Akým spôsobom udeľujeme granty

V rámci grantových programov Nadačného fondu Slovenských elektrární využívame rôzne mechanizmy na rozhodovanie o prideľovaní grantov. Spôsob, akým bude o pridelení podpory rozhodnuté a rovnako, ako aj kritériá na základe ktorých bude žiadosti posudzovať vždy transparentne komunikujeme v rámci zverejnených grantových výziev. Pred každým hodnotením posudzuje Nadácia Pontis pri všetkých prihlásených projektoch naplnenie formálnych podmienok výzvy (napr. povinné prílohy projektu, oprávnenosť žiadateľa na základe právnej formy, oprávnenosť rozpočtových výdavkov, atď.), a súlad projektu so zameraním grantovej výzvy.

Spôsoby udeľovania grantov:

  • hodnotenie žiadostí komisiou, zloženou z nezávislých odborníkov (napr. program Ekoobec)
  • hlasovanie verejnosti (napr. Zamestnanecký program Ukážte sa v dobrom svetle!)
  • podpora pridelená na základe dlhodobého partnerstva s mimovládnou organizáciou (napr. program Energia pre život)
  • podpora pridelená na základe odporúčania zamestnancov spoločnosti (napr. Špeciálny zamestnanecký program)
  • záväzky vyplývajúce z členstva Nadačného fondu v rámci rôznych platforiem (napr. Asociácia firemných nadácií).

Energetická efektívnosť miest a obcí

Program Ekoobec Nadačného fondu Slovenských elektrární motivuje obce ku komplexnej modernizácii ich infraštruktúry. Na základe finančných grantov môžu slovenské mestá a obce zlepšiť svoju energetickú a ekonomickú efektívnosť, ktorá vedie k úsporám energií a skvalitneniu životného prostredia. Energetický audit a audit verejného osvetlenia prinášajú návrhy opatrení, ktoré vedú k napĺňaniu cieľa udržateľného rozvoja a k rekonštrukcii budovy. Cieľom programu je zabezpečiť udržateľný rozvoj a pomôcť obciam a mestám šetriť energie a náklady na prevádzku budov.

Pomoc ľuďom bez domova

Prostredníctvom programu Energia pre život dlhodobo zvyšujeme šance na uskutočnenie odborne vedených projektov pomoci pre ľudí bez domova v Bratislave. Podporujeme prácu odborníkov organizácií, ktoré sú vnímané ako najaktívnejšie v tejto oblasti. Okrem podpory jednotlivých projektov sme poskytli finančné prostriedky aj na realizovanie participatívnych projektov, ktoré majú ambíciu prepájať jednotlivých aktérov tejto oblasti. Realizácia týchto projektov pomáha ľuďom bez domova začleniť sa do spoločnosti, zabezpečiť adekvátnu zdravotnú starostlivosť a základné životné potreby a pomôcť prekonať mnohé iné problémy bezdomoveckého života. V roku 2015 sme podporili 4 slovenské organizácie, ktorým otázka bezdomovectva nie je ľahostajná a ktoré sa rôznymi spôsobmi snažia o sociálnu inklúziu týchto ľudí – Depaul Slovensko, Divadlo bez domova, OZ Proti prúdu, OZ Vagus.

Dobrovoľnícke komunitné aktivity zamestnancov Slovenských elektrární

Zamestnanecký grantový program Slovenských elektrární Ukážte sa v lepšom svetle motivuje zamestnancov k pomoci okolitej komunite. Zamestnanci Slovenských elektrární sa každoročne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít, prostredníctvom ktorých sa snažia pomôcť školám, životnému prostrediu, sociálne slabším a znevýhodneným. Svojou prácou a časom sa podieľajú na filantropických aktivitách, o čom svedčí aj zapojenie zamestnancov do projektu Naše Mesto. Dobrovoľníci presadzujú zodpovednosť a pomáhajú nielen komunite ako takej, ale celej spoločnosti.

Vzdelávanie detí zamestnancov, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii

V rámci tejto oblasti podporujeme detí zamestnancov Slovenských elektrární, ktorých rodina sa nachádza v neľahkej životnej situácii. Pomoc orientujeme hlavne na vzdelávanie a školský rozvoj týchto detí, ktorým rodina kvôli nepriazni osudu nemôže umožniť základné vzdelávanie a s tým súvisiace náklady. Žiakom a študentom pomáhame preklenúť bariéry, ktoré im bránia k ceste za kvalitným a adekvátnym vzdelávaním.

Priama podpora špecifických projektov

Nadačný fond Slovenských elektrární každý rok poskytuje aj priame finančné granty na špecifické projekty, ktoré svojim cieľom, zámerom a poslaním sú prínosom pre danú oblasť a slúžia k dobrej veci. V roku 2015 sme podporili projekty v oblasti zodpovedného podnikania (oceňovanie zodpovedných firiem Via Bona Slovakia 2014, najväčšia konferencia o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe CEE CSR Summit), vzdelávania, kultúry, poskytli sme pomoc znevýhodneným deťom a zabezpečili asistované bývanie pre rodiny v rómskych osadách.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram