21. 11. 2023 Filantropia

Technické vysoké školy môžu získať grant na vzdelávanie o prenose a distribúcii elektriny

Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis chce podporiť rozvoj praktických zručností u študentov vysokoškolského štúdia zameraných na získavanie a overovanie prevádzkových parametrov prenosových a distribučných vedení potrebných na modelovanie prenosu a distribúcie elektriny.

Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností na tému Rozšírenie praktických kompetencií v oblasti modelovania prenosu a distribúcie elektriny vo vzdelávacom procese. 

Cieľ výzvy

a) podporiť rozvoj praktických zručností u študentov vysokoškolského štúdia zameraných na získavanie a overovanie prevádzkových parametrov prenosových a distribučných vedení potrebných na modelovanie prenosu a distribúcie elektriny,
b) zvýšiť počet prakticky orientovaných laboratórnych cvičení do vzdelávania a prípravy absolventov elektroenergeticky zameraných študijných programov.

Témy, ktoré žiadateľ musí spracovať

(počet tém na spracovanie je stanovený na 2, z každej kategórie spracuje žiadateľ 1 tému v závislosti od výberu žiadateľa):

Skupina A
I. meranie základných parametrov elektrických vedení
II. meranie kvalitatívnych parametrov podľa STN 50160
III. návrh a modelovanie základných konceptov regulácie napätia v prenosovej a distribučnej sústave a ich praktická realizácia v laboratórnych podmienkach

Skupina B
I. meranie základných prevádzkových stavov elektrických vedení a ich verifikácia pomocou matematického modelovania
II. meranie vybraných poruchových stavov elektrických vedení a ich verifikácie pomocou matematického modelovania
III. merania šírenia vybraných nepriaznivých vplyvov, ich verifikácia pomocou matematického modelovania a návrh a realizácia nápravných opatrení v laboratórnych podmienkach

Oprávnený žiadateľ

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

právnické osoby so sídlom na území SR:

 • Technické univerzity (okrem súkromných).

Žiadateľom môže byť subjekt, ktorý:
a) je bezúhonný, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedenom Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, v prípade právnických osôb, bezúhonnou osobou musia byť aj všetci členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje,
b) nie je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, bol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz.

Výška podpory

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 85 000 EUR

 • maximálna žiadaná suma pri spracovaní 2 tém: 42 500 EUR

Hodnotiaca komisia vyberie štyri najlepšie spracované témy, každá téma a jej realizácia bude podporená sumou 21 250 €.

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy povinné.

Časový harmonogram

 • 21. 11. 2023 – Vyhlásenie výzvy
 • 19. 12. 2023 do 12:59 – Uzávierka prijímania žiadostí
 • 20. 12. 2023 – 04. 01. 2024 – Formálna kontrola žiadostí
 • 05. 01. 2024 – 15. 01. 2024 – Hodnotenie žiadostí a návrhov spracovania vybranej témy (povinný formulár žiadosti – príloha č. 1)
 • 15. 01. 2024 – Oznámenie výsledkov
 • 15. 01. 2024 – 30. 06. 2024 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • 01. 07. 2024 – 15. 07. 2024 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy, vyúčtovania projektov a kópii účtovných dokladov

Podmienky poskytnutia a použitia finančnej podpory

Podmienky použitia podpory:

a) aktivity môžu realizovať interní a externí pedagogickí zamestnanci,
b) aktivity musia prebiehať v slovenskom jazyku.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

a) celá SR

Oprávnené výdavky:

a) priamo súvisiace s realizáciou účelu podporovaného projektu:
– mzdové výdavky,
– obstaranie a nákup tovarov, materiálov a technického vybavenia určeného na výučbu danej témy alebo na vybavenie odborných učební prírodovedných predmetov,
b) výdavky, ktoré vznikli v období termínu realizácie uvedených v článku IV. tejto výzvy,
c) sa nesmú navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, napr. prostredníctvom dotácie, grantu, resp. inej formy podpory poskytnutej akýmkoľvek iným subjektom,
d) musia byť vynaložené:
– hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu),
– efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu),
– účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu činností projektu).

Neoprávnené výdavky:

a) výdavky a platby vzniknuté pred a po termíne realizácie projektu uvedenom v článku IV. tejto výzvy (pred 15.01.2024 a po 30.06.2024),
b) výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu,
c) prevádzkové náklady (poplatok za nájom, platby za energie, vodné, stočné a pod.),
d) bankové poplatky, pokuty a penále,
e) nákup darčekových poukazov (voucherov),
f) náklady na reklamu a marketing,
g) nákup alkoholu a tabakových výrobkov.

Termín realizácie podporovanej činnosti a použitia finančnej podpory:

a) začiatok realizácie: od 15. 01. 2024
b) ukončenie realizácie: do 30. 06. 2024

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory

 1. Termín na podanie úplnej žiadosti o poskytnutie finančnej podpory: 19. 12. 2023, do 12:59 hod.
 2. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť iba prostredníctvom elektronického formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. Registráciu a požadované údaje vypĺňa subjekt, ktorý sa uchádza o podporu. Pri registrácii je potrebné vybrať Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis a program TECHNICKÉ UNIVERZITY.
 3. Všetky prílohy žiadosti sa odosielajú prostredníctvom elektronického formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk v časti prílohy.
 4. Za úplnú žiadosť o poskytnutie finančnej podpory sa považuje úplne a riadne vypísaný elektronický formulár žiadosti spolu so všetkými prílohami uvedenými v tejto výzve. Neúplné žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené. Dodatočné doplnenie príloh nie je možné.
 5. Subjekt môže podať v rámci výzvy len jeden jednu žiadosť s 2 témami. V prípade viacerých žiadostí od jedného subjektu, bude akceptovaná iba žiadosť, ktorá bola podaná ako prvá. Ostatné nebudú zaradené do hodnotenia.
 6. Pri príprave rozpočtu si prečítajte Inštrukcie na stránke: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy-a-darcovske-programy/, ktoré obsahujú informácie o tom, ako je potrebné jednotlivé výdavky v prípade poskytnutia grantu vyúčtovať.

Povinné prílohy k žiadosti:

a) PRÍLOHA Č. 1 – Návrh spracovania vybranej témy (návrh každej z 2 tém je potrebné vložiť ako samostatnú prílohu žiadosti)

Bližšie informácie o posudzovaní žiadosti, oznámení o poskytnutí finančnej podpory a jej vyúčtovaní nájdete v plnom znení grantovej výzvy.

Stiahnite si celé znenie výzvy.

 

Máte otázky?

Kontaktujte programovú manažérku Nadácie Pontis:
Petra Dubeňová, mob. +421 905 900 426, petra.dubenova@nadaciapontis.sk (v pracovné dni PO – PIA od 7:00 – 16:00)

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111