Aké projekty sme podporili v roku 2017

Grantová výzva bola zverejnená na stránke www.darca.sk. O výbere projektov, ktoré budú z fondu podporené, rozhodla nezávislá hodnotiaca komisia, tvorená novinármi a osobnosťami zo spoločenského života.

Kritéria výberu:

  1. Hodnotenie organizácie, ktorá predkladá projekt – žiadateľ preukázal, že sa ako watchdog/analytická organizácia dlhodobo venuje problematike korupcie, klientelizmu, plytvania verenými zdrojmi, zneužívania moci, či neetického spravovania vecí verejných.
  2. Predložený projekt významne prispieva k posilneniu v niektorej z programových oblastí, na ktoré je orientovaná výzva a k udržateľnosti aktivít v tejto oblasti aj po skončení projektu. Programové oblasti:
  • zvyšovať transparentnosť verejného života,
  • presadzovať systémové riešenia zamerané na zmenšovanie priestoru pre korupciu,
  • hľadať nové, inovatívne IT riešenia, experimentálne aplikácie, databázy a pod. zamerané na kontrolu využívania verejných zdrojov,
  • rozvíjať nástroje na vytváranie verejného tlaku na riešenie problematiky vysokej korupcie a únosu štátu, napr. realizovať prieskumy a analýzy prostredia,
  • vytvárať siete a spoločné iniciatívy kľúčových aktérov v týchto oblastiach.
  1. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne i kvalitatívne ciele a výsledky, ktoré chce organizácia realizáciou projektu dosiahnuť.
  2. Rozpočet nákladov je naplánovaný efektívne a primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

Podporené organizácie

Aliancia Fair-play

Projekt sa venuje situácii zvanej únos štátu, pri ktorej sa vo veciach verejných nerozhoduje demokraticky zvolenými zástupcami občanov, ale prostredníctvom ľudí v pozadí, ktorí sledujú len svoje záujmy, tzv. oligarchov. Aliancia Fair-play sa venuje konkrétne dvom kľúčovým oblastiam oslabovania únosu štátu – vytváraniu tlaku na kontrolné úrady/inštitúcie a aktívnu komunikáciu s verejnosťou. Práve totiž nefunkčnosť inštitúcií je dôležitým faktorom, ktorý umožňuje ovládnutie štátu. Ich nefunkčnosť je vnímaná ako symbol zlyhania štátu, ktorý predstavuje názor, že v demokracii nejde zabezpečiť spravodlivosť. V spojení so slabšou schopnosťou protikorupčných organizácií zrozumiteľne komunikovať zložité témy tak vzniká celkový pocit nedôvery v právny štát. Komunikačnými aktivitami sa Aliancia bude snažiť bojovať proti nefunkčnosti orgánov, zlepšiť legislatívu a komunikovať tak, aby dôvera vo funkčný štát opäť zosilnela.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

Projekt “Otvorene o doprave – odkrývanie prejavov a následkov únosu štátu” rozšíri aktivity Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy a zameria sa na vyváženejšie informovanie o dopravných projektoch. Sťaží oligarchom a ich politikom krytie zlého rozdeľovania zdrojov v doprave a ich míňania na predražené megaprojekty. Bude tiež informačne vyvažovať avizovaný tlak na uvoľnenie dlhovej brzdy, kde sa v roku 2017 pod zámienkou podpory rozvoja regiónov hrá o znásobenie financií na diaľničné projekty. Namiesto ich zefektívnenia a nekorupčného obstarávania.

Téme efektívneho využívania verejných zdrojov sa bude venovať aj projekt iniciatívy Slovensko.digital. Jeho cieľom je rozšíriť povedomie o hlavných problematických aspektoch štátnych IT projektov. Vytvorená metodika „Red flags“ poskytne univerzálny model pre ich kritické hodnotenie – do akej miery spĺňajú kritéria odbornosti, transparentnosti a finančnej efektívnosti. Zámerom je dosiahnuť zlepšenie a jednoduchšiu viditeľnosť hodnotenia kvality štátnych IT projektov, na ktoré sú každý rok vyčlenené desiatky miliónov.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Kontrolovanie využívania verejných zdrojov v rámci projektu Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť sa rozhodol zamerať na nehnuteľnosti v správe štátu. Ide o majetok v hodnote stoviek miliónov eur, no o tom, ako efektívne je s ním nakladané, vieme veľmi málo. Z čiastkových analýz je zrejmé, že existujúce kapacity nehnuteľností nie sú dostatočne využívané a napriek tomu sa prenajímajú ďalšie priestory. Média v niektorých prípadoch navyše upozornili na prepojenie prenajímateľov na vládne strany.

Via Iuris

Projekt sa sústreďuje najmä na skvalitnenie výberu sudcov, ktorí sú pre pozitívnu zmenu v súdnictve kľúčoví. Druhý cieľom projektu je prispieť k dobrému obsadeniu Súdnej rady SR a Ústavného súdu SR, ktoré čakajú v nasledujúcom období kľúčové personálne zmeny. Tie výraznou mierou ovplyvnia podobu súdnictva na najbližšie desaťročie.

Transparency international Slovensko

Hlavným cieľom projektu Transparency international Slovensko je podporiť ľudí ochotných nahlásiť korupciu, najmä štátnych úradníkov. Podporujú ich odolnosť, sebavedomie a akcieschopnosť zoči-voči korupcii. Cieľom je zriadenie záchrannej siete pre whistleblowerov ako garancie pre normálne pokračovanie ich života (zamestnanie, právna, mediálna a „morálna“ podpora), a vytvorenie neformálneho vzdelávacieho a socializačného priestoru ako podpory tvorby úradníckej „peer group“.

Združenie občanov miest a obcí Slovenska

V rámci aktivít Fondu pre transparentné Slovensko chceme vo väčšej miere podporovať aj aktivity mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia na úrovni regiónov. V grantovej výzve Pre transparentné Slovensko 2017 odborná komisia rozhodla aj o podpore projektov združenia Proti korupcii a Združenia občanov miest a obcí Slovenska. Žilinské združenie sa zameria na protikorupčné aktivity vo svojom regióne. ZOMOS sa zameria na posilňovanie odbornosti ľudí pracujúcich v obecnej samospráve, ich sieťovanie a spoluprácu, aby boli schopní efektívnejšie pracovať na transparentnosti riadenia obcí.

Aliancia Fair-play: Spolu za lepšie a férovejšie Slovensko

Projekt prepojí aktívne občianske a profesné skupiny, ktoré za ostatné roky pocítili nevymožiteľnosť práva, dôsledky korupcie, zlého spravovania vecí verejných. Vytvorí sieť vzájomnej podpory a pomoci a otvorí možnosti spolupráce a synergickej komunikácie voči širokej verejnosti. Prostredníctvom tréningov a workshopov zabezpečí zdieľanie skúseností a prínos dôležitých zručností. Na konferencii Network vytvorí možnosti pre sieťovanie a aplikáciu nových prístupov a poznatkov zo zahraničia v oblasti tvorby politík a zmeny spoločenskej kultúry. Spoločné odhaľovanie prípadov plytvania a zneužívania moci prinesie tlak na zmenu a prijatie systémových opatrení v kritických oblastiach.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO: Otvorene o doprave a PPP – veľké projekty pod drobnohľadom

Cieľom projektu je strážiť transparentnosť a efektívnosť vo veľkých dopravných projektoch a PPP tendroch. V rezorte dopravy sa rozdeľuje najväčší objem štátnych zákaziek, napriek tomu nie je pod systematickým nestranným dohľadom z pohľadu užitočnosti a efektívnosti vynakladaných zdrojov. To zvyšuje riziko korupcie na najvyššej úrovni. Blízke väzby medzi kľúčovými dodávateľmi štátu a vrcholnými politikmi vytvárajú priestor na ovplyvňovanie politikov, aby konali v záujme mocných a nie v záujme verejnosti (únos štátu). INEKO chce dohliadať na veľké projekty/tendre a vytvoriť tlak na obmedzenie plytvania a korupcie. Navrhne tiež zmeny a riešenia, aby verejné zdroje boli využívané efektívne.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika: Eurofondy otvorene. Vizualizácia a monitoring fondov EÚ

Vzhľadom na neochotu a neschopnosť vlády poskytovať otvorené dáta v prehľadnej podobe v prostredí mimovládnych organizácií vzniklo viacero portálov, ktoré túto prácu pre občanov za vládu odvádzajú. Naďalej však chýba portál sústreďujúci sa špeciálne na vizualizáciu a monitoring prerozdeľovania fondov EÚ. Túto „dieru“ by sme chceli zaplniť a zrealizovať dátový portál, ktorý umožní dáta o eurofondoch nielen zhromažďovať a zverejňovať, ale i prehľadne vizualizovať, zdieľať a prepájať s inými dátami. Okrem portálu chceme ponúknuť i pravidelný monitoring diania v oblasti eurofondov na Slovensku. V rámci boja proti korupcii chceme procesy v eurofondoch i investigatívne analyzovať (kauzy).

VIA IURIS: Systémové opatrenia na skvalitnenie inštitúcií právneho štátu

V projekte sa zameriavame na únos štátu, teda stav, kedy verejnú moc nevykonávajú občanmi zvolení zástupcovia, ale mocní ľudia v ich pozadí. Únos štátu má devastujúce dopady na právny štát, ekonomiku a politickú kultúru v krajine a jedným z jeho hlavných dôvodov je beztrestnosť takýchto praktík a slabo fungujúce mechanizmy vyvodzovania zodpovednosti. Preto je cieľom projektu presadiť systémové, legislatívne opatrenia na posilnenie nezávislej činnosti súdov, prokuratúry a polície, ktoré zvýšia ich funkčnosť. Tento cieľ budeme dosahovať advokačnou činnosťou podloženou kvalitnou právnou analytikou, odhaľovaním káuz a zvyšovaním verejného tlaku na riešenie tohto závažného problému.

Transparency International Slovensko: Súdy, sudcovia, prokuratúra – Zvyšovanie a zabezpečovanie verejnej kontroly systému spravodlivosti na Slovensku

Hlavnými cieľmi projektu je prispieť k zvyšovaniu transparentnosti inštitúcií zabezpečujúcich spravodlivosť (súdy, prokuratúra) a zmysluplne využívať už zverejnené informácie pre zlepšovanie ich fungovania. Základným nástrojom na dosiahnutie cieľov je analytická práca, ktorá slúži na identifikovanie problémov v správe súdnej sústavy, vo vyšetrovaní a postihovaní korupcie a ktorá kladie dôraz ako na fungovanie systému ako celku tak aj na osoby, ktoré v ňom pôsobia. Projekt sa preto zameria na 3 tematické okruhy: a) sudcovské kariéry (výber a kariérny rast sudcov), b) efektivita sudcov a súdnej sústavy, c) vyšetrovanie a trestanie korupcie a rola prokuratúry v tomto procese.

Aliancia Fair-play: Verejnosť proti korupcii

Aj vďaka projektu sme v médiách, na webe a sociálnych sieťach vysvetľovali prerastanie štátu s oligarchami. Priniesli sme zásadné zistenia v kauze Váhostav, ktoré zatriasli dotknutými. Odhalili sme plytvania s eurofondami, manipuláciu so zmluvami v štátnom registri či machinácie pri tendri na TechMatch. Spolupracovali sme so stakeholdermi a hľadali podporu pre aktivity v odbornej aj laickej verejnosti. Dávali sme podania na úrady, žiadali riešenia, kampaňovali. Spájali sme komunity volajúce po férovosti (učitelia, IT komunita, …), radili novinárom, vylepšovali protikorupčné IT nástroje. Nastavovali sme politikom zrkadlo v médiách a na diskusiách. Pred voľbami sme pripravili kampaň Volím, ale vidím vás!

VIA IURIS: Rovnosť pred zákonom pre všetkých

Aj pre Slovensko ako transformujúcu sa krajinu, je príznačná nízka vymožiteľnosť práva a z pohľadu postihovania korupcie neefektívny justičný systém. Tento problém je súčasťou fenoménu tzv. „únosu štátu“. Ide o stav, kedy verejnú moc reálne nevykonávajú politici, ktorým bola občanmi zverená, ale aktéri v pozadí, v súkromnom záujme na úkor verejného. Únosu štátu sa u nás darí preto, že nedochádza k vyvodzovaniu zodpovednosti za tento jav. Aj preto na Slovensku doposiaľ nemáme potrestaných aktérov väčších korupčných káuz. VIA IURIS v rámci projektu navrhne systémové zmeny na zníženie priestoru pre beztrestnosť únosu štátu v troch zložkách systému spravodlivosti: polície, prokuratúry a súdov.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť: Zvyšovanie povedomia o možnostiach využitia práva na informácie

Zámerom projektu bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o možnostiach využívania práva na informácie. Za týmto účelom vznikol nový internetový portál Chcemvediet.sk, ktorý sa podarilo vytvoriť v priebehu ôsmich mesiacov. Široká verejnosť tak získala službu, ktorá debarierizuje prístup k informáciám a vytvára sa priestor pre aktívnejšie využívanie info zákona v praxi. Dôležitou vlastnosťou novej služby je otvorený prístup verejnosti ku všetkých info žiadostiam, ktoré systém bude registrovať. Vzniká tak jedinečný data set informácií, ktorý na Slovensku ešte neexistuje.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO: Zvyšovanie transparentnosti v aktuálnych PPP projektoch a v dopravných tendroch

Zásadne sme ovplyvnili spoločenskú diskusiu o najväčších projektoch obstarávaných vládou SR (zo záväzkami na 30 rokov) krátko pred voľbami. Vyvážili sme jednostranné informácie prezentované vládou tendenčne v prospech PPP (nemocnice i obchvatu). Preukázali sme závažné pochybenia ministerstiev a poradcov v posúdeniach výhodnosti oboch PPP projektov, ktoré zakrývali nedostatočne preukázané prínosy a hroziace predraženie. Upozornili sme na zatajovanie kľúčových informácií, ostro kontrastujúce s prezentovanou ilúziou transparentnosti. Vďaka početným citáciám našich zistení v médiách ministerstvo dopravy začiatkom decembra zverejnilo dôležité dokumenty, ktoré chcelo tajiť až do skončenia súťaže.

Transparency International Slovensko: Zabezpečovanie verejnej kontroly sudcov a efektivity súdnej sústavy

Cieľom projektu bolo zabezpečiť efektívnejšiu verejnú kontrolu súdnej moci založenú na dátach. Aktivity projektu budú prebiehali dvomi hlavnými spôsobmi – analytickou prácou a sledovaním a komentovaní rozhodnutí týkajúcich sa správy súdnej sústavy. Počas trvania projektu TIS publikovali 4 analytické články na blogu SME, dva sa venovali téme výberových konaní, jeden korupcii a korupčnému konaniu pred súdmi a jeden situácii na Najvyššom súde. Zároveň bol jeden článok publikovaný ako komentár v denníku SME. Aktuálnym témam v justícii sa TIS venovala aj na Facebooku, pričom viaceré z postov získali mediálnu pozornosť.

Aliancia Fair-play: Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom

Projekt výrazne prispel k udržaniu nezávislej a odbornej verejnej kontroly na Slovensku, presadzovaniu systémových zmien a spájaniu občianskej spoločnosti. Aliancii Fair-play umožnil robiť investigatívu a analýzy, ktoré odhalili vážne kauzy, plytvanie, porušovanie zákonov a etické prešľapy. Pomohol organizovať kampane, petície a presadzovať zmeny v zákonoch. Prispel k rozvíjaniu technologických projektov, ktoré dáta o toku verejných peňazí sprístupňujú v atraktívnej podobe a zľahčujú tak verejnú kontrolu. Umožnil sledovať stav v justícii, upozorňovať na nedostatky, zapájať širšiu verejnosť a bojovať za zlepšenia.

INEKO, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy: Zvyšovanie transparentnosti v oblasti zdravotníctva

Počas trvania projektu INEKO identifikoval, zozbieral a spracoval dáta potrebné pre hodnotenie kvality a efektívnosti nemocníc, vytvoril dizajn a naprogramoval portál hodnotiaci zdravotnícke zariadenia a následne získané dáta zobrazili na portáli. Po pripomienkovaní portálu zo strany odbornej verejnosti (zdravotné poisťovne) sme portál zverejnil na stránke nemocnice.ineko.sk. Podarilo sa získať podrobnejšie členené dáta od poisťovní Dôvera a Union, poisťovňa VšZP zamietla takmer všetky žiadosti na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť: Koľko stoja štát právne služby?

Počas projektu SGI zozbieral dáta o výdavkoch štátu za poskytovanie právnych služieb advokátskymi kanceláriami ministerstvám a ďalším inštitúciám za roky 2011- 2014. Analýza ukázala, že čerpanie verejných zdrojov je možné rozdeliť na 2 kategórie: maximálne odmeny vyplývajúce z uzatvorených zmlúv a odmeny vyplatené na základe vystavených faktúr. V oboch prípadoch ide o viac ako 30 mil. EUR. Štruktúru a rozdelenie výdavkov podľa jednotlivých rezortov aj podiel kancelárií a konkrétnych advokátov na poskytovaní služieb prináša analytická online správa. Interaktívna web stránka umožňuje zistiť prepojenia advokátov vo funkcii štatutárov a konateľov s firmami.

VIA IURIS: Osoba sudcu – Kľúč ku kvalitnej justícii

Rok 2014 bol rokom zásadných personálnych i organizačných zmien v Slovenskom súdnictve. Obsadzovali sa posty predsedu Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR, vyberali sa sudcovia ústavného súdu, volil sa slovenský zástupca do Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ, sudcovia volili člena SR. VIA IURIS všetky tieto zmeny  aktívne monitorovali, komentovali v médiách, vydávali k nim odborné stanoviská a apelovali nimi na kompetentné orgány. Aj vďaka týmto aktivitám neboli najvýznamnejšie posty v súdnictve obsadené odborne alebo osobnostne nekompetentnými osobami. Kampaňou Za dobrú voľbu predsedu Najvyššieho súdu VIA IURIS prispeli k tomu, že Š. Harabin nebol na tento post opätovne zvolený.

Transparency International Slovensko: Zvyšovanie kvality a osobnej zodpovednosti sudcov

Najväčšia časť aktivít projektu bola venovaná príprave článkov a analýz usilujúcich sa o verejnú kontrolu súdnictva. Celkovo TIS k téme publikovali 6 článkov (indikátory kvality, výberové konania, trestné činy korupcie, efektivita súdnej sústavy). Hoci TIS nepatrí medzi tradičné organizácie venujúce sa aktívne téme súdnictva, dokázali sa zaradiť medzi rešpektovaných partnerov v diskusii. Základná verzia úspešného portálu otvorenesudy.sk s profilmi práce súdov a sudcov sa rozšírila o informácie z výberových konaní a pribudli nové indikátory kvality práce v súdnictve.

Aliancia Fair-play: Udržanie nezávislej občianskej kontroly moci na Slovensku

Počas trvania projektu Aliancia fair-play upozornila na množstvo prípadov porušovania zákonov alebo nehospodárneho či neetického konania (napr. na zmluvu s Microsoftom, manipulovanie so zmluvami v Centrálnom registri zmlúv, nevyvodzovanie zodpovednosti za plytvanie na úradoch, možné obchádzanie náhodného prideľovania spisov na súdoch). Rozvíjali sme naše technologické dátové projekty, protestovali proti voľbe Generálneho prokurátora, pomáhali Bielym Vranám, sieťovali aktívnych ľudí a organizovali verejné diskusie a školenia. Zúčastňovali sme sa zasadnutí Súdnej rady, misií medzinárodných organizácií a pravidelne pomáhali novinárom. Okrem toho sme pripomienkovali dôležité zákony a podieľali sa na ich vylepšení.

Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute: Analýza čakacích listín a korupcie v Slovenskom zdravotníctve

Výstup projektu, vzhľadom na množstvo získaných a spracovaných údajov, je rozdelený do dvoch častí. Prvým výsledkom projektu bola analýza časovej dostupnosti vybraných výkonov na Slovensku vo vybraných kategóriách zdravotnej starostlivosti a ich porovnanie so situáciou v minulosti. Tá vyšla v ucelenej 74 stranovej publikácii, predstavenej na tlačovej konferencii. Druhým výstupom sú výsledky s nami realizovaného prieskumu za pomoci portálu bezuplatku.sk. Výsledky mapujú typ, predmet, hodnotu, frekvenciu a aktérov neformálnych platieb.

Transparency International Slovensko: Inštitucionálny, organizačný a finančný rozvoj TIS

Projekt sa zasadil za menej korupcie na Slovensku tým, že pomohol zlepšiť podmienky pre udržateľné a efektívnejšie fungovanie Transparency International Slovensko (TIS). Projekt nám prostredníctvom prieskumu vnímania TIS umožnil lepšie porozumieť potrebám obyvateľov i firiem, zlepšiť komunikáciu s podporovateľmi i rozvinúť fundraising a tým zvýšiť finančnú stabilitu. Vďaka projektu posilnili TIS svoju organizačnú štruktúru ustanovením Správnej rady a vytvorili základy systému interného vzdelávania, čím posilnili efektívnosť svojej práce.

VIA IURIS: Inštitucionálny rozvoj a finančná udržateľnosť organizácie

Vďaka inštitucionálnej podpore z Fondu pre transparentné Slovensko mohlo VIA IURIS realizovať svoj program v oblasti súdnictva, efektívneho a zodpovedného konania verejných inštitúcií a účasti verejnosti na rozhodovaní a správe vecí verejných. Prostriedky fondu boli použité na pokrytie tej časti základných organizačných výdavkov, bez ktorých je fungovanie organizácie len ťažko predstaviteľné, avšak na ktoré iní darcovia neprispievajú. Medzi ne patrili výdavky na chod kancelárie, manažment a riadenie projektov, fundraising, finančný manažment a externú komunikáciu. Podpora Fondu umožnila VIA IURIS postupne prekonávať závislosť na malej skupine zväčša zahraničných darcov.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/2d51feb3893a59fe98a3c8894058aea0/5D38EE52/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56908097_190318425281431_1051053404993093015_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/b725ad85f39a11ab021336cb1e9b472d/5D54E546/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56883691_712873559114450_1165573011896666271_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/25ae13e67d1b3608eff6be82baded6b2/5D52380C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c7.0.1065.1065/s640x640/55770613_2621260841277740_1165208649501515652_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/fe5dbcd9fccec81768a14ff3444bce26/5D31C017/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54512640_840168949648987_2370792320966936511_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/640a32270ff57936010c4fdf2add312d/5D72A95B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54447241_158052335200535_3387544851994833632_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/a0252f4ba117a227190abfb6a5e393bb/5D34BB51/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.837.837a/s640x640/54463739_190395271934646_98549616865124638_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/5f9239f3951c49afe9525ff5d19c8ef5/5D36F6AF/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56248164_424420404999685_7301964217204779044_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ccd4d2ae376f4e1b7255ea6b92423fc2/5D7622D0/t51.2885-15/e15/c135.0.810.810a/s640x640/55962027_407354086710599_3597054180394936356_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/5944806a292b65d3c6c681b6e79c3f5d/5D76B60D/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.135.1080.1080a/s640x640/54731552_794980164200447_5309985375606744612_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/047073e7954be6c7bb6a50c53f170017/5D32C975/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54191321_145866336452977_9152695450190118026_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3cb555759192a0f315b01bdb8d1b81ad/5D71B735/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54511119_2321866668089905_8838181698415967876_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/1281b1317ba13ffcddadf76a48142742/5D57BC3F/t51.2885-15/sh0.08/e35/c129.0.821.821a/s640x640/54513749_301432417217356_2824580669083942114_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net