V rámci aktivít Nadačného fondu Pricewaterhouse Coopers v Nadácii Pontis sme v roku 2019 prerozdelili 38 526,79 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov PWC formou asignácie 2 %.

  • V roku 2019 bolo pre program Pomocná ruka k dispozícii 20 000 eur. Podporili sme spolu 16 projektov.
  • Program priamej podpory pomohol 2 projektom a prerozdelilo sa 14 674,11 eur.
  • Na správu a manažment nadačného fondu bolo použitých 10 % z asignovanej čiastky, a to 3 852,68 eur.

V roku 2019 Nadačný fond Pricewaterhouse Coopers v Nadácii Pontis podporoval verejnoprospešné aktivity v rámci dvoch strategických a tematických zameraných programov:

Priama podpora 2019

Formou priamej podpory sme poskytli 14 000 eur pre FIIT STU v Bratislave. Finančné prostriedky boli použité na nákup piatich výkonných špecializovaných grafických kariet NVIDIA Titan RTX a hardvérových komponentov, ako SSD disk 960GB, chladič, 64GB hlavnej pamäte a 4TB pevný disk. Grant pokryl časť celkových nákladov.

Tak ako po minulé roky, aj v roku 2019 sme prispeli na pomoc pre ľudí bez domova. Stav strechy nízkoprahového centra Domec v Bratislave bol alarmujúci a OZ Vagus sa rozhodlo investovať do rekonštrukcie. NF prispel čiastkou 674,11 eur.

Zamestnanecký grantový program Pomocná ruka 2019

PWC každoročne svojim zamestnancom ponúka možnosť podieľať sa na zlepšovaní podmienok na Slovensku v rôznych oblastiach, napr. šport, vzdelanie, umenie a kultúra, atď. a odporučiť verejnoprospešný projekt alebo sa priamo zapojiť do jeho realizácie. Zamestnanci, ktorí majú záujem, prihlásia neziskovú organizáciu, obec alebo školu v kategórii Pomocná ruka – odporúčanie zamestnanca alebo Pomocná ruka – priame zapojenie zamestnanca.

V roku 2019 bolo pre program Pomocná ruka k dispozícii 20 000 eur. V kategórii Odporúčanie zamestnanca bolo podporených 9 projektov, z toho 6 projektov vo výške 1 200 eur a 3 projekty vo výške 900 eur. V kategórii Priame zapojenie zamestnanca sme podporili 6 projektov vo výške 1 500 eur a 1 vo výške 1 100 eur. 4 projekty žiaľ nesplnili podmienky a neboli vybraté do ďalšieho kola.

Žiadosti o podporu bežne prichádzajú v septembri alebo októbri cez portál www.darca.sk, a to výlučne na základe odporúčania zamestnanca. Pokiaľ žiadosť splní formálne náležitosti, môže postúpiť do hlasovania. O výherných projektoch rozhodujú zamestnanci interným hlasovaním. Rozhoduje poradie, počet hlasov a množstvo financií vyhradených na program Pomocná ruka. V decembri sú známe výsledky. Cyklus realizácií projektov začína až od januára. Do správy v roku 2019 preto  zahŕňame Program Pomocná ruka 2018, ktorého realizácia prebehla v roku 2019.

Oblasti podpory:

Správy o činnosti Nadačného fondu Pwc za roky 2010 až 2018 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram