O nás

Poslanie a programová štruktúra

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vznikol v roku 2007 na základe zmluvy o zriadení nadačného fondu Nadácie Pontis pod názvom Fond T-Mobile Slovensko, a.s. Nadácie Pontis podľa zákona o nadáciach medzi Nadáciou Pontis a T-Mobile Slovensko, a.s. (predchodca Slovak Telekom, a.s.). Fond podporuje verejnoprospešné aktivity formou grantových programov a projektov. Rozdeľovanie finančných prostriedkov, buď priamo vybraným projektom alebo úspešným uchádzačom v grantových programoch (grantovou komisiou), prebieha na základe dohody medzi Nadáciou Pontis a Telekomom.

 

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa prioritne zameriava na komunitu nepočujúcich, ktorej sa snaží vytvoriť vhodné podmienky na plnohodnotný život. Programy Mobilný pedagóg a Online tlmočník pomáhajú odstraňovať bariéry medzi počujúcim a nepočujúcim svetom. Prostredníctvom bezplatných kurzov slovenského posunkového jazyka otvára a poskytuje možnosti lepšej komunikácie a vytvára priestor na oboznámenie sa so základnými posunkami, ktoré sú pre počujúcich prínosom pri kontakte s Nepočujúcimi či už v rodine, škole alebo práci.

Súčasťou fondu je aj zamestnanecký grantový program, ktorý motivuje zamestnancov Slovak Telekomu angažovať sa v prospech komunity a ochrany pamiatok. Zamestnanci tak rozvíjajú firemné dobrovoľníctvo a podieľajú sa na aktivitách, ktorými zlepšujú okolité prostredie.

Cieľom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis je aj flexibilne reagovať na aktuálne potreby spoločnosti. Vybrané projekty podporujeme na základe vzniknutých potrieb alebo pri nepredvídaných situáciách, ako sú prírodné katastrofy a pod.

Okrem toho systematicky podporujeme organizácie, s ktorými sme nadviazali dlhodobé partnerstvá. Sú to najmä Dom na polceste vo Veľkom Slavkove, Online Živá knižnica, Komenského Inštitút, Choices, Teach for Slovakia či podpora Fondu pre transparentné Slovensko.

Fond funguje na princípe grantových kôl. Tie sa vyhlasujú podľa jednotlivých oblastí prostredníctvom portálu www.darca.sk. Zamestnanecké projekty a projekty na podporu nepočujúcej komunity zapojené do grantových výziev posudzuje odborná komisia zložená z expertov na danú tematickú oblasť. Členom komisie sú aj zástupcovia Nadácie Pontis a Slovak Telekomu, ktorí sú prísediaci bez možnosti hlasovania.

Pravidlá grantových výziev

Grantové pravidlá sa týkajú grantov, ktoré sú poskytované prostredníctvom grantových výziev. Detailné pravidlá sú špecifické pre každú grantovú výzvu. V Nadačnom fonde Telekom pri Nadácii Pontis sú dva druhy grantových programov - zamestnanecké grantové programy (Pomáhame pamiatkam a Pomáhame komunite) a grantové programy určené pre verejnosť (Hľadáme ďalší zmysel - pre nepočujúcich). Zamestnanecké grantové programy sú vyhlasované prostredníctvom internej siete v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Grantové výzvy určené pre verejnosť sú vyhlasované prostredníctvom internetovej stránky Nadácie Pontis, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí. 

Grantový proces  

Grantový pozostáva z vyhlásenia grantovej výzvy, konzultačnej fázy projektu, uzávierky grantovej výzvy, posudzovania žiadostí, informovania žiadateľov o výsledkoch, podpísania darovacej zmluvy s podporenými organizáciami, monitoringom projektov a z úspešného ukončenia projektov.

Podrobnejší popis jednotlivých krokov je popísaný v každej jednotlivej výzve. 

Slovak Telekom

Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský telekomunikačný operátor s dlhoročnými skúsenosťami. Je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Svoje služby predáva pod marketingovým názvom Telekom. Už dlhé roky sa snaží udržať si významné postavenie v oblasti zodpovedného podnikania a filantropie.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky