10. 05. 2021 Sociálne inovácie

Generácia 3.0 pomáha meniť vzdelávanie. Dokazujú to aj tvrdé dáta

Zverejnili sme druhé vydanie Impact reportu, ktorý meria dopad programu Generácia 3.0. Za 4 roky zasiahol 8 500 pedagógov.

Impact report sme vypracovali na základe medzinárodne uznávaného manuálu na zobrazovanie spoločenského dopadu Social reporting standard (verzia 2014). Mapuje, ako sme EDUcampom, EDUakcelerátorom a celou paletou pro bono služieb a finančnou pomocou pomohli v posune občianskych organizácií. Ako sa zlepšili v šírení svojho vzdelávacieho prístupu na školy, ako sa posilnili ako organizácie, prípadne, ako sa finančne zastabilizovali.

Ukazuje sa, že organizácie, ktoré prešli EDUakcelerátorom, čiže kľúčovou aktivitou programu, vykazujú rast vo všetkých sledovaných ukazovateľoch.

Navyše, vzdelávacie organizácie, ktoré sa do programu zapojili vlani, vykazujú rast aj napriek sťaženej situácii na školách spôsobenej pandémiou. Zaznamenali v priemere 20- až 50-percentný nárast v piatich sledovaných ukazovateľoch. Najmarkantnejší je 50 % nárast zasiahnutých učiteľov, či o 27 % viac spolupracujúcich škôl.

Občianske organizácie sa aj vďaka radám odborníkov z biznisu stávajú finančne udržateľnejšími a menej závislými od grantov. „Granty ako hlavný zdroj financovania využívalo pred absolvovaním EDUakcelerátora 46 % organizácií. Po absolvovaní EDUakcelerátora tento údaj klesol len na 23 %. Naopak, z 30 % na 46 % stúpol počet organizácií, ktoré svoje aktivity financujú aj prostredníctvom vlastného biznismodelu. Vďaka väčšej finančnej stabilite sa organizácie môžu sústrediť na rast projektu a zasahovať ďalšie školy,“ vysvetľuje Dominika Hroššová, manažérka pre sledovanie dopadu v Nadácii Pontis.

Nadácia inovatívne vzdelávacie prístupy šíri do regiónov po celom Slovensku aj vďaka EDUpointom – regionálnym stretnutiam pre učiteľov, riaditeľov, študentov pedagogiky či rodičiov, na ktorých získavajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní. Program sa skladá z workshopov, diskusií a riešení problémov z praxe, ale aj z praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie.

Doposiaľ  EDUpointy realizovali viac ako 100 vzdelávacích podujatí v 9 mestách, na ktorých sa zúčastnilo takmer 3 900 účastníkov. „Počas pandémie sa ukázala výborná flexibilita EDUpointov – promptne reagovali na aktuálne výzvy, ktoré riešili školy a organizovali webináre napríklad o tom, ako využiť technológie na dištančné učenie, ako zvládať výučbu na diaľku, či ako získať pozornosť žiakov,“ uvádza D. Hroššová.

Za štyri roky svojho pôsobenia program Generácia 3.0 priniesol inovatívne metódy učenia už 8 500 učiteľom a učiteľkám. „Naším cieľom je, aby tento počet bol aspoň 15 000 pedagógov. Zasiahli by sme tak 20 % učiteľov a učiteliek, čo je tzv, kritická masa na to, aby sa vzdelávanie na Slovensku začalo meniť,“ vysvetľuje D. Hroššová.

Kompletný Impact report nájdete na tomto linku.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram