Štatút

zamestnaneckého grantového programu

CHCEME SI POMÁHAŤ

Nadačného fondu dm drogerie markt, s.r.o.

v Nadácii Pontis

(ďalej iba „štatút“)

 

Preambula

 

1.Nadácia Pontis v spolupráci so zriaďovateľom nadačného fondu – spoločnosťou dm drogerie market, s.r.o. (ďalej len „dm”) – vydáva štatút k zamestnaneckému grantovému programu Chceme si pomáhať, ktorého súčasťou je aj program individuálnej podpory.

2. Zamestnanecký program vznikol ako súčasť stratégie zodpovedného podnikania dm, ktorá sa zameriava okrem vzdelávania a ochrany životného prostredia aj na zdravie a zdravý životný štýl.

3. Zriaďovateľ nadačného fondu chápe svojich zamestnancov ako svoju neoddeliteľnú súčasť a preto víta ich iniciatívu darovať finančné prostriedky na pomoc ľuďom v núdzi. Zriaďovateľ sa týmto sám zaväzuje prispievať na grantový program, resp. individuálnu podporu do nadačného fondu vlastnými finančnými darmi tak, aby bola pomoc poskytnutá v rozsahu od 10 000 Eur do max. 20 000 Eur za obdobie jedného kalendárneho roka.

 

Čl. 1

Komu je určená pomoc

 

1.Žiadateľom môže byť výlučne fyzická osoba

a) ktorej je pomoc určená (ďalej len „ príjemca“),

b) zákonný zástupca príjemcu alebo

c) osoba, ktorá sa o príjemcu osobne stará, ak táto nie je schopná žiadosť sama podať z dôvodu jej zdravotného stavu, sociálnych limitov alebo iných obmedzení; tieto skutočnosti musí žiadateľ v žiadosti uviesť a vierohodne preukázať svoj vzťah k príjemcovi (rodný list, lekárska správa, kde je uvedená osoba žiadateľa ako osoba, ktorá sa o príjemcu stará, rozhodnutie o poberaní príspevkov súvisiacich so starostlivosťou o osobu, rozhodnutie súdu a i.).

Zo získania finančnej pomoci nie sú vylúčení ani zamestnanci dm alebo ich blízke osoby.

2. Podmienkou získania finančnej pomoci je aj odporúčanie zamestnanca dm. Je jedným z pilierov transparentnosti podpory a súčasne aktívneho sociálneho cítenia zamestnancov dm.

3. Zamestnanec nemôže sám odporučiť jeho blízku osobu. V takomto prípade dáva odporúčanie iný zamestnanec, ktorý je ochotný a spôsobilý objektívne sa oboznámiť so žiadosťou blízkej osoby daného zamestnanca. Každý zamestnanec je vylúčený z posudzovania žiadosti, ktorá sa týka jeho alebo jemu blízkych osôb. Žiadateľ je povinný uviesť, že je v pracovnoprávnom vzťahu k zriaďovateľovi, resp. že je blízkou osobou zamestnanca.

 

Čl. 2

Výška finančnej pomoci

 

1.Maximálna výška grantu alebo priamej podpory pre jednu žiadosť je 1500 EUR, minimálna výška je 250 EUR. V prípade, že je to odôvodnené špecifickými potrebami príjemcu, ktoré nedosahujú minimálnu výšku finančnej pomoci, je možné poskytnúť pomoc aj v nižšej výške ako 250 Eur.

2. Každý príjemca môže byť podporený priamo alebo prostredníctvom grantového programu len raz za rok.

 

Čl. 3

Účel a podmienky finančnej pomoci

 

1.Prostriedky finančnej pomoci sú účelové viazané na:

– pomoc pri liečení alebo zmierňovaní závažného ochorenia a jeho dôsledkov pre príjemcu alebo žiadateľa (napr. príspevok na obstaranie zdravotníckej pomôcky, lieku, liečenia, rehabilitácie, regenerácie, terapie, vrátane príspevku na opravu pomôcky, náhradu za zničenú pomôcku…),

– pomoc pri riešení závažnej nepriaznivej sociálnej situácie akou je:

– pomoc jednotlivcovi alebo rodine v hmotnej núdzi,

– pomoc v dôsledku úmrtia blízkej osoby uvedenej v ods. 1 a), b), na ktorú boli tieto osoby odkázané vyživovacou povinnosťou (manžel, manželka, dieťa, rodič, partner alebo partnerka žijúci v jednej domácnosti),

– odstraňovanie dôsledkov prírodnej katastrofy, živelnej pohromy, požiaru, výbuchu, ktorého dôsledkom je zničenie či vážne poškodenie obydlia znemožňujúce jeho užívanie

– ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,

c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku,

d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,

e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu

f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo

h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,

i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.

2. Finančná pomoc nie je určená na podnikanie a nemôže byť použitá v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, či činnosťou a financovaním politických strán a hnutí ani na prospech kandidáta na verejnú funkciu.

3. Zamestnanec, ktorý pomoc odporúča súčasne garantuje, že žiadateľ je dôveryhodný a že spadá do okruhu oprávnených príjemcov podpory v zmysle tohto štatútu. Tlačivo odporúčania je súčasťou tohto štatútu.

4. Odporúčanie zamestnanca môže vydať len zamestnanec v riadnom pracovnom pomere a po ukončení skúšobnej doby. Zamestnanci v skúšobnej dobe, pracovníci, ktorí majú uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, žiaci duálneho vzdelávania, stážisti a zamestnanci na materskej alebo rodičovskej dovolenke môžu odporučiť pomoc prostredníctvom svojho nadriadeného, prípadne iného zamestnanca dm, ktorý po získaní a overení si všetkých informácii, vydá odporúčanie v spolupráci s takouto osobou.

5. Je zakázané, aby v súvislosti s poskytnutím finančnej pomoci alebo poskytnutím odporúčania zamestnanca dm boli sľúbené alebo prijaté priamo alebo nepriamo akékoľvek výhody, provízie alebo odmeny.

 

Čl. 4

Podanie žiadosti o finančnú pomoc

 

1.Žiadosti je možné podávať buď v rámci výzvy zamestnaneckého grantového programu, ktorá sa vyhlasuje raz do roka alebo je možné požiadať o individuálnu podporu počas celého roka.

2. Žiadosť o finančnú pomoc sa podáva prostredníctvom formulára spolu s prílohami prostredníctvom portálu www.darca.sk. Pre žiadateľov je k dispozícii inštruktážne video, ako žiadosť podať na https://www.nadaciapontis.sk/projekty/darca/.

3. Pri registrácií na portáli žiadateľ ako darcu zvolí Nadačný fond dm drogerie markt a ako program zvolí Individuálna podpora alebo ZGP Chceme si pomáhať. Registrovať sa pod novým prihlasovacím menom musí aj žiadateľ, ktorý sa už v minulosti cez www.darca.sk registroval.

 

Čl. 5

Doklady potrebné k žiadosti

 

1.V žiadosti je potrebné uviesť najmä informácie o príjemcovi, podľa účelu pomoci aj informácie týkajúce sa sociálnej situácie, prípadne zdravia, informácie o účele podľa čl. 3 ods. 1 štatútu, spôsobe použitia prostriedkov, výšku požadovanej podpory a celkové náklady, ak výška podpory nekryje celú sumu, ktorá je na splnenie účelu potrebná. Skutočnosti, ktoré sú uvedené v žiadosti a týkajú sa účelu pomoci je potrebné zdokumentovať.

2. Dokumentácia, ktorá preukazuje obsah žiadosti tvorí:

– ak sa žiadosť týka zdravotného stavu príjemcu, povinnou prílohou je lekárska správa, ktorá preukazuje jeho zdravotný stav. Súčasťou správy musí byť aj odporúčanie lekára, ktorá sa týka požadovanej pomoci. (vhodnosť či potreba rehabilitácie, liečenia, pomôcky, prípadne výška výdavkov na liečenie…)

– ak sa žiadosť týka nepriaznivej sociálnej situácie podľa okolností sú potrebnými dokladmi na preukázanie tvrdení a účelu pomoci najmä: potvrdenia o výške príjmu členov domácnosti, potvrdenie Úradu práce sociálnych veci a rodiny o hmotnej núdzi, úmrtný list člena domácnosti, rodné listy preukazujúce vzťah k zomrelej osobe alebo počet členov domácnosti, rozhodnutie súdov o zverení do starostlivosti, o vyživovacej povinnosti, obmedzení spôsobilosti na právne úkony, oznámenie o poistnej udalosti, fotografická dokumentácia a i.

 

Čl. 6

Podmienky a proces hodnotenia žiadostí

 

1.Žiadosti vyhodnocuje Nadácia Pontis v spolupráci s dm.

2. Žiadosti v rámci výzvy zamestnaneckého grantového programu, ktorá sa vyhlasuje raz do roka, vyhodnocuje hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti dm a zástupcu Nadácie Pontis. Člen komisie za Nadáciu Pontis má pri hlasovaní právo veta. Pri individuálnej podpore nezasadá hodnotiaca komisia, ale podmienky finančnej pomoci musia byť splnené rovnako ako pri grantovej výzve.

3. Komisia si môže v otázke naplnenia účelu pomoci vyžiadať stanovisko odborníka z príslušnej oblasti. Komisia si môže vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie doklady či informácie týkajúce sa žiadosti alebo môže za týmto účelom predvolať zamestnanca, ktorý odporučil žiadosť. Rokovanie komisie sa uskutoční online.

4. Časová os pri podávaní žiadosti v programe individuálna podpora:

a) Zamestnanec dm, ktorý pomoc odporúča, kontaktuje zamestnanca dm zodpovedného za grantový program. Ten mu poskytne informácie o možnosti podania žiadosti a urobí prvotnú kontrolu transparentnosti. Koná v zmysle internej zásady dm o kontrole štyroch očí.

b) Žiadateľ podá žiadosť cez portál www.darca.sk, kde poskytne všetky potrebné údaje a doklady,

c) Nadácia Pontis posúdi, či žiadosť spĺňa požiadavky na zaradenie do hodnotenia a vyhodnotí jej oprávnenosť. V prípade potreby vyžiada od žiadateľa dodatočné doklady. Následne kontaktuje zamestnanca dm zodpovedného za grantový program a informuje o výsledku jej hodnotenia.

d) V dm zasadne tím, zložený zo zamestnanca zodpovedného za grantový program, ombudsmana a zamestnanca marketingu zodpovedného za materiálnu pomoc. Každý člen tímu môže vzniesť objektívnu námietku voči žiadosti.

e) Zamestnanec dm zodpovedný za grantový program doručí Nadácii Pontis stanovisko k žiadosti spolu s odôvodnením. Nadácii Pontis na základe stanoviska dm opätovne prehodnotí žiadosť a informuje žiadateľa a zamestnanca dm zodpovedného za grantový program o vyhodnotení žiadosti. V prípade schválenia žiadosti, Nadácia Pontis ďalej komunikuje so žiadateľom ohľadom uzavretia zmluvy.

5. Pri hodnotení žiadosti sa hodnotitelia riadia týmito zásadami:

a) citlivý prístup k dôverným informáciám žiadateľa – pseudonymizácia údajov o žiadateľovi s výnimkou údaja o zamestnancovi, ktorý poskytol odporúčanie

b) posudzovanie verejnoprospešného účelu,

c) posudzovanie závažnosti problému,

d) posudzovanie, či pomocou bude naplnený účel

e) nezávislosť – vylúčenie členov, ktorí sú v konflikte záujmov

6. Žiadosti budú odmietnuté alebo posúdené ako neoprávnené, ak:

a) obsahujú nepravdivé alebo neúplné údaje

b) ak náklady, ktorých úhrady sa žiadateľ domáha sa financujú v celom rozsahu z prostriedkov verejného zdravotného poistenia alebo má na ich úhradu zákonný nárok z verejných zdrojov

c) náklady boli alebo budú uhradené z iných verejných alebo súkromných zdrojov

d) požadovaná pomoc nie je účelná alebo hospodárna, t.j. neviedla by k naplneniu požadovaného účelu pomoci alebo nie je preukázaná jej dôvodnosť alebo by bola neprimeraná vzhľadom na okolnosti konkrétnej žiadosti a žiadateľa

e) pomoc nesleduje verejnoprospešný účel

f) pomoc by bola alebo bola poskytnutá v rozpore s týmto štatútom

 

Čl. 7

Poskytnutie financií a kontrola

 

1.Finančná pomoc sa poskytuje, po schválení žiadosti zo strany Nadácie Pontis alebo hodnotiacej komisie, na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (ďalej len „zmluva“).

2. Finančná pomoc poskytovaná do výšky 1000 Eur sa vyplatí žiadateľovi do 7 dní odo dňa podpisu zmluvy. Nie je potrebné zdokladovanie použitia finančných prostriedkov.

3. Finančná pomoc nad 1000 Eur sa hradí nasledovne:

– po podpise zmluvy vo výške 70 % sumy schválenej pomoci

– 30 % po správnom zdokladovaní použitia celej sumy pomoci a po zaslaní záverečnej správy, v súlade s postupom uvedeným na www.darca.sk.

4. Žiadateľ zodpovedá za splnenie účelu pomoci a použitie prostriedkov v súlade so zmluvou. Každý žiadateľ je povinný zaslať záverečnú správu prostredníctvom portálu www.darca.sk.

5. Nadácia Pontis je oprávnená kontrolovať správnosť využitia pomoci a splnenie jej účelu v súlade so zmluvou aj pri pomoci do 1000 Eur, v lehote 5 rokov od vyplatenia prostriedkov. Kontrola sa vykonáva na základe podnetu alebo kedykoľvek v rámci interných postupoch priebežného auditu. Za týmto účelom je povinný žiadateľ uchovávať účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov špecifikovaných v zmluve alebo záverečnej správe a poskytnúť ich k nahliadnutiu v lehote určenej vo výzve Nadácie Pontis. Neoprávnene vyplatenú finančnú pomoc ako aj nezdokladovanú finančnú pomoc je povinný žiadateľ vrátiť.

 

V Bratislave, dňa 1.7.2020

Štatút

zamestnaneckého grantového programu

Iniciatíva dm {spoločne}

Nadačného fondu dm drogerie markt, s.r.o.

v Nadácii Pontis

(ďalej len „štatút“)

Preambula

1. Nadácia Pontis v spolupráci so zriaďovateľom nadačného fondu – spoločnosťou dm drogerie markt, s.r.o. (ďalej len „dm”) – vydáva štatút k zamestnaneckému grantovému programu Iniciatíva dm {spoločne}.

2. Zamestnanecký program vznikol ako súčasť stratégie zodpovedného podnikania dm, ktorá sa zameriava okrem vzdelávania a ochrany životného prostredia aj na podporu dobrovoľníctva a rozvoja komunít.

3. Zriaďovateľ nadačného fondu chápe svojich zamestnancov ako svoju neoddeliteľnú súčasť, a preto víta ich iniciatívu zapojenia sa do verejnoprospešných aktivít vo svojom okolí.

 

Čl. 1

Komu je určená finančná podpora (grant)

1. Písomnú žiadosť v elektronickej forme môžu predložiť výlučne:

a. mimovládne neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby – občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkví,

b. príspevkové alebo rozpočtové organizácie – školy (materské, základné a stredné), centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám pre deti a mladých ľudí,

c. orgány verejnej správy alebo územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky

(ďalej len „žiadateľ“ a/alebo „žiadatelia“)

2. Podmienkou získania finančnej podpory je odporúčanie zamestnanca dm.

3. Zamestnanec nemôže odporučiť organizáciu, v ktorej je štatutárnym orgánom.

 

 

Čl. 2

Výška finančnej podpory (grantu)

1. Maximálna výška finančnej podpory (grantu) pre jednu žiadosť je 5.000 EUR, minimálna výška je 1.500 EUR.

 

Čl. 3

Účel a podmienky finančnej podpory

 

1. Prostriedky finančnej podpory sú účelovo viazané na tieto oblasti:

a. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,

b. podpora a rozvoj športu,

c. poskytovanie sociálnej pomoci,

d. zachovanie kultúrnych hodnôt,

e. podpora vzdelávania,

f. ochrana a tvorba životného prostredia,

g. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

2. Prihlasovaný projekt sa uskutočňuje na regionálnej alebo lokálnej úrovni na území Slovenskej republiky v období od 01. 06.2021 do 30. 09.2021; záverečnú správu s vyúčtovaním je potrebné zaslať do 15.10.2021.

3. Finančná podpora nie je určená na podnikanie a nemôže byť použitá v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, či činnosťou a financovaním politických strán a hnutí ani na prospech kandidáta na verejnú funkciu.

4. Zamestnanec, ktorý projekt odporúča súčasne garantuje, že žiadateľ je dôveryhodný a že spadá do okruhu oprávnených príjemcov podpory v zmysle tohto štatútu. Odporúčanie zamestnanca je súčasťou formulára žiadosti na internetovej stránke www.darca.sk.

5. Odporúčanie môže vydať každý zamestnanec dm, ktorý tak môže urobiť z vlastnej iniciatívy a bude vystupovať ako koordinátor projektu (ďalej len „koordinátor“), pričom do projektu bude aktívne zapojený ako dobrovoľník (spoluorganizuje aktivity, zabezpečuje komunikáciu medzi žiadateľom, dobrovoľníkmi a inými účastníkmi projektu, podľa svojich možností zabezpečuje propagáciu projektu vo svojom okolí a účasť dobrovoľníkov na jeho realizácii).

Je zakázané, aby v súvislosti s poskytnutím odporúčania zamestnanca dm boli zamestnancovi sľúbené alebo prijaté priamo alebo nepriamo akékoľvek výhody, provízie alebo odmeny.

Čl. 4

Podanie žiadosti o grant

1. Žiadosť o grant podáva žiadateľ formou formulára prostredníctvom portálu www.darca.sk. Pre žiadateľov je k dispozícii inštruktážne video, ako žiadosť podať na https://www.nadaciapontis.sk/projekty/darca/. Formulár vypĺňa žiadateľ žiadajúci o grant, odporúčanie vypĺňa koordinátor. Finálnu verziu projektu spolu s doplneným odporúčaním zamestnanca v sekcii Súhrnné informácie môže odoslať Koordinátor alebo zástupca žiadateľa.

2. Pri registrácii na portáli žiadateľ ako darcu zvolí Nadačný fond dm drogerie markt a ako program zvolí Iniciatíva dm {spoločne}. Registrovať sa pod novým prihlasovacím menom musí aj žiadateľ, ktorý sa už v minulosti cez darca.sk registroval.

3. Žiadosti je možné posielať v časovom období od apríla 2021 do 23. mája 2021.

4. Nadácia Pontis posúdi, či žiadosť spĺňa požiadavky na zaradenie do hodnotenia a vyhodnotí jej oprávnenosť. V prípade potreby vyžiada od žiadateľa dodatočné doklady.

5. Prílohy – výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov žiadateľa vrátane všetkých zmien (dodatkov) je potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou k čomu žiadateľov vyzve Nadácia Pontis písomne prostredníctvom stránky www.darca.sk.

6.Žiadateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie prihlásenia projektu zaslaním e-mailovej správy obsahujúcej žiadosť o zrušenie prihlásenia prostredníctvom portálu www.darca.sk. V tomto prípade budú odstránené všetky údaje o prihlásenom projekte, ako aj iné uložené osobné údaje, ktoré sa týkajú projektu, a to bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti o zrušenie prihlásenia.

 

 

Čl. 5

Proces hodnotenia žiadostí

 

1. Detailne vypracovaný projekt musí byť obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, plánované aktivity sú explicitne vymenované s jasným zámerom projektu (projektom sa rozumejú všetky informácie, ktoré uchádzač vyplní v online formulári na portáli darca.sk).

2, Cieľom projektu má byť prispenie k zlepšeniu kvality života konkrétnej komunity.

3. Predpokladá sa dlhodobejší dopad projektu a v projekte sú uvedené merateľné ukazovatele projektu, z ktorých je zrejmý zásah a očakávaný dopad projektu.

4. Predpokladá sa taktiež zapojenie ďalších subjektov (t. j. partnerov) a zainteresovaných strán do prípravy a realizácie projektu (to znamená, že cieľom nie je zaangažovanie a zaplatenie externého dodávateľa, ale vlastný prínos do projektu – spájanie komunity pri realizácii projektu).

5. Rozpočet projektu musí byť naplánovaný efektívne, hospodárne a primerane k naplánovaným aktivitám a výsledkom.

6. Projekt v sebe musí niesť prvky ekológie (napr. výstavba detského ihriska z ekologických materiálov, workshopy pre sociálne skupiny na tému triedenia odpadu, spoznávanie rastlín a bylín, a pod.).

7. Do realizácie projektu by mali byť zapojení ľudia/deti zo zraniteľných skupín obyvateľstva (seniori, marginalizované skupiny, ľudia bez domova…), projekt nevyčleňuje určité skupiny obyvateľstva na základe sexuálnej orientácie, farby pleti, náboženstva a pod. a zároveň podporuje rodovú rovnosť.

8. Vyhradzujeme si právo podľa svojho uváženia nesprístupňovať alebo vymazať také prihlásené projekty, ktoré obsahujú nedostatočné informácie pre vyhľadávanie alebo ktoré obsahujú nedostatočné, nepresné alebo inak nesprávne vyplnené informácie v prihlasovacom formulári alebo obsahujú irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s prihlásením projektu (napr. politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.) alebo informácie uvedené v prihlasovacom formulári nespĺňajú podmienky uvedené v tomto štatúte. O tomto rozhodnutí informujeme žiadateľa a koordinátora, ktorého sa predmetný projekt týka.

9. Vyhradzujeme si právo nepodporiť alebo zrušiť už schválený projekt, ak sa ukáže, že:

a. je v rozpore s týmto štatútom, právnym poriadkom Slovenskej republiky, všeobecnými etickými normami slušného spávania alebo dobrými mravmi,

b. žiadateľ podmieňuje účasť platbou manipulačného alebo iného poplatku,

c. prezentuje viaceré projekty v rámci jedného prihlasovacieho formulára (uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na prezentáciu opakujúcej sa aktivity),

d. neúplný alebo zavádzajúci, alebo obsahuje nepravdivé údaje, s reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo službách žiadateľa žiadajúcej o grant alebo tretej osoby,

e. môže ohroziť alebo poškodiť dobré meno alebo iné zákonom chránené práva Nadácie Pontis alebo dm alebo tretej osoby,

f. je duplicitne prihlásený ten istý projekt,

g. obsahuje alebo prebieha formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového oslovovania.

10. Žiadateľ je pri realizácii svojho projektu povinný zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdraví a pri práci v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti na svojom projekte/aktivite tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti. Ak je na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti potrebné podľa osobitných predpisov osobitné vybavenie alebo oblečenie, najmä pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky, Žiadateľ je povinný ich zabezpečiť dobrovoľníkovi pred začatím realizácie projektu zo strany dobrovoľníka. Nadácia Pontis a spoločnosť dm nie sú zodpovedné za škodu spôsobenú dobrovoľníkom pri výkone ich činnosti, ako ani za prípadný úraz dobrovoľníka pri výkone jeho činnosti.

11. Žiadateľ je povinný podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o všetkých rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti na projekte žiadateľa, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie alebo život.

 

Čl. 6

Podmienky a proces hodnotenia žiadostí

 

1. Projekty, ktoré budú spĺňať všetky vyššie uvedené hodnotiace kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia v termíne od 24.05.2021 do 28.05.2021. Výsledky budú žiadateľom oznámené Nadáciou Pontis dňa 28.05.2021 prostredníctvom automatizovanej odpovede z portálu www.darca.sk.

2. Komisia si môže v otázke naplnenia účelu podpory vyžiadať stanovisko odborníka z príslušnej oblasti. Komisia si môže vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie doklady či informácie týkajúce sa žiadosti alebo môže za týmto účelom predvolať koordinátora projektu. Rokovanie komisie sa uskutoční online.

3. Pri hodnotení žiadosti sa hodnotitelia riadia týmito zásadami:

a. posudzovanie verejnoprospešného účelu,

b. posudzovanie etickosti a transparentnosti

c. posudzovanie, či podporou bude naplnený účel

d. nezávislosť – vylúčenie členov, ktorí sú v konflikte záujmov

4. Žiadosti budú odmietnuté alebo posúdené ako neoprávnené, ak:

a. obsahujú nepravdivé alebo neúplné údaje,

b. požadovaná pomoc nie je účelná alebo hospodárna, t.j. neviedla by k naplneniu požadovaného účelu alebo nie je preukázaná jej dôvodnosť alebo by bola neprimeraná vzhľadom na okolnosti konkrétnej žiadosti,

c. pomoc nesleduje verejnoprospešný účel,

d. pomoc by bola poskytnutá v rozpore s týmto štatútom.

 

Čl. 7

Poskytnutie financií a kontrola

1. Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní Nadáciou Pontis, s ktorou podpíšu zmluvu o poskytnutí  finančnej podpory (grantu).

2. Finančná podpora (grant) sa hradí nasledovne:

–  vo výške 70 % schválenej sumy do 14 pracovných dní od uzavretia zmluvy

– vo výške  30 % do 14 dní po správnom zdokladovaní použitia celej sumy a po zaslaní záverečnej správy a vyúčtovania, v súlade s postupom uvedeným na www.darca.sk v časti súbory na stiahnutie.

3. Žiadateľ zodpovedá za splnenie účelu podpory a použitie prostriedkov v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej podpory.

4. Žiadateľ je oprávnený použiť finančný príspevok získaný z Nadačného fondu dm len podľa podmienok tohto štatútu a zmluvy o poskytnutí finančnej podpory. Táto finančná podpora môže byť použitá výlučne vo vzťahu k víťazným projektom, a to na:

a. nákup materiálu a iných materiálnych pomôcok, ktoré priamo a bezprostredne súvisia a sú potrebné na realizáciu a zabezpečenie projektu,

b. cestovné náklady na prepravu materiálu do miesta realizácie projektu,

c. organizačné výdavky na realizáciu projektu, spočívajúce najmä vo výdavkoch na tlač materiálov (plagáty, podklady, pomôcky), nájomné za priestory pre účely realizácie projektu, kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby, a pod.,

d. odmeny externých odborníkov, pokiaľ si realizácia projektu vyžiadala zapojenie odborníka z určitej oblasti a poskytnutie jeho/jej odborných prác (napr. odborní lektori). Ďalšie podmienky používania finančných prostriedkov sú upravené v inštrukciách k rozpočtu a vyúčtovaniu projektov a v zmluve o poskytnutí finančnej podpory (grantu).

5. Finančná podpora (grant) nemôže byť použitá na úhradu neoprávnených nákladov, pričom za neoprávnené náklady sú považované najmä:

a. nákupy materiálu, zariadení, pomôcok a iného materiálového vybavenia, ktoré priamo a bezprostredne nesúvisia s realizáciou projektu,

b. prevádzkové náklady, ako sú náklady na energie – elektrina, voda, plyn, mobilné telefóny, ďalej dlhodobé nájmy (napríklad nájom za priestor, ktorý žiadateľ využíva bez ohľadu na realizáciou projektu/aktivity, nájom za vlastné priestory alebo priestory vlastnené subjektom, ktorý je personálne alebo majetkovo prepojený so žiadateľom), bankové poplatky, bežné cestovné náklady, reprezentačné náklady, leasing vozidla, poplatky za odpis auta, amortizácia a pod.,

c. náklady vzniknuté pred poskytnutím príspevku (t.j. pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej podpory (grantu)),

d. náklady na alkohol, tabakové výrobky, diéty (stravné), vreckové,

e. iné náklady, ktoré nie sú hospodárne, účelne a primerane vynaložené alebo ktoré priamo a bezprostredne nesúvisia s realizáciou projektu, prípadne ich nie je možné zdokladovať.

6. Nadácia Pontis je oprávnená kontrolovať správnosť využitia pomoci a splnenie jej účelu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej podpory, v lehote 5 rokov od vyplatenia prostriedkov. Kontrola sa vykonáva na základe podnetu alebo kedykoľvek v rámci interných postupov priebežného auditu. Za týmto účelom je povinný žiadateľ uchovávať účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov špecifikovaných v zmluve alebo záverečnej správe a poskytnúť ich k nahliadnutiu v lehote určenej vo výzve Nadácie Pontis. Neoprávnene vyplatenú finančnú podporu ako aj nezdokladovanú finančnú podporu je povinný žiadateľ vrátiť.

 

 

 

Čl. 8

Ochrana osobných údajov

 

1.Spoločnosť dm a nadácia Pontis sú ako spoloční prevádzkovatelia zodpovední za spracúvanie osobných údajov v rámci Iniciatívy dm {spoločne} (ďalej spoločne len „Prevádzkovatelia“). Za účelom ochrany osobných údajov Prevádzkovatelia uzatvorili dohodu o plnení povinností na ochranu osobných údajov dotknutých osôb, pričom základný obsah tejto dohody bude sprístupnený dotknutej osobe na jej žiadosť. Nadácia Pontis a spoločnosť dm spracúvajú údaje uvedené vo formulári pre projekt výlučne za účelom hodnotenia projektu a podpory realizácie projektu podľa tohto štatútu.

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov fyzických osôb pre vyššie uvedený účel a v rozsahu údajov poskytnutých v rámci formulára a jeho príloh, je oprávnený záujem Prevádzkovateľov na realizácii projektu Iniciatíva dm {spoločne} v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3. Osobné údaje, ktoré boli vyplnené vo formulári žiadosti spracúva v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 (GDPR), zákonom o ochrane osobných údajov a inými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všeobecné podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov Nadácie Pontis sú kedykoľvek  dostupné k nahliadnutiu na webovej stránke http://www.nadaciapontis.sk/ochrana-osobnych-udajov-1.

4. Úspešné projekty budú zverejnené webovej stránke Nadačného fondu nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-dm-drogerie-markt/ a na webovej stránke www.dm-spolocne.sk.

5. Osoba, ktorá na účely účasti v Iniciatíve dm {spoločne} poskytne nadácii Pontis osobné údaje fyzickej osoby, zodpovedá, že je na takéto poskytnutie osobných údajov oprávnená, v prípade, ak je to nevyhnutné, má písomný súhlas dotknutej osoby a zodpovedá aj za riadne plnenie ostatných povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

6. V prípade, akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov a v prípade uplatnenia ktoréhokoľvek práva dotknutej osoby, je možné kontaktovať Nadáciu Pontis, a to písomne na adresu jej sídla alebo na emailovú adresu: pontis@nadaciapontis.sk alebo zodpovednú osobu dm na emailovej adrese: ochranaudajov@mojadm.sk, prípadne písomne na adresu sídla spoločnosti dm.

 

 

 

Čl. 9

Zodpovednosť za zverejnenie projektov

 

1. Spoločnosť dm zabezpečuje komunikáciu o projektoch smerom k verejnosti, a to najmä na webovej stránke www.dm-spolocne.sk. Víťazné projekty budú zverejnené na webovej stránke, pričom spoločnosť dm podporí víťazné projekty aj lokálnou medializáciou a reklamou v rozsahu podľa vlastného uváženia. Okrem toho spoločnosť dm zabezpečí aj možnosť, aby sa jej zamestnanci, ako aj zákazníci dm alebo užívatelia internetovej stránky www.dm-spolocne.sk, dobrovoľne zapojili do realizácie prihláseného projektu formou dobrovoľníctva.

2. Žiadateľ si je vedomý, že zverejnenie víťazného projektu na webovej stránke nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-dm-drogerie-markt/ a www.dm-spolocne.sk, je súčasťou realizácie projektu s cieľom informovania verejnosti o vybraných verejnoprospešných aktivitách.

3. Webová stránka dm-spolocne.skwww.nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-dm-drogerie-markt/ môže obsahovať priame alebo nepriame odkazy na iné webové stránky a zdroje informácií tretích strán. Nadácia Pontis a spoločnosť dm neposkytujú žiadne záruky týkajúce sa obsahu iných webových stránok alebo informačných zdrojov poskytovaných tretími stranami, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom webovej stránky www.dm-spolocne.sk alebo www.nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-dm-drogerie-markt/. Použitie odkazov na webové stránky tretích strán nie je považované za súhlas s ich obsahom alebo používaním týchto stránok alebo využívaním služieb ich poskytovateľa. Pre vylúčenie pochybností Nadácia Pontis a spoločnosť dm vyhlasuje, že sa nepodieľa a ani nie sú zodpovedné za žiadne záväzkové vzťahy, ktoré užívateľovi stránky vzniknú s tretími osobami ani v prípade, že sa o týchto subjektoch dozvedia na stránke www.dm-spolocne.sk alebo www.nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-dm-drogerie-markt/. Na základe týchto skutočností používaním stránky www.dm-spolocne.sk a www.nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-dm-drogerie-markt/organizácia potvrdzuje, že Nadácia Pontis a spoločnosť dm nie sú zodpovedné za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a nezodpovedá za ich obsah, služby alebo iné materiály, ktoré sú dostupné z týchto stránok alebo zdrojov.

4. Nadácia Pontis a spoločnosť dm nie sú zodpovedné za obsahovú stránku zverejneného projektu, najmä za grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti), popis a za gramatickú správnosť textov. Žiadateľ súhlasom s týmto Štatútom zároveň výslovne potvrdzuje, že v prípade, ak má jeho fotografia/logo/text charakter prejavu chráneného podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších právnych predpisov alebo v zmysle iného právneho predpisu, žiadateľ je oprávneným nositeľom práv k všetkým chráneným prvkom, a to najmenej v rozsahu potrebnom na použitie všetkých chránených prvkov v zmysle tohto Štatútu. Žiadateľ súhlasom s týmto štatútom potvrdzuje, že použitím fotografie/loga/textu nebudú ohrozené alebo porušené žiadne práva tretích osôb, t. j. napr. práva autorské, osobnostné, práva majiteľov chránených prvkov či ochranných známok atď. V prípade, ak vyjde najavo, že žiadateľ svojím konaním (resp. nekonaním) v rámci Iniciatívy dm {spoločne} ohrozila alebo porušila akékoľvek práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedná. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb zodpovedá výlučne žiadateľ. Nadácia Pontis a spoločnosť dm si vyhradzujú právo, žiadateľa, ktorý preukázateľne ohrozila alebo porušila práva tretej osoby, vylúčiť z Iniciatívy dm {spoločne}.

 

Čl. 10

 Záverečné ustanovenia

1.Tento štatút nadobúda platnosť dňa 26. apríla 2021.

2. Vzťahy medzi spoločnosťou dm, Nadáciou Pontis a žiadateľom neupravené týmto štatútom, riadia sa ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä ustanovením § 51.

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram