18. 03. 2021 Nadácia Pontis

Vyhlasujeme grantovú výzvu Ekoobec 2021. Je zameraná na rozvoj cyklistiky a ekologickej dopravy

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje 8. ročník grantového programu Ekoobec. Jeho cieľom je podporiť ekologické projekty a riešenia a energetickú efektívnosť, predovšetkým v obciach v lokalitách v okolí závodov Slovenských elektrární.

Ciele a zameranie podprogramu Ekoobec 2021

Cieľom programu je modernizácia verejných priestorov obcí a miest formou riešení podnecujúcich energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia, podporu inovatívnych lokálnych projektov, ktorých spoločným menovateľom sú udržateľné a koncepčné riešenia.

Ročník 2021 je zameraný na podporu, rozširovanie a zvyšovanie kvality cyklo dopravy a podporu a rozvoj cyklistiky ako ekologickej, zdravej, športovej a rekreačnej aktivity v regiónoch v okolí Slovenských elektrární.

Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis vyčlenil v roku 2021 na podporu tohto projektu celkovo 80 000 eur.

Aké sú možné oblasti podpory aktuálneho ročníka?

 • Podpora ekologických foriem dopravy miestnych obyvateľov – cyklotrasy, cyklostojany, e-kolobežky, nabíjacie stanice (bicykle, kolobežky), projekty zdieľanej ekonomiky (bikesharing, sharing kolobežiek) a ďalšie materiálno-technické vybavenie za účelom podpory alternatívnej formy dopravy.
 • Doplnkové efektívne riešenia oddychových zón cyklotrás, značenie cyklotrás, náučné a informačné tabule pozdĺž cyklotrás, vyhotovenie projektov a príprava podkladov potrebných pre budovanie cyklotrás a pod.

Z grantu nie je možné hradiť mzdy a odmeny.

Projekty musia byť realizované vo verejnej infraštruktúre a objektoch, prípadne v objektoch neziskových organizácií, ktoré pravidelne využívajú obyvatelia obce. Objekty a zariadenia musia byť vlastnené alebo dlhodobo prenajímané verejnou správou (školy, úrady, verejné priestory) alebo neziskovými organizáciami. Aktivity týkajúce sa objektov v súkromnom vlastníctve podporené nebudú.

Oprávneným subjektom sú:

 • Samosprávy miest a obcí alebo neziskové organizácie z uzavretého okruhu vybraných miest a obcí v okolí do 20 km od všetkých prevádzok Slovenských elektrární.

V prípade, že bude žiadateľom v programe iný subjekt ako samospráva, súčasťou jeho žiadosti musí byť vyjadrenie dotknutej samosprávy (mestský/obecný úrad) k nominácii tohto žiadateľa za príslušnú obec a tiež jej vyjadrenie k zámeru predstavenému v žiadosti. Cieľom je vytvorenie priestoru na spoluprácu so samotnou samosprávou a zosúladenie zámeru s víziou rozvoja dotknutej obce/mesta.

Oprávnení žiadatelia o grant

Žiadosť o grant môže predložiť iba jeden samosprávou nominovaný subjekt z vybraného mesta alebo obce, prípadne samospráva samotná.

Prijímateľom grantu nemôžu byť podnikateľské subjekty ani fyzické osoby.

O aký grant môže subjekt žiadať?

 • Minimálna výška grantu je 4000 eur, maximálna suma grantu je 8 000 eur.
 • V systéme Darca uveďte žiadanú sumu, najviac 8 000 eur.

Pozor: Grant bude vyplatený v dvoch splátkach – 70 % sumy po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Hodnotiace kritériá

 • Detailne vypracovaný projekt (projektom sa rozumejú všetky informácie, ktoré uchádzač vyplní v online formulári na Darca.sk): Je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, plánované aktivity sú explicitne vymenované s jasným zámerom projektu – ochrana a zvyšovanie kvality životného prostredia prostredníctvom rozvoja cyklistiky ako ekologickej dopravy, zdravej, športovej a rekreačnej aktivity. Popíšte, akým spôsobom je dané riešenie vhodné pre rôzne skupiny obyvateľov a návštevníkov bez rozdielu, alebo akým spôsobom zapájate do riešenia projektu zraniteľné skupiny obyvateľstva.
 • Merateľné ukazovatele projektu, z ktorých je zrejmý zásah a očakávaný dopad projektu.
 • Efektívne a hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov.
 • Primeranosť a efektívnosť rozpočtu.

Postup a povinné prílohy pri zasielaní projektov

Najneskôr do 15. apríla 2021 (do 23:55) je potrebné:

 • Registrovať sa na stránke Darca.sk (darca: Nadačný fond Slovenských elektrární, program: SE Ekoobec 2021);
 • vyplniť projektový formulár na stránke Darca.sk;
 • prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) je potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou k čomu vás vyzveme písomne v darca.sk;
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke.

Podmienky grantovej výzvy:

Ak žiadateľ o grant uspeje, je potrebné, aby po skončení realizácie projektu zaslal:

 • Vyúčtovanie grantu – to znamená úplné a správne doklady potvrdzujúce náležité čerpanie grantu podľa pokynov, ktoré nájdete zverejnené na prihlasovacej stránke Darca.sk v časti súbory na stiahnutie najneskôr do 15. októbra 2021 poštou na adresu Nadácie Pontis (Zelinárska 2, 821 08 Bratislava).

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2%), Autorský zákon, Zákonník práce. Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.

 • Elektronické podanie záverečnej správy cez Darca.sk najneskôr do 15. októbra 2021.
 • Súčasťou záverečnej správy bude 5 fotografií z realizácie projektu.

Termíny, ktoré je dobré si pamätať

18. marec 2021: Vyhlásenie výzvy

15. apríl 2021 (do 23:55): Uzávierka prijímania žiadostí o grant

30. apríl 2021: Zverejnenie výsledkov

máj 2021 – september 2021: Realizácia projektov

do 15. októbra 2021: Zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Kto bude projekty hodnotiť?

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Kedy sa dozviete výsledky?

Výsledky hodnotenia budú známe do 30. apríla 2021. Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní Nadáciou Pontis, s ktorou podpíšu zmluvu o poskytnutí grantu.

SME TU PRE VÁS!

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovým manažérom Nadácie Pontis od 9:00 do 17:00 na čísle 0948 479 350 alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: SE Ekoobec 2021.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111