Správa o činnosti

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis (ďalej ako Fond) mal v roku 2019 20 členských firiem a jedného individuálneho donora.

Fond v roku 2019 vyhlásil 2 grantové výzvy, cez ktoré bola podporená realizácia 10 projektov, v celkovej výške 140 033 eur.  Vďaka výzve Pre transparentné Slovensko_1 sa štyri organizácie – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, VIA IURIS, Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu – venovali watchdogovým, analytickým a advokačným aktivitám, či témam informatizácie, súdnictva, štátnej správy a efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi.

Koncom roka boli vo výzve Pre transparentné Slovensko_2 schválené projekty šiestich organizácií – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Slovensko.Digital, Aliancia Fair-play, Transparency International Slovensko, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) a Slovenská debatná asociácia – ktoré sa budú venovať témam súdnictva, informatizácie, efektívnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi či zvyšovaniu kvality verejnej debaty. Projekty z tejto výzvy boli zazmluvné, 1. splátky však boli prenesené do roku 2020, preto v prehľade čerpania ešte nefigurujú.

Čerpanie rozpočtu v roku 2019

 • Pre transparentné Slovensko 2019
 • Pre transparentné Slovensko 2018
 • Správa fondu
 • Priama podpora 2018
 • Pre transparentné Slovensko 2016
 • Zostatok
Názov Hodnota %
Pre transparentné Slovensko 2019 55 589,70 € 27,83%
Pre transparentné Slovensko 2018 2 062,50 € 1,03%
Správa fondu 29 640,00 € 14,84%
Priama podpora 2018 5 000,00 € 2,50%
Pre transparentné Slovensko 2016 800,00 € 0,40%
Zostatok 106 637,78 € 53,39%
Celkom 199 729,98 € 100,00%

V roku 2019 sme do Fondu prijali 140 500 eur od 20 členských firiem, ktorí tému transparentnosti a boja proti korupcii dlhodobo podporujú, a od jedného individuálneho darcu, ktorý podporil Fond jednorazovo. Prenášaná rezerva z roku 2018 bola 41 716,45 eur.

Z celkového príjmu sme 27,83 % použili na strategickú podporu organizácií v grantovej výzve Pre transparentné Slovensko 2019_1. 1,03 % čerpania tvorili druhé splátky ukončených projektov z grantovej výzvy Pre transparentné Slovensko 2018. 0,4 % tvorila druhá splátka ukončeného projektu z grantovej výzvy Pre transparentné Slovensko 2016. Priama podpora z roku 2018 tvorila 2,5 % (5 000,00 eur) z celkových výdajov. Na správu Fondu sme podľa novoodhlasovaného štatútu Fondu alokovali sumu 29 640 eur (14,84 % výdajov Fondu), ktorá predstavuje náklady na jedného pracovníka na plný úväzok na obdobie jedného kalendárneho roka.

53,39 % celkových financií prenášame ako zostatok do roku 2020, z ktorých je však 80 000 EUR alokovaných na projekty výzvy Pre transparentné Slovensko 2019_2.

Program Alokovaná suma Počet žiadostí Priemerná výška podpory Počet schválených projektov Z toho už ukončených projektov
Pre transparentné Slovensko 2019_1 60 033,00 14 15 008,25 € 4 1

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis (ďalej ako Fond) mal v roku 2018 20 členských firiem.

Spája ich spoločný záujem pomôcť mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú oblasti boja proti korupcii, transparentnosti fungovania štátu a vytváraniu nástrojov na zamedzenie únosu štátu.

Fond v roku 2018 vyhlásil grantovú výzvu, cez ktorú bola podporená realizácia 6 projektov, v celkovej výške 106 832,75 eur.  Vďaka výzve Pre transparentné Slovensko sa šesť organizácii – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO, VIA IURIS, Transparency International Slovensko, Slovensko.Digital a Dobrý Úradník – venovalo watchdogovým, analytickým a advokačným aktivitám, či sieťovaniu v témach informatizácie, dopravy, súdnictva, štátnej správy a efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi.

Čerpanie rozpočtu v roku 2018

 • Pre transparentné Slovensko 2018
 • Pre transparentné Slovensko 2017
 • Správa fondu
 • Projektové náklady
 • Zostatok
Názov Hodnota %
Pre transparentné Slovensko 2018 104 770,25 € 59,51%
Pre transparentné Slovensko 2017 10 192,00 € 5,79%
Správa fondu 12 754,03 € 7,24%
Projektové náklady 6 607,56 € 3,75%
Zostatok 41 716,45 € 23,70%
Celkom 176 040,29 € 100,00%

V roku 2018 sme do Fondu prijali 131 500,00 eur od 20 členských firiem, ktoré tému transparentnosti a boja proti korupcii dlhodobo podporujú, prenášaná rezerva z roku 2017 bola 44 540,29 eur.

Z celkového príjmu sme  59 % použili na strategickú podporu organizácií v grantovej výzve Pre transparentné Slovensko 2018. 6 % čerpania tvorili druhé splátky ukončených projektov z grantovej výzvy Pre transparentné Slovensko 2017.

Projektové náklady, ktoré tvoria 4 % (6 607,56 eur) z celkových výdajov, zahŕňajú Hodnotenie dopadu Fondu pre Transparentné Slovensko a tiež podporu Fondu investigatívnej žurnalistiky.

24 % celkových financií prenášame ako zostatok do roku 2019.

 

Program Alokovaná suma Počet žiadostí Priemerná výška podpory Počet schválených projektov Z toho už ukončených projektov
Pre transparentné Slovensko 2018 106 832,75 17 17 805,46 € 6 4

 

Za správu Fondu sme v Nadácii Pontis obdržali 9,7 % zo všetkých členských príspevkov firiem, čo predstavovalo 12 754,03 eur

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis (ďalej ako Fond) mal v roku 2017 20 členských firiem.

Tie spája záujem pomôcť mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú oblasti boja proti korupcii, transparentnosti fungovania štátu a vytváraniu nástrojov na zamedzenie únosu štátu.

Fond v roku 2017 vyhlásil dve grantové výzvy, ktoré podporili realizáciu 16 projektov, v celkovej výške 170 034 eur. Vďaka výzve Pre transparentné Slovensko sa 8 organizácii venovalo watchdogovým, analytickým alebo advokačným aktivitám v témach informatizácie, dopravy, súdnictva, štátnej správy a efektívnym nakladaním s verejnými zdrojmi. Prvýkrát bola otvorená výzva Pre transparentné regióny, ktorá podporila 8 projektov, ktoré reagovali na potrebu znižovania úrovne korupcie a transparentnejšieho hospodárenia s verejnými financiami na lokálnej úrovni.

Čerpanie rozpočtu v roku 2017

 • Pre transparentné Slovensko 2016/2017
 • Pre transparentné Slovensko 2017
 • Pre transparentné regióny 2017
 • Správa fondu
 • Projektové náklady
 • Zostatok
Názov Hodnota %
Pre transparentné Slovensko 2016/2017 23 000,00 € 9,35%
Pre transparentné Slovensko 2017 140 043,00 € 56,94%
Pre transparentné regióny 2017 30 000,00 € 12,20%
Správa fondu 13 226,55 € 5,38%
Projektové náklady 1 494,36 € 0,61%
Zostatok 38 167,92 € 15,52%
Celkom 245 931,83 € 100,00%
Program Alokovaná suma Počet žiadostí Priemerná výška podpory Počet schválených projektov Z toho už ukončených projektov
Pre transparentné regióny 2017 30 000 € 11 3750 € 8 6
Pre transparentné Slovensko 2017 140 034 € 10 17 505,38 € 8 7
Spolu 173 034 € 21 16 13

 

V roku 2017 sme do Fondu prijali 245 931,83 eur, z čoho takmer 54 % (132 265,50 eur) tvorili členské príspevky 20 firiem, ktoré tému transparentnosti a boja proti korupcii dlhodobo podporujú. Zároveň sme mali v tomto roku historicky najvyšší rozpočet vďaka podpore dvoch finančných partnerov, ktorí sa pre rok 2017 zaviazali znásobiť príspevky už existujúcich ale aj nových partnerov Fondu, spolu vo výške 108 500 eur. Zvyšné 2 % príjmov (5166,33 eur) tvorila rezerva prenesená z roku 2016.

Na strane výdavkov tvorila strategická podpora organizácii v troch programoch takmer 93 % čerpania, spolu 193 043 eur. V programoch roku 2017 sme za rok uhrádzali prvú aj záverečnú splátku, v programe Pre transparentné Slovensko 2016/2017 sme po kontrole správ dvojročných projektov, posielali záverečnú platbu vo výške 10 % celkovej schválenej sumy grantu. Výnimkou bol projekt Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika zameraného na eurofondy, ktorý nie je uzavretý.

Za správu Fondu sme v Nadácii Pontis obdržali 10% zo všetkých členských príspevkov firiem, čo predstavovalo 13 226,55 eur.

Takmer 1500 eur boli projektové výdavky spojené s kampaňou na zviditeľnenie Fondu, ktorú realizovala agentúra PS Digital a poplatky za reklamu na sociálnych sieťach. Agentúra pripravila pútavú komunikačnú kampaň smerom k verejnosti spolu s vizuálmi, ale očakávania neboli naplnené. Preto padlo rozhodnutie lepšie vykomunikovať, vyjasniť a upresniť tieto body a pokračovať v spolupráci až v roku 2018.

Predbežný zostatok z hospodárenia Fondu za rok 2017 predstavuje 38 167,92 eur.

V roku 2016 Fond pre transparentné Slovensko podporil mimovládne organizácie prostredníctvom grantovej výzvy Pre transparentné Slovensko 2016 v celkovej výške 230 000 eur. Po prvý raz organizácie predkladali projekty na dvojročnej báze (projekty realizované od februára 2016 do novembra 2017). Podpora určená pre rok 2016 bola v celkovej výške 115 000 eur (pozn. informácie v grafoch sa týkajú finančných prostriedkov, ktoré sa viažu k roku 2016).

Nezávislá hodnotiaca komisia udelila grant šiestim analytickým a watchdogovým organizáciám.

V rámci aktivít Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis sme v roku 2016 pracovali s finančnými prostriedkami vo výške 124 720 eur. Všetky finančné prostriedky pochádzali z darov a daňovej asignácie spoločností, ktoré sú členmi fondu.

Čerpanie rozpočtu v roku 2016

 • Podporené projekty
 • Správa fondu (Nadácia Pontis)
 • Projektové aktivity
Názov Hodnota %
Podporené projekty 115 000,00 € 92,21%
Správa fondu (Nadácia Pontis) 6 720,00 € 5,39%
Projektové aktivity 3 000,00 € 2,41%
Celkom 124 720,00 € 100,00%

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis v roku 2015 podporilo 17 firiem.

Tie spája záujem pomôcť mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú oblasti boja proti vysokej korupcii, transparentnosti fungovania štátu a boji proti únosu štátu (state capture). Fond v roku 2015 podporil realizáciu projektov 5 organizácií – tie sa venovali rôznym watchdogovým alebo advokačným aktivitám, napr. kontrole sudcov a efektivity súdnej sústavy, zvyšovaniu povedomia o možnostiach využitia práva na informácie, kampaniam v téme vymožiteľnosti práva a boja proti korupcii zameraným na verejnosť, oblasť transparentnosti a efektivity realizovaných PPP projektov v oblasti dopravy a zdravotníctva.

 

Program

Suma Počet žiadostí Počet zamietnutých projektov Počet schválených projektov Úspešnosť % Z toho už ukončených projektov

Fond pre transparentné Slovensko 2015

95 000,00 € 7 2 5 71

4*

Spolu 95 000,00 € 7 2 5 71

4

*ukončenie projektu Aliancie Fair Play bolo posunuté na február 2016

V roku 2014 mal Fond pre transparentné Slovensko 15 členských firiem.

Firmy, ktoré sú partnermi Fondu sú presvedčené, že situáciu na Slovensku je nevyhnutné riešiť a vyvíjať spoločenský tlak na zlepšenie podmienok na trhu. Aj preto sa rozhodli podporiť watchdogové a analytické organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú odhaľovaniu korupcie a vyvíjajú tlak na systémové opatrenia na hospodárne spravovanie vecí verejných.

V decembri 2013 Nadácia Pontis vyhlásila 2. grantové kolo so zámerom podpory a posilnenia vybraných organizácií, ich stability a schopnosti reagovať na zásadné výzvy v spoločenskom dianí tak, aby sa miera transparentnosti procesov, najmä vo verejnom sektore, postupne zvyšovala.

Program

Suma Počet žiadostí Počet schválených projektov Priemerná výška podpory

Počet ukončených projektov

Fond pre transparentné Slovensko 2014

80 000,00 € 14 4 20 000,00 € 4
Admin fee Nadácie Pontis 4 210,53 €

V septembri 2012 Fond založili:

 • Accenture,
 • Embraco Slovakia,
 • Heineken Slovensko,
 • Slovak Telekom,
 • Slovalco,
 • Slovenské elektrárne.

V roku 2013 mal fond už 11 členských firiem, ktorým záleží na tom, aby etické princípy a transparentnosť boli samozrejmou súčasťou nielen ich podnikania, ale aj celého verejného života.

Do 1. grantového kola sa prihlásilo 11 mimovládnych organizácií.

V novembri 2012 nezávislá hodnotiaca komisia rozhodla o podpore štyroch z nich.

Program

Suma Počet žiadostí Počet schválených projektov Priemerná výška podpory Počet ukončených projektov
Fond pre transparentné Slovensko 2012

53 000,00 €

11

4 13 250,00 € 4
Admin fee Nadácie Pontis 2 650,00 €

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram