17. 01. 2024 Filantropia

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov má dvoch nových členov

Začiatok roka 2024 znamená pre ASFIN posilnenie. Aktuálne združuje už 18 firemných nadácií a nadačných fondov.

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) privítala vo svojich radoch nových členov.

Po schválení valným zhromaždením vstúpili do ASFIN Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadácia Tipsport. „Sme veľmi radi, že ASFIN sa rozrastá. Záujem o členstvo zo strany nadácií a nadačných fondov potvrdzuje, že naša cesta spolupráce a zdieľania skúseností pri rozvoji firemného darcovstva v kombinácii s presadzovaním transparentnosti a etiky je správna a inšpiratívna aj pre ďalšie organizácie v mimovládnom sektore,“ povedala Tatiana Švrčková, predsedníčka ASFIN pri príležitosti rozšírenia asociácie.

Od januára 2024 tak ASFIN združuje už 18 firemných nadácií a nadačných fondov.

K prioritám patrí podpora vzdelávania aj inovatívna výučba nemčiny

Nadácia Volkswagen Slovakia sa dlhodobo venuje podpore vzdelávania, inovatívnej výučbe nemčiny a techniky, inklúzii a diverzite, ako aj ďalším verejnoprospešným témam. V roku 2022 podporila projekty na pomoc zdravotne, sociálne a inak znevýhodneným či vylúčeným ľuďom sumou viac ako 363-tisíc eur. Podobnú sumu venovala na podporu inovatívnej výučby nemčiny. Viac ako 123-tisíc eur putovalo na projekty v centrách pre deti a rodiny, zlepšenie podmienok v krízových centrách a podporu ďalších aktivít.

Nadácia Volkswagen Slovakia sa zaviazala v priebehu tohto roka naplniť všetky atribúty kódexu transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. „Členstvo v ASFIN vnímame ako posilňovanie našich záväzkov v oblasti transparentnosti a efektivity pri dosahovaní verejnoprospešných cieľov,“ povedala správkyňa nadácie Lenka Michálik Holešová.

Ocenila otvárajúce sa možnosti spolupráce a koordinácie aktivít s ďalšími firemnými nadáciami a nadačnými fondami združenými v ASFIN. Za rovnako dôležité považuje aj budovanie partnerstiev medzi firemným a občianskym sektorom.

Dôraz kladie na ochranu životného prostredia

Nadácia Tipsport sa zameriava predovšetkým na podporu a ochranu životného prostredia, rozvoj športu, kultúrneho dedičstva a podporuje aj angažovanosť zamestnancov a zamestnankýň skupiny Tipsport. Počas svojho dvojročného pôsobenia podporila grantové programy zamerané na zachovanie pôvodných odrôd ovocných stromov aj na sadenie stromov v okolí športovísk, čím zapája športové komunity do starostlivosti o svoje okolie.

Na jeseň minulého roka spustila Nadácia Tipsport premiérový ročník klimatického grantového programu Nasadení pre klímu, ktorý podporuje projekty zaoberajúce sa dopadmi klimatickej zmeny. V týchto grantových programoch plánuje pokračovať aj v ďalších rokoch.

Jej činnosť je oveľa širšia, podporuje amatérskych športovcov zo zdravotným znevýhodnením, finančne pomáha československým športovým legendám so symbolickými dôchodkami, spolupracuje na spracovávaní a archivácii príbehov úspešných športovcov.

„Členstvom v ASFIN sa chceme zaradiť do skupiny nadácií, ktoré pristupujú zodpovedne a eticky k rozdeľovaniu daňovej asignácie ako k významnému prvku v oblasti podpory verejnoprospešných aktivít na Slovensku. Dôležitými aspektmi sú aj rozvoj spolupráce s ďalšími členmi asociácie a zlepšovanie povedomia o transparentnosti v narábaní s daňovou asignáciou,” zdôraznila Lucia Štefánková z Nadácie Tipsport.

Spojenie prispieva k rozvoju firemnej filantropie

Noví členovia sa zaviazali pristúpiť k štandardom ASFIN, ku ktorým patrí Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu a Etický kódex. Po splnení podmienok a audite sa môžu uchádzať o certifikát transparentnosti.

Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu za rok 2022 splnili všetci členovia ASFIN a získali certifikáty transparentnosti. Splnené podmienky overené auditom spoločnosti KMPG sú zverejnené v prehľade.

ASFIN vznikol v roku 2013 s cieľom zastrešiť významné firemné nadačné subjekty a vytvoriť priestor pre ich stretávanie, komunikáciu, spoluprácu a výmenu skúseností. Tým prispieva k rozvoju firemnej filantropie a firemnému darcovstvu na Slovensku.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111