Nájdite odpoveď na svoju otázku

Môžeme sa nominovať vo viacerých kategóriách? Môžeme v jednej kategórii podať viac projektov?

Odpovede na tieto otázky sú uvedené v štatúte v bodoch 11 a 12.

  • 11. Nominovaný subjekt môže byť v jednej kategórii navrhnutý len jedenkrát.
  • 12. Nominovaný subjekt sa s rovnakým projektom nemôže nominovať do viacerých kategórií, okrem kategórií Hlavných cien, kde môže byť daný projekt popísaný a súčasne nominovaný aj v inej kategórii. Organizátor je oprávnený odporučiť nominovaný projekt do inej kategórie, ak je toho názoru, že daný projekt je vhodnejšie z hľadiska jeho predpokladov zaradiť do inej kategórie.

Môžeme sa nominovať, ak sme v minulosti už ocenenie Via Bona Slovakia získali?

Odpoveď na otázku je uvedená v štatúte v bode 26.

  • 26. Podnikateľský subjekt, ktorý získal hlavnú cenu sa o ňu nemôže uchádzať v nasledujúcich dvoch ročníkoch, môže však byť nominovaný na cenu v ďalších kategóriách ocenenia. Subjekt, ktorý získal ocenenie v inej kategórii ako hlavnej, nemôže byť nominovaný na víťazstvo v rovnakej kategórii v nasledujúcom ročníku, môže však byť nominovaný na cenu v ďalších kategóriách ocenenia.

Kto má prístup k údajom a informáciám uvedeným v nominačných hárkoch?

V zmysle štatútu (bod 17) sú všetci pracovníci Nadácie Pontis, hodnotitelia a nezávislý dohľad nad výberom víťazov Via Bona Slovakia 2019 viazaní mlčanlivosťou. Podaním nominácie však firma súhlasí so zverejnením obsahu nominácie.

Čo bude nasledovať, keď sa naša firma dostane do užšieho výberu?

Zoznam firiem, ktoré postúpia do užšieho výberu zverejníme na www.viabona.sk najneskôr 17. februára 2020. Prezentácie sa uskutočnia podľa jednotlivých kategórií v Bratislave 18. a 19. februára 2020 a ich cieľom je inšpirovať ďalšie spoločnosti a podnikateľov k zodpovednému podnikaniu.

Kto sú členovia komisie?

  • Hodnotiaca komisia je zložená z renomovaných odborníkov a expertov v jednotlivých oblastiach, ktoré sú predmetom ocenenia.
  • Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné.
  • Zloženie hodnotiacej komisie navrhuje a zostavuje Nadácia Pontis. Mená členov hodnotiacej komisie zverejňujeme vždy až po udelení cien na slávnostnom galavečeri.

Do kedy je potrebné poslať nominačný hárok?

  • Do 24. januára 2020 do 18:00 hod. Rozhodujúca je hodina prijatia na e-mailovú adresu viabona@nadaciapontis.sk.
  • Potvrdenie o zaradení do nominácií na Via Bona Slovakia 2019 dostanete e-mailom do týždňa od termínu uzávierky.
  • V prípade, že v zaslanom hárku chýba požadovaná informácia, konzultant môže kontaktovať nominovanú spoločnosť ohľadom doplnenia v termíne od 27. januára do 30. januára 2020.

Bude do nominácií zaradený aj nominačný hárok poslaný emailom?

Nie, za právoplatnú nomináciu považujeme takú, ktorá je vyplnená prostredníctvom elektronického formuláru a podaná online formou.

Čo znamená, že rozsah odpovedí v nominačných hárkoch je obmedzený počtom znakov?

Odpovede sú obmedzené počtom znakov vrátane medzier. Online formulár automaticky nedovoľuje pokračovať v písaní odpovede, ak je počet znakov prekočený.

Čo znamená otázka: Aktivity popísané v nominácií sú nad rámec: Legislatívnych a regulačných požiadaviek v SR a EU (ÁNO / NIE)?

Ocenenie Via Bona Slovakia vyzdvihuje firmy, ktoré robia aktivity v zodpovednom podnikaní nad rámec povinností vyplývajúcich z legislatívy platnej v Slovenskej republike a prevzatej legislatívy Európskej únie v danej oblasti. V odpovedi na túto otázku uveďte, či aktivity, s ktorými sa nominujete presahujú Vaše povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Čo znamená otázka: Vysvetlite rozdiel medzi vyhlásením partnera, súhlasom výkonného riaditeľa firmy a vyhlásením nominovanej firmy.

VYHLÁSENIE PARTNERA – toto je vyhlásenie zástupcu partnerskej neziskovej organizácie, s ktorou ste ako firma spolupracovali.

Cieľom tohto vyhlásenia je, aby partner potvrdil, že informácie uvedené v prihláške v súvislosti s popisovanou spoluprácou sú správne a pravdivé (napr. riaditeľ OZ, riaditeľ nekomerčnej inštitúcie a pod.).

SÚHLAS VÝKONNÉHO RIADITEĽA FIRMY – toto je vyhlásenie CEO nominujúcej sa FIRMY. Nominácia nemusí byť explicitne podpísaná, ale treba tam uviesť meno a priezvisko CEO, ako aj to, že s touto nomináciou spoločnosti súhlasí.

Ak doplnená citácia CEO zaujímavo podporí nomináciu firmy, Nadácia Pontis ju môže v prípade shortlistu poskytnúť mediálnym partnerom Via Bona Slovakia 2019.

Ak bude v hárku uvedené len to, že CEO (meno, priezvisko) s nomináciou spoločnosti súhlasí, je to v poriadku.

VYHLÁSENIE NOMINOVANEJ FIRMY – toto je vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených v nominácii od toho, kto zodpovedá za danú prihlášku vo FIRME.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Pošlite nám ju e-mailom na viabona@nadaciapontis.sk a do 2 pracovných dní dostanete od nás odpoveď. Telefonicky môžete kontaktovať konzultanta pre danú kategóriu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram