Štatút

zamestnaneckého grantového programu

CHCEME SI POMÁHAŤ

Nadačného fondu dm drogerie markt, s.r.o.

v Nadácii Pontis

(ďalej iba „štatút“)

 

Preambula

 

1.Nadácia Pontis v spolupráci so zriaďovateľom nadačného fondu – spoločnosťou dm drogerie market, s.r.o. (ďalej len „dm”) – vydáva štatút k zamestnaneckému grantovému programu Chceme si pomáhať, ktorého súčasťou je aj program individuálnej podpory.

2. Zamestnanecký program vznikol ako súčasť stratégie zodpovedného podnikania dm, ktorá sa zameriava okrem vzdelávania a ochrany životného prostredia aj na zdravie a zdravý životný štýl.

3. Zriaďovateľ nadačného fondu chápe svojich zamestnancov ako svoju neoddeliteľnú súčasť a preto víta ich iniciatívu darovať finančné prostriedky na pomoc ľuďom v núdzi. Zriaďovateľ sa týmto sám zaväzuje prispievať na grantový program, resp. individuálnu podporu do nadačného fondu vlastnými finančnými darmi tak, aby bola pomoc poskytnutá v rozsahu od 10 000 Eur do max. 20 000 Eur za obdobie jedného kalendárneho roka.

 

Čl. 1

Komu je určená pomoc

 

1.Žiadateľom môže byť výlučne fyzická osoba

a) ktorej je pomoc určená (ďalej len „ príjemca“),

b) zákonný zástupca príjemcu alebo

c) osoba, ktorá sa o príjemcu osobne stará, ak táto nie je schopná žiadosť sama podať z dôvodu jej zdravotného stavu, sociálnych limitov alebo iných obmedzení; tieto skutočnosti musí žiadateľ v žiadosti uviesť a vierohodne preukázať svoj vzťah k príjemcovi (rodný list, lekárska správa, kde je uvedená osoba žiadateľa ako osoba, ktorá sa o príjemcu stará, rozhodnutie o poberaní príspevkov súvisiacich so starostlivosťou o osobu, rozhodnutie súdu a i.).

Zo získania finančnej pomoci nie sú vylúčení ani zamestnanci dm alebo ich blízke osoby.

2. Podmienkou získania finančnej pomoci je aj odporúčanie zamestnanca dm. Je jedným z pilierov transparentnosti podpory a súčasne aktívneho sociálneho cítenia zamestnancov dm.

3. Zamestnanec nemôže sám odporučiť jeho blízku osobu. V takomto prípade dáva odporúčanie iný zamestnanec, ktorý je ochotný a spôsobilý objektívne sa oboznámiť so žiadosťou blízkej osoby daného zamestnanca. Každý zamestnanec je vylúčený z posudzovania žiadosti, ktorá sa týka jeho alebo jemu blízkych osôb. Žiadateľ je povinný uviesť, že je v pracovnoprávnom vzťahu k zriaďovateľovi, resp. že je blízkou osobou zamestnanca.

 

Čl. 2

Výška finančnej pomoci

 

1.Maximálna výška grantu alebo priamej podpory pre jednu žiadosť je 1500 EUR, minimálna výška je 250 EUR. V prípade, že je to odôvodnené špecifickými potrebami príjemcu, ktoré nedosahujú minimálnu výšku finančnej pomoci, je možné poskytnúť pomoc aj v nižšej výške ako 250 Eur.

2. Každý príjemca môže byť podporený priamo alebo prostredníctvom grantového programu len raz za rok.

 

Čl. 3

Účel a podmienky finančnej pomoci

 

1.Prostriedky finančnej pomoci sú účelové viazané na:

– pomoc pri liečení alebo zmierňovaní závažného ochorenia a jeho dôsledkov pre príjemcu alebo žiadateľa (napr. príspevok na obstaranie zdravotníckej pomôcky, lieku, liečenia, rehabilitácie, regenerácie, terapie, vrátane príspevku na opravu pomôcky, náhradu za zničenú pomôcku…),

– pomoc pri riešení závažnej nepriaznivej sociálnej situácie akou je:

– pomoc jednotlivcovi alebo rodine v hmotnej núdzi,

– pomoc v dôsledku úmrtia blízkej osoby uvedenej v ods. 1 a), b), na ktorú boli tieto osoby odkázané vyživovacou povinnosťou (manžel, manželka, dieťa, rodič, partner alebo partnerka žijúci v jednej domácnosti),

– odstraňovanie dôsledkov prírodnej katastrofy, živelnej pohromy, požiaru, výbuchu, ktorého dôsledkom je zničenie či vážne poškodenie obydlia znemožňujúce jeho užívanie

– ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,

c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku,

d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,

e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu

f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo

h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,

i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.

2. Finančná pomoc nie je určená na podnikanie a nemôže byť použitá v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, či činnosťou a financovaním politických strán a hnutí ani na prospech kandidáta na verejnú funkciu.

3. Zamestnanec, ktorý pomoc odporúča súčasne garantuje, že žiadateľ je dôveryhodný a že spadá do okruhu oprávnených príjemcov podpory v zmysle tohto štatútu. Tlačivo odporúčania je súčasťou tohto štatútu.

4. Odporúčanie zamestnanca môže vydať len zamestnanec v riadnom pracovnom pomere a po ukončení skúšobnej doby. Zamestnanci v skúšobnej dobe, pracovníci, ktorí majú uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, žiaci duálneho vzdelávania, stážisti a zamestnanci na materskej alebo rodičovskej dovolenke môžu odporučiť pomoc prostredníctvom svojho nadriadeného, prípadne iného zamestnanca dm, ktorý po získaní a overení si všetkých informácii, vydá odporúčanie v spolupráci s takouto osobou.

5. Je zakázané, aby v súvislosti s poskytnutím finančnej pomoci alebo poskytnutím odporúčania zamestnanca dm boli sľúbené alebo prijaté priamo alebo nepriamo akékoľvek výhody, provízie alebo odmeny.

 

Čl. 4

Podanie žiadosti o finančnú pomoc

 

1.Žiadosti je možné podávať buď v rámci výzvy zamestnaneckého grantového programu, ktorá sa vyhlasuje raz do roka alebo je možné požiadať o individuálnu podporu počas celého roka.

2. Žiadosť o finančnú pomoc sa podáva prostredníctvom formulára spolu s prílohami prostredníctvom portálu www.darca.sk. Pre žiadateľov je k dispozícii inštruktážne video, ako žiadosť podať na https://www.nadaciapontis.sk/projekty/darca/.

3. Pri registrácií na portáli žiadateľ ako darcu zvolí Nadačný fond dm drogerie markt a ako program zvolí Individuálna podpora alebo ZGP Chceme si pomáhať. Registrovať sa pod novým prihlasovacím menom musí aj žiadateľ, ktorý sa už v minulosti cez www.darca.sk registroval.

 

Čl. 5

Doklady potrebné k žiadosti

 

1.V žiadosti je potrebné uviesť najmä informácie o príjemcovi, podľa účelu pomoci aj informácie týkajúce sa sociálnej situácie, prípadne zdravia, informácie o účele podľa čl. 3 ods. 1 štatútu, spôsobe použitia prostriedkov, výšku požadovanej podpory a celkové náklady, ak výška podpory nekryje celú sumu, ktorá je na splnenie účelu potrebná. Skutočnosti, ktoré sú uvedené v žiadosti a týkajú sa účelu pomoci je potrebné zdokumentovať.

2. Dokumentácia, ktorá preukazuje obsah žiadosti tvorí:

– ak sa žiadosť týka zdravotného stavu príjemcu, povinnou prílohou je lekárska správa, ktorá preukazuje jeho zdravotný stav. Súčasťou správy musí byť aj odporúčanie lekára, ktorá sa týka požadovanej pomoci. (vhodnosť či potreba rehabilitácie, liečenia, pomôcky, prípadne výška výdavkov na liečenie…)

– ak sa žiadosť týka nepriaznivej sociálnej situácie podľa okolností sú potrebnými dokladmi na preukázanie tvrdení a účelu pomoci najmä: potvrdenia o výške príjmu členov domácnosti, potvrdenie Úradu práce sociálnych veci a rodiny o hmotnej núdzi, úmrtný list člena domácnosti, rodné listy preukazujúce vzťah k zomrelej osobe alebo počet členov domácnosti, rozhodnutie súdov o zverení do starostlivosti, o vyživovacej povinnosti, obmedzení spôsobilosti na právne úkony, oznámenie o poistnej udalosti, fotografická dokumentácia a i.

 

Čl. 6

Podmienky a proces hodnotenia žiadostí

 

1.Žiadosti vyhodnocuje Nadácia Pontis v spolupráci s dm.

2. Žiadosti v rámci výzvy zamestnaneckého grantového programu, ktorá sa vyhlasuje raz do roka, vyhodnocuje hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti dm a zástupcu Nadácie Pontis. Člen komisie za Nadáciu Pontis má pri hlasovaní právo veta. Pri individuálnej podpore nezasadá hodnotiaca komisia, ale podmienky finančnej pomoci musia byť splnené rovnako ako pri grantovej výzve.

3. Komisia si môže v otázke naplnenia účelu pomoci vyžiadať stanovisko odborníka z príslušnej oblasti. Komisia si môže vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie doklady či informácie týkajúce sa žiadosti alebo môže za týmto účelom predvolať zamestnanca, ktorý odporučil žiadosť. Rokovanie komisie sa uskutoční online.

4. Časová os pri podávaní žiadosti v programe individuálna podpora:

a) Zamestnanec dm, ktorý pomoc odporúča, kontaktuje zamestnanca dm zodpovedného za grantový program. Ten mu poskytne informácie o možnosti podania žiadosti a urobí prvotnú kontrolu transparentnosti. Koná v zmysle internej zásady dm o kontrole štyroch očí.

b) Žiadateľ podá žiadosť cez portál www.darca.sk, kde poskytne všetky potrebné údaje a doklady,

c) Nadácia Pontis posúdi, či žiadosť spĺňa požiadavky na zaradenie do hodnotenia a vyhodnotí jej oprávnenosť. V prípade potreby vyžiada od žiadateľa dodatočné doklady. Následne kontaktuje zamestnanca dm zodpovedného za grantový program a informuje o výsledku jej hodnotenia.

d) V dm zasadne tím, zložený zo zamestnanca zodpovedného za grantový program, ombudsmana a zamestnanca marketingu zodpovedného za materiálnu pomoc. Každý člen tímu môže vzniesť objektívnu námietku voči žiadosti.

e) Zamestnanec dm zodpovedný za grantový program doručí Nadácii Pontis stanovisko k žiadosti spolu s odôvodnením. Nadácii Pontis na základe stanoviska dm opätovne prehodnotí žiadosť a informuje žiadateľa a zamestnanca dm zodpovedného za grantový program o vyhodnotení žiadosti. V prípade schválenia žiadosti, Nadácia Pontis ďalej komunikuje so žiadateľom ohľadom uzavretia zmluvy.

5. Pri hodnotení žiadosti sa hodnotitelia riadia týmito zásadami:

a) citlivý prístup k dôverným informáciám žiadateľa – pseudonymizácia údajov o žiadateľovi s výnimkou údaja o zamestnancovi, ktorý poskytol odporúčanie

b) posudzovanie verejnoprospešného účelu,

c) posudzovanie závažnosti problému,

d) posudzovanie, či pomocou bude naplnený účel

e) nezávislosť – vylúčenie členov, ktorí sú v konflikte záujmov

6. Žiadosti budú odmietnuté alebo posúdené ako neoprávnené, ak:

a) obsahujú nepravdivé alebo neúplné údaje

b) ak náklady, ktorých úhrady sa žiadateľ domáha sa financujú v celom rozsahu z prostriedkov verejného zdravotného poistenia alebo má na ich úhradu zákonný nárok z verejných zdrojov

c) náklady boli alebo budú uhradené z iných verejných alebo súkromných zdrojov

d) požadovaná pomoc nie je účelná alebo hospodárna, t.j. neviedla by k naplneniu požadovaného účelu pomoci alebo nie je preukázaná jej dôvodnosť alebo by bola neprimeraná vzhľadom na okolnosti konkrétnej žiadosti a žiadateľa

e) pomoc nesleduje verejnoprospešný účel

f) pomoc by bola alebo bola poskytnutá v rozpore s týmto štatútom

 

Čl. 7

Poskytnutie financií a kontrola

 

1.Finančná pomoc sa poskytuje, po schválení žiadosti zo strany Nadácie Pontis alebo hodnotiacej komisie, na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (ďalej len „zmluva“).

2. Finančná pomoc poskytovaná do výšky 1000 Eur sa vyplatí žiadateľovi do 7 dní odo dňa podpisu zmluvy. Nie je potrebné zdokladovanie použitia finančných prostriedkov.

3. Finančná pomoc nad 1000 Eur sa hradí nasledovne:

– po podpise zmluvy vo výške 70 % sumy schválenej pomoci

– 30 % po správnom zdokladovaní použitia celej sumy pomoci a po zaslaní záverečnej správy, v súlade s postupom uvedeným na www.darca.sk.

4. Žiadateľ zodpovedá za splnenie účelu pomoci a použitie prostriedkov v súlade so zmluvou. Každý žiadateľ je povinný zaslať záverečnú správu prostredníctvom portálu www.darca.sk.

5. Nadácia Pontis je oprávnená kontrolovať správnosť využitia pomoci a splnenie jej účelu v súlade so zmluvou aj pri pomoci do 1000 Eur, v lehote 5 rokov od vyplatenia prostriedkov. Kontrola sa vykonáva na základe podnetu alebo kedykoľvek v rámci interných postupoch priebežného auditu. Za týmto účelom je povinný žiadateľ uchovávať účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov špecifikovaných v zmluve alebo záverečnej správe a poskytnúť ich k nahliadnutiu v lehote určenej vo výzve Nadácie Pontis. Neoprávnene vyplatenú finančnú pomoc ako aj nezdokladovanú finančnú pomoc je povinný žiadateľ vrátiť.

 

V Bratislave, dňa 1.7.2020

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram