28. 04. 2022 Filantropia

Srdce pre deti predlžuje výzvu, v ktorej podporí projekty zamerané na vzdelávanie pedagogických asistentov

Pedagogickí asistenti a asistentky zohrávajú v inkluzívnom vzdelávaní kľúčovú úlohu, preto je dôležité ponúkať im rôznorodé možnosti vzdelávania.

Srdce pre Deti – charitatívny projekt vydavateľstva Ringier Axel Springer, ktorý spravuje Nadácia Pontis, vyhlásil v spolupráci so spoločnosťou Dedoles grantovú výzvu pre organizácie s názvom „Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní“.

Cieľom grantovej výzvy je podporiť projekty lokálnych organizácií zamerané na vzdelávanie pedagogických asistentiek a asistentov (najmä zo škôl a škôlok, s ktorými spolupracujú), s cieľom zvýšiť ich kompetencie v oblasti inkluzívneho prístupu k vzdelávaniu.

Cieľom grantového programu je podporiť organizácie, ktoré:

 • realizujú aktivity pre miestnu komunitu zamerané na významné oblasti jej života, medzi ktoré patrí aj vzdelávanie,
 • sa snažia zlepšovať podmienky znevýhodnených detí na ceste k vzdelávaniu,
 • zlepšujú a skvalitňujú komunikáciu znevýhodnených detí v komunite,
 • realizujú ďalšie aktivity týkajúce sa inkluzívneho prístupu.

Kto môže žiadať o grant?

Písomnú elektronickú žiadosť o grant môžu predložiť:

 • mimovládne, neziskové organizácie a občianske združenia.

O grant nemôžu žiadať:

 • príspevkové alebo rozpočtové organizácie (školy a škôlky).

O aký grant môže organizácia žiadať?

Celkovo v rámci grantového programu plánujeme prerozdeliť 50 000 eur pre celé územie SR. Žiadať možno o grant v minimálnej výške 3 000 eur a v maximálnej výške 5 000 eur. Výška žiadanej sumy môže byť hodnotiacou komisiou znížená, v závislosti od kvality projektu. Schválené granty budú vyplatené v dvoch splátkach. Prvá splátka bude uhradená vo výške 70 % schváleného grantu po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu a druhá vo výške 30 % formou refundácie po predložení záverečnej správy.

Predpokladaný počet podporených projektov: 10 -15

Ako má organizácia postupovať pri zasielaní projektov?

Najneskôr do 29. apríla 2022 16. mája 2022 (do 23:55) je potrebné:

 • registrovať sa na stránke www.darca.sk (registrácia: Srdce pre deti, program: Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní 2022),
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke,
 • pri vypĺňaní rozpočtových položiek vo formulári na Darca.sk je potrebné uviesť zdôvodnenie daných položiek a v prípade mzdových nákladov aj typ zmluvy alebo dohody, ktorá sa uzatvára)

Termíny, ktoré je dobré si pamätať:

 • 16. máj 2022: uzávierka prijímania žiadostí o grant
 • 1. jún 2022: zverejnenie výsledkov grantového programu
 • máj 2022 – december 2022: realizácia projektov
 • január 2023: zaslanie elektronickej záverečnej správy s vyúčtovaním

Hodnotiace kritériá

 1. Projekt rieši otázku vzdelávania asistentiek a asistentov a snaží sa o dlhodobý pozitívny dopad na inkluzívne vzdelávanie znevýhodnených detí v praxi.
 2. Projekt výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu kvality vzdelávania asistentiek a asistentov detí so zdravotným a/alebo sociálnym znevýhodnením a tým aj k zlepšeniu kvality vzdelávania samotných detí.
 3. Merateľné ukazovatele projektu, z ktorých je zrejmý zásah a očakávaný dopad projektu.
 4. Projekt má jasne určené ciele, aktivity, časový plán a rozpočet.
 5. Rozpočet je naplánovaný efektívne a hospodárne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.

Stiahnite si celé znenie grantovej výzvy. 

SME TU PRE VÁS!

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Martinou Čápovou v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0948 479 350, alebo napíšte email na martina.capova@nadaciapontis.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111