Spoločensky inovatívna firma

Za inovatívne riešenia spoločenských problémov, tzv. sociálne inovácie

Ocenenie Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Sociálne inovácie získala spoločnosť LETMO.

Ocenenie Spoločensky inovatívna firma udeľujeme firme (alebo skupine partnerov), ktorá v roku 2020 zrealizovala výnimočný projekt alebo aktivity zamerané na inovatívne riešenia spoločenských problémov, tzv. sociálne inovácie. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia sa pri hodnotení v tejto kategórii špecificky zameriava na:

  • potenciál k spoločenskej zmene: inovatívne riešenie/projekt/produkt firmy adresuje neuspokojené sociálne potreby ľudí a generuje pozitívnu spoločenskú zmenu;
  • novátorský prístup: riešenie firmy má potenciál výrazne zlepšiť existujúci spoločenský problém, prípadne inovuje produkt, službu alebo biznis model v záujme riešenia spoločenského problému;
  • partnerstvo: inovatívne riešenie prekračuje hranice medzi sektormi. Zapája dovtedy izolované skupiny a jednotlivcov, ktorí prinášajú riešenie spoločenského problému. Hľadáme príklady spoluprác, v ktorých sú verejná správa alebo/a neziskový sektor dôležitým partnerom v riešení spoločenského problému;
  • prepojenie na hlavný predmet podnikania firmy: projekt je v strategickom záujme firmy, nad rámec filantropie, prináša aj ekonomickú hodnotu pre danú firmu (napr. nový zdroj príjmov, poznanie potenciálneho trhu);
  • individuálny vklad jednotlivca či tímu: za projektom stoja zanietení a kreatívni ľudia, ktorí majú odvahu prinášať zmenu vo svojej organizácii;
  • potenciál k rozšíreniu a systémovej zmene: riešenie sa dá rozšíriť, predstavuje systémovú zmenu (napríklad riešenie si osvojí štát alebo samospráva) alebo predstavuje výraznú zmenu pohľadu na daný problém.

Oceňujeme projekty s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie projektu s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť projektu a do akej miery firma do projektu zapája svojich partnerov (zamestnancov, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Pre nomináciu v kategórii Spoločensky inovatívna firma je dôležité, aby uplatnenie spoločenskej inovácie bolo zo strany firmy vnímané ako podstatná a neoddeliteľná súčasť svojho podnikania a aby otvorenosť voči všetkým zainteresovaným skupinám bola prirodzená. Aby princíp sociálnej inovácie, ktorú firma prináša, bol každodennou samozrejmosťou a nie doplnkom, bez ktorého môže firma spokojne existovať.

Zuzana Polačkovávýskumná pracovníčka Centra spoločenských a psychologických vied SAV a ambasádorka kategórie Spoločensky inovatívna firma

Uzávierka nominácií je 15. marca 2021.

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument.


Konzultant kategórie Spoločensky inovatívna firma

Norbert Maur

senior programový manažér

0918 778 780
norbert.maur@nadaciapontis.sk

Norbert vedie tím, ktorý rieši zmenu vzdelávania na Slovensku. Má na starosti program Generácia 3.0, ktorý pomáha šíriť overené vzdelávacie prístupy na Slovensku. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov.


Nominačný formulár pre kategóriu Spoločensky inovatívna firmaKto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram