Správa o činnosti

V rámci aktivít Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sme v roku 2015 prerozdelili takmer 314 000 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovenských elektrární, a.s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok Slovenských elektární za administráciu Fondu vo výške 14 011, 32 Eur

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom - tie predstavovali 95 % objemu použitých finančných prostriedkov. 4 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady) a 1 % nákladov bolo použitých na komunikáciu a propagáciu programov.

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 201 063,61 Eur. Tieto prostriedky boli na 98 % použité na financovanie grantových programov Energia pre život a Ekoobec. Na komunikáciu a propagáciu týchto programov bolo využité 2 % finančných prostriedkov.

 

V roku 2015 Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporil verejnoprospešné aktivity v rámci piatich strategicky a tematicky zameraných programov:

Program Ekoobec

V roku 2015 sa program zameral na energetický audit budov vo vlastníctve samospráv. Cieľom bolo zabezpečiť opatrenia, ktoré pozitívne ovplyvnia životné prostredie a budú viesť k úspore energií. 39 samosprávam sme pomohli lepšie sa rozhodnúť akým spôsobom modernizovať napríklad budovy obecných úradov, kultúrnych domov, škôl alebo škôlok. Program Ekoobec bol podporený celkovou sumou viac ako 59 000 Eur. V rámci programu sme realizovali audit v 44 obciach a mestách, 5 auditov budeme realizovať v roku 2016.

Program Energia pre život

Program Energia pre život v roku 2015 prostredníctvom Nadačného fondu podporil prácu odborníkov štyroch organizácií, ktoré sú verejnosťou vnímané ako najaktívnejšie v tejto oblasti (Depaul Slovensko, Divadlo bez domova, OZ Proti prúdu, OZ Vagus). Po prvýkrát sme okrem podpory jednotlivých projektov poskytli financovanie aj na realizovanie tzv. participatívnych iniciatív, ktoré majú ambíciu prepájať jednotlivých aktérov v tejto oblasti. Projekty sme podporili v celkovej výške takmer 145 000 Eur.

Zamestnanecký grantový program Ukáže sa v dobrom svetle

Slovenské elektrárne podporujú aktivity svojich zamestnancov v zodpovednosti voči svojmu okoliu. Grantovým programom Ukážte sa v lepšom svetle motivuje k pomoci komunitám, školám či životnému prostrediu. V roku 2015 sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo viac ako 350 zamestnancov v 24 projektoch – v rámci iniciatívy Naše Mesto, pričom 8 z nich následne získalo pre projekt aj finančnú podporu v celkovej hodnote takmer 24 000 Eur.

Špeciálny zamestnanecký program

Program pomohol rodinám zamestnancov, ktorí sa ocitli v extrémne ťažkej sociálnej situácii, či už v dôsledku úmrtia jedného alebo oboch rodičov. Išlo najmä o poskytnutie podpory žiakom/študentom na pokrytie nákladov spojených so vzdelávaním. V tomto programe sme rozdelili  sumu vo výške viac ako 7 700 Eur.

Priama podpora

Nadačný fond Slovenských elektrární poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory. Je určená na podporu projektov, ktoré majú veľký potenciál v oblasti spoločenských inovácií, vzdelávania alebo podpory rozvoja firemnej filantropie na Slovensku.

 

Podporené projekty za rok 2015

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky