Aké projekty podporujeme v roku 2020

Grantová výzva bola zverejnená na tejto webovej stránke. O výbere projektov, ktoré budú z fondu podporené, rozhodla nezávislá hodnotiaca komisia, zložená z dôveryhodných osobností verejného života.

Kritéria výberu:

 1. O podporu sa môžu uchádzať neziskové analytické a watchdogové organizácie, ako aj inovatívne platformy a iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na:
 • presadzovanie systémových zmien
 • dohliadanie na efektívne čerpanie verejných financií
 • odhaľovanie káuz korupcie a klientelizmu
 • rozvíjanie nástrojov a riešení na inovatívne aplikácie a databázy
 • vytváranie sietí kľúčových aktérov
 1. Účelom projektu je:
 • zvyšovať transparentnosť činnosti a fungovania verejnej správy,
 • presadzovať systémové riešenia zamerané na zmenšovanie priestoru pre korupciu v oblastiach súdnictva, polície a prokuratúry,
 • hľadať nové, inovatívne riešenia, experimentálne aplikácie, databázy a pod. zamerané na kontrolu využívania verejných zdrojov a zlepšenia prístupu k informáciám,
 • vytvárať siete a spoločné iniciatívy kľúčových aktérov v týchto oblastiach
 1. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním programu.
 2. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
 3. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít), ktoré chce organizácia v čase realizácie projektu dosiahnuť a spôsob ich hodnotenia.
 4. Sú jasne formulované kvalitatívne ciele a výsledky (prínos pre zapojených) a spôsob ich hodnotenia.
 5. Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 6. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.
 7. Organizácia pri svojej činnosti (realizácii projektu) spolupracuje s ďalšími partnermi v snahe naplniť svoje zámery.
 8. Je jasná perspektíva ďalšieho pokračovania projektu aj po jeho skončení.
 9. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom. Každé kritérium bude bodovo ohodnotené na stupnici od 0 bodov (rozhodne nie) do 5 bodov (rozhodne áno). Jedna projektová žiadosť môže dosiahnuť maximálne 45 bodov. Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré predložia neoprávnené subjekty, nebudú spĺňať tematické zameranie programu, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo budú zaslané po uzávierke prijímania projektov.

Podporené organizácie v roku 2020

V roku 2020 sa realizujú projekty z grantovej výzvy Pre transparentné Slovensko 2019_2 a grantovej výzvy Pre transparentné Slovensko 2020.

 

Grantová výzva Pre transparentné Slovensko 2019_2

 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO): Podpora nezávislosti a transparentnosti verejných inštitúcií (16 000 €)

Cieľom je zvýšiť nezávislosť a transparentnosť regulačných, kontrolných a justičných inštitúcií, ktoré majú chrániť verejnosť pred zneužívaním moci zo strany politikov a záujmových skupín. Hodnotenie nezávislosti sa rozšíri z terajších 18 na cca 25 inštitúcií. Na základe analýzy a porovnania inštitúcií, ako aj názorov ich predstaviteľov a iných odborníkov budú zostavené odporúčania a návrhy na systémové zmeny. S cieľom vytvoriť verejný tlak budú zverejnené výstupy na internetovom portáli, v médiách a ponúknuté budú aj politickým lídrom. Súčasťou projektu bude hodnotenie otvorenosti výberových konaní do vedúcich pozícií vybraných inštitúcií, ale i  prednášky pre študentov na stredných školách po celom Slovensku.

Transparency International Slovensko: Viac transparentnosti do práce súdov a prokuratúry (16 000 €)

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť verejnú kontrolu nad prácou súdov a prokuratúry. V prípade súdov bude vytvorený rebríček kvality sudcov a budú porovnané zmeny oproti predošlým rokom, čím sa vytvorí tlak na ich zlepšovanie. Rolu rodinných väzieb v justícii zanalyzujeme na základe výberových konaní za rok 2019, ktoré sa konajú novým, údajne férovejším spôsobom. V prípade prokuratúry budú prerobené oficiálne štatistiky Generálnej prokuratúry o stíhaní kriminality z užívateľsky nevhodnej PDF formy na interaktívnu databázu otvorených dát o tomto rezorte. Celkovo sa tak posilní osobná zodpovednosť a transparentnosť v sektoroch kľúčových pre vymáhanie vlády zákona.

Slovensko.Digital: Red Flags 4.0 (15 000 €)

Informatizácia verejnej správy prebieha prostredníctvom veľkých národných IT projektov, ktoré sú systematicky hodnotené špecializovanou metodikou Red Flags. Do hodnotenia je zaradených 58 projektov a doterajšie aktivity prispeli k zlepšeniu ich kvality a úspore nákladov verejnej správy. V najbližších 2 rokoch sa očakáva, že všetky projekty prejdú verejným obstarávaním a začne realizácia projektov. Väčšiu transparentnosť sa snažíme dosiahnuť hodnotením priebehu projektov a spoluprácou s kľúčovými partnermi z verejnej správy a IT sféry. Široká verejnosť bude o IT projektoch informovaná prostredníctvom médií a webu http://redflags.slovensko.digital.

Aliancia Fair-play: Menšia šedá zóna, lepšie analýzy – zdravšie verejné financie (9 000 €)

Ambíciou projektu je odhaliť slabé miesta v legislatíve, umožňujúce sofistikované špekulatívne postupy firiem, ktoré vedú k nižším príjmom, alebo vyšším výdavkom štátneho rozpočtu. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s analýzou zverejňovaných účtovných závierok a iných verejných dát budú zistené firmy s neštandardným správaním pre ich typ podnikania. Využívajúc skúsenosti aj bývalých audítorov KPMG (pro bono konzultácie) bude potvrdený/vyvrátený predpoklad, že ide o využívanie legislatívnej slabiny. Ak bude potvrdené zneužívanie legislatívnej slabiny, proces bude popísaný a bude navrhnuté transparentné riešenie zužujúce priestor pre obchádzanie daní, korupciu, či inú (nielen) ekonomickú činnosť na hrane zákona. Návrh zmeny bude predložený novej vláde a zverejnený.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť: Zvýšenie kvality verejnej debaty a rozoznávania neprávd v predvolebnej kampani a po nej (16 000 €)

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť verejnosti o pravdách a nepravdách v politických diskusiách a prispieť tým k posilneniu demokracie. Okrem overovania výrokov bude využitá databáza Demagóg.sk so 14.000 tvrdeniami a identifikuje sa, či majú politici pred voľbami väčšie sklony hovoriť nepravdu ako po nich, ktoré témy sú najnáchylnejšie na zavádzanie a aké sú najčastejšie argumentačné fauly a tzv. „red-flagy“ – podozrivé techniky argumentácie. Vychádzajúc zo zistení výskumu budú pripravené popularizačné publikácie a kampaň s dôrazom na jednu z najzraniteľnejších skupín na dezinformácie – študentov z regiónov ohrozených extrémizmom. Uskutočnia sa pre nich školenia, na ktorých dostanú spomínané publikácie.

Slovenská debatná asociácia: Mladí debatujú o transparentnom Slovensku (8 000 €)

Projekt si kladie za cieľ priblížiť mladým ľuďom témy súvisiace s transparentnosťou verejného života. V prvej fáze projektu budú pripravené podklady a tréningové materiály pre mladých, aby sa na svojich školách zoznámili s tematikou transparentnosti. Následne budú zorganizované debatné podujatia, na ktorých budú debatovať so svojimi rovesníkmi o témach ako preukazovanie pôvodu majetku, boj proti korupcii, whistleblowing a pod. Na týchto podujatiach by už nemali len získavať informácie o tejto téme, ale aj pochopiť dôležitosť transparentnosti pre zdravú spoločnosť. Na debatné podujatia budú nadväzovať verejné debaty oxfordského typu, kde budú odborníci debatovať so študentami a verejnosťou.


Grantová výzva Pre transparentné Slovensko 2020

 

VIA IURIS: Opatrenia pre dôveryhodné inštitúcie právneho štátu (17 400 €)

Medializované informácie o vplyve oligarchov na politikov a justíciu dokazujú, že je nevyhnutné pokračovať v systémových zmenách, ktoré zabezpečia dôveryhodné a zodpovedné fungovanie inštitúcií právneho štátu. Po parlamentných voľbách sa budú nanovo definovať priority vlády a tým aj smerovanie Slovenska na nasledujúce 4 roky. Toto obdobie využijeme na presadenie odborných návrhov týkajúcich sa kľúčových inštitúcií právneho štátu (prokuratúra, súdnictvo, parlament) do programu vlády a ich následné pretavenie do reálnych zmien legislatívy. V rámci projektu budeme sledovať legislatívne aktivity vlády a aktívne sa zapájať do ich pripomienkovania a monitorovať výber nového generálneho prokurátora.

Chcemvedieť.sk: Digitálna transparencia a informačná sloboda (12 400 €)

Cez portál chcemvediet.sk uľahčujeme občanom, novinárom a občianskym organizáciám žiadať informácie od verejných inštitúcií. Chceme zlepšiť viacero funkcionalít, radi by sme tiež do tímu pribrali administrátora, ktorý by poskytoval žiadateľom pravidelnú podporu pri riešení infožiadostí, dnes nepravidelnú a závislú od voľného času dobrovoľníkov. Chceme naprogramovať napojenie verejne.digital na aktualizované zdroje verejných dát. Taktiež by sme chceli zapojiť širšiu verejnosť do analýz formou hackathonu. Pre programátorov na ňom bude „ihrisko“ s predpripravenými kódmi na analýzu grafov prepojení. Pre novinárov na zasa tipy a triky, ako hľadať informácie, ale aj prípadová štúdia.

Nadácia Zastavme korupciu: Zindex.sk: Prvé hodnotenie nákupov miest a žúp v polčase volebného obdobia (18 400 €)

Po úspešnom premiérovom hodnotení verejných obstarávaní slovenských ministerstiev, štátnych úradov a firiem metodikou Zindex, sa v roku 2020 pozieme na to, ako nakupujú mestá a župy. V súčte možno pôjde o menšiu sumu nákupov, no ide o väčšie počty a často mimo verejný dohľad médií či mimovládnych organizácií. Pôjde o prvú systematickú analýzu nákupov samospráv na Slovensku a o prvé vysvedčenie starostov/starostky, primátorov/ky a županov/ky v polčase ich vládnutia. Okrem samotného výpočtu Zindexu budeme analyzovať nákupy štátu a samospráv, poukazovať na dobré a zlé postupy a presadzovať v novom parlamente systémové zmeny v oblasti verejného obstarávania.

Inštitút strategických politík n.o.: Infosecurity.sk (15 400 €)

Verejný diskurz a politické kampane sa do veľkej miery presunuli do netransparentného kyber priestoru a na sociálne siete. Dezinformátori, politici a extrémisti sa pred zákonom či verejným tlakom skrývajú za rúško virtuálnej anonymity tak, ako by si to v reálnom svete nikdy dovoliť nemohli. Svojou činnosťou erodujú piliere liberálnej demokracie, šíria nenávisť a rozdeľujú spoločnosť. Projekt Infosecurity.sk vznikol ako odpoveď na novú situáciu v rýchlo sa meniacom informačnom prostredí. Ide o analytickú, watchdogovú a edukačnú platformu, ktorá digitálnou investigatívou odkrýva anonymných aktérov v kyberpriestore a publikačnou činnosťou zrozumiteľne a efektívne verejnosti komunikuje kľúčové témy.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO): Otvorene o doprave – veľké projekty pod drobnohľadom (16 400 €)

Projekt posilňuje transparentnosť a dohliada na využívanie zdrojov vo veľkom rezorte dopravy. Odkrýva kontrast medzi plánmi veľkorysých stavieb a biednym stavom väčšiny ciest a železníc, ktoré sa ani neopravujú. Vytvára tlak na obmedzenie plytvania a hľadanie efektívnejších riešení. V roku 2020 sa zameriava najmä na 1) otváranie dôležitých dát, 2) monitoring veľkých projektov a tendrov, 3) aktívne pôsobenie v pracovných skupinách MDV, 4) vzdelávanie lídrov (novinárov, politikov, štátnych úradníkov) cez workshopy a pracovné stretnutia a verejnosti cez blogy, rozhovory a komentáre pre médiá. Prispeje k širšiemu vnímaniu a presadzovaniu udržateľných riešení s vyššou hodnotou za peniaze.

Projekty podporené v minulých rokoch

Slovensko.Digital: Red Flags 3.0
V poradí už tretí ročník projektu Red Flags má za cieľ identifikovať a tlačiť na odstránenie rizikových prvkov veľkých IT projektov verejnej správy. Podľa overenej metodiky plánujú aj v roku 2019 hodnotiť prípravnú fázu v približne 12 projektoch a prvé verejné obstarávania v približne 15 pokračujúcich projektoch. Organizácia bude naďalej spolupracovať s kľúčovými partnermi z verejnej správy a IT sféry, čo považuje za ďalší prostriedok v boji za väčšiu transparentnosť. Novinky o projektoch naďalej nájdete na stránke http://redflags.slovensko.digital, široká verejnosť sa o nich dozvie prostredníctvom médií.

Nadácia Zastavme korupciu: zIndex.sk: Analýza a hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek
Analyzovať ako verejné inštitúcie na Slovensku zadávajú verejné zákazky a pomocou dát motivovať zadávateľov, aby postupovali transparentne, hospodárne a podľa najlepšej praxe. To sú hlavné ciele projektu Nadácie Zastavme korupciu. Pri realizácii projektu bude použitá metodika zIndexu, ktorý hodnotí zadávanie verejných zákaziek v Česku. Zamerať sa chce primárne na ministerstvá. NZK bude zároveň presadzovať zmeny, ktoré obmedzia príležitosti na korupciu, alebo na nehospodárne míňanie verejných zdrojov obstarávaní. zIndex bude po ukončení projektu pokračovať hodnotením štátnach firiem či samospráv.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť: Moderná štátna správa – profesionalizácia na miestnej úrovni
Na problémy Slovenska s kvalitou štátnej správy dlhodobo upozorňujú európske inštitúcie ako Rada EÚ, OECD či Európska komisia. Závisí pritom najmä od výkonu štátnych zamestnancov, preto je ich kvalifikovanosť mimoriadne dôležitá. Projekt je zameraný na profesionalizáciu štátnej služby z pohľadu nových inštitútov zavedených zákonom o štátnej službe z roku 2017 na úrovni okresných úradov. Inštitút SGI doteraz zistil mnoho nedostatkov, napríklad pri nastavení výberových konaní, plánu vzdelávania či školení zamestnancov v štátnej správe. Predmetom výskumu bude komplexné zmapovanie implementácie krokov súvisiacich so zvyšovaním odbornosti štátnych zamestnancov, ale aj úpravou ich postavenia.

VIA IURIS: Pár krokov pre právny štát
Via Iuris vníma voľby v roku 2020 ako príležitosť pre posilnenie právneho štátu. Podľa organizácie je na Slovensku silne narušený samotnými inštitúciami, ktoré by ich mali garantovať. Cieľom projektu je vytvorenie návrhov na systémové zmeny, ktoré pomôžu sfunkčneniu kľúčových inštitútov právneho štátu a obnovenie dôvery verejnosti. VI bude na návrhoch pracovať v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou. Identifikujú spoločne najslabšie miesta súdnictva, prokuratúry a ďalších oblastí, ktoré znemožňujú ich nezávislé a efektívne fungovanie. Pred voľbami budú pre návrhy hľadať podporu politických strán.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – Politizácia miestnej štátnej správy

Projekt skúmal politizáciu miestnej štátnej správy. V SR sa úroveň ústredných orgánov štátnej správy (ministerstiev) dlhodobo vyznačuje výraznou fluktuáciou vedúcich pracovníkov spojenou s voľbami. Politizácia riadenia ľudských zdrojov nielenže ničí existujúcu inštitucionálnu pamäť, ale bráni aj budovaniu profesionálnej štátnej služby, a teda vedie k nižšej kvalite výkonu štátnej správy ako takej. Cieľom projektu bolo zmapovať, do akej miery ovplyvňuje volebný cyklus personálne výmeny v prípade miestnej štátnej správy. Cieľom bolo tiež aktívnym komunikovaním témy zintenzívniť verejný dopyt po väčšej miere profesionalizácie miestnej štátnej správy za účelom zlepšenia kvality jej výkonu.

Vykonané akademické štúdie ukazujú, že politizácia sa prejavuje najmä pri úplnej zmene vlády. Prebehla aj druhá kvalitatívna časť výskumu –pološtrukturované rozhovory s prednostami. V minulosti bola podľa respondentov politizácia na OÚ prítomná – dochádzalo k výmenám v závislosti od zmeny vlády. Nový zákon o štátnej službe podľa nich pomáha k depolitizácii štátnej správy. Oblasť ľudských zdrojov však nie je bezproblémová (potenciál ohrozenia chodu OÚ v budúcnosti). O výsledkoch výskumu je v pláne komunikácia s Ministerstvom vnútra SR, ako aj s Radou pre štátnu službu. Plánované je zverejnenie dalších výstupov , nakoľko boli zistené výrazné problémy v nastavení okresných úradov súvisiacom so stratou právnej subjektivity od roku 2013.

VIA IURIS – Osobnosti na ústavný súd

Cieľom projektu bolo prispieť k lepšej aplikácii princípov právneho štátu a k dôveryhodnému a nezávislému fungovaniu súdnictva, polície a prokuratúry. Pôvodne sa v roku 2018 malo zásadným spôsobom rozhodnúť o charaktere súdnictva na ďalších 12 rokov, malo prísť k výmene takmer troch štvrtín sudcov ústavného súdu. Projektom chcela Via Iuris prispieť k zlepšeniu výberového systému ústavných sudcov a k tomu, aby boli za nových sudcov zvolené osobnosti s vysokým odborným a morálnym kreditom. V rámci polície a prokuratúry bolo plánované stráženie legislatívnej aktivity vlády a presadzovanie zmeny na zníženie politického vplyvu na tieto inštitúcie a otvorenie ich činnosti verejnej kontrole.

Vďaka podpore Fondu Via Iuris inštitúciám predstavovali riešenia na zvýšenie ich nezávislosti od politických vplyvov. Rozprúdili širokú odbornú debatu o výbere nových ústavných sudcov, ktorý bude v roku 2019. Decízorom, médiám a verejnosti zdôrazňovali dôležitosť ústavného súdu a presadzovali zmeny vo výberovom procese, ktoré by zabezpečili, že sa sudcami ústavného súdu stanú nezávislé osobnosti s vysokým odborným a morálnym kreditom. Presadzovali aj zmeny, ktoré by napomohli odpolitizovaniu polície.

Transparency International SlovenskoZodpovedný výkon verejnej moci – zvyšovanie verejnej kontroly v kľúčových oblastiach verejného života

Cieľom projektu bolo prispieť k zvyšovaniu zodpovednosti verejne činných osôb. Projekt sa zameriaval na 4 oblasti: súdnictvo, právo na informácie, verejné obstarávanie a predvolebná kampaň. V oblasti súdnictva projekt sledoval vplyv sociálnych väzieb sudcov na súdnictvo a meral efektivitu a kvalitu práce sudcov. V oblasti práva na informácie loboval za prijatie dobrej novely infozákona, ktorá zlepší prístup verejnosti k informáciám. V oblasti verejných obstarávaní analyzoval dopad zmien pravidiel prijatých v roku 2017 na efektivitu obstarávaní. V rámci projektu sa plánovalo reagovať na aktuálne udalosti ako napríklad voľby, čo dávalo priestor na monitoring kampane.

V súdnictve Transparency International presadzovali princíp otvorenej justície sprístupňovaním analýz o efektivite a kvalite práce sudcov a rodinných väzieb a dopadov na súdnictvo. Zanalyzovali používanie infozákona v praxi a poukázali na potrebu urýchleného prijatia novely infozákona. Takisto analýzou poukázali na negatívne dopady novely zákona o verejnom obstarávaní na transparentnosť procesu VO. V priebehu volebnej kampane na komunálne voľby monitorovali čerpanie finančných prostriedkov jednotlivých kandidátov na primátora v Bratislave v kontexte nového volebného zákona.

Slovensko.Digital – Red Flags2

Hlavným cieľom projektu “Red Flags 2.0″ bolo zvýšiť transparentnosť IT projektov, povedomie o realizovaných veľkých IT projektoch verejnej správy, identifikovať ich rizikové miesta a pomocou systematických hodnotení tlačiť na ich odstránenie pomocou systematického hodnotenia projektov podľa spoločnej metodiky. Dosah hodnotení sa snažili maximalizovať komunikáciou s kľúčovými partnermi najmä z verejnej správy a IT sféry, hodnotenia tiež verejne prezentovali širokej verejnosti. V roku 2018 sa očakávalo približne 30 nových IT projektov a zároveň pokračovanie projektov z minulého roka – každý z nich hodnotili a monitorovali.

Slovensko.Digital vďaka grantu zabezpečilo hodnotenie štátnych IT projektov IT odborníkmi a projekt prispel k väčšej transparentnosti, verejnej diskusii o IT projektoch a vytváraniu tlaku k šetrnejšiemu vynakladaniu štátnych prostriedkov. Do hodnotení sa zapojila širšia IT komunita prostredníctvom verejnej platformy: https://platforma.slovensko.digital/. K spolupráci boli prizvané odborné komunity, ktorých sa projekty bezprostredne týkali. Výsledkom projektu je rozšírenie metodiky hodnotenia projektov o fázu obstarávania a nákupu. Zoznam hodnotených projektov vzrástol na 32 a jednotlivé hodnotenia sú dostupné na webovej stránke: https://redflags.slovensko.digital/.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – Otvorene o doprave – veľké projekty pod drobnohľadom

Projekt dohliadal na veľké projekty v rezorte dopravy, kde sa delí najväčší objem štátnych zákaziek, no často nejde o najlepšiu ponuku pre štát. Projekt posilňoval transparentnosť, odkrýval pretláčanie menej potrebných projektov aj podozrivé tendre a ich aktérov. Vytváral tlak na obmedzenie plytvania a vysokej korupcie. V roku 2018 sa zameral najmä na 1) otváranie dôležitých dát, 2) aktivity proti obmedzovaniu súťaží a predražovaniu zákaziek, 3) vzdelávanie lídrov (najmä novinárov a poslancov) cez workshopy, prednášky a konzultácie. Sťažil tak oligarchom a ich politikom krytie zlého rozdeľovania zdrojov v doprave a míňania na predražené zákazky.

Vďaka projektu rezort dopravy uskutočnil sériu workshopov s podnikateľmi o nedostatkoch v súťažiach. Zverejnil dlho nedostupné údaje o eurofondových projektoch na opii.gov.sk. INEKO poukázalo na kontrast medzi štedrým financovaním parku pre Jaguar a biednym financovaním vyše 3000 km štátnych ciest I. triedy. Popísali zlé rozhodnutia konkrétnych politikov, pre ktoré kľúčové úseky diaľnic doteraz neslúžia a ešte roky nebudú. Portálom cesty.ineko.sk zlepšili dostupnosť informácií o všetkých chystaných diaľniciach a rýchlocestách v SR. Novinári, politici, podnikatelia i občania si na pár klikov zistia, overia či doplnia užitočné informácie o vyše 90 úsekoch vo výstavbe alebo príprave.

Dobrý Úradník – Úradníci 2.0

Projekt „Úradníci 2.0“ reflektoval potrebu meniť existujúcu štátnu kultúru na viac otvorenú, participatívnu, etickú, transparentnú a inovatívnu. Potreba zmeny bola iniciovaná priamo „insidermi“ – zamestnancami štátnej/verejnej správy, ktorí po viacročných skúsenostiach identifikovali slabé/silné stránky systému, sformulovali Výzvu a majú ambíciu meniť systém k lepšiemu. Cieľom projektu bolo budovať dynamickú, inovatívnu a etickú komunitu úradníkov, aktívne ju zapojiť do formulácie návrhov na zlepšenie systému štátnej/verejnej správy, zvýšiť odborné kapacity úradníkov využívaním inovatívnych vzdelávacích nástrojov a know-how zo zahraničia a nastoliť otvorenú spoločenskú diskusiu o význame tohto povolania v kontexte dobrej správy vecí verejných.

Aktivity projektu boli orientované na cieľovú skupinu úradníkov prostredníctvom realizácie stretnutí na rôzne témy, tzv. úradníckych štvrtkov, taktiež prostredníctvom webinárov. Aktivity projektu boli smerované aj na širokú verejnosť s cieľom priblížiť úradníka verejnosti („aj úradníci sú ľudia“), prostredníctvom blogov, stretnutí na rôznych fórach, letnom festivale Pohoda a na behu Od Tatier k Dunaju. Zaujímavou aktivitou bol prieskum ako ľudia vnímajú úradníkov s prekvapujúcimi výsledkami. Celkovo bol projekt dobrým začiatkom pre ďalšie aktivity.

Aliancia Fair-play – Funkčný a kontrolovaný štát

Počas projektu sa podarilo dosiahnuť začatie trestného stíhania „obzvlášť závažného trestného činu“ s trestnou sadzbou až 12 rokov. Zároveň na základe podaní Aliancie Fair-play Úrad pre verejné obstarávanie uložil historicky prvú pokutu za netransparentnú vlastnícku štruktúru (vo výške 10-tisíc eur pre firmu Intermedical). Počas grantového obdobia bola po dlhom čase uložená pokuta aj za konferenciu Techmatch, tiež na základe podania Aliancie Fair-play. V Aliancii Fair-play veria, že práve také prípady ukazujú, že má význam byť aktívnym občanom. Dostali spätnú väzbu, ktorá naznačuje, že silný efekt môžu mať aj na často už apatickú časť odbornej obce, ktorá sa prestala snažiť o zmeny, lebo v ich reálnosť neverí. Kvalitatívnym posunom je úspešné využitie dátovej analýzy pre odhaľovanie trestnej činnosti, o to viac, že postup je s malou úpravou replikovateľný. Séria stretnutí s odborníkmi na komunikáciu otvorila nové pohľady na to, ako je možné komunikovať témy tradične spájané s protikorupčnými organizáciami. Ako prvá organizácia z tejto oblasti na Slovensku rozbehli Instagram s cieľom osloviť mladšie vekové skupiny. Experimentujú s live videom na Facebooku a hľadajú formáty, akými by sa tradične “ťažké” investigatívne a analytické články dali komunikovať jednoduchšie vizuálnou formou napríklad cez Stories alebo obrázky – nie však klasické vizualizácie. Pracujú na long-form texte o zdravotníctve, ktorý by mal prívetivo sprostredkovávať množstvo hutných analytických dát po vzore západných médií ako sú der Spiegel alebo Washington Post. O našich zisteniach zatiaľ hovorili najmä na zahraničnom fóre – na konferencii Digital Communication Network v Kyjeve v apríli 2017, kde boli súčasťou panelovej diskusie Digital Disruption Forum – Impact on Communities and Civil Society. Členmi Digital Communication Networku sú novinári, ľudia z mimovládneho sektora, úradníci aj aktivisti z celej strednej a východnej Európy.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – Otvorene o doprave – odkrývanie prejavov a následkov únosu štátu

Odborníci z INEKO ukázali, aká široká je priepasť medzi diaľničnými sľubmi a realitou. Nielen v zmeškaných termínoch dokončenia diaľnice D1, ale i v plánoch rýchlostných ciest na ďalšie obdobie. Vysvetlili, že kampaň za oslabenie dlhovej brzdy iba prekrýva iné dôvody meškania diaľnic (predražovanie, zlé riadenie, prestoje v príprave). Podčiarkli naliehavú potrebu riešiť dlho zanedbávanú údržbu ciest i využívať nízkonákladové opatrenia na odľahčenie preťažených ciest. Postupne narovnávajú politikmi pokrivené vnímanie príčin dopravných problémov a primeraných riešení. Zostavili tiež unikátny prehľad informácií o 80 plánovaných úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý využilo už 30-tisíc ľudí, dostupný na http://cesty.ineko.sk/

Slovensko.Digital – Transparentné informovanie o projektoch a aktéroch informatizácie spoločnosti (metodika Red Flags)

Vďaka projektu vznikla metodika na hodnotenie štátnych IT projektov a bola otestovaná na dvadsiatich štátnych IT projektoch. Vznikajúce hodnotenia sú zverejnené na platforme Slovensko.Digital, kde ich môžu zástupcovia IT komunity participatívne hodnotiť. Na prezentačnej webstránke projektu https://redflags.slovensko.digital/,  sú potom hodnotenia projektov, ktoré prešli internou kontrolou Slovensko.Digital. Pri týchto aktivitách sa zamerali najmä na najväčšie projekty, ktorým sa dlhodobo venujemú – ISV a Edunet a zároveň na množiace sa dokumenty k novým projektom, ktoré sa na strane štátu vytvárajú. Projekt bol prezentovaný v online priestore a na workshopoch pre záujemcov, ktorí by sa radi do projektu zapojili.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – Transparentné a efektívne nakladanie so štátnymi nehnuteľnosťami

Finančné prostriedky boli využité na výskum v oblasti efektívnosti a transparentnosti nakladania so štátnymi nehnuteľnosťami vybranými ministerstvami (MF SR, MH SR a MK SR). Najskôr došlo k rozsiahlemu zberu zverejnených dát týkajúcich sa aktuálneho stavu správy štátneho majetku (právna úprava, informácie zverejnené v CEM, existujúce analýzy a pod.), potom sa pristúpilo k dopytovaniu konkrétnych informácií od ministerstiev cez infožiadosti a samozrejme k analýze všetkých zozbieraných dát. Výstupmi projektu sú tri články v DenníkuN, jedno vystúpenie v televízií a jedno v rádiu, tri blogy, dve infografiky, interaktívna mapa, seminár, tlačová konferencia a záverečná analýza. Výstupy zaujali viaceré médiá.

Via Iuris – Sudcovia ako základ kvalitnej justície

Vďaka projektu sa VIA IURIS, ako jediná organizácia občianskej spoločnosti na Slovensku, mohla venovať téme personálneho obsadzovania Súdnej rady a Ústavného súdu. Ide o kľúčové inštitúcie, cez ktoré verejnosť posudzuje dodržiavanie princípov právneho štátu a dôveryhodnosť justície. Projekt prispel k zvýšeniu informovanosti verejnosti o význame súdnej rady a ústavného súdu, a tiež k efektívnejšej verejnej kontrole týchto inštitúcií. So sudcami a odborníkmi na právo otvorili dialóg o dôležitosti zmien vo výbere ústavných sudcov a navrhli odporúčania na zmeny v aplikačnej a legislatívnej rovine. Odporúčania na skvalitnenie výberu ústavných sudcov budú presadzovať v nasledujúcom období.

Transparency international Slovensko – Kvalitnou štátnou správou proti korupcii a klientelizmu

Vďaka projektu prinieslo Transparency International Slovensko v kauze Evka kľúčové informácie o zákazkách. Na 3-dňovom školení školili 23 úradníkov naprieč rezortmi v kľúčových témach boja proti korupcii. Zároveň mali možnosť nadviazať neformálne kontakty. Vytipovali si partnerov pri záchrannej sieti pre whistleblowerov a v spolupráci s Profesiou spravili prieskum vnímania whistleblowingu medzi súkromnými zamestnávateľmi. V tvorbe záchrannej siete pokračujú, najmä prostredníctvom osvety, v súkromnom sektore. Prijali niekoľko podnetov od úradníkov, niektoré sú v riešení, ďalším poskytli alebo sprostredkovali právne poradenstvo. Osvetu whistleblowingu robili aj v blogoch, na festivale Jeden svet a mediálnymi výstupmi.

Združenie občanov miest a obcí Slovenska – Transparentná samospráva

Hlavnými cieľmi projektu bolo zlepšiť odbornosť ľudí pracujúcich v obecnej samospráve, zosieťovať ich a vytvoriť systém spolupráce, analyzovať stav transparentnosti riadenia obcí a navrhnúť riešenia na zlepšenie verejného života. ZOMOS uskutočnil vzdelávanie formou seminára „Transparentná samospráva dňa 13.6.2017 v Martine, ktorého sa zúčastnili odborníci na samosprávu a spolupracovníci Transparency International Slovensko v roli školiteľov. Sieťovanie aktivistov prebehlo spôsobom osobného kontaktu, tzv. ZOMOS Tour po obciach na celom Slovensku. Výstupom prieskumu a analýzy problémov obecných samospráv je publikácia „Pomôžme si sami“. ZOMOS sa podstatne podarilo rozšíriť sieť samosprávnych aktivistov, ktorých zapojili do internetovej konferencie „zomos@otvorene.sk“.

OZ Proti korupcii – Verejné zdroje v malých samosprávach

V priebehu ôsmich mesiacov sa podarilo zrealizovať osem verejných diskusií na témy, ktoré sa týkali verejného života predovšetkým z oblasti kontroly a správy verejných zdrojov, rovnako i zverejnenie ôsmich novinárskych blogov ako výsledok investigatívnej práce a činnosti. Cieľom projektu bola občianska kontrola v oblasti správy veci verejných a snaha vzbudiť vo verejnosti záujem o občiansky aktivizmus. Výsledkom projektu nie sú síce merateľné hodnoty, ako reflexia nám môže poslúžiť záujem verejnosti o témy na diskusiách a čítanosť jednotlivých blogov.

Pre transparentné regióny 2017

Zoulus, Dolná Nitra – Transparentný región

Projekt pomohol lepšie poznať ľudí v obciach regiónu a vytipovať  poslancov a aktivistov k pokračujúcej  spolupráci pri  spoločných  aktivitách regiónu. Návštevy zastupiteľstiev  boli  nevšedným poznaním, zmeny správania  starostov v prípade potreby riešiť  aktuálne problémy za prítomnosti  „cudzích“ ľudí. Úžasný bol  priebeh  zábavného kvízu o samospráve, ktorý bol netradične  vložený do   prírody  a využili ochotu  zabávača  Joža Pročka moderovať tento pokus o zblíženie sa  ľudí s pravidlami samosprávy touto nevšednou formou. Treba povedať, že aj možnosť poskytnúť, všetkým prítomným, cca 300 obyvateľom regiónu občerstvenie vďaka tomuto projektu, pritiahlo tento počet ľudí.

 

Občianske združenie Jazernica – Rozpočet obce

Odborník – rozpočtár (B. Slaný) analyzoval v mesiacoch júl, august a september materiály súvisiace s rozpočtom obce Jazernica, v spolupráci so starostom a ekonómkou obecného úradu a predsedom finančnej komisie. Priebežne prebiehali konzultácie s právnym expertom na samosprávu (V. Pirošík). V októbri bolo pripravené školenie o rozpočte obce Jazernica pre poslancov obecného zastupiteľstva, členov finančnej komisie a verejnosť. Výstupom je  analýza rozpočtu a procesu jeho tvorby, zároveň návrh opatrení a riešení konkrétnych problémov (napr. návrh na zmenu zásad hospodárenia alebo „manuál rozpočtu“).

 

Budúcnosť pre Považskú Bystricu, o.z. – Transparentná Považská Bystrica

Projekt poukázal na nakladanie s majetkom mesta (ako mesto predáva majetky cez výnimku zo zákona „osobitný zreteľ“), a porovnal to s inými mestami. Ďalej bolo poukázané na to, že mesto chce predávať budovy vo svojom vlastníctve a s tým súvisiace informácie,  na spoločnosť MEGAWASTE, ako získala jednotlivé zákazky, a na verejné obstarávanie, ktoré táto spoločnosť získala. Zaujímavosťou je aj obstarávanie ohľadne rekonštrukcie ľadovej plochy v meste. Výsledkom je najmä informovanosť občanov a širšej verejnosti a dva podnety na kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie.

 

Podnikateľská aliancia Slovenska – Eurofondy v regiónoch – aké ovocie priniesli bruselské peniaze?

Projekt zmapoval využitie prostriedkov z eurofondov pre súkromné spoločnosti (najmä z Operačného programu Konkurencia a hospodársky rast) na vzorke náhodne vybraných projektov (spomedzi projektov s väčším objemom dotácií). Na základe dosiahnutého vývoja tržieb, zisku, postavenia na trhu a hodnotenia manažérov boli jednotlivé spoločnosti zaradené do 5 skupín so známkou 1 až 5 (ako v škole). Viac ako tretina napriek minutiu peňazí vykazuje horšie alebo výrazne horšie ekonomické výsledky. Iba pri 8 z 32 projektov sa po prijatí eurofondov výsledky výraznejšie zlepšili. Ako zjavne vydarené možno označiť iba tri projekty z 32 hodnotených. Z najviac podporených regiónov žiadny nedosiahol vyšší rast.

 

OZ Proti korupcii – Protikorupčný festival 2017

3.ročník Protikorupčného festivalu mal aj tento rok dve časti. Celodennú odbornú sekciu absolvovalo 35 prihlásených účastníkov. Večerný galavečer si prišlo pozrieť 240 divákov. Na odborný program sa podarilo pritiahnuť i mladých študentov žilinských gymnázií, ktorí sa aktívne zapájali do diskusií. Protikorupčný festival má za úlohu povzbudzovať občanov v záujme o veci verejné, povzbudzovať ich v presvedčení, že má zmysel sa angažovať a vytvárať verejný tlak na očisťovanie politiky a verejného života. Ide o snahy v oblasti zmeny postoja, na ktorej OZ proti korupcii, ako časť občianskeho sektora, pracuje už niekoľko rokov

 

Rada mládeže Bratislavského kraja – Heyou – mladí novinári

Grant pomohol pri vytvorení jednotného združenia Kolektív pre rozvoj mladých, o.z., ktoré prepája mladých novinárov z Heyou! a tvorcov z Videokolektívu a umožňuje tak Heyou! redaktorom využívať techniku pro bono pri rozvíjaní ich novinárskych zručností a vytváraní nových multimediálnych projektov. Okrem iného, vedia technicky podporiť novovznikajúcu redakciu Heyou! v Košiciach. Redaktori Heyou! sú aj členmi správnej rady združenia a zasahujú do chodu Kolektívu.

Aliancia Fair-play: Spolu za lepšie a férovejšie Slovensko

Projekt prepojí aktívne občianske a profesné skupiny, ktoré za ostatné roky pocítili nevymožiteľnosť práva, dôsledky korupcie, zlého spravovania vecí verejných. Vytvorí sieť vzájomnej podpory a pomoci a otvorí možnosti spolupráce a synergickej komunikácie voči širokej verejnosti. Prostredníctvom tréningov a workshopov zabezpečí zdieľanie skúseností a prínos dôležitých zručností. Na konferencii Network vytvorí možnosti pre sieťovanie a aplikáciu nových prístupov a poznatkov zo zahraničia v oblasti tvorby politík a zmeny spoločenskej kultúry. Spoločné odhaľovanie prípadov plytvania a zneužívania moci prinesie tlak na zmenu a prijatie systémových opatrení v kritických oblastiach.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO: Otvorene o doprave a PPP – veľké projekty pod drobnohľadom

Cieľom projektu je strážiť transparentnosť a efektívnosť vo veľkých dopravných projektoch a PPP tendroch. V rezorte dopravy sa rozdeľuje najväčší objem štátnych zákaziek, napriek tomu nie je pod systematickým nestranným dohľadom z pohľadu užitočnosti a efektívnosti vynakladaných zdrojov. To zvyšuje riziko korupcie na najvyššej úrovni. Blízke väzby medzi kľúčovými dodávateľmi štátu a vrcholnými politikmi vytvárajú priestor na ovplyvňovanie politikov, aby konali v záujme mocných a nie v záujme verejnosti (únos štátu). INEKO chce dohliadať na veľké projekty/tendre a vytvoriť tlak na obmedzenie plytvania a korupcie. Navrhne tiež zmeny a riešenia, aby verejné zdroje boli využívané efektívne.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika: Eurofondy otvorene. Vizualizácia a monitoring fondov EÚ

Vzhľadom na neochotu a neschopnosť vlády poskytovať otvorené dáta v prehľadnej podobe v prostredí mimovládnych organizácií vzniklo viacero portálov, ktoré túto prácu pre občanov za vládu odvádzajú. Naďalej však chýba portál sústreďujúci sa špeciálne na vizualizáciu a monitoring prerozdeľovania fondov EÚ. Túto „dieru“ by sme chceli zaplniť a zrealizovať dátový portál, ktorý umožní dáta o eurofondoch nielen zhromažďovať a zverejňovať, ale i prehľadne vizualizovať, zdieľať a prepájať s inými dátami. Okrem portálu chceme ponúknuť i pravidelný monitoring diania v oblasti eurofondov na Slovensku. V rámci boja proti korupcii chceme procesy v eurofondoch i investigatívne analyzovať (kauzy).

VIA IURIS: Systémové opatrenia na skvalitnenie inštitúcií právneho štátu

V projekte sa zameriavame na únos štátu, teda stav, kedy verejnú moc nevykonávajú občanmi zvolení zástupcovia, ale mocní ľudia v ich pozadí. Únos štátu má devastujúce dopady na právny štát, ekonomiku a politickú kultúru v krajine a jedným z jeho hlavných dôvodov je beztrestnosť takýchto praktík a slabo fungujúce mechanizmy vyvodzovania zodpovednosti. Preto je cieľom projektu presadiť systémové, legislatívne opatrenia na posilnenie nezávislej činnosti súdov, prokuratúry a polície, ktoré zvýšia ich funkčnosť. Tento cieľ budeme dosahovať advokačnou činnosťou podloženou kvalitnou právnou analytikou, odhaľovaním káuz a zvyšovaním verejného tlaku na riešenie tohto závažného problému.

Transparency International Slovensko: Súdy, sudcovia, prokuratúra – Zvyšovanie a zabezpečovanie verejnej kontroly systému spravodlivosti na Slovensku

Hlavnými cieľmi projektu je prispieť k zvyšovaniu transparentnosti inštitúcií zabezpečujúcich spravodlivosť (súdy, prokuratúra) a zmysluplne využívať už zverejnené informácie pre zlepšovanie ich fungovania. Základným nástrojom na dosiahnutie cieľov je analytická práca, ktorá slúži na identifikovanie problémov v správe súdnej sústavy, vo vyšetrovaní a postihovaní korupcie a ktorá kladie dôraz ako na fungovanie systému ako celku tak aj na osoby, ktoré v ňom pôsobia. Projekt sa preto zameria na 3 tematické okruhy: a) sudcovské kariéry (výber a kariérny rast sudcov), b) efektivita sudcov a súdnej sústavy, c) vyšetrovanie a trestanie korupcie a rola prokuratúry v tomto procese.

Aliancia Fair-play: Verejnosť proti korupcii

Aj vďaka projektu sme v médiách, na webe a sociálnych sieťach vysvetľovali prerastanie štátu s oligarchami. Priniesli sme zásadné zistenia v kauze Váhostav, ktoré zatriasli dotknutými. Odhalili sme plytvania s eurofondami, manipuláciu so zmluvami v štátnom registri či machinácie pri tendri na TechMatch. Spolupracovali sme so stakeholdermi a hľadali podporu pre aktivity v odbornej aj laickej verejnosti. Dávali sme podania na úrady, žiadali riešenia, kampaňovali. Spájali sme komunity volajúce po férovosti (učitelia, IT komunita, …), radili novinárom, vylepšovali protikorupčné IT nástroje. Nastavovali sme politikom zrkadlo v médiách a na diskusiách. Pred voľbami sme pripravili kampaň Volím, ale vidím vás!

VIA IURIS: Rovnosť pred zákonom pre všetkých

Aj pre Slovensko ako transformujúcu sa krajinu, je príznačná nízka vymožiteľnosť práva a z pohľadu postihovania korupcie neefektívny justičný systém. Tento problém je súčasťou fenoménu tzv. „únosu štátu“. Ide o stav, kedy verejnú moc reálne nevykonávajú politici, ktorým bola občanmi zverená, ale aktéri v pozadí, v súkromnom záujme na úkor verejného. Únosu štátu sa u nás darí preto, že nedochádza k vyvodzovaniu zodpovednosti za tento jav. Aj preto na Slovensku doposiaľ nemáme potrestaných aktérov väčších korupčných káuz. VIA IURIS v rámci projektu navrhne systémové zmeny na zníženie priestoru pre beztrestnosť únosu štátu v troch zložkách systému spravodlivosti: polície, prokuratúry a súdov.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť: Zvyšovanie povedomia o možnostiach využitia práva na informácie

Zámerom projektu bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o možnostiach využívania práva na informácie. Za týmto účelom vznikol nový internetový portál Chcemvediet.sk, ktorý sa podarilo vytvoriť v priebehu ôsmich mesiacov. Široká verejnosť tak získala službu, ktorá debarierizuje prístup k informáciám a vytvára sa priestor pre aktívnejšie využívanie info zákona v praxi. Dôležitou vlastnosťou novej služby je otvorený prístup verejnosti ku všetkých info žiadostiam, ktoré systém bude registrovať. Vzniká tak jedinečný data set informácií, ktorý na Slovensku ešte neexistuje.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO: Zvyšovanie transparentnosti v aktuálnych PPP projektoch a v dopravných tendroch

Zásadne sme ovplyvnili spoločenskú diskusiu o najväčších projektoch obstarávaných vládou SR (zo záväzkami na 30 rokov) krátko pred voľbami. Vyvážili sme jednostranné informácie prezentované vládou tendenčne v prospech PPP (nemocnice i obchvatu). Preukázali sme závažné pochybenia ministerstiev a poradcov v posúdeniach výhodnosti oboch PPP projektov, ktoré zakrývali nedostatočne preukázané prínosy a hroziace predraženie. Upozornili sme na zatajovanie kľúčových informácií, ostro kontrastujúce s prezentovanou ilúziou transparentnosti. Vďaka početným citáciám našich zistení v médiách ministerstvo dopravy začiatkom decembra zverejnilo dôležité dokumenty, ktoré chcelo tajiť až do skončenia súťaže.

Transparency International Slovensko: Zabezpečovanie verejnej kontroly sudcov a efektivity súdnej sústavy

Cieľom projektu bolo zabezpečiť efektívnejšiu verejnú kontrolu súdnej moci založenú na dátach. Aktivity projektu budú prebiehali dvomi hlavnými spôsobmi – analytickou prácou a sledovaním a komentovaní rozhodnutí týkajúcich sa správy súdnej sústavy. Počas trvania projektu TIS publikovali 4 analytické články na blogu SME, dva sa venovali téme výberových konaní, jeden korupcii a korupčnému konaniu pred súdmi a jeden situácii na Najvyššom súde. Zároveň bol jeden článok publikovaný ako komentár v denníku SME. Aktuálnym témam v justícii sa TIS venovala aj na Facebooku, pričom viaceré z postov získali mediálnu pozornosť.

Aliancia Fair-play: Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom

Projekt výrazne prispel k udržaniu nezávislej a odbornej verejnej kontroly na Slovensku, presadzovaniu systémových zmien a spájaniu občianskej spoločnosti. Aliancii Fair-play umožnil robiť investigatívu a analýzy, ktoré odhalili vážne kauzy, plytvanie, porušovanie zákonov a etické prešľapy. Pomohol organizovať kampane, petície a presadzovať zmeny v zákonoch. Prispel k rozvíjaniu technologických projektov, ktoré dáta o toku verejných peňazí sprístupňujú v atraktívnej podobe a zľahčujú tak verejnú kontrolu. Umožnil sledovať stav v justícii, upozorňovať na nedostatky, zapájať širšiu verejnosť a bojovať za zlepšenia.

INEKO, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy: Zvyšovanie transparentnosti v oblasti zdravotníctva

Počas trvania projektu INEKO identifikoval, zozbieral a spracoval dáta potrebné pre hodnotenie kvality a efektívnosti nemocníc, vytvoril dizajn a naprogramoval portál hodnotiaci zdravotnícke zariadenia a následne získané dáta zobrazili na portáli. Po pripomienkovaní portálu zo strany odbornej verejnosti (zdravotné poisťovne) sme portál zverejnil na stránke nemocnice.ineko.sk. Podarilo sa získať podrobnejšie členené dáta od poisťovní Dôvera a Union, poisťovňa VšZP zamietla takmer všetky žiadosti na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť: Koľko stoja štát právne služby?

Počas projektu SGI zozbieral dáta o výdavkoch štátu za poskytovanie právnych služieb advokátskymi kanceláriami ministerstvám a ďalším inštitúciám za roky 2011- 2014. Analýza ukázala, že čerpanie verejných zdrojov je možné rozdeliť na 2 kategórie: maximálne odmeny vyplývajúce z uzatvorených zmlúv a odmeny vyplatené na základe vystavených faktúr. V oboch prípadoch ide o viac ako 30 mil. EUR. Štruktúru a rozdelenie výdavkov podľa jednotlivých rezortov aj podiel kancelárií a konkrétnych advokátov na poskytovaní služieb prináša analytická online správa. Interaktívna web stránka umožňuje zistiť prepojenia advokátov vo funkcii štatutárov a konateľov s firmami.

VIA IURIS: Osoba sudcu – Kľúč ku kvalitnej justícii

Rok 2014 bol rokom zásadných personálnych i organizačných zmien v Slovenskom súdnictve. Obsadzovali sa posty predsedu Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR, vyberali sa sudcovia ústavného súdu, volil sa slovenský zástupca do Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ, sudcovia volili člena SR. VIA IURIS všetky tieto zmeny  aktívne monitorovali, komentovali v médiách, vydávali k nim odborné stanoviská a apelovali nimi na kompetentné orgány. Aj vďaka týmto aktivitám neboli najvýznamnejšie posty v súdnictve obsadené odborne alebo osobnostne nekompetentnými osobami. Kampaňou Za dobrú voľbu predsedu Najvyššieho súdu VIA IURIS prispeli k tomu, že Š. Harabin nebol na tento post opätovne zvolený.

Transparency International Slovensko: Zvyšovanie kvality a osobnej zodpovednosti sudcov

Najväčšia časť aktivít projektu bola venovaná príprave článkov a analýz usilujúcich sa o verejnú kontrolu súdnictva. Celkovo TIS k téme publikovali 6 článkov (indikátory kvality, výberové konania, trestné činy korupcie, efektivita súdnej sústavy). Hoci TIS nepatrí medzi tradičné organizácie venujúce sa aktívne téme súdnictva, dokázali sa zaradiť medzi rešpektovaných partnerov v diskusii. Základná verzia úspešného portálu otvorenesudy.sk s profilmi práce súdov a sudcov sa rozšírila o informácie z výberových konaní a pribudli nové indikátory kvality práce v súdnictve.

Aliancia Fair-play: Udržanie nezávislej občianskej kontroly moci na Slovensku

Počas trvania projektu Aliancia fair-play upozornila na množstvo prípadov porušovania zákonov alebo nehospodárneho či neetického konania (napr. na zmluvu s Microsoftom, manipulovanie so zmluvami v Centrálnom registri zmlúv, nevyvodzovanie zodpovednosti za plytvanie na úradoch, možné obchádzanie náhodného prideľovania spisov na súdoch). Rozvíjali sme naše technologické dátové projekty, protestovali proti voľbe Generálneho prokurátora, pomáhali Bielym Vranám, sieťovali aktívnych ľudí a organizovali verejné diskusie a školenia. Zúčastňovali sme sa zasadnutí Súdnej rady, misií medzinárodných organizácií a pravidelne pomáhali novinárom. Okrem toho sme pripomienkovali dôležité zákony a podieľali sa na ich vylepšení.

Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute: Analýza čakacích listín a korupcie v Slovenskom zdravotníctve

Výstup projektu, vzhľadom na množstvo získaných a spracovaných údajov, je rozdelený do dvoch častí. Prvým výsledkom projektu bola analýza časovej dostupnosti vybraných výkonov na Slovensku vo vybraných kategóriách zdravotnej starostlivosti a ich porovnanie so situáciou v minulosti. Tá vyšla v ucelenej 74 stranovej publikácii, predstavenej na tlačovej konferencii. Druhým výstupom sú výsledky s nami realizovaného prieskumu za pomoci portálu bezuplatku.sk. Výsledky mapujú typ, predmet, hodnotu, frekvenciu a aktérov neformálnych platieb.

Transparency International Slovensko: Inštitucionálny, organizačný a finančný rozvoj TIS

Projekt sa zasadil za menej korupcie na Slovensku tým, že pomohol zlepšiť podmienky pre udržateľné a efektívnejšie fungovanie Transparency International Slovensko (TIS). Projekt nám prostredníctvom prieskumu vnímania TIS umožnil lepšie porozumieť potrebám obyvateľov i firiem, zlepšiť komunikáciu s podporovateľmi i rozvinúť fundraising a tým zvýšiť finančnú stabilitu. Vďaka projektu posilnili TIS svoju organizačnú štruktúru ustanovením Správnej rady a vytvorili základy systému interného vzdelávania, čím posilnili efektívnosť svojej práce.

VIA IURIS: Inštitucionálny rozvoj a finančná udržateľnosť organizácie

Vďaka inštitucionálnej podpore z Fondu pre transparentné Slovensko mohlo VIA IURIS realizovať svoj program v oblasti súdnictva, efektívneho a zodpovedného konania verejných inštitúcií a účasti verejnosti na rozhodovaní a správe vecí verejných. Prostriedky fondu boli použité na pokrytie tej časti základných organizačných výdavkov, bez ktorých je fungovanie organizácie len ťažko predstaviteľné, avšak na ktoré iní darcovia neprispievajú. Medzi ne patrili výdavky na chod kancelárie, manažment a riadenie projektov, fundraising, finančný manažment a externú komunikáciu. Podpora Fondu umožnila VIA IURIS postupne prekonávať závislosť na malej skupine zväčša zahraničných darcov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram