V roku 2020 nebolo žiadna výzva vyhlásená a nepodporil sa žiadny projekt z nadačného fondu.

V rámci aktivít Nadačného fondu Pixel Federation v Nadácii Pontis sme v roku 2019 prerozdelili 22 431,81 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Pixel Federation formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok Pixel Federation za administráciu Fondu vo výške 2 243,18 eur.

V roku 2019 bol z nadačného fondu podporený projekt Apps a Games Labs prijímateľa Butterfly Effect o.z., ktorému sa vďaka finančným prostriedkom z grantu podarilo úspešne vydať 3 mobilné hry a 3 aplikácie a AppsLab a GamesLab poskytol praktické vzdelanie podporujúce uplatnenie sa na trhu vyše 30 mladým ľuďom. Poskytli vyše 500 hodín odborného mentoringu, prípadových štúdii a koučingu. Do programu bolo zapojených vyše 30 odborníkov z praxe z rôznych vzdelávacích aj komerčných inštitúcií. Jedna z hier mala aj edukačný charakter – riešila tému ústnej hygieny a prevencie proti kazu.

V rámci aktivít Nadačného fondu Pixel Federation v Nadácii Pontis sme v roku 2018 prerozdelili 5 545,31 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Pixel Federation formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok Pixel Federation za administráciu Fondu vo výške 554,53 eur.

V roku 2018 bol z nadačného fondu podporený projekt Vĺčatá.sk a Generácia 3.0.

 

V rámci aktivít Nadačného fondu Pixel Federation v Nadácii Pontis sme v roku 2017 prerozdelili  13 562,56 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Pixel Federation – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok Pixel Federation za administráciu Fondu vo výške 1 356,26 Eur.

V roku 2017 podporil Nadačný fond Pixel Federation tieto projekty

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica – Komenského inštitút

Účastníci Komenského inštitútu absolvovali letnú školu, workshop zážitkovej pedagoiky i webináre. Na školách realizujú svoje mikroprojekty, ktorými poukazujú na problémy v školstve i spôsob, akým je možné vyriešiť ich.

Prostriedky z grantu boli využité na predplatné časopisu Dobrá škola pre každého účastníka a podporu e-knižnice Komenského inštitútu – konkrétne časti E-kurzy, kde v spolupráci s Coursera.org Živica účastníkom prináša päť týždňový online kurz: „Vyučovanie charakteru“.

Edulienka – Múzy Edulienky

Prostriedky boli použité na nákup pomôcok do krúžkov. Od septembra do decembra 2016 sa 34 detí vo veku od 6 do 11 rokov pravidelne zúčastňovalo krúžkov: keramika, tanečná, dramaticka, hra na bicie, hra na flautu, kapela, klavír, sebeobrana, výtvarný krúžok čím získali vzťah k umeniu a športu a nové zručnosti.. Organizácia nadviazala spoluprácu s ôsmimi novými lektormi, ktorí prejavili záujem v spolupráci pokračovať.

Learn2Code o.z. – Learn2Code pre deti

Vďaka grantu sa podarilo vytvoriť vzdelávacie materiály pre vizuálny programovací jazyk Scratch, ktoré môžu využívať učitelia informatiky, rodičia a ich deti. Tieto vzdelávacie materiály obsahujú učebnicu, videotutoriály a vzorové projekty, na ktorých sa vyučovaná látka precvičuje. Materiály boli posunuté k dispozícii učiteľom, ktorí o ne prejavili záujem a ktorých organizácia zároveň vyškolila na workshopoch organizovaných v 6 mestách na Slovensku.

OZ Terra therapeutica – Letný medzinárodný arteterapeutický seminár

Počas týždenného medzinárodného areterapeutického workshopu sa podarilo vzdelať 35 budúcich arteterapeutov. Workshopu sa zúčastnili renomovaní arteterapeuti zo zahraničia i zo Slovenska: muzikoterapeut Miro Šarluška zo Zvolena, pionierka arteterapie z Haify, Izrael Dr. Tamar Hazut, arteterapeutka Mariana Kovačová z Nitry, Prof. Vladimir Labáth, nevidiaca arteterapeutka Sońa Zelsiková, ktorá učila arteterapeutov točiť na hrnčiarskom kruhu, akademický sochár Ján Šicko, ktorý zasvätil terapeutov do práce s kameňom. Účastníkom boli zabezpečené podmienky a materiál pre úspešnú realizáciu seminára vrátane hliny, kameňa, rôznych druhov farieb a iného výtvarného materiálu.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram