov navštevujúcich Spojenú školu internátnu v Lučenci.

Okrem toho, podpora v hodnote 5 000,00 eur išla aj na členský príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko. Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala v rámci dvoch grantových výziev v roku 2017 16 organizácií, ktorým bolo prerozdelených 170 034,00 eur.

Program Chceme si pomáhať 2017

V roku 2017 prebehol už štvrtý ročník zamestnaneckého grantového programu Chceme si pomáhať. Program je určený pre zamestnancov dm drogerie markt, s.r.o. a pre ich rodinných príslušníkov, prípadne iné osoby v blízkom vzťahu so zamestnancom, ktorí bojujú s ochorením alebo sa ocitli v sociálne nepriaznivej situácii a potrebujú finančnú pomoc. Žiadatelia sa do programu mohli zapojiť v rámci internej grantovej výzvy.

V roku 2017 bolo podporených 20 žiadostí v celkovej hodnote 9 840,88 eur. Vybrané boli hodnotiacou komisiou zloženou zo zástupkýň dm drogerie markt, s.r.o. Máriou Babušovou a Monikou Balaythiovou, zástupkyne Nadácie Pontis Katarínou Turčanovou a pani doktorkou Martou Špánikovou.

Hodnotiaca komisia:

 1. Mária Babušová, dm drogerie markt, s.r.o.
 2. Monika Balaythiová, dm drogerie markt, s.r.o.
 3. Katarína Turčanová, Nadácia Pontis
 4. Marta Špániková

Dominika Horňáková, Nadácia Pontis – facilitácia hodnotiacej komisie a zapisovateľ

 

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Nadačného fondu dm drogerie markt v roku 2017 si môžete prečítať tu.

V rámci aktivít Nadačného fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis sme v roku 2016 prerozdelili 41 370,82 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov dm drogerie markt, s.r.o. – formou daru (10 727,66 eur) alebo formou asignácie podielu zaplatenej dane tzv. 2 % (30 143,16 eur).

 

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 22 147,19 eur z asignovaných 2% a 10 026,26 eur z daru firmy. Na správu a manažment nadačného fondu bolo použitých 10 % z prijatých financií do fondu v roku 2016, 4 197,37 eur. Prostriedky vo fonde boli použité na financovanie programu Priama podpora a zamestnanecký grantový program Chceme si pomáhať, a ako príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko v hodnote 5 000,00 eur.

Program Priama podpora 2016

Nadačný fond dm drogerie markt poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory. V roku 2016 podporil 5 projektov v celkovej výške 23 453,20 eur.

Dva z podporených projektov boli projekty mimovládnej neziskovej organizácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica – Mestské včely 2016 a Aby sme nevyschli. Podporené bolo tiež Združenie Slatinka a Aliancia Stará tržnica – občianske združenie.

Okrem toho, podpora v hodnote 5 000,00 eur išla aj na členský príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko.

Program Chceme si pomáhať 2016

V roku 2016 prebehol tretí ročník zamestnaneckého grantového programu Chceme si pomáhať. Program je určený pre zamestnancov dm drogerie markt, s. r. o. a pre ich rodinných príslušníkov, prípadne iné osoby v blízkom vzťahu so zamestnancom, ktorí bojujú s ochorením alebo sa ocitli v sociálne nepriaznivej situácii a potrebujú finančnú pomoc. Žiadatelia sa do programu mohli zapojiť v rámci internej grantovej výzvy.

V roku 2016 bolo podporených 18 žiadostí v celkovej hodnote 8 720,25 eur. Vybrané boli hodnotiacou komisiou zloženou zo zástupkýň dm drogerie markt, s.r.o. Monikou Balaythiovou a Monikou Adamcovou a pani doktorkou Martou Špánikovou.

Hodnotiaca komisia:

 1. Monika Balajthyová, dm drogerie markt, s.r.o.
 2. Monika Adamcová, dm drogerie markt, s.r.o.
 3. Marta Špániková, pediatrička

Ľubica Lukáčová, Nadácia Pontis – facilitácia hodnotiacej komisie a zapisovateľ

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Nadačného fondu dm drogerie markt v roku 2016 si môžete prečítať tu. 

Správu o činnosti Nadačného fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis za rok 2015 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Správu o činnosti Nadačného fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis za rok 2014 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Správu o činnosti Nadačného fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis za rok 2013 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram