Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis už od roku 2011 podporuje projekty zamerané na energetickú efektívnosť miest a obcí, začleňovanie ľudí bez domova do spoločnosti, komunitné aktivity zamestnancov Slovenských elektrární a vzdelávanie detí zamestnancov, ktorých rodina sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii.

Poslanie a programová stratégia

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis bol vytvorený v roku 2011 a je prioritne zameraný na podporu projektov v oblastiach sociálnych vecí, životného prostredia a vzdelávania. Fond financuje projekty v 5 kľúčových oblastiach podpory – energetická efektívnosť miest a obcí, pomoc ľuďom bez domova, dobrovoľnícke komunitné aktivity zamestnancov Slovenských elektrární, vzdelávanie detí zamestnancov, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii, priama podpora špecifických projektov.

Cieľom Slovenských elektrární prostredníctvom tohto fondu je systémovo riešiť problematiku bezdomovectva, pomôcť ľuďom bez domova začleniť sa do spoločnosti, zabezpečiť energetickú efektívnosť miest a obcí na Slovensku, podporiť nadaných študentov a verejnoprospešné aktivity zamestnancov Slovenských elektrární.

Fond funguje na princípe grantových kôl, ktoré sú vyhlásené v jednotlivých oblastiach podpory prostredníctvom portálu www.darca.sk. Projekty zapojené do grantových výziev posudzuje odborná komisia zložená zo zástupcov Slovenských elektrární, Nadácie Pontis a expertov na danú tematickú oblasť. Nadačný fond za prvých 6 rokov svojej existencie podporil projekty v celkovej výške viac ako 1, 2 milióna Eur. Všetky aktivity spoločenskej zodpovednosti Slovenských elektrární zastrešuje program Energia pre krajinu.

Slovenské elektrárne, a.s., sú spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a predaj elektriny. Sú  najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej a východnej Európe. Spoločnosť tiež vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Prevádzkujú 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne. Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom, pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné prostredie.

Aktuality

Načítať ďalšie