Pre firmy

Pre firmy

ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH A VZDELÁVANIE

✓ Business Leaders Forum

Business Leaders Forum (BLF) vzniklo v roku 2004 ako networkingová a vzdelávacia platforma. Cieľom neformálneho združenia je spájať firmy, ktoré sa zaväzujú zodpovedne podnikať. Našou víziou je zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

Čo získate, ak sa stanete členom?
 • Štvrťročné stretnutia členov
 • Výjazdové stretnutia v regiónoch
 • CEO meeting
 • Možnosť zapojenia sa do aktivít skupiny firiem zameranej na dobrovoľníctvo a darcovstvo Firmy komunite
 • Pracovná skupina Charty diverzity
 • Pracovná skupina Digital Skills
 • Konferencia o ESG trendoch, udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti BLF Summit
 • Odborné webináre na aktuálne ESG témy
 • Odporúčania pre zodpovedné podnikanie
 • Prieskum vnímania firiem slovenskou verejnosťou v spolupráci s FOCUS
 • Vzdelávacie podujatia v spolupráci s partnermi (Circular Slovakia, International Sustainable Finance Centre, a i.)
 • ESG profil členov na webe blf.sk
 • Aktuality z členských firiem na webe blf.sk
 • Komunikácia pod hlavičkou BLF v médiách
 • Prezentácia ESG aktivít členov na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 •  Spoločný hlas pri zásadných spoločenských otázkach
 • Jednodňová konzultácia na vybranú  ESG tému
 • Realizácia nefinančnej zbierky medzi zamestnancami
 • Konzultácie pri nomináciách na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia
 • Pro bono tréningy
 • Možnosť účasti expertných dobrovoľníkov z členských firiem na mentoringovom programe Generácie 3.0 na podporu kvalitnejšieho vzdelávania
 • Realizácia nefinančnej zbierky medzi zamestnancami
 • Vlastné aktivity na podujatí Naše mesto
 • Pomoc pri realizácii vlastných dobrovoľníckych podujatí
Chcem sa stať členom BLF Viac o Business Leaders Forum
Máte nejaké otázky? Kontaktujte:

Miroslava Gočálová

programová manažérka

0948 333 028
miroslava.gocalova@nadaciapontis.sk

Miroslava je členkou tímu zodpovedného podnikania. Administruje združenie Business Leaders Forum, organizuje BLF CSR Summit a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre členov BLF.

✓ Fond pre transparentné Slovensko

Fond pre transparentné Slovensko je spoločná iniciatíva firiem, ktorým záleží na vymožiteľnosti práva na Slovensku a chcú vyvíjať spoločenský tlak na zlepšenie transparentnosti a znižovanie korupcie. Fond pre transparentné Slovensko chce tieto ciele dosiahnuť systematickou podporou watchdogových a analytických organizácií. Aj vy môžete pomôcť zo Slovenska spraviť slušnú krajinu. Potrebujeme kritickú masu slušných firiem, potrebujeme aj vás.

Pridajte sa k Fondu pre transparentné Slovensko a pomôžte nám:
 • kontrolovať a zlepšovať činnosť súdov, polície, prokuratúry
 • dohliadať na korektné míňanie verejných financií
 • presadzovať transparentnosť fungovania štátu
 • odhaľovať kauzy vysokej korupcie
Viac informácií o Fonde pre transparentné Slovensko
Máte nejaké otázky? Kontaktujte:

Petra Luptáková

programová manažérka

0948 217 652
petra.luptakova@nadaciapontis.sk

Zodpovedá za manažment Fondu pre transparentné Slovensko a podieľa sa na spracovaní Indexu udržateľnosti občianskych organizácií. Zaujíma sa o témy: zvyšovanie transparentnosti, boj proti korupcii a udržateľnosť organizácií občianskej spoločnosti.

✓ Charta diverzity

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu inklúzie a diverzity na pracoviskách. Slovenská charta bola slávnostne spustená v roku 2017 a stala sa súčasťou Európskej platformy Chárt diverzity, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie v roku 2010.

 • Firmy sa v rámci Charty zaväzujú zlepšovať svoju politiku rozmanitosti a tiež zosúladiť svoje náborové procesy s právnymi predpismi. Tým eliminujú riziko sťažností z hľadiska diskriminácie.
 • Manažment diverzity prispieva k optimalizácii zručností zamestnancov a povzbudzuje ich k väčšej angažovanosti. Znižuje tiež problémy s nedostatkom pracovných síl.
 • Snaha firmy o rôznorodosť znamená budovanie pozitívneho obrazu firmy pred jej klientmi, zákazníkmi, zamestnancami a dodávateľmi (významné napr. pri verejnom obstarávaní).
 • V dlhodobom horizonte prinášajú rozmanité tímy lepšie porozumenie zákazníckym potrebám, rozvíjajú inovačné schopnosti a pomáhajú firmám preniknúť na nové trhy.
 • možnosť navrhovať a rozvíjať témy a aktivity, ktoré napomáhajú k naplneniu cieľov Charty,
 • informovanosť o aktivitách Charty diverzity Slovensko, ale aj ostatných chárt EÚ a Európskej platformy Chárt diverzity, ktorej sme súčasťou,
 • možnosť uvádzať vo svojich materiáloch, že ste signatárom Charty a taktiež používať logo Charty,
 • ďalšie prípadné benefity vyplývajú od miery zapojenia – viac v Benefity – Charta diverzity
Viac informácií o Charte diverzity Chcem sa stať členom Charty diverzity
Máte nejaké otázky? Kontaktujte:

Zuzana Kováčová

programová manažérka

0905 449 289
zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk

Zuzana administruje Chartu diverzity Slovensko a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre jej signatárov. V rámci Európskej platformy Chárt diverzity spolupracuje s chartami v ostatných členských štátoch EÚ.

✓ Firmy komunite

V pracovnej skupine Firmy komunite spájame firmy, ktoré sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania podporovať komunity (neziskové organizácie, školy, skupiny znevýhodnených občanov atď.). V skupine sa venujeme aj téme dobrovoľníckych programov vo firmách a hlavne tomu, ako ich posunúť na vyššiu úroveň. Dobrovoľníctvo totiž možno na prvý pohľad pôsobí ako „hurá akcia“, ktorá je založená najmä na dobrej vôli účastníkov. V skutočnosti je však nastavenie efektívneho programu firemného dobrovoľníctva pomerne komplikovaným procesom, ktorý vyžaduje zapojenie a spoluprácu viacerých oddelení vo firme. A samozrejme – aj nevyhnutnú expertízu v oblasti.

Čo ponúkame členom pracovnej skupiny Firmy komunite pri Business Leaders Forum:
 • 2 x ročne networkingové stretnutie členov
 • 2 x ročne know-how k novej téme z oblasti CSR
 • 2 x ročne zbierka šatstva a potrieb pre ľudí v núdzi
 • aktivity na mieru v rámci podujatia Naše Mesto
 • možnosť viesť Tréning Pro Bono pre predstaviteľov neziskoviek a škôl na vybranú tému
 • individuálne poradenstvo
 • bezplatný prístup do celoročnej databázy dobrovoľníckych príležitostí v overených organizáciách
Viac informácií o skupine Firmy komunite
Máte nejaké otázky? Kontaktujte:

Veronika Sedláčková

senior programová manažérka

0918 885 011
veronika.sedlackova@nadaciapontis.sk

Veronika vedie tím komunity, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto a medzinárodný deň dobrých skutkov Giving Tuesday. Koordinuje tiež aktivity pracovnej skupiny Firmy komunite.

FIREMNÉ DOBROVOĽNÍCTVO

Firemné dobrovoľníctvo je rýchlo rastúcou formou firemnej filantropie, kedy podnikateľský subjekt aktívne zapojí svojich zamestnancov do podpory komunity a dobročinných aktivít. Namiesto finančných či vecných darov venuje čas, energiu, znalosti a schopnosti svojich pracovníkov. Ak je firemné dobrovoľníctvo správne nastavené, malo by byť prínosom nielen pre neziskovku a miestnu komunitu, ale i pre samotnú firmu a jej zamestnancov.

Nadácia Pontis má na Slovensku najširšie skúsenosti v oblasti zapájania zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít:

 • Každoročne organizujeme najväčšie podujatie tohto druhu v strednej Európe Naše Mesto. Bežne sa ho zúčastňuje viac ako stovka firiem a celkový počet zapojených dobrovoľníkov dosahuje 10 000. Zapojte aj vašu firmu.
 • Koordinujeme pracovnú skupinu Firmy komunite pri združení Business Leaders Forum, kde si firmy vymieňajú svoje skúsenosti v tejto oblasti. Viac informácií o skupine.
 • Organizačne pre vás zabezpečíme prípravu a realizáciu firemného dobrovoľníckeho podujatia podľa vašich potrieb a predstáv. Komunitné dni či väčšie dobrovoľnícke programy sme zrealizovali napr. pre firmy EY, Hewlett-Packard, AXA, Kraft, Mazars, Edenred, Poisťovňa SLSP.

✓ Naše Mesto

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Manažéri, personalisti, IT-čkárimarketéri či zamestnanci z výroby sa počas Nášho Mesta zmenia na záhradníkov, stavbárov, maliarov či sprievodcov pre deti, seniorov a ľudí so znevýhodnením. Oblečení v rovnakých tričkách sa zapoja do dobrovoľníckych aktivít darovaním svojho času a práce a pomôžu tak zmeniť Slovensko o kúsok k lepšiemu.

 • Zvýšite lojálnosť svojich zamestnancov prepájaním hodnôt firmy s hodnotami zamestnancov. 
 • Adresne pomôžete tým, ktorí to najviac potrebujú. 
 • Budete pozitívne vnímaný ako dobrý sused, ktorý je zodpovedný voči komunite. 
 • Efektívne zmobilizujete lokálne zdroje. 
 • Vytvoríte pozitívnu podnikovú kultúru. 
 • Stanete sa súčasťou pozitívnej zmeny nielen svojho okolia, ale i celej krajiny. 
 • Poskytnete vaším zamestnancom jedinečnú možnosť rozvíjať svoje komunikačné i tvorivé zručnosti. 
 • Podporíte talenty a vytvoríte priestor pre nové inovácie. 
Viac informácií o Našom Meste Chcem zapojiť svoju firmu do Nášho Mesta

✓ Individuálne dobrovoľnícke programy

Expertné aj manuálne dobrovoľníctvo je jednou z možností, ako ukázať zamestnancom vašu snahu byť súčasťou komunity. Podporte zamestnancov v možnosti pomáhať organizáciám vo vašom okolí a umožnite im spoznať sa lepšie ako na klasickom teambuildingu. Ak nemáte možnosť zapojiť sa v júni do Nášho Mesta, zorganizujeme pre vašu spoločnosť dobrovoľnícky deň na mieru alebo pripravíme individuálny program expertného dobrovoľníctva.

Máte nejaké otázky o firemnom dobrovoľníctve? Kontaktujte: 

Dušana Lahová

programová manažérka

0911 463 610
dusana.lahova@nadaciapontis.sk

Dušana sa podieľa na organizácii najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto a medzinárodného dňa dobrých skutkov Giving Tuesday.

EXPERTNÉ DOBROVOĽNÍCTVO

Našou víziou je, aby sa pro bono stalo bežnou súčasťou kultúry firiem. Lebo meniť spoločnosť k lepšiemu nemá byť len frázou. Pro bono je skratka latinského výrazu „pro bono publico“, čiže „pre verejné dobro“. Pro bono znamená, že firma poskytne svoju expertízu mimovládnym organizáciám v biznis kvalite a  bezplatne. Vďaka pro bono získa organizácia know-how, ktoré by si inak nemohla dovoliť a dokáže svoju prácu vykonávať efektívnejšie a s väčším dopadom.

Efekt Pro Bono na firmy a advokátske kancelárie

 •  75 % firiem má vďaka pro bono lepšie vzťahy s komunitou, partnermi a legislatívnymi orgánmi.
 •  72 % zamestnancov firiem verí, že je aj na nich, ako vyzerá naša krajina a majú záujem prispieť k zmene.
 •  63 % zamestnávateľov verí, že pro bono práca upevňuje vzťahy v tíme.
 •  61 % firiem pozoruje vyššiu hodnotu značky.
 •  56 % zamestnancov načerpalo nové znalosti a skúsenosti.

Čo chceme zmeniť?

 • Firmy nedostatočne reflektujú potrebu mladej generácie mať prácu, ktorá má zmysel.
 • Súčasné prostriedky firiem na budovanie lojality zamestnancov už nestačia.
 • Mimovládne organizácie si nemôžu dovoliť odborné služby v kreatíve, IT či v právnom poradenstve – ich „produkt“ je tak automaticky vnímaný ako menej kvalitný.
 • Firmy a  mimovládky sa pre nedostatočné prepojenie často utvrdzujú v stereotypoch o tom „druhom“.

Ako to vieme spolu zmeniť?

Už niekoľko rokov podporujeme firemnú pro bono kultúru v rôznych formách. Prečítajte si, ako sa aj vaša firma môže podeliť so zručnosťami a skúsenosťami svojich zamestnancov, rozvíjať ich, a zároveň pomôcť meniť veci k lepšiemu.

Viete ako robiť dobré PR, napísať pútavý článok, získať a dlhodobo spolupracovať s (obchodným) partnerom, alebo ako sa zorientovať v  množstve právnych predpisov? Každý mesiac organizujeme celodenný tréning pre mimovládky. Tému, rovnako aj dátum, miesto a kapacitu tréningu si volí firma, my pomôžeme s mapovaním potreby. 

Zistite viac

Dlhodobo vzdelávame vysokoškolských študentov, ako pomáhať a  byť zodpovední voči svojmu okoliu. Náš semestrálny kurz Spoločenská zodpovednosť firiem v praxi na Ekonomickej univerzite v Bratislave ponúka každý týždeň firmám možnosť predstaviť ich zodpovedné podnikanie vo vzťahu k zamestnancom, trhu, životnému prostrediu či komunite. Skúsení advokáti a právnici sa zase môžu stať supervízormi študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorí v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora riešia konkrétne právne problémy mimovládnych organizácií. 

Pro bono je nástroj, ktorý má nekonečne veľa možností využitia. Máte svoju predstavu, ako expertne pomáhať, alebo vám naopak jasnejšia predstava chýba? Pripravíme vám pro bono program zodpovedajúci vašim potrebám a možnostiam. Expertných dobrovoľníkov vieme zapojiť do mentoringového programu Generácie 3.0 zameraného na podporu kvalitnejšieho vzdelávania.  

Víziou skupiny Advokáti Pro Bono je, aby sa na Slovensku pro bono právna pomoc stala bežnou súčasťou právnickej profesie a vzdelávania budúcich právnikov. Medzi úspechy tohto programu patrí napríklad zmena zákona o konkurze a reštrukturalizácii, kde sme v rámci pripomienkového konania dosiahli, aby sa inštitút osobného bankrotu stal reálne dostupný pre zraniteľné skupiny, najmä ľudí bez domova a umožnil im zbaviť sa dlhov a začať odznova.

Zistite viac.

Zmena vo vzdelávaní na Slovensku sa už deje. Zdola. Dokazujú to učitelia či mimovládne organizácie, ktoré nečakali na reformy, ale začali vo svojom okolí zavádzať moderné vzdelávacie prístupy. Nadácia Pontis vytvorila program Generácia 3.0 v rámci ktorého oceňuje, meria a šíri už existujúce inovatívne vzdelávacie prístupy. Dlhodobou spoluprácou s vybranými mimovládkami nám pomôžete dosiahnuť ambiciózny cieľ – aby 15000 učiteľov poznalo a aplikovalo vybrané prístupy do svojho vzdelávacieho procesu. 

Máte nejaké otázky o expertnom dobrovoľníctve? Kontaktujte: 

Veronika Sedláčková

senior programová manažérka

0918 885 011
veronika.sedlackova@nadaciapontis.sk

Veronika vedie tím komunity, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto a medzinárodný deň dobrých skutkov Giving Tuesday. Koordinuje tiež aktivity pracovnej skupiny Firmy komunite.

FILANTROPICKÉ PROGRAMY

Správa nadačného fondu

Pre viac než 20 firiem spravujeme asignované percentá dane z príjmu právnických osôb a dary do nadačných fondov. My riešime administratívu a legislatívu, pripravíme každoročný plán čerpania na témy, ktoré považujete za najdôležitejšie a spoločne s nami rozhodujete o použití finančných prostriedkov cez otvorené grantové kolá, priamu podporu alebo zamestnanecký grantový program. Organizácie môžu na podávanie žiadostí o grant z vášho nadačného fondu využiť náš transparentný online systém darca.sk.  

#GivingTuesday

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti.

Ak ste dobrá firma, ktorá pomáha a hľadáte nové spôsoby, ako zapojiť svojich zamestnancov do filantropických aktivít, pridajte sa k iniciatíve #GivingTuesday. Aktivitu na pomoc tým, ktorí to potrebujú, si určujete vy sami, rovnako ako adresáta pomoci. Môže ísť o dobrovoľníctvo, finančnú zbierku či zbierku materiálnych darov alebo rôzne malé dobré skutky.

#GivingTuesday vám pomôže ukázať hodnoty vašej spoločnosti zákazníkom aj verejnosti.

Povzbudíte ich, aby si viac všímali svoje okolie a tým prispejete aj k pozitívnej firemnej kultúre.

Skúsenosti zo Slovenska aj z iných krajín ukazujú, že o #GivingTuesday je veľký záujem médií.

Odporúča až 93 % firiem, ktoré si #GivingTuesday už vyskúšali.

Máte otázky o #GivingTuesday? Kontaktujte:

Veronika Sedláčková

senior programová manažérka

0918 885 011
veronika.sedlackova@nadaciapontis.sk

Veronika vedie tím komunity, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto a medzinárodný deň dobrých skutkov Giving Tuesday. Koordinuje tiež aktivity pracovnej skupiny Firmy komunite.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.