V rámci aktivít Nadačného fondu Johnson Controls v Nadácii Pontis sme v roku 2020 prerozdelili 52 041,4 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Johnson Controls  – formou daru (10933,49 Eur) z materskej firmy z roku 2019 alebo formou asignácie 2 % z materskej firmy, a 2% zamestnancov firmy (41107,91 Eur).

Administrácia fondu v roku 2020 predstavovala 4 110,79 Eur, ktoré predstavujú 10% z prijatých 2% (41 107,91) a teda spolu 8% z prerozdelených financií v danom roku. V roku 2020 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

V prípade asignácie 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 41 107,91 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie grantov priamej podpory.

V roku 2020 podporil nadačný fond grantom tieto projekty:

  • Priama podpora
  • Nadácia pre deti Slovenska
  • Wings for human
  • Cesta von

Priama podpora

Firma zo svojich prostriedkov v nadačnom fonde priamo podporuje neziskové organizácie a navyše sa aj aktívne zapája do dobrovoľníckeho dňa Naše mesto či Giving Tuesday. Vďaka pracovníkom Giving Tuesday 2020 bola vytvorená kampaň na podporu darcovstva.

Vďaka pracovníkom Nadácie Pontis bol zorganizovaný najväčší deň firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše Mesto 2020. Žiaľ z dôvodu pandémie sa nemohli pracovníci firmy tohto dňa zúčastniť. Poplatok však umožnil organizáciu tohto dňa aj za zvýšených protipandemických opatrení.

Nadácia pre deti Slovenska

Firma od roku 2018 strategicky podporuje projekt „Život mladých pod kontrolou – Škola rodinných financií v detských domovoch“ Nadácie pre deti Slovenska. Projekt rieši finančnú gramotnosť detí z detských domovov, ktoré majú málo praktických informácií o financiách a často nevedia, ako správne hospodáriť s peniazmi v bežnom živote. Vďaka projektu budú mať sociálni pracovníci a náhradní rodičia v detských domovoch metodickú podporu ako systematicky viesť deti a mladých dospelých k zodpovednosti a manažovať si svoj osobný rozpočet. Deti a mladí dospelí zase získajú základné sociálne zručnosti potrebné na hospodárenie s vreckovým a zručnosti na osamostatnenie sa po opustení sociálneho zariadenia. Zamestnanci Johnson Controls sa mohli historicky do projektu zapojiť ako expertní dobrovoľníci.

Sociálno-finančné vzdelávanie napomôže tomu, aby mohli viesť samostatnejší život, lepšiemu začleneniu sa do života po opustení Centra, alebo ukončení vzdelávania a opustení internátneho spôsobu života, nakoľko tieto deti a mladí ľudia patria k skupine s nedostatkom príležitostí.

Kvôli pandémii CPVID-19 nemohli byť prezenčne uskutočnené všetky naplánované vzdelávania, preto organizácia vytvorila on-line vzdelávanie pre pracovníkov CDR a OUI. https://vzdelavanie.nds.sk/

Wings for human

Od roku 2019 firma podporila aj program Výpomoc so Srdcom. Odborné učilištia, kde študujú žiaci s intelektuálnym znevýhodnením majú často problém nájsť im platenú odbornú prax mimo priestorov školy. Projekt v spolupráci s Johnson Controls významne ovplyvnil ich prípravu na otvorený trh práce. 14 študentov v apríli a máji 2019 odpracovalo spolu 228 hodín v externom prostredí. Pod vedením odborných majstrov si vyskúšali napr. komunikáciu s reálnym zákazníkom, správanie sa v prostredí zákazníka, cestovanie za prácou, prípravu pomôcok na prácu u zákazníka a pod. Projekt významne ovplyvnil aj záujem a motiváciu študentov pracovať a zažili pocit, čo to je byť za svoju prácu aj odmenený. Financie boli použité na nákup materiálu, cestovné a odmenu za prácu.
Aj v roku 2020 sa podarilo, aby Študenti boli zapojení do praxe a projekt umožnil aby sa aj ľudia so zdravotným znevýhodnením zapojili do reálnej praxe na otvorenom trhu práce a mohli nazbierať praktické skúsenosti.

Cesta von

Projekt Autom za omamami: Prostriedky grantu boli využité na zakúpenie auta pre oz Cesta von. Grant NF Johnson Controls tvoril časť ceny auta, zvyšok vyzbierali prostredníctvom verejnej online zbierky. Služobné auto je prvým autom v Ceste von, ktoré bude využívané celým tímom na pravidelné každo-týždenné výjazdy za omamami. Doteraz využívali len súkromné autá zamestnancov a tie nestačili. V roku 2020 sme program rozšírili do nových komunít a zamestnávame už 16 omám v 11 lokalitách na východnom Slovensku. Frekvencia supervízií, školení, komunitných akcií, koordinačných ciest sa zvýšila natoľko, že služobné auto sa stalo nevyhnutnosťou.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Nadačného fondu v roku 2020 si môžete prečítať tu.

 

V rámci aktivít Nadačného fondu Johnson Controls v Nadácii Pontis sme v roku 2019 prerozdelili 86151,22 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Johnson Controls  – formou daru (15931,01 eur) z materskej firmy alebo formou asignácie 2 % z materskej firmy, a 2 % zamestnancov firmy (70220,21 eur).

Administrácia fondu predstavuje v roku 2019 11022,02 eur, ktoré predstavujú 10 % z prijatých 2 % (7022,021 eur) a z prijatého daru (4000 eur). V roku 2019 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

V prípade asignácie 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 70220,21 eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie grantových programov JCI pre mladých a na priame podpory.

V roku 2019 podporil nadačný fond grantom tieto projekty:

  • Priama podpora (4 projekty)
  • JCI pre mladých (14 projektov)
  • Johnson Controls Cares (5 projektov)
Priama podpora:

Firma zo svojich prostriedkov v nadačnom fonde priamo podporuje neziskové organizácie a navyše sa aj aktívne zapája do dobrovoľníckeho dňa Naše mesto či Giving Tuesday. Z radov zamestnancov spoločnosti sa do podujatia Naše Mesto zapája  ročne vyše 600 dobrovoľníkov.

Nadácia pre deti Slovenska: Firma od roku 2018 strategicky podporuje projekt „Život mladých pod kontrolou – Škola rodinných financií v detských domovoch“ Nadácie pre deti Slovenska. Projekt rieši finančnú gramotnosť detí z detských domovov, ktoré majú málo praktických informácií o financiách a často nevedia, ako správne hospodáriť s peniazmi v bežnom živote. Vďaka projektu budú mať sociálni pracovníci a náhradní rodičia v detských domovoch metodickú podporu ako systematicky viesť deti a mladých dospelých k zodpovednosti a manažovať si svoj osobný rozpočet. Deti a mladí dospelí zase získajú základné sociálne zručnosti potrebné na hospodárenie s vreckovým a zručnosti na osamostatnenie sa po opustení sociálneho zariadenia. Zamestnanci Johnson Controls sa môžu do projektu zapojiť ako expertní dobrovoľníci.

V roku 2019 firma podporila aj program Výpomoc so Srdcom. Odborné učilištia, kde študujú žiaci s intelektuálnym znevýhodnením majú často problém nájsť im platenú odbornú prax mimo priestorov školy. Projekt v spolupráci s Johnson Controls významne ovplyvnil ich prípravu na otvorený trh práce. 14 študentov v apríli a máji 2019 odpracovalo spolu 228 hodín v externom prostredí. Pod vedením odborných majstrov si vyskúšali napr. komunikáciu s reálnym zákazníkom, správanie sa v prostredí zákazníka, cestovanie za prácou, prípravu pomôcok na prácu u zákazníka a pod. Projekt významne ovplyvnil aj záujem a motiváciu študentov pracovať a zažili pocit, čo to je byť za svoju prácu aj odmenený. Financie boli použité na nákup materiálu, cestovné a odmenu za prácu.

JCI pre mladých

V roku 2019 sa spoločnosť po prvý raz rozhodla vyhlásiť grantovú výzvu JCI pre mladých 2019, ktorá bola zameraná na podporu mimovládnych neziskových organizácií venujúcim sa práci s deťmi a mládežou so zdravotným či sociálnym znevýhodnením. Sumou  21 645,70 eur podporila 14 projektov. Medzi úspešne vybrané projekty sa zaradila napríklad nezisková organizácia Archa so svojim projektom, ktorý pomáha mladým ľuďom naučiť sa zvládať napätie a agresivitu voči sebe i druhým. Organizácia Zaujímam sa projektom upriamuje pozornosť na environmentálne vzdelávanie mladých ľudí prostredníctvom hier a kreativity.

Zamestnancom spoločnosti Johnson Controls záleží na pozitívnom vplyve a zlepšovaní okolia – aj prostredníctvom podpory mimovládnych neziskových organizácií venujúcim sa práci s deťmi a mládežou so zdravotným či sociálnym znevýhodnením, a zároveň prostredníctvom podpory vzdelávania. Do výzvy sa zapojilo až 100 mimovládnych organizácií.

Kto získal podporu?

Medzi úspešne vybrané projekty patrí aj ten od Občianskeho združenia Kukučky. Cieľom projektu je umožniť deťom z detského domova zmenu prostredia. Deti stretnú iných ľudí, dostanú sa tak do nových situácií a budú vidieť aj iné spôsoby komunikácie a vzťahov, ako len tie, ktoré zažili v domove, alebo vo vlastnej rodine.

Nezisková organizácia Archa pripravila projekt, ktorý pomáha mladým ľudom naučiť sa zvládať napätie, eliminovať nevhodné vzorce správania a agresivitu voči sebe i druhým.

Organizácia Zaujímam sa upriamuje pozornosť na environmentálne vzdelávanie. Projekt vychádza z predpokladu, že témy ako Zero Waste, či odpadové hospodárstvo sa najlepšie dostanú k ľuďom rôznych vekových kategórií prostredníctvom hier a kreativity.

Medzi ďalšie podporené organizácie patria Autis, Občianske združenie MAGIKOS, Združenie Mladých Rómov, Indícia n. o., Občianske združenie EDU, Cesta von, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov, Nie sme sami, OZ Úsmev na tvári a Združenie rodičov pri Materskej škole v Gelnici.

Hodnotiacej komisie sa zúčastnili Ivana Latečková, Dominika Trembecká, Peter Daniel, Barbora Tačovská, Darina Zahoranová za spoločnosť Johnson Controls, Veronika Gilanová, Martina Čápová z Nadácie Pontis, Karin Andrášiková z Mládež Ulice a Ján Herák z občianskeho združenia Fantázia detí, hodnotenie facilitovala Adriana Jančulová z Nadácie Pontis.

Zamestnanecký grantový program Johnson Controls Cares

Firma cez nadačný fond v roku 2019 podporila svojich zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej či zdravotnej situácii. Príbuzní zamestnancov JCI vďaka grantovému programu mohli ísť napríklad do kúpeľov, či nakúpiť si kvalitné bezlaktózové potraviny. V roku 2019 firma podporila 5 žiadostí sumou 6 104,00 eur.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Nadačného fondu v roku 2019 si môžete prečítať tu.

V rámci aktivít Nadačného fondu Johnson Controls v Nadácii Pontis sme v roku 2018 prerozdelili 60 110,44 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Johnson Controls – formou daru (9135,5 eur) z materskej firmy alebo formou asignácie 1 % z materskej firmy (45877,45 eur). Administrácia fondu v roku 2018 predstavovala 5097,49 eur. V roku 2018 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

Priama podpora 2018

Nadácia pre deti Slovenska: Život mladých pod kontrolou. Projekt JCI v spolupráci s NDS – projekt finančné vzdelávanie detí z detských domovov, ktorý dlhodobou spoluprácou a kontinuálnou nadstavbou, môže byť ukotvený ako príkladná spolupráca CSR firmy s neziskovým sektorom a pro bono dobrovoľníctvom. Viac o podpore: https://www.nadaciapontis.sk/novinky/johnson-controls-prinasa-do-detskych-domovov-financne-vzdelavanie/

Nadácia Cvernovka: Dajme šancu – Nadácia Cvernovka realizovala už druhý projekt vďaka strategickej podpore z nadačného fondu Johnson Controls v Nadácii Pontis. Podpora v roku 2018 išla na projekt Dajme šancu, ktorý umožnil viacerým ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti či v zlej sociálno-ekonomickej situácii, navrátiť sa späť do bežného fungovania. Cieľom projektu je zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie ľudí, ktorí sú ohrození stratou bývania. V spolupráci s OZ Vagus sa Nadácia Cvernovka podieľa na reintegrácii ich klientov prostredníctvom sociálneho poradenstva. Vďaka projektu získajú klienti možnosť vzdelávať sa, rozvíjať pracovné zručnosti v prostredí Kreatívneho centra vďaka čomu získajú skúsenosti a sebarealizáciu na ich ďalší rozvoj.

Plamienok: Čarovná záhrada – Letný terapeutický tábor pre deti a mladých po strate blízkeho – firma v roku 2018 podporila realizáciu detského terapeutického tábora Plamienok, ktorí mohli zorganizovať už 9. ročník letného terapeutického tábora pre deti a mladých po strate blízkeho. Konal sa 21. 7.-28. 7. 2018 v Čremošnom a zúčastnilo sa ho 57 detí, ktoré sprevádzal 7-členný tím našich odborníkov a terapeutov a 9 školených dobrovoľníkov. Téma tábora bola „Čarovná záhrada.“ Keď smútime, môžeme sa cítiť akoby sme sa ocitli v opustenej záhrade. No keď do tejto záhrady pozveme niekoho ďalšieho, môže sa diať čosi prirodzené a zároveň čarovné. V tomto duchu bol pripravený aj program pre deti. Počas celého týždňa mali možnosť poznávať čarovný svet záhrad.

Podporené boli aj organizácie podporujúce dobrovoľníctvo:

Naše mesto – ročne sa vyše 600 JCI zamestnancov zapojí do najväčšieho dobrovoľníckeho dňa v strednej Európe. Odstraňujú nelegálne skládky, čistia parky, upravujú detské ihriská, maľujú ploty škôl a venujú sa ľuďom v núdzi či odkázaným na pomoc druhých.

Giving Tuesday firma sa stala súčasťou podporovateľov dňa Giving Tuesday 2018, a desiatky firiem, stovky neziskových organizácií a tisíce ľudí tak získalo podporu alebo malo možnosť zapojiť sa do filantropických aktivít, čím sa podporila aj firemná filantropia a zodpovedné podnikanie na Slovensku.

JCI Cares

Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis v roku 2018 otvoril už tretiu etapu zamestnaneckého grantového programu „Johnson Controls Cares“. Prostredníctvom programu chce Johnson Controls podporiť svojich zamestnancov cez priamu a konkrétnu pomoc priamo ich alebo ich blízke osoby (manžela alebo manželku, deti, súrodencov a rodičov). V roku 2018 boli Nadáciou Pontis a zástupcami Johnson Controls vybrané a podporené štyri projekty žiadateľov, ktorí spĺňali podmienky programu.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Nadačného fondu v roku 2018 si môžete prečítať tu.

V rámci aktivít Nadačného fondu Johnson Controls v Nadácii Pontis sme v roku 2017 prerozdelili 87784,22 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Johnson Controls  –formou asignácie 2 % a 2% zamestnancov firmy. 62005,6 eur, teda 71% išlo na aktivity fondu, a 29% na administratívne náklady a správu fondu. V roku 2017 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

 

Prostriedky rozdelené na verejnoprospešné účely boli rozdelené na strategické priame podpory a grantový program Johnson Controls Cares.

V roku 2017 podporil nadačný fond grantom tieto projekty

  • Priama podpora (4 projekty)
  • Johnson Controls Cares (2 projekty)
Nákup bezlaktózových výrobkov Eva Szalayová 423,00 €
Kúpeľná liečba pre Janku Janka Šimovičová 630,00 €
Mobilita v kreatívnom centre- Výťah do mamičkovského coworkingu Nadácia Cvernovka 15 894,50 €
Hodina deťom Nadácia pre deti Slovenska 30 000,00 €
Naše mesto 2017 Nadácia Pontis 10 058,10 €
Giving Tuesday 2017 Nadácia Pontis 5 000,00 €

Priama podpora

Firma zo svojich prostriedkov v nadačnom fonde priamo podporuje neziskové organizácie a navyše sa aj aktívne zapája do dobrovoľníckeho dňa Naše mesto či Giving Tuesday.

Takmer 10 tisíc dobrovoľníkov na Našom Meste odstraňujú nelegálne skládky, čistia parky, upravujú detské ihriská, maľujú ploty škôl a venujú sa ľuďom v núdzi či odkázaným na pomoc druhých. Zamestnancov Johnson Controls sa zapája do programu Naše mesto ročne vyše 600 dobrovoľníkov.

Do Giving Tuesday 2017 sa zapojilo vyše 40 firiem, 115 neziskových organizácií a tisíce ľudí tak získalo podporu alebo malo možnosť sa za zapojiť do filantropických aktivít, čím sa podporila iaj firemná filantropia a zodpovedné podnikanie na Slovensku.

Nadácia pre deti Slovenska vďaka podpore zorganizovala projekt Hodina deťom, počas ktorej prebiehala verejná zbierka a uskutočnil sa benefičný televízny galavečer, ktoré šírili myšlienku potreby darcovstva  a pomoci deťom.

Nadácia Cvernovka – Mobilita v kreatívnom centre. Projekt Mobility v Kreatívnom centre umožnil Nadácii Cvernovka zabezpečiť ľahkú dostupnosť do centra vďaka inštalácií výťahu. Týmto sa uľahčil prístup nielen pre matky s deťmi, ľudí s telesným postihnutím ale aj pre širokú verejnosť.

Zamestnanecký grantový program Johnson Controls Cares 2017

Firma cez nadačný fond v roku 2017 podporila svojich zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej či zdravotnej situácii. Príbuzní zamestnancov JCI vďaka grantovému programu mohli ísť napríklad do kúpeľov, či nakúpiť si kvalitné bezlaktózové potraviny. V roku 2017 firma podporila 2 žiadostí sumou 1053 Eur.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Nadačného fondu v roku 2017 si môžete prečítať tu.

V roku 2016 sa z asignácie 2 % prerozdelilo spolu 4 986,96 eur. Z toho na na správu fondu išlo 10 % 498,66 eur  a verejnoprospešný projekt 4 488,30 eur.

Stimul o. z. uskutočnil Detský kamarátsky tábor 2016, ktorého sa zúčastnilo 34 detí, z ktorých časť bola z Detského domova Necpaly a časť z normálnych rodín zažili „Detský Kamarátsky Tábor“ s bohatým programom zameraným najmä na environmentálnu výchovu.

Nadačný fond bol v roku 2015 nečinný, neboli v ňom žiadne finančné prostriedky.

V roku 2014 predstavovala asignácia 2 % 16 902,75 eur. Z tejto sumy bolo 10 % použité na správu fondu v hodnote 1 690,75 eur a zvyšok 90 % na verejnoprospešné aktivity 15 212,00 eur.

Stimul o. z. uskutočnil Detský kamarátsky tábor 2014, ktorého sa zúčastnilo 129 detí, z ktorých časť bola z Detského domova Necpaly a časť z normálnych rodín zažili „Detský Kamarátsky Tábor“ s bohatým programom zameraným najmä na environmentálnu výchovu. Tábora sa zúčastnili aj deti zamestnancov Johnson Controls.

Nadačný fond bol v roku 2013 nečinný, neboli v ňom žiadne finančné prostriedky.

V roku 2011 asignovala spoločnosť Johnson Controls v prospech Nadačného fondu Johnson Controls v Nadácii Pontis čiastku 2 % z roku 2011 v celkovej sume 4 929,60 eur. Nadačný fond bol navýšený o dar v hodnote 1 200 Eur.

Spolu tak Nadačný fond Johnson Control má k dispozícii pre rok 2012 sumu 6 129,60 eur, z ktorej po odpočítaní 10 % admin fee  (612,96 eur) zostane čiastka 90 % na rozdelenie v prospech grantov v sume 5 516,64 eur.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Nadačného fondu v roku 2012 si môžete prečítať tu. 

V roku 2010 zamestnanci firmy asignovali sumu 512,14 eur na aktivity v roku 2011. V roku 2011 boli prostriedky rozdelené na 460,92 eur priama podpora a 51,22 eur správa fondu.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Nadačného fondu v roku 2011 si môžete prečítať tu.

V rámci aktivít Nadačného fondu sme v roku 2010 prerozdelili 6366,48 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Johnson Controls Bratislava alebo jej materskej spoločnosti – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby, a 2 % zamestnancov firmy. Samostatnú položku tvoril poplatok za správu fondu vo výške 707,38 eur. Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 90 % objemu použitých finančných prostriedkov. 10 % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo použitých na správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov). V roku 2010 bolo použitých na komunikáciu a propagáciu grantových programov 0 eur.

Výška financií prijatá v  roku 2010 do  NF JC v NP   bola 1 301,77 eur, čo bolo výsledkom 2 % asignácie zamestnancov (512,14 eur) a financií z daru Blue Sky Involve (789,63 eur). V roku 2010 zamestnanci firmy asignovali sumu 512,14 eur na aktivity v roku 2011. Spolu s 2 % prenesenými z roku 2009 (6 284,23 eur) a daru (789,63 eur) bola prerozdelená suma na verejnoprospešné aktivity v roku 2010 6366,48 eur. Na správu fondu išlo spolu 707,38 eur.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Nadačného fondu v roku 2010 si môžete prečítať tu.

Aktivity za vykazované obdobie:

Nadačný fond bol založený k 16. 3. 2009. Zmluvne Johnson Controls Bratislava asignovala 2 % v  roku 2009 vo výške 6 284,23 eur a dar vo výške 684,86 eur. Spolu tak nadačný fond disponoval hodnotou 6 969,09 eur. V roku 2009 bola podporená zamestnanecká dobrovoľnícka aktivita z prostriedkov daru v hodnote 616,37 eur, a admin fee Nadácie Pontis 68,49 eur. Zvyšok financií sa použije v roku 2010.

Súhrnný prehľad poukázaných prostriedkov v roku 2009

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Nadačného fondu v roku 2009 si môžete prečítať tu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram