15. 04. 2024 Filantropia

Nadačný fond Mobis opäť pomôže komunitám cez zamestnanecký grantový program

Program Pomáhame komunite 2024 je zameraný na tematické oblasti ako ochrana zdravia, sociálna pomoc, podpora a rozvoj športu, vzdelávania či zachovanie kultúrnych hodnôt. O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Mobis.

Oblasti podpory

Nadačný fond Mobis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností nasledovných oblastí:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
  podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Oprávení žiadatelia

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

 • právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
 • samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR

Žiadateľom nemôže byť subjekt, ktorý:

 • nie je bezúhonný, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedenom Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, v prípade právnických osôb, bezúhonnou osobou musia byť aj všetci členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje,
 • je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, bol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz,
 • nemá oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom žiadosti o grant (oprávnenosť preukáže žiadateľ nahratím stanov, zriaďovacej listiny alebo obdobného dokumentu),
 •  nie je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo nie je oprávnený na základe iného vzťahu pozemok používať na podporovanú činnosť (napr. nájomná zmluva, zmluva o výpožičke, súhlas vlastníka a pod.) ak je predmetom žiadosti o grant činnosť, ktorá sa dotýka nehnuteľnosti.

Výška podpory

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 46 000 EUR

 • minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 1 000 EUR
 • maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 2 000 EUR

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy povinné.

Odporúčanie zamestnanca

 • O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Mobis.
 • Žiadosť o grant vypracuje organizácia.
 • Žiadateľ musí v elektronickom formuláru uviesť meno a osobné číslo zamestnanca, ktorý projekt odporúča a uviesť, ako sa bude zapájať do projektu.
 • Jeden zamestnanec môže odporučiť len jeden projekt.

Časový harmonogram výzvy

15. 04. 2024 – Vyhlásenie výzvy
14. 05. 2024, 13:00 hod. – Uzávierka prijímania žiadostí
15. 05. 2024 – 31. 05. 2024 – Kontrola žiadostí
03.06.2024 – 10.06.2024 – Hodnotenie projektov
11. 06. 2024 – Oznámenie výsledkov
11. 06. 2024 – 31. 08. 2024 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
15. 09. 2024 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

 

Stiahnite si celé znenie grantovej výzvy.

Kontakt

V prípad akýchkoľvek otázok k výzve kontaktujte, prosím, programovú manažérku Nadácie Pontis v pracovných dňoch čase od 09:00 do 14:00:
Jana Rožníková
+421 917 434 287
jana.roznikova@nadaciapontis.sk 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.