V roku 2021 sme podporili tieto projekty:

(Každý projekt je podporený sumou 3 000 eur.)

Popradský skatepark je prvým miestom, ktoré sa teší prítomnosti Edukoša – diela iniciatívy Recyklátor.org, ktorá nazerá na odpad ako na materiál pre tvorbu ďalších produktov.

Je známe, že skateparky dlhodobo bojujú s problémom nadmernej tvorby odpadu a jeho následného neseparovania. Edukoše sú adresnou reakciou na danú situáciu, pričom sú vyrobené z odpadových materiálov blízkychskateboardingovej komunite a zároveň obsahujú obrazové informácie, ukážky a inšpirácie toho, čo sa dá vytvoriť z odpadu, ktorý do koša vhadzujeme.

Organizácia Recyklátor.org tiež buduje pojazdný recyklátor, ktorý si môžeme predstaviť ako dielničku s prístrojom na spracovanie a výrobu viacerých materiálov a produktov prepojených so skateboardingom. Organizácia plánujepodujatia v troch slovenských skateparkoch, kde sa budú realizovať workshopy kreatívnej recyklácie, výsledkom ktorých budú práve Edukoše inštalované priamo na mieste. Členovia komunity tak budú mať možnosť vidieť ich výrobu a sledovať, ako sa z odpadu stáva nový produkt, ktorý bude udržateľne slúžiť v ich bezprostrednom okolí. Pojazdný recyklátor navyše disponuje vlastným zvukovým systémom a premietačkou, ktoré budú využívané na zabezpečenie sprievodného programu podujatí. Aktivity podporeného projektu prispejú predovšetkým k redukcii tvorby odpadu a budú tiež motivovať členov komunity k separovaniu a upcyclingu rôznych materiálov.

Organizácia prevádzkuje kultúrno-kreatívne centrum Kláštor, ktoré sa nachádza v historickej budove pôvodného kláštora Františkánov v Rožňave. V tomto unikátnom priestore sa organizujú rôzne kultúrne či vzdelávacie podujatia. Plánom predkladaného projektu je uskutočňovať pravidelné hudobné workshopy pre deti a tínedžerov primárne z vylúčených komunít. Workshopy budú lektorovať hudobníci z regiónu a budú prebiehať práve v kultúrno-kreatívnom centre. Mladí ľudia tak dostanú príležitosť naskúšať si vystúpenia, ktoré verejne odprezentujú v kaviarni Rajský dvor a v KC Kláštor.

Zahrnuté budú nielen nacvičené skladby, ale aj improvizačné jam sessions. Zmysluplné trávenie voľného času pod lektorskou supervíziou kvalitných hudobníkov a medzigeneračné stretnutia na skúškach a vystúpeniach poskytnú spoločnú platformu komunikácie, ktorou umenie bezpochyby je. Vystúpenia tiež prispejú k vytvoreniu pozitívnej atmosféry v širšej miestnej komunite. Do projektu bude zapojená aj základná umelecká škola a komunitné centrum a hudobné vystúpenia budú prepojené aj s verejnými čítaniami a diskusiami so spisovateľkami a spisovateľmi v kníhkupectve, ktoré tiež funguje v priestoroch KC Kláštor.

Okrem prevádzkovania coworkingového priestoru sa občianske združenie venuje podpore podnikania v regióne, ako aj motivovaniu mladých neopúšťať svoje rodisko. Podporený projekt má za cieľ prepájanie mladých talentovaných ľudí s miestnymi malými podnikateľmi a predajcami, ktorí boli pandemickou situáciou donútení výrazne skresať svoje aktivity v rámci predaja tovarov a služieb, čo spôsobilo pokles ich príjmov.

Prostredníctvom kurzu dostanú mladí ľudia príležitosť získať skúsenosti v rámci spolupráce s podnikateľom či predajcom, pričom budú môcť využívať svoju kreativitu. Cieľom je zozbierať nápady na zviditeľnenie lokálnych produktov a prezentovať tieto idey širokej verejnosti. Počas kurzu získajú mladí cenné znalosti v oblasti marketingu, projektového manažmentu, organizácie podujatí, manažérskych, obchodných či organizačných zručností. Medzigeneračná spolupráca tiež prispeje k osloveniu viacerých komunít podieľajúcich sa na rozvoji regiónu.

Pod vedením odborníkov sa mladí účastníci zapoja do marketingovej kampane, ktorej úlohou bude spropagovať prácu lokálnych podnikateľov, pričom celý proces zakončí podujatie mini trhoviska s investičným potenciálom pre dané podniky. Mladí ľudia budú zdokonaľovať svoje komunikačné zručnosti a schopnosť efektívne prezentovať svoje nápady širokej verejnosti a ľuďom, ktorí sú schopní tieto nápady podporiť. Naučia sa, ako reagovať na výzvy a zmeny, ako premeniť problémy na príležitosti a ako vnímať zmysel pre spoluprácu a vzájomnú podporu jednotlivých aktérov spoločnosti smerujúcu k rozvoju regiónu, ktorý čaká na nový vietor do plachiet.

Občianske združenie Slavkine sa venuje najmä podpore žien pochádzajúcich zo sociálne znevýhodnených skupín, ale aj senioriek, či mladých dospelých v krízových centrách a marginalizovaných rómskych komunitách. Organizuje kurzy pletenia a háčkovania po celom Slovensku a vo svojej dielni zamestnáva ženy zo zraniteľných skupín.

Na základe vlastnej livestreamovej relácie vysielanej na sociálnych sieťach nakrútili členovia združenia sériu štyroch profesionálnych videí o tom, ako začať pliesť a háčkovať, a to aj vo verzii pre nepočujúcich ľudí a osoby s poruchami sluchu, či preslabozrakých a nevidiacich s hlasovým komentovaním a titulkami.

Tieto videá tvoria základ pre rozvíjanie danej témy aj prostredníctvom DVD Zapleť sa. Ide o multimediálny vzdelávací projekt rozvíjajúci kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva na Slovensku umožňujúci ekonomickú a sociálnu inklúziu. Dopad na komunitu je naozaj výrazný, keďže projekt kladie dôraz na rovnosť príležitostí a umožňuje aj ľuďom zo znevýhodneného prostredia získať zručnosť v pletení, či už s cieľom rozvoja aktívneho duševného zdravia alebo získania väčšej finančnej nezávislosti a vylepšenia rodinného rozpočtu.

DVD má silný edukatívny rozmer a prispieva k medzigeneračnému dialógu prostredníctvom odovzdávania tradičnej zručnosti. Videá sa budú prehrávať v komunitných centrách, domovoch dôchodcov, či v kultúrnych domoch v malých obciach v spolupráci s miestnymi inštitúciami a organizáciami.

Dlhodobým záujmom občianskeho združenia Periférne Centrá je prepájanie umeleckej práce a tvorby miestnej krajiny a okolia. Krajina je neoddeliteľnou súčasťou života na vidieku, tak ako jej ochrana, kultivácia a tvorba v nej a o nej.

Pred pár rokmi nadobudlo OZ maringotku, ktorú demontovali až na podvozok a pripravili ju tak na kreatívnu intervenciu architektov, dizajnérov a remeselníkov. Cieľom podporeného projektu je jej obnova a redizajn so zámerom premeny na experimentálny pobytový priestor pre umelcov či turistov v krásnej oblasti Ponickej vrchoviny na Severnom Podpoľaní.

Z maringotky sa postupne stane ateliér či obytná chatka s možnosťou tvoriť, objavovať, pracovať a oddychovať. Bude ju možné jednoducho presúvať po krajine v tesnej blízkosti vtáčích habitatov, reprezentujúcich voľnú prírodu a hľadanie rovnováhy na hranici divokého a kultúrneho prostredia. Bude zázemím pre premýšľanie, poznávanie, zodpovednú tvorbu krajiny a kultúry, s čím súvisí aj názov projektu Ateliér vo vtáčom raji. Jeho atribútmi sú dlhodobosť, ekologickosť a nízkonákladovosť, pričom dôraz je kladený na lokálne zdroje.

Maringotku budú počas letného art campu redizajnovať tvorcovia z oblasti architektúry, dizajnu a vizuálneho umenia v spolupráci s tesármi, študentmi daných odborov, ktorí tvorili návrhy na obnovenie maringotky. Do procesu sa aktívne zapojili aj predstavitelia Fakulty architektúry STU. Významnou súčasťou projektu je dopad na mnohé komunity, či už na samotných tvorcov, ktorí budú spoločne ponúkať riešenia pre daný priestor, alebo užívateľov, medzi ktorými nájdeme umelcov využívajúcich maringotku ako ateliér, ale aj širokú verejnosť, ktorá môže stráviť čas v tomto priestore a prispieť tak k budovaniu vzťahu k samotnej krajine.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.