Etický kódex a Kódex transparentnosti

Nadačný fond Slovenských elektrární je členom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov. Ako signatár je viazaný Etickým kódexom a Kódexom transparentného nadačného fondu, ktoré ho zaväzujú k podrobnému zverejňovaniu informácií o činnosti, a to nad rámec platnej legislatívy. V záujme transparentnosti celého systému asignácie je dôležité, aby mala verejnosť jednoduchý prístup k týmto údajom.

Etický kódex

Kódex transparentnosti

Plnenie kódexu transparentnosti

Na tomto mieste môžete nájsť informácie o plnení Kódexu transparentnosti, ktorý zaväzuje Nadačný fond Slovenských elektrární k zverejňovaniu informácií nad rámec zákona.

Položka (s aktívnym prelinkom) Plnenie Poznámka
Správy o činnosti nadačného fondu  ✔  
Poslanie  ✔  
Programová stratégia a priority  ✔  
Kontakt  ✔  
Riadenie
Etický kódex a etické pravidlá  ✔  
Zoznam členov správnej rady a dozornej rady, správcu a riaditeľov nadačného fondu  ✔ Nadačný fond nemá právnu subjektivitu, a preto sa viaže na Správnu radu Nadácie Pontis
Zoznam pracovníkov a ich kontakty  ✔  
Profily členov orgánov nadačného fondu, z ktorých je zrejmé i členstvo v orgánoch iných neziskových organizácií  ✔
Profily alebo životopisy pracovníkov, ktorých pracovnou náplňou je zabezpečovanie programového fungovania nadačného fondu  ✔  
Finančné prehľady
Príjmy z asignácie materskej firmy  ✔  
Príjmy z darov materskej firmy  ✔  
Príjmy z asignácie od iných subjektov  ✗ Tento rok sme nemali žiadne takéto príjmy
Príjmy z darov od iných subjektov  ✗ Tento rok sme nemali žiadne takéto príjmy
Vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie na verejnoprospešný účel  ✔  
Vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie na manažment  ✔  
Komunikácia programov Na komunikáciu neboli použité financie
Udeľovanie grantov
Opis procesu udeľovania grantov a darov (grantové výzvy, pravidlá pre udeľovanie priamych podpôr a pod.)  ✔
Zloženie grantových komisií pri grantových programoch  ✔ Zloženie grantových komisií zverejňujeme pri vyhlásení výsledkov jednotlivých grantových výziev
Databáza udelených grantov a darov na webstránke v open data formáte  ✔  
Prehľadná vizualizácia finančnej podpory v jednotlivých oblastiach a grantových programoch  ✔  
Komunikácia
Aktuálne informácie o svojej činnosti priebežne zverejňované na webstránke alebo profile na sociálnej sieti  ✔
Záväzok odpovedať na akékoľvek otázky alebo podnety do 30 dní  ✔

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram