28. 11. 2023 Filantropia

Základné školy môžu získať grant na podporu energetickej gramotnosti žiakov

Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis podporí vzdelávacie aktivity na 2. stupni základných škôl zamerané na vzdelávanie žiakov aj učiteľov v oblastiach ako je vznik a využitie elektrickej energie, zelená energia či elektroenergetika ako odbor budúcnosti.

Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností na tému Energetická gramotnosť na školách II.

I. Oblasti podpory

Aktivity sú zamerané na výučbu energetickej gramotnosti na 2. stupni základných škôl.

Cieľ výzvy:

• podporiť vzdelávacie aktivity na 2. stupni základných škôl zamerané na vzdelávanie žiakov o vzniku, napríklad o zdrojoch a využití elektrickej energie,
• rozvíjanie aktivít energetickej gramotnosti zo strany učiteľov na základných školách.

Pod pojmom energetická gramotnosť na účel tejto výzvy sa rozumejú aktivity na poskytovanie informácii a posilňovanie poznatkov o význame a úlohe elektrickej energie vo svete a ich aplikácia v bežnom živote jednotlivca

Účel podpory:

• podpora vzdelávania

Jazyk predložených a spracovaných materiálov od žiadateľov:

• slovenský

Téma má byť spracovaná na dĺžku jednej vyučovacej hodiny (cca 30 – 45 minút).

Témy, ktoré žiadateľ musí spracovať

(počet tém na spracovanie je jedna zo skupiny A a druhá zo skupiny B):

Skupina A:

a) Elektrická energia je pre život nevyhnutná – kde všade a ako ju využívame (doma, v škole, v práci, v nemocnici, priemysle, v doprave a podobne)
b) Ako šetriť elektrickú energiu? – ako ňou zbytočne neplytvať, čo sú najväčší žrúti elektrickej energie, čo (aké technológie) nám pomáha šetriť elektrickú energiu v domácnosti/vo firme?
c) Zelené technológie – fotovoltické panely vs solárne kolektory – aký je medzi nimi rozdiel? Z čoho sa vyrábajú, akú majú životnosť, výhody/nevýhody.

Skupina B:

a) Čo je elektrizačná sústava – z čoho pozostáva? Aké sú základné prvky elektrizačnej sústavy? Aký je rozdiel medzi prenosovou a distribučnou sústavou?
b) Doprava budúcnosti – elektromobilita jej výhody a nevýhody, nabíjanie, dojazd, aké sú typy batérií, ako funguje elektromobil, aké druhy poznáme a využívame?
c) Odbor budúcnosti elektrotechnika/elektroenergetika – prečo študovať tieto odbory? Prečo je to jeden z najdôležitejších odborov? Rozmanitosť práce v elektroenergetike – využitie nových technológií, manipulácie (vedenia, zariadenia, …), výroba, dispečing, obchod, investície, …
d) Stopa, ktorú zanechávame všetci – čo spôsobuje uhlíkovú stopu? Ako ju znížiť? Čo je to uhlíková neutralita? Prečo je globálne otepľovanie nebezpečné? Čo ho spôsobuje?

Prijímateľ podpory musí spracovať dve témy (jednu zo skupiny A a druhú zo skupiny B).

Žiadateľ môže v rámci žiadosti navrhnúť tému v rámci energetickej gramotnosti, ktorú odporúča spracovať pre žiakov 2. stupňa základných škôl v ďalšom ročníku grantovej výzvy.

Témy musia byť spracované kreatívne, interaktívne a s experimentálnymi prvkami. Prijímateľ podpory musí spracovať dve témy uvedené v bode č. 5 v podobe krátkeho a prehľadného NÁVRHU SPRACOVANIA VYBRANEJ TÉMY (povinný formulár žiadosti – príloha č. 1), ktorý by mal mať jasnú štruktúru a definované údaje ako napr. téma, vzdelávacie aktivity, experimenty, výchovno – vzdelávací cieľ, vekovú kategóriu – ročník, metódy, miesto realizácie aktivít, učebné pomôcky a prístroje, aktivity/úlohy pre žiakov 2.stupňa, a pod.

Popísaná téma bude slúžiť ako podklad na natočenia videa, ktoré k vybraným žiadateľom príde zrealizovať odborný tím videomakerov.

Do výzvy sa môžu zapojiť aj žiadatelia, ktorí boli podporení v 1. ročníku výzvy Energetická gramotnosť, avšak v 2. ročníku musia spracovať odlišné témy.

Prijímateľ podpory pri predkladaní návrhu spracovania vybranej témy predloží aj krátke max. 3 minútové video, v ktorom:
• predstaví seba (seba ako pedagóga alebo svoju školu – úspechy a zameranie školy a),
• predstaví svoj projekt, prípadne žiakov, a priestor, v ktorom následne odborný tím videomakerov (profesionálni tvorcovia videí – zabezpečí vyhlasovateľ výzvy) bude točiť videá z finálne schválených projektov/scenárov.

II. Oprávnený žiadateľ

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:
– právnické osoby so sídlom na území SR:

 • základné školy (musia mať druhý stupeň) okrem súkromných,
 • osemročné gymnáziá,
 • zriaďovatelia základných škôl.

Žiadateľom môže byť subjekt, ktorý:
a) je bezúhonný, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedenom Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, v prípade právnických osôb, bezúhonnou osobou musia byť aj všetci členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje,
b) nie je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, bol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz.

III. Charakteristika výzvy

1. Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia Pontis
2. Finančné zabezpečenie: Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis
3. Zdroj financovania: asignácia dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2022
4. Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 35 000 EUR
V každej zo 7. tém budú vybrané a podporené max. 2 úspešné návrhy.
5. Žiadaná suma na 2 témy: 5 000 EUR
6. Výška podpory:
a) minimálna výška podpory: 2 500 EUR
b) maximálna výška podpory: 5 000 EUR

6. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy povinná.

7. Žiadateľ v žiadosti nevypĺňa časť žiadosti Rozpočet. Rozpočtové položky budú konkretizovať len úspešní žiadatelia. Oprávnená výška podpory bude závisieť od počtu schválených spracovaných tém v podobe Návrhov spracovania vybranej témy (povinný formulár žiadosti – príloha č. 1) , ktoré budú tvoriť samostatnú prílohu žiadosti.

8. Po schválení Návrhov spracovania vybranej témy (povinný formulár žiadosti – príloha č. 1). ). Úspešný žiadateľ o finančnú podporu musí konkretizovať jednotlivé materiálové a mzdové položky rozpočtu v plnej výške schválenej sumy v termíne od 12.02. – 19.02.2023.

IV. Časový harmonogram výzvy

 • 28.11.2023 – Vyhlásenie výzvy
 • 12.01.2024 do 12:59 – Uzávierka prijímania žiadostí
 • 15.01.2024 – 19.01.2024 – Formálna kontrola žiadostí
 • 22.01.2024 – 09.02.2024 – Hodnotenie návrhov spracovania vybranej témy (povinný formulár žiadosti – príloha č. 1)
 • 12.02.2024 – Oznámenie výsledkov
 • 12.02.2024 – 19.02.2024 – Špecifikácia rozpočtových položiek úspešných žiadostí
 • 19.02.2024 – 31.05.2024 – Čerpanie finančných prostriedkov
 • 19.02.2024 – 31.05.2024 – Realizácia spracovanej témy a videodokumentácia spracovanej témy odborným tímom videomakrov
 • 01.06.2024 – 15.06.2024 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy, vyúčtovania projektov a kópii účtovných dokladov

V. Podmienky poskytnutia a použitia finančnej podpory

1. Podmienky použitia podpory:
a) aktivity môžu realizovať len interní pedagogickí zamestnanci,
b) aktivity musia prebiehať v slovenskom jazyku,
c) prijímateľ podpory, ktorý bude Nadáciou Pontis informovaný o tom, že jeho téma bude spracovaná odborným tímom videomakrov, musí navrhnúť termín realizácie spracovanej témy vopred aspoň 30 kalendárnych dní cez systém www.darca.sk. Výsledný termín bude na základe vzájomnej dohody medzi grantistom a Nadáciou Pontis, pretože videodokumentáciu z realizácie spracovanej témy bude realizovať odborný tím videomakrov.

2. Naším cieľom je zo všetkých vytvorených videí úspešných žiadateľov vytvoriť metodický materiál na výučbu energetickej gramotnosti na 2. stupni základných škôl ako príklad dobrej praxe pre žiakov a učiteľov.

3. Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
a) celá SR

4. Videospracovanie realizovaných tém:
Nie všetky podporené témy budú spracované vo forme videa zrealizovaného odborným tímom videomakerov. O tých návrhoch spracovania vybranej témy, ktoré budú spracované odborným tímom videomakrov, rozhodne hodnotiaca komisia.

5. Oprávnené výdavky:
a) priamo súvisiace s realizáciou účelu podporovaného projektu:

 • autorské honoráre na realizačný tím (pedagogickí zamestnanci) max. do výšky 30 % žiadanej sumy
 • obstaranie a nákup tovarov, materiálov a technického vybavenia určeného na výučbu danej témy alebo na vybavenie odborných učební prírodovedných predmetov

b) výdavky, ktoré vznikli v období termínu realizácie uvedených v článku IV. tejto výzvy,
c) sa nesmú navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, napr. prostredníctvom dotácie, grantu, resp. inej formy podpory poskytnutej akýmkoľvek iným subjektom,
d) musia byť vynaložené:

 • hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu),
 • efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu),
 • účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu činností projektu).

6. Licenčné práva budú bližšie špecifikované v zmluve o grant.

7. Neoprávnené výdavky:
a) výdavky vzniknuté pred a po termíne realizácie projektu uvedenom v článku IV. tejto výzvy,
b) výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu,
c) prevádzkové náklady (poplatok za nájom, platby za energie, vodné, stočné a pod.),
d) bankové poplatky, pokuty a penále,
e) nákup darčekových poukazov (voucherov),
f) nákup alkoholu a tabakových výrobkov.

8. Termín realizácie podporovanej činnosti a použitia finančnej podpory:
d) začiatok realizácie: od 19.02.2024
e) ukončenie realizácie: do 31.05.2024

VI. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory

1. Termín na podanie úplnej žiadosti o poskytnutie finančnej podpory: 12.01.2024 12:59 hod.

2. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť iba prostredníctvom elektronického formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. Registráciu a požadované údaje vypĺňa subjekt, ktorý sa uchádza o podporu. Pri registrácii je potrebné vybrať Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis a program Energetická gramotnosť na školách.

3. Všetky prílohy žiadosti sa odosielajú prostredníctvom elektronického formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk v časti prílohy.

4. Za úplnú žiadosť o poskytnutie finančnej podpory sa považuje úplne a riadne vypísaný elektronický formulár žiadosti spolu so všetkými prílohami uvedenými v tejto výzve. Neúplné žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené. Dodatočné doplnenie príloh nie je možné.

5. Subjekt môže podať v rámci výzvy len jeden projekt. V prípade viacerých projektov od jedného subjektu, bude akceptovaná iba žiadosť, ktorá bola podaná ako prvá. Ostatné nebudú zaradené do hodnotenia.

6. Pri príprave rozpočtu si prečítajte Inštrukcie na stránke: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy-a-darcovske-programy/, ktoré obsahujú informácie o tom, ako je potrebné jednotlivé výdavky v prípade poskytnutia grantu vyúčtovať.

VII. Posudzovanie žiadosti, oznámenie o poskytnutí finančnej podpory

1. Nadácia Pontis vykoná kontrolu žiadostí a posúdi:

a) či bola žiadosť podaná v lehote na predkladanie žiadostí stanovenej vo výzve,
b) či nebola podaná v rozpore s výzvou:

 • či žiadosť napĺňa účel výzvy,
 • rozmedzie súm podpory určených vo výzve,
 • oprávnenosť termínu realizácie projektu,
 • oprávnenosť žiadateľa na podanie žiadosti,
 • obsah povinných príloh, predovšetkým vyplnenie všetkých polí prílohy, atď.

c) či je úplná (pričom za neúplnú žiadosť sa považuje žiadosť, v ktorej nie sú uvedené všetky údaje a informácie stanovené vo výzve a príslušnom formulári žiadosti ako povinné, ku ktorej nie sú priložené všetky prílohy určené vo výzve a ktorá je nezrozumiteľná),
d) či žiadosť alebo prílohy k nej odôvodňujú predpoklad, že poskytnutím podpory prijímateľovi na projekt uvedený v žiadosti budú porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo poskytnutie tejto podpory bude v rozpore s dobrými mravmi.

2. Hodnotiaca komisia bude projekty posudzovať podľa týchto kritérií:

 • Kreativita spracovania témy – 20 bodov
 • Interaktívnosť spracovania témy- 20 bodov
 • Použitie experimentálnych metód pri spracovaní témy- 20 bodov
 • Prejav, komunikačné schopnosti žiadateľa – 10 bodov

Max. počet bodov získaných hodnotením: 70.

3. Žiadateľ bude o výsledku posudzovania žiadosti a následnom postupe informovaný prostredníctvom konta na www.darca.sk, resp. notifikačnej správy na zadaný e-mail.

4. So žiadateľmi, ktorých žiadosti budú úspešné, uzatvorí Nadácia Pontis zmluvu o poskytnutí grantu. Podpora bude vyplatená v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnej podpore a zvyšných 30 % sumy formou refundácie po doručení záverečnej správy a jej akceptáciou Nadáciou Pontis.

5. Prijímateľ finančnej podpory je povinný zverejniť vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách, webových sídlach, propagácii) a verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu, že príslušnú činnosť (projekt, publikáciu a pod.) podporil Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis v Nadácii Pontis, prípadne ďalšie informácie podľa príslušnej zmluvy o poskytnutí grantu.

VIII. Vyúčtovanie finančnej podpory

1. Žiadateľ, s ktorým Nadácia Pontis uzatvorí zmluvu o poskytnutí grantu, je povinný vyplniť záverečnú správu projektu prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk a zaslať kópie účtovných dokladov k vyúčtovaniu poštou na adresu kancelárie Nadácie Pontis v Žiline, ktorá vykoná kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtovania:

Nadácia Pontis
Framborská 58
010 01 Žilina

2. Prijímateľ grantu je povinný uvádzať informáciu:
Projekt podporil Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis.

3. Súčasťou vyúčtovania finančnej podpory je:
a) úplne vyplnený formulár záverečnej správy prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk,
b) fotodokumentácia z priebehu realizácie projektu,
c) kópie dokladov:
· objednávky,
· faktúry, dodacie listy, pokladničné bloky, zmluvy, a pod.
· výpisy z účtu prijímateľa o úhrade alebo výdavkové pokladničné doklady preukazujúce použitie finančnej podpory,
· iná podporná dokumentácia.

Účtovné doklady musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, preukazujúce, že poskytnutá podpora bola preukázateľne a jednoznačne použitá v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou.

4. Termín na vykonanie vyúčtovania (vyplnenie záverečnej správy, odoslanie kópii účtovných dokladov): do 15.06.2024.

5. Ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie v príslušnom termíne uvedenom v zmluve o poskytnutí grantu, budú všetky poskytnuté finančné prostriedky považované za použité neoprávnene.

6. Všetky originály účtovných dokladov vzťahujúce sa k využitiu finančnej podpory budú uložené v zmysle účtovných predpisov k nahliadnutiu u prijímateľa po dobu 3 rokov od ukončenia projektu.

IX. Ostatné informácie

Nadácia Pontis si vyhradzuje právo na zmenu a zrušenie vyhlásenej výzvy.

Ostatné podmienky neurčené výzvou budú špecifikované v zmluve o grant s úspešnými žiadateľmi.

Povinné prílohy k žiadosti:

a) PRÍLOHA Č. 1 – Návrh spracovania vybranej témy (návrh každej témy je potrebné vložiť ako samostatnú prílohu žiadosti),
b) krátke max. 3 minútové video (predstavenie seba a projektu v zmysle čl. 1 ods. 9).

Prílohy k výzve:

Žiadateľ o grant sa musí registrovať pri každej novej žiadosti o grant cez systém www.darca.sk
Registrácia žiadateľa – ako požiadať o grant cez darca.sk

Stiahnite si celé znenie výzvy.

Máte otázky?

Kontaktujte programovú manažérku Nadácie Pontis:
Petra Dubeňová, mob. +421 905 900 426, petra.dubenova@nadaciapontis.sk (v pracovné dni PO – PIA od 7:00 – 16:00)

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111