01. 06. 2021 Filantropia

Fond SK-NIC opäť podporí malé projekty v oblasti informačno-komunikačných technológií

Do 15. júla môžete žiadať o podporu malých projektov zameraných na podporu informačno-komunikačných technológií z fondu SK-NIC. Najlepšie projekty majú šancu získať financie až do výšky 10 000 eur.

Spoločnosť SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. malých projektov zameraných na podporu nasledovných oblastí:

  •  vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií (projekty pre efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu, alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách),
  • podpora ekonomiky malých a stredných podnikov (projekty podporujúce digitálnu ekonomiku malých a stredných podnikov tzv. „Poď podnikať online“),
  • podpora projektov zameraných na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete. 

Program je určený pre právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku  ‒ najmä mimovládne organizácie, príspevkové a rozpočtové organizácie, školy a obce, fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, podnikatelia – fyzické osoby a niektoré ďalšie právnické osoby (viac informácií o oprávnených žiadateľoch nájdete v celom znení výzvy na konci strany).

Výška podpory:

Fond SK-NIC v rámci výzvy prerozdelí celkovo 100 000 €. Minimálna výška podpory na jednu žiadosť je  2 500 € a maximálna je 10 000 €. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

Časový harmonogram:

1. jún 2021: Vyhlásenie výzvy
15. júl 2021, 23:59: Uzávierka prijímania žiadostí
August – september 2021: Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov
Október 2021: Schválenie úspešných projektov Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
November 2021: Oznámenie výsledkov a individuálne uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej podpory
December 2021 – november 2022: Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
December 2022: Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory:

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára na www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie v časti Darca je potrebné vyplniť „SK-NIC“ a v časti Program „Malé projekty 2021“. Po odoslaní registrácie v systéme môže žiadateľ pokračovať vo vypĺňaní formulára.

Výber projektov:

Po posúdení projektov Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej podpory príslušným hodnotiteľom na hodnotenie a následne projekty, ktoré sa kvalifikujú ako úspešné, budú predložené na schválenie Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Pri hodnotení projektov sa zohľadňujú kritériá ako inovatívnosť, vhodnosť a účelnosť, ako aj technická a ekonomická stránka projektu, na základe ktorých je možné určiť individuálne bodové ohodnotenie projektu.

Kontakt:

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na: fondsk-nic@nadaciapontis.sk 
0905 449 522 – telefonické konzultácie v dňoch pondelok – štvrtok v čase 09:00 do 15:00

Celé znenie výzvy pre malé projekty 2021

Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie FO (vzor)
Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie PO (vzor)
Príloha č. 3 – Metodika hodnotenia projektov
Príloha č. 4 – Najčastejšie otázky

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111