Pre firmy

Pre firmy

ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH A VZDELÁVANIE

✓ Business Leaders Forum

Business Leaders Forum (BLF) od roku 2004 združuje firmy, ktoré sa zaviazali byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku. Našou víziou je zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska. Členom BLF sa môže stať aj vaša firma.

Čo získate, ak sa stanete členom?
 • Štvrťročné stretnutia členov (tematické diskusné stoly, napr. podpora digitálnych zručností, efektívna interná komunikácia o CSR, a pod.)
 • Výjazdové stretnutia v regiónoch
 • Stretnutie CEOs
 • BLF Štafeta – séria mentoringových podujatí na vybrané CSR témy
 • Možnosť zapojenia sa do aktivít skupiny firiem zameranej na dobrovoľníctvo a darcovstvo Firmy komunite
 • Možnosť participácie na aktivitách Charty diverzity
 • Pracovná skupina Digital Skills
 • Spolupráca s verejnou správou na príprave napĺňania cieľov udržateľného rozvoja
 • Spoločná komunikácia členov v médiách (SME, Trend, Hospodárske noviny, atď).
 • Zverejnenie profilu firmy a CSR aktualít na stránke blf.sk
 • Prezentácia CSR aktivít pred  vysokoškolskými študentmi
 • Prezentácia na Zodpovednom trhovisku pre verejnosť
 • Možnosť využiť značku BLF vo vlastnej komunikácii
 • Hlas združenia BLF pri zásadných spoločenských otázkach
 • Jednodňová konzultácia na  tému z oblasti CSR
 • Konzultácie pri nomináciách na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia
 • Odborné semináre na aktuálne CSR témy
 • Účasť dvoch zástupcov člena na CEE CSR Summite
 • Účasť na ocenení Via Bona Slovakia
 • Odporúčania na témy zodpovedného podnikania  – príklady členov
 • Pravidelný reprezentatívny prieskum vnímania CSR slovenskou verejnosťou (celý obsah dostupný len pre členov)
 • Pro bono tréningy
 • Možnosť účasti expertných dobrovoľníkov z členských firiem na mentoringovom programe Generácie 3.0 na podporu kvalitnejšieho vzdelávania
 • Realizácia nefinančnej zbierky medzi zamestnancami
 • Vlastné aktivity na podujatí Naše mesto
 • Pomoc pri realizácii vlastných dobrovoľníckych podujatí
Chcem sa stať členom BLFViac o Business Leaders Forum
Máte nejaké otázky? Kontaktujte:

Miroslava Gočálová

programová manažérka

0948 333 028
miroslava.gocalova@nadaciapontis.sk

Mirka je členkou tímu zodpovedného podnikania. Administruje združenie Business Leaders Forum, organizuje BLF CSR Summit a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre členov BLF.

✓ Fond pre transparentné Slovensko

Fond pre transparentné Slovensko je spoločná iniciatíva firiem, ktorým záleží na vymožiteľnosti práva na Slovensku a chcú vyvíjať spoločenský tlak na zlepšenie transparentnosti a znižovanie korupcie. Fond pre transparentné Slovensko chce tieto ciele dosiahnuť systematickou podporou watchdogových a analytických organizácií. Aj vy môžete pomôcť zo Slovenska spraviť slušnú krajinu. Potrebujeme kritickú masu slušných firiem, potrebujeme aj vás.

Pridajte sa k Fondu pre transparentné Slovensko a pomôžte nám:
 • kontrolovať a zlepšovať činnosť súdov, polície, prokuratúry
 • dohliadať na korektné míňanie verejných financií
 • presadzovať transparentnosť fungovania štátu
 • odhaľovať kauzy vysokej korupcie
Viac informácií o Fonde pre transparentné Slovensko
Máte nejaké otázky? Kontaktujte:

Kristína Marušová

programová manažérka

0917 260 904
krtistina.marusova@nadaciapontis.sk

Zodpovedá za manažment Fondu pre transparentné Slovensko a tiež pripravuje každoročnú správu o stave neziskového sektora na Slovensku. Zaujímajú ju témy zlepšenia narábania s verejnými zdrojmi, zvyšovania transparentnosti a boja proti korupcii.

✓ Charta diverzity

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá v štátoch EÚ podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity.

 • Firmy sa v rámci Charty zaväzujú zlepšovať svoju politiku rozmanitosti a tiež zosúladiť svoje náborové procesy s právnymi predpismi. Tým eliminujú riziko sťažností z hľadiska diskriminácie.
 • Manažment diverzity prispieva k optimalizácii zručností zamestnancov a povzbudzuje ich k väčšej angažovanosti. Znižuje tiež problémy s nedostatkom pracovných síl.
 • Snaha firmy o rôznorodosť znamená budovanie pozitívneho obrazu firmy pred jej klientmi, zákazníkmi, zamestnancami a dodávateľmi (významné napr. pri verejnom obstarávaní).
 • V dlhodobom horizonte prinášajú rozmanité tímy lepšie porozumenie zákazníckym potrebám, rozvíjajú inovačné schopnosti a pomáhajú firmám preniknúť na nové trhy.
 • možnosť navrhovať a rozvíjať aktivity, ktoré napomáhajú k napĺňaniu cieľov Charty,
 • možnosť uvádzať vo svojich materiáloch, že ste signatárom Charty a možnosť používať logo Charty,
 • účasť na výročných stretnutiach signatárov Charty, ktoré sa konajú minimálne raz ročne,
 • možnosť nominovať člena alebo členku Poradného výboru Charty a hlasovať o členoch tohto výboru na výročných stretnutiach,
 • účasť na odborných seminároch na vybranú tému, spojených s výmenou a zdieľaním skúseností z praxe (dvakrát ročne),
 • účasť na slávnostnom podpise Charty novými signatármi (dvakrát ročne),
 • E-newsletter s novinkami a aktuálnymi informáciami z oblasti diverzity (raz mesačne),
 • BLF Odporúčania pre firmy na vybrané témy z oblasti diverzity a inklúzie.
Viac informácií o Charte diverzity Chcem sa stať členom Charty diverzity
Máte nejaké otázky? Kontaktujte:

Zuzana Kováčová

programová manažérka

0905 449 289
zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk

Zuzka má na starosti hodnotiaci proces ocenenia Via Bona Slovakia. Okrem toho administruje Chartu diverzity Slovensko, komunikuje so signatármi a zastrešuje aktivity Charty.

✓ Firmy komunite

Chcete program dobrovoľníctva vo vašej firme posunúť na vyššiu úroveň? Dobrovoľníctvo možno na prvý pohľad pôsobí ako „hurá akcia“, ktorá je založená najmä na dobrej vôli účastníkov. V skutočnosti je však nastavenie efektívneho programu firemného dobrovoľníctva pomerne komplikovaným procesom, ktorý vyžaduje zapojenie a spoluprácu viacerých oddelení vo firme. A samozrejme – aj nevyhnutnú expertízu v oblasti.

Čo ponúkame členom pracovnej skupiny Firmy v komunite pri Business Leaders Forum:
 • 2 x ročne networkingové stretnutie členov
 • 2 x ročne zbierka šatstva a potrieb pre ľudí v núdzi
 • aktivity na mieru v rámci podujatia Naše Mesto
 • podpora pri finančnom darcovstve v rámci portálu Dobrá krajina
 • možnosť viesť Tréning Pro Bono pre predstaviteľov neziskoviek a škôl na vybranú tému
 • koordinované dobrovoľnícke aktivity typu darovanie krvi
 • individuálne poradenstvo a podpora
 • PRIPRAVUJEME: bezplatný prístup do databázy neziskoviek a dobrovoľníckych príležitostí
Viac informácií o skupine Firmy komunite
Máte nejaké otázky? Kontaktujte:

Marek Richter

senior programový manažér

0918 595 999
marek.richter@nadaciapontis.sk

Marek vedie tím firemného dobrovoľníctva, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, pro bono tréningy, podujatia expertného dobrovoľníctva a darcovskú sieť DokraKrajina.sk.

FIREMNÉ DOBROVOĽNÍCTVO

Firemné dobrovoľníctvo je rýchlo rastúcou formou firemnej filantropie, kedy podnikateľský subjekt aktívne zapojí svojich zamestnancov do podpory komunity a dobročinných aktivít. Namiesto finančných či vecných darov venuje čas, energiu, znalosti a schopnosti svojich pracovníkov. Ak je firemné dobrovoľníctvo správne nastavené, malo by byť prínosom nielen pre neziskovku a miestnu komunitu, ale i pre samotnú firmu a jej zamestnancov.

Nadácia Pontis má na Slovensku najširšie skúsenosti v oblasti zapájania zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít:

 • každoročne organizujeme najväčšie podujatie tohto druhu v strednej Európe Naše Mesto. Bežne sa ho zúčastňuje viac ako stovka firiem a celkový počet zapojených dobrovoľníkov dosahuje 10 000. Zapojte aj vašu firmu.
 • koordinujeme pracovnú skupinu Firmy v komunite pri združení Business Leaders Forum, kde si firmy vymieňajú svoje skúsenosti v tejto oblasti. Viac informácií o skupine
 • vieme vám organizačne zabezpečiť prípravu a realizáciu firemného dobrovoľníckeho podujatia podľa vašich potrieb a predstáv. Komunitné dni či aj väčšie dobrovoľnícke programy sme zrealizovali napr. pre firmy EY, Hewlett-Packard, AXA, Kraft, Mazars, Edenred, Poisťovňa SLSP.

✓ Naše Mesto

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Manažéri, personalisti, IT-čkárimarketéri či zamestnanci z výroby sa počas Nášho Mesta zmenia na záhradníkov, stavbárov, maliarov či sprievodcov pre deti, seniorov a ľudí so znevýhodnením. Oblečení v rovnakých tričkách sa zapoja do dobrovoľníckych aktivít darovaním svojho času a práce a pomôžu tak zmeniť Slovensko o kúsok k lepšiemu.

 • 12 úspešných ročníkov 
 • v roku 2018 sa zapojilo viac ako 10 tisíc dobrovoľníkov zo 131 firiem v 32 mestách Slovenska 
 • 233 neziskových organizácií, škôl, škôlok, miest, obcí a mestských častí z celého Slovenska realizovalo pre dobrovoľníkov 490 aktivít 

Pridajte sa k firmám, ktoré budú pretvárať naše mestá na lepšie miesta pre život 

 • Zvýšite lojálnosť svojich zamestnancov prepájaním hodnôt firmy s hodnotami zamestnancov. 
 • Adresne pomôžete tým, ktorí to najviac potrebujú. 
 • Budete pozitívne vnímaný ako dobrý sused, ktorý je zodpovedný voči komunite. 
 • Efektívne zmobilizujete lokálne zdroje. 
 • Vytvoríte pozitívnu podnikovú kultúru. 
 • Stanete sa súčasťou pozitívnej zmeny nielen svojho okolia, ale i celej krajiny. 
 • Poskytnete vaším zamestnancom jedinečnú možnosť rozvíjať svoje komunikačné i tvorivé zručnosti. 
 • Podporíte talenty a vytvoríte priestor pre nové inovácie. 
Viac informácií o Našom MesteChcem zapojiť svoju firmu do Nášho Mesta

✓ Individuálne dobrovoľnícke programy

Expertné aj manuálne dobrovoľníctvo je jednou z možností, ako ukázať zamestnancom vašu snahu byť súčasťou komunity. Podporte zamestnancov v možnosti pomáhať organizáciám vo vašom okolí a umožnite im spoznať sa lepšie ako na klasickom teambuildingu. Ak nemáte možnosť zapojiť sa v júni do Nášho mesta, zorganizujeme pre vašu spoločnosť dobrovoľnícky deň na mieru alebo pripravíme individuálny program expertného dobrovoľníctva. Zamestnanci budú môcť špeciálnu webovú stránku na nasemesto.sk so zónou s vašim logom a vami vybranými aktivitami.

Máte nejaké otázky o firemnom dobrovoľníctve? Kontaktujte: 

Marek Richter

senior programový manažér

0918 595 999
marek.richter@nadaciapontis.sk

Marek vedie tím firemného dobrovoľníctva, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, pro bono tréningy, podujatia expertného dobrovoľníctva a darcovskú sieť DokraKrajina.sk.

EXPERTNÉ DOBROVOĽNÍCTVO

Našou víziou je, aby sa pro bono stalo bežnou súčasťou kultúry firiem. Lebo meniť spoločnosť k lepšiemu nemá byť len frázou. Pro bono je skratka latinského výrazu „pro bono publico“, čiže „pre verejné dobro“. Pro bono znamená, že firma poskytne svoju expertízu mimovládnym organizáciám v biznis kvalite a  bezplatne. Pro bono znamená, že mimovládna organizácia je konkurencieschopnejšia a jej práca má väčší dopad.

Efekt Pro Bono na firmy a advokátske kancelárie

 •  75 % firiem má vďaka pro bono lepšie vzťahy s komunitou, partnermi a legislatívnymi orgánmi
 •  72 % zamestnancov firiem verí, že je aj na nich, ako vyzerá naša krajina a majú záujem prispieť k zmene
 •  63 % zamestnávateľov verí, že pro bono práca upevňuje vzťahy v tíme
 •  61 % firiem pozoruje vyššiu hodnotu značky
 •  56 % zamestnancov načerpalo nové znalosti a skúsenosti

Čo chceme zmeniť?

 • Firmy nedostatočne reflektujú potrebu mladej generácie mať prácu, ktorá má zmysel.
 • Súčasné prostriedky firiem na budovanie lojality zamestnancov už nestačia.
 • Mimovládne organizácie si nemôžu dovoliť odborné služby v kreatíve, IT či v právnom poradenstve – ich „produkt“ je tak automaticky vnímaný ako menej kvalitný.
 • Firmy a  mimovládky sa pre nedostatočné prepojenie často utvrdzujú v stereotypoch o tom „druhom“

Ako to vieme spolu zmeniť?

Už niekoľko rokov podporujeme firemnú pro bono kultúru v rôznych formách. Prečítajte si, ako sa aj vaša firma môže podeliť so zručnosťami a skúsenosťami svojich zamestnancov, rozvíjať ich, a zároveň pomôcť meniť veci k lepšiemu.

Viete ako robiť dobré PR, napísať pútavý článok, získať a dlhodobo spolupracovať s (obchodným) partnerom, alebo ako sa zorientovať v  množstve právnych predpisov? Každý mesiac organizujeme celodenný tréning pre mimovládky. Tému, rovnako aj dátum, miesto a kapacitu tréningu si volí firma, my pomôžeme s mapovaním potreby. 

Rýchly, jednoduchý a efektívny spôsob poskytovania pro bono poradenstva vďaka online komunikačným technológiám. Konkrétny termín a čas je vždy prispôsobený možnostiam experta a na lokalite nezáleží – k lepšej spoločnosti môžete prispieť i z pohodlia vašej kancelárie.  

Dlhodobo pracujeme s  firmami aj mimovládkami a  raz ročne ich spojíme v 10-hodinových pretekoch spoločenských zmien. Na maratóne sa stretnú experti z oblastí komunikácie, biznis stratégie, IT či práva, aby dokázali, že aj za jeden deň sa dá dosiahnuť ozajstná zmena.

Dlhodobo vzdelávame vysokoškolských študentov, ako pomáhať a  byť zodpovední voči svojmu okoliu. Náš semestrálny kurz Spoločenská zodpovednosť firiem v praxi na Ekonomickej univerzite v Bratislave ponúka každý týždeň firmám možnosť predstaviť ich zodpovedné podnikanie vo vzťahu k zamestnancom, trhu, životnému prostrediu či komunite. Skúsení advokáti a právnici sa zase môžu stať supervízormi študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorí v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora riešia konkrétne právne problémy mimovládnych organizácií. 

Pro bono je nástroj, ktorý má nekonečne veľa možností využitia. Máte svoju predstavu, ako expertne pomáhať, alebo vám naopak jasnejšia predstava chýba? Pripravíme vám pro bono program zodpovedajúci vašim potrebám a možnostiam. Expertných dobrovoľníkov vieme zapojiť do mentoringového programu Generácie 3.0 zameraného na podporu kvalitnejšieho vzdelávania.  

Víziou skupiny Advokáti Pro Bono je, aby sa aj na Slovensku stalo pro bono bežnou súčasťou právnickej profesie. Medzi úspechy advokátov patrí napríklad zmena zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Vďaka nej ľudia nemusia končiť na ulici, ale vedia sa zbaviť svojich dlhov, a teda žiť, bývať a pracovať tak, ako aj my ostatní. 

Zmena vo vzdelávaní na Slovensku sa už deje. Zdola. Dokazujú to učitelia či mimovládne organizácie, ktoré nečakali na reformy, ale začali vo svojom okolí zavádzať moderné vzdelávacie prístupy. Nadácia Pontis vytvorila program Generácia 3.0 v rámci ktorého oceňuje, meria a šíri už existujúce inovatívne vzdelávacie prístupy. Dlhodobou spoluprácou s vybranými mimovládkami nám pomôžete dosiahnuť ambiciózny cieľ – aby 15000 učiteľov poznalo a aplikovalo vybrané prístupy do svojho vzdelávacieho procesu. 

Máte nejaké otázky o expertnom dobrovoľníctve? Kontaktujte: 

Marek Richter

senior programový manažér

0918 595 999
marek.richter@nadaciapontis.sk

Marek vedie tím firemného dobrovoľníctva, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, pro bono tréningy, podujatia expertného dobrovoľníctva a darcovskú sieť DokraKrajina.sk.

PORADENSTVO V OBLASTI CSR

Zhodnotíme vaše doterajšie aktivity v oblasti zodpovedného podnikania a pripravíme návrhy na zlepšenie. Na základe vašich preferencií, aktuálnych tém a problémov v našej krajine i vo svete, vám navrhneme nové projekty a možnosti spolupráce s rozličnými partnermi. Dôkladnou analýzou konkurencie a aktuálnych prieskumov vám pomôžeme identifikovať kľúčové témy a aktivity v oblasti zodpovedného podnikania vo forme komplexnej CSR analýzy. 

Interaktívnymi školeniami na mieru oboznámime vašich zamestnancov či dodávateľov so základnými konceptmi, aktuálnymi informáciami a praktickými radami vo vami vybraných oblastiach zodpovedného podnikania. Ponúkame tiež odborné školenie na najpoužívanejšiu metodiku reportovania o zodpovednom podnikaní – GRI Standards a témy z oblasti diverzity na pracovisku. 

Pomôžeme vám identifikovať vašich kľúčových partnerov a prostredníctvom osobných rozhovorov alebo prieskumov podľa štandardizovanej schémy zistíme, či sú vaše aktivity v oblasti zodpovedného podnikania pre nich relevantné a čo od firmy očakávajú. 

Správa o zodpovednom podnikaní už nemusí byť nočnou morou pre vaše PR oddelenie. Pomôžeme vám so zberom dát vo zvolených témach, priradením jednotlivých indikátorov a na základe dodaných podkladov vytvoríme v úzkej spolupráci s vami CSR report podľa najnovšej metodiky GRI Standards. 

Externé overenie poskytuje vášmu CSR reportu väčšiu kredibilitu a zlepšuje interné vykazovacie procesy i zber dát. Nakoľko metodika GRI je pomerne komplexná, skontrolujeme, či ste všetky indikátory použili správne, pošleme vám návrhy na zlepšenie a po ich zapracovaní vám vydáme potvrdenie o správnosti použitia jednotlivých indikátorov. 

Máte nejaké otázky o poradenstve v CSR? Kontaktujte: 

Ivana Vagaská

senior programová manažérka

0948 341 741
ivana.vagaska@nadaciapontis.sk

Ivana je výkonnou riaditeľkou združenia firiem Business Leaders Forum. Okrem toho vedie tím zodpovedného podnikania a zodpovedá za aktivity Charty diverzity Slovensko, za organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, konferenciu BLF CSR Summit, ako aj za poskytovanie individuálneho CSR poradenstva firmám.

FILANTROPICKÉ PROGRAMY

Pre viac než 20 firiem spravujeme asignované percentá dane z príjmu právnických osôb a dary do nadačných fondov. My riešime administratívu a legislatívu, pripravíme každoročný plán čerpania na témy, ktoré považujete za najdôležitejšie a spoločne s nami rozhodujete o použití finančných prostriedkov cez otvorené grantové kolá, priamu podporu alebo zamestnanecký grantový program. Organizácie môžu na podávanie žiadostí o grant z vášho nadačného fondu využiť náš transparentný online systém darca.sk.  

Umožnite zamestnancom alebo zákazníkom darovať financie na projekty z portálu Dobra krajina, ktorým aj vy veríte. Widget je jednoduchý html kód, ktorý viete vložiť na vašu webovú stránku alebo intranet a bez opustenia vášho webu umožníte zamestnancom alebo zákazníkom darovať financie na dobrú vec. Množstvo darov viete zvýšiť aj poskytnutím matchingu – navýšením sumy priamo firmou pri dosiahnutí určitého obnosu.

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti. Pretože spolu môžeme dosiahnuť skutočné zmeny. 

Prečo zapojiť vašu firmu?

 1. Stanete sa súčasťou globálneho hnutia – pridajte sa k desiatkam firiem na Slovensku a tisíckam firiem po celom svete. 
 2. Ukážete zodpovedne podnikanie v praxi – #GivingTuesday vám pomôže ukázať hodnoty vašej spoločnosti zákazníkom aj verejnosti. 
 3. Ukážete zamestnancom, že byť vnímavý je dôležité – povzbudíte vašich zamestnancov k tomu, aby si viac všímali svoje okolie a tým prispejete aj k pozitívnej firemnej kultúre. 
 4. Vytvoríte pekne príbehy, o ktorých sa da rozprávať – skúsenosti zo Slovenska aj z iných krajín ukazujú, že o #GivingTuesday je veľký záujem médií. 
 5. Funguje to – odporúča až 93 % firiem, ktoré si #GivingTuesday už vyskúšali. 
Máte otázky o našich filantropických programoch? Kontaktujte:

Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka

02 5710 8111
martina.kolesarova@nadaciapontis.sk

Martina zodpovedá za strategické riadenie timov vzdelávania, strategickej filantropie a inklúzie. Okrem toho zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram