13. 03. 2024 Sociálne inovácie

Program, ktorý pomáha profesionalizovať úrady a inovovať verejnú správu 

Public Leadership Academy, ktorý rozvíja osobnostné a líderske predpoklady slovenských úradníkov a úradníčok, je súčasťou Impact Lab Akcelerátora.

Dlhé čakania na úradoch či neochota. Stretol sa s tým už asi každý a mnoho ľudí na Slovensku takýto prístup odrádza od využívania služieb verejného sektora. Dobre fungujúca verejná správa pritom môže byť jedným z nástrojov na kvalitnejší život občanov a občianok. Úradníci a úradníčky majú verejnosti nielen pomáhať pri napĺňaní ich práv a povinností, ale môžu aj vytvárať podmienky, aby sa ľudia mohli aktívne podieľať na fungovaní štátu.  

Ozdraviť chod verejnej správy a zlepšiť kvalitu jej služieb chce rozvojový program Public Leadership Academy, za ktorým stoja organizácie Teach, Leaf, Klub úradníkov dobrej vôle a Nexteria. „Public Leadership Academy je založená na súčasných trendoch vo verejnom líderstve a tvorbe verejných politík. Stavia na prístupoch, ktoré dlhodobo využívajú iné krajiny aj verejné inštitúcie sveta,“ vysvetľuje programová koordinátorka Michala Hrdinová. Ide napríklad o metódu adaptive leadership, ktorú vyvinuli na Harvarde. 

Adaptívne vedenie znamená učiť sa nové veci. Ak jedna technika neprináša želané výsledky, adaptívny líder sa snaží objaviť nové stratégie, ktoré môžu fungovať. Vďaka novým technikám zamestnanci aj celá spoločnosť zažijú rast a rozvoj. 

Program vznikal v spolupráci s odborníkmi z verejného sektora, biznisu, akademickej sféry, ako aj s úradníkmi i úradníčkami, a má napĺňať aktuálne potreby verejnej služby na Slovensku. Primárne preto sa zameriava na tri kľúčové oblasti: líderstvo a osobný rozvoj, manažment a práca s ľuďmi, zavádzanie zmien. „Témy diskusií a seminárov pokrývajú širokú škálu oblastí, od verejného finančníctva, osobnej odolnosti, vodcovstva a práce v tíme, až po etické dilemy spojené s prácou vo verejnom sektore,“ vymenúva koordinátorka. 

Program poskytuje 100 hodín praktického vzdelávania, dlhodobú podporu, ako aj platformou pre zdieľanie skúseností a ďalšie medziľudské prepájanie v rámci komunity verejného sektora, ktoré má podľa Michaly Hrdinovej dôležitý vplyv na pracovné aktivity zúčastnených. 

Prvý ročník ukázal výsledky

Do pilotného ročníka sa zapojilo 30 účastníkov a účastníčok zo 16 inštitúcií. Medzi 53 % žien – absolventiek patrí pracovníčka bratislavského Magistrátu Dušana Kurillová: „Mojím plánom je pracovať vo verejnej správe a na líderských pozíciách dlhodobo, cítila som preto silnú potrebu spoznať komplexné metódy, ktoré mi pomôžu efektívne viesť tímy. Lákalo ma počúvať skúsených lektorov a mentorov – využiť ich osvedčené rady, vyhnúť sa ich chybám, ale najmä stretnúť odhodlaných ľudí v programe a tráviť s nimi čas.“  

Jedným z účastníkov je aj Peter Hronček z Útvaru hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR. Oslovil ho koncept Public Leadership Academy, v ktorom sa prelína manažérske vzdelávanie, vzdelávanie v zavádzaní systémových zmien, ako aj zdieľanie skúseností z dobrej praxe zo zahraničia. Podľa neho išlo o ambiciózne ciele, ktoré sa však programu podarilo takmer úplne naplniť. Preto by ho odporúčal všetkým úradníkom a úradníčkam, ktorí chcú a môžu zo svojej pozície zlepšovať Slovensko.  

V rámci piatich modulov ponúka program mentoring, workshopy, prednášky či analýzu modelových situácií. Zdroj foto: Public Leadership Academy

Dušana Kurillová súhlasí, že kurz je pre kohokoľvek, kto chce presadzovať a zavádzať nové služby a politiky vo verejnej správe a potrebuje na to získať tie správne nástroje a komunitu ľudí s podobnými zámermi: „Z môjho pohľadu nie je podstatné či vediete oddelenie, sekciu alebo vlastný tím v rámci organizačnej štruktúry inštitúcie alebo pracujete projektovo s ľuďmi naprieč rezortmi. Program prináša metódy pre rôzne typy lídrov, napr. postupy na vyhodnocovanie verejných politík, používanie dôkazov a dát pri ich tvorbe, užívateľsky prívetivé metódy, ktoré sú zamerané na občana a podobne.“ 

Využitie získaných poznatkov v praxi oceňuje aj Peter Hronček. Program mu podľa vlastných slov okrem iného rozšíril aj komunikačné schopnosti. „Skúsenosti z kurzu som využil napríklad pri svojej príprave na hodnotenie kolegov. Okrem toho mi Public Leadership Academy dala veľa argumentačných zručností do každodennej práce pri stretnutiach a rokovaniach s kolegami z iných úradov,“ hovorí úradník. 

Myslí si, že absolvovanie programu bolo časovo náročnejšie, je však presvedčený, že sa dá zladiť s prácou i osobným životom. Dušana Kurillová dodáva, že hoci kurz „kladie vyššie nároky na rodinnú logistiku“, stíhala ho aj ako pracujúca matka. 

Cestovanie do hlavného mesta a fyzická účasť však môže predstavovať prekážku najmä pre ľudí z regiónov. Kurz zatiaľ funguje len na základe osobných stretnutí v Bratislave, no Michala Hrdinová hovorí, že od začiatku plánovali rozšíriť sa aj do ďalších miest. „Momentálne máme za sebou prvý pilotný ročník, ktorého cieľom bolo overiť si záujem o takýto typ programu zo strany úradníkov a úradníčok, ale aj zo strany slovenských štátnych a verejných inštitúcií, čo sa nám podarilo,“ vysvetľuje. 

Rozšírenie programu aj vďaka Impact Lab Akcelerátoru

Public Leadership Academy je súčasťou programu Impact Lab Akcelerátor Nadácie Pontis, ktorý prostredníctvom individuálneho mentoringu, workshopov a grantu vo výške do 60-tisíc eur pomáha etablovaným organizáciám rozšíriť a posilniť ich činnosť. „Vďaka Impact Labu sme mali možnosť stretnúť sa s dvoma lektormi, ktorí nás posunuli v riešených témach. S prvým sme skúmali meranie dopadu po ukončení prvého ročníka a spôsoby, ako merať dopad do budúcnosti. S druhým mentorom sme sa zamerali na komunikáciu,“ popisuje koordinátorka Public Leadership Academy.

Voľba mentora preto padla na Ondreja Kořínka, kreatívneho riaditeľa reklamnej agentúry Zaraguza. Vďaka nemu si organizácia definovala dve skupiny, na ktoré bude komunikáciu cieliť. Podľa Michaly Hrdinovej tiež vďaka mentorovi pochopili, že je dôležité nielen, čo píšu o programe na sociálne siete, ale aj ako o ňom rozprávajú pred verejnosťou aj potenciálnymi donormi. Finančná podpora zase umožní programu šíriť sa do ďalších miest. 

Michala Hrdinová, programová koordinátorka Public Leadership Academy, prezentovala program aj minulý rok v decembri na Impact Summite. Zdroj foto: Marek Mucha

Prihláste svoj program aj vy

Ak sa chcete pripojiť k úspešným projektom, ktoré vytvárajú moderné Slovensko a získať grant do výšky 60 tisíc eur, prihláste svoju organizáciu do aktuálnej výzvy Impact Lab Akcelerátora. Urobiť tak môžete do 9. apríla 2024 do 15.00 hod. Viac informácií nájdete na webovej stránke programu. 

Impact Lab je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111