Fond podporoval v roku 2021 verejnoprospešné aktivity, ale aj angažovanosť zamestnancov a ich zapojenie sa do aktivít neziskových organizácií a samosprávy v oblastiach ako je ochrana a podpora zdravia, podpora vzdelávania, podpora a rozvoj športu a ochrana životného prostredia.

V rámci aktivít Nadačného fondu Mobis pri Nadácii Pontis sme v roku 2021 prijali prostriedky vo výške 177 706,91 €. Prijaté finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o. formou asignácie dane z príjmu právnickej osoby.

Celkovo sme finančné prostriedky z asignácie prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom v sume 104 460,94 € – tie predstavovali 86 % objemu použitých finančných prostriedkov. 14 % z celkovej prerozdelenej sumy nadačného fondu v sume 11 844,14 € bolo použitých na správu fondu (mzdy, komunikácia). V roku 2021 sme nepoužili finančné prostriedky na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

 

Prečítajte si kompletnú záverečnú správu za rok 2021

Zoznam podporených projektov – Pomáhame komunite

Zoznam podporených projektov – Priama podpora

Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis sa od roku 2009 zameriava pravidelne na rôzne oblasti podpory. V roku 2020 boli podporené projekty zamerané na zmierňovanie následkov pandémie ochorenia COVID-19 a prevencie pred týmto ochorením.

Nadačný fond podporil

Úspešne zrealizované projekty v roku 2020

Číslo zmluvy Organizácia Projekt Schválená suma Popis projektu
MO_PP20_01 Nadácia Pontis Kúpna zmluva na pomôcky pre nemocnice 101 760,00 € Zmierňovanie následkov pandémie ochorenia COVID – 19 zakúpením osobných ochranných a zdravotníckych pomôcok v prospech piatich nemocníc v žilinskom a trenčianskom kraji (Žilina, Čadca, Ružomberok, Považská Bystrica, Martin).
MO_PP20_02 Nadácia Pontis Dezinfekčná brána a dezinfekcia pre Kysuckú nemocnicu v Čadci 8 388,00 € Zmierňovanie následkov pandémie ochorenia COVID – 19 a prevencia pred ochorením prostredníctvom zakúpenia dezinfekčnej brány a príslušnej dezinfekcie pre Kysuckú nemocnicu v Čadci.
MO_PP20_03 Slovak Korean Heritage Language School Environment 10 000,00 € Finančné zdroje boli použité hlavne na prenájom miestností na vzdelávacie účely, na ochranné pomôcky, vzdelávací materiál a iné drobné výdavky.
NPA_MO20_01 Nadácia Pontis Admin fee z 2% 19/20 13 488,24 € Vďaka pracovníkom Nadácie Pontis sa podarilo podporiť neziskové organizácie na Slovensku.

Témy podpory

Celú výročnú správu za rok 2020 si môžete prečítať tu.

 

 

 

 

 

 

2019

V rámci aktivít Nadačného fondu Mobis v Nadácii Pontis sme v roku 2019 prerozdelili 139 853,41 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Mobis formou asignácie 2 % (109 319,29 Eur) z materskej firmy alebo asignácie 2 % od zamestnancov (30 534,12 Eur).

  • Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 82 162,17 eur asignovaných 2%.
  • Ako po iné roky, aj v roku 2019 sme podporili Ústrednú Vojenskú Nemocnicu SNP Ružomberok, ktorá pomocou prostriedkov z fondov kompletne vybavila kardiologickú ambulanciu v detašovanom pracovisku na Poliklinike MO SR Sliač.
  • Balnea Cluster Dudince, združenie cestovného ruchu, prostredníctvom grantu v hodnote 9 000 Eur vytvorilo a sprístupnilo pre verejnosť chodník na boso v Areáli Smaragd v Kúpeľoch Dudince.
  • Pomoc sme poskytli aj zamestnankyni vo vážnom zdravotnom stave po nehode, a to čiastkou 4 500 Eur, a konkrétne na rehabilitácie v ADELI Centre v Piešťanoch.
  • Na správu a manažment nadačného fondu bolo použitých 10 % z asignovanej čiastky, teda 14 191,24 Eur.

V roku 2019 Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis podporoval verejnoprospešné aktivity v rámci dvoch strategických a tematických zameraných programov:

Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite 2019

Tento program sa zameriava na finančnú podporu pre rôzne projekty v oblasti vzdelávania, kultúry a športu a na rozvoj komunity v Žilinskom a Trenčianskom kraji. S touto pomocou je každoročne niekoľko škôl schopných zrekonštruovať svoje priestory a rozšíriť sa o odborné učebne, obce vytvárajú ihriská alebo altánky prístupné verejnosti, divadelné súbory, festivaly či ľudové súbory môžu pokračovať v svojej činnosti. V komunitách sa zlepšujú podmienky pre relax a podporujú rôzne športové podujatia a iné typy aktivít zameraných na vzdelávanie alebo trávenie voľného času. V rámci programu sme v roku 2019 podporili realizáciu 49 projektov v rôznych obciach a mestách.

V grantovom programe bola celkovo rozdelená čiastka 82.162,17 Eur. Program sa týka subjektov pôsobiacich v Žilinskom a Trenčianskom kraji.

Žiadatelia sa mohli do programu zapojiť na základe odporúčania zamestnanca Mobis na stránke www.darca.sk. Celkovo sa do programu prihlásilo 51 žiadostí o finančnú podporu, následne po formálnej kontrole boli vylúčené 2 projekty a postúpilo 49 projektov.

Priama podpora 2019

Touto formou Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis podporuje najmä oblasť zdravia a zdravotníckej techniky. V roku 2019 sme zabezpečili vybavenie kardiologickej ambulancie v detašovanom pracovisku Sliač Ústrednej Vojenskej Nemocnice RK v hodnote 30 000 Eur. Balnea Cluster Dudince, Združenie cestovného ruchu sprostredkovalo Revitalizáciu areálu Smaragd – Rehabilitačný chodník, výška podpory bola 9 000,00 Eur. Pomoc pre zamestnankyňu Mobisu formou rehabilitácie v ADELI Centre v Piešťanoch prebehla v októbri a výška podpory bola 4 500,00 Eur.

Tento program podporil 3 projekty a prerozdelilo sa 44 500 eur.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram