História

Nadácia Pontis má 18 rokov

V roku 1997 sme založili Nadáciu pre občiansku spoločnosť, z ktorej sa neskôr stala Nadácia Pontis.

1997
Založili sme Nadáciu pre občiansku spoločnosť (NOS). Išlo o slovenskú pobočku americkej Foundation for a Civil Society, ktorej činnosť sa zameriavala na rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku a riešenie organizačných problémov domáceho neziskového sektora. Nadácia v jej počiatkoch úspešne realizovala štvorročný grantový program Democracy Network (DemNet) s rozpočtom 3,3 milióna USD, ktorý slovenskej spoločnosti predstavil koncept účasti občanov na správe vecí verejných. Týmto programom sme získali skúsenosti v oblasti budovania demokratických inštitúcií a ekonomického rozvoja, pričom sme sa venovali aj životnému prostrediu. Podporili sme tiež reformné programy v sociálnej oblasti.

Vďaka mnohým odborníkom, ktorých sme zahrnuli do posudzovania grantových žiadostí, sme ako jedna z prvých inštitúcií na Slovensku mohli predstaviť model transparentného prerozdeľovania prostriedkov, ktorý dodnes využívajú aj iné grantové nadácie na Slovensku. Zrealizovali sme prvý dobrovoľnícky projekt Venuj hodinu svojho času a takisto prvý prieskum o inštitucionálnej vyspelosti mimovládnych organizácií. Išlo o prieskum vo vyše 200 slovenských mimovládnych organizáciách, pri ktorých sa hodnotil stupeň ich organizačného rozvoja. Štyridsiatim z nich sme poskytli individuálne konzultácie na posilnenie ich kapacít.

1998
V súvislosti s potrebou rozvoja firemnej filantropie na Slovensku nadácia pripravila Kódex a práva darcu a zorganizovala sériu podnikateľských raňajok, ktoré vytvorili priestor na diskusiu podnikateľov o perspektívach podpory mimovládiek v komunitách, v ktorých pracujú. Pre firmy sme začali udeľovať ocenenie Via Bona Slovakia za najlepšie projekty v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania. O naše skúsenosti z práce s firemným svetom sme sa delili aj s ostatnými slovenskými mimovládkami.

Kľúčovú úlohu sme zohrali aj pri definovaní úlohy mimovládiek v mobilizačnej kampani občanov pred parlamentnými voľbami 1998, ako aj pri odovzdávaní medzinárodných skúseností a donorov. Spolu s 11 ďalšími slovenskými mimovládkami sme tvorili koalíciu Občianska kampaň (OK) ’98, ktorá koordinovala predvolebné aktivity mimovládiek na Slovensku. Projekty OK ’98 boli zamerané na zvýšenie voličského povedomia a počtu občanov zúčastňujúcich sa na voľbách.

Už v roku 1997 sme identifikovali potenciál v skupine prvovoličov a v spolupráci s partnermi z Kalifornie sme začiatkom roka 1998 ponúkli motivačnú kampaň Rock Volieb ’98. Na tomto atraktívnom projekte pre mladých ľudí sme spolupracovali s profesionálmi z občianskeho združenia HLAVA 98. Jeho veľmi silné poslanie bolo zhrnuté do jednoduchých sloganov Môj hlas sa počíta a Tento rock si môžeš vybrať. Projekt, ktorý mnohí pozorovatelia označili za hnutie, výrazne prispel k historicky najvyššej účasti prvovoličov. K volebným urnám prišlo viac ako 80 percent oproti účasti 26 percent v predchádzajúcich voľbách. Na kľúčových parlamentných voľbách sa zúčastnili mladí aj starší občania.

1999
Úspech projektu a získané know - how sme zúročili nielen na Slovensku, ale boli tiež inšpiráciou k podobným get-out-the-vote kampaniam, ktoré sme realizovali s mimovládkami z Chorvátska a Ukrajiny. Išlo o prvý projekt, ktorý smeroval do zahraničia a volal sa Rock Volieb Export. Neskôr sme realizovali program Partnership for Democracy s organizáciami z Juhoslávie, Bosny a Rumunska.

V roku 1999 sme pokračovali v poskytovaní grantov a školení. Prostriedky individuálnej donorskej filantropie sme využili pre Program podpory rómskej komunity, ktorý sa  zameriaval na špeciálne potreby Rómov na Slovensku. Skúsenosti z tohto programu nás priviedli k potrebe zamerať sa viac na otázky týkajúce sa diskriminácie všetkých znevýhodnených skupín na Slovensku. Program Rovnaké šance bol zameraný na prácu s mienkotvorcami. Pripravili sme manuál pre novinárov a mediálnu kampaň, ktorá sa zamerala na vzdelávanie väčšinovej populácie o týchto otázkach.

2000
Zohrali sme kľúčovú úlohu v Srbsku, kde naše skúsenosti využilo hnutie Otpor! s víťazným zvrhnutím Miloševičovho režimu vo voľbách. Od roku 2000 sme v aktívnom kontakte s mimovládnymi organizáciami v Bielorusku. Ešte pred slovenskými voľbami v roku 1998 sme pokračovali v práci s organizáciami a témami, ktoré sa venovali správe vecí verejných. Sústredili sme sa na modelové projekty týkajúce sa práv znevýhodnených skupín na Slovensku. Práca v teréne potvrdila, že slovenskí občania sa snažia vytvárať tlak na svojich zastupiteľov a slobodne vyjadrovať svoje názory, ale narážajú na neustále pretrvávajúci nedostatok informácií o ich právach a neúplné chápanie ich zodpovednosti ako občanov. V snahe naplniť túto potrebu sme pripravili program Občan do vrecka, ktorý sa inšpiroval britským modelom.

2001
Nadáciu pre občiansku spoločnosť sme premenovali a stávame sa Nadáciou Pontis. Vďaka mimovládnym organizáciám v Bielorusku odovzdávame skúsenosti s mobilizáciou voličov a o vytváraní koalícií pred prezidentskými voľbami.

2002
Opäť organizujeme Kampaň Rock Volieb ´02 a podieľame sa na vzniku programu Demokratizácia a rozvojová pomoc.

2003
Nadácia Pontis udelila prvé pôžičky pre mimovládne organizácie. V tomto roku začínajú vznikať aj prvé nadačné fondy firiem Západoslovenská energetika, Východoslovenská energetika, Tesco Stores. Začíname tiež spolupracovať s think-tankmi a analytickými združeniami v Bielorusku.

Slovensko navštívil aj prvý kubánsky disident Oswald Paya. Spoločne s OZ Človek v ohrození sme vyhlásili verejnú zbierku na pomoc rodinám kubánskych politických väzňov z jari 2003 a ich manželkám a ženám z hnutia Dámy v bielom.

2004
Zakladáme združenie Business Leaders Forum. Ide o neformálne združenie firiem, ktoré sa na Slovensku zaviazali byť lídrami v presadzovaní zodpovedného podnikania. Organizujeme tiež 1. konferenciu o spoločensky zodpovednom podnikaní firiem na Slovensku.

V Srbsku otvárame dva mládežnícke kluby, a to v Smedereve a Smederevs­kej Paľanke. Začíname projekt tvorby ekonomických reforiem v Bielorusku a prvýkrát cestujeme na Kubu odovzdať výnosy z verejnej zbierky manželkám a rodinám politických väzňov.

2005
Zakladáme Slovak – Belarus Task Force. Uskutočňujeme 2. prieskum o vnímaní firemnej filantropie slovenskou verejnosťou, ktorý je rozšírený o oblasť spoločenskej zodpovednosti firiem. Slovensko vďaka nám a vďaka spolupráci s IRI navštívila Žanna Litvina, nezávislá novinárka z Bieloruska a nositeľka Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu. Organizujeme prvý ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu na tému západný Balkán.

2006
Organizujeme 1. trhovisko nápadov neziskoviek Ideaxchange. Zakladáme semestrálny kurz o spoločenskej zodpovednosti firiem na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave. Začíname ponúkať metodiku merania komunitného investovania Štandard komunitné investovanie. Spoluzakladáme Kanceláriu pre demokratické Bielorusko v Bruseli. Organizujeme návštevu Alexandra Milinkieviča, predstaviteľa Zjednotenej bieloruskej opozície na Slovensku. Otvárame prvé semestrálne kurzy o západnom Balkáne na dvoch slovenských vysokých školách. Otvárame 1. ročník Balkánskych štúdií pre pokročilých.

2007
V 9 grantových programoch 7 firiem sme udelili 222 grantov v celkovej hodnote viac ako 19 miliónov korún a rozdelili sme 266 repasovaných počítačov. Usporiadali sme podujatie Srbské dni na Slovensku. Organizujeme prvý ročník dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava. Trhoviská neziskoviek Ideaxchange or­ganizujeme okrem Bratislavy aj v Nitre, Liptovskom Mikuláši a v Košiciach. Spolu s Nadáciou Jána Langoša udeľujeme prvú medzinárodnú Cenu Jána Langoša. Kurz Balkánske štúdiá získal akreditáciu Ministerstva školstva SR.

2008
Ideaxchange sa mení na podujatie Trhovisko neziskoviek. Organizujeme semináre o zodpovednom podnikaní aj pre malé a stredné podniky. Zakladáme neziskovú organizáciu Pontis n.o. a organizujeme podujatie firemného dobrovoľníctva Naša Bratislava. Tiež organizujeme dobrovoľnícke podujatie Naše Košice. Realizujeme prvý projekt vzdelávania o rozvojovej pomoci. Organizujeme 1. ročník Fóra o firemnej filantropii.

2009
Spúšťame program individuálneho darcovs­tva DobraKrajina.sk, prostredníctvom ktorého môžu ľudia na Slovensku podporovať projekty neziskoviek, ktoré sú im najbližšie. Organizujeme 1. ročník súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci. Podľa konceptu podujatia Naša Bratislava prvýkrát organizujeme dobrovoľnícke podu­jatie aj v Žiline s názvom Naša Žilina. Prinášame nový portál pre verejnosť Zodpovednépodnikanie.sk.

Zapájame sa do európskeho týždňa mobility organizovaním workshopu s Magistrátom Bratislavy a večernej cyklojazdy mestom.

2010
Oslavujeme 10. výročie prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia, ktoré vyzdvihuje zaujímavé a inšpiratívne projekty spoločensky zodpovedných firiem. Vďaka podpore členov Business Leaders Forum a ich zamestnancom sa deti z oblastí najviac postihnutých povodňami mohli zúčastniť letných táborov. Otvorili sme novú pracovnú skupinu BLF Klimatická zmena a v spolupráci s Nórskym veľvyslanectvom a Innovation Norway realizujeme konferenciu Moderné firmy v modernej spoločnosti za účasti Jeho Veličenstva nórskeho kráľa Haralda V.

K bratislavskej večernej cyklojazde s Bratislava In Line sa na Deň bez áut pridáva aj žilinská cyklojazda v spolupráci s neziskovou organizáciou Mulica. Pokračujeme tiež s organizáciou seminárov pre malé a stredné firmy v Banskej Bystrici a Košiciach, ktoré sú zamerané na energetickú efektivitu. Rozbehli sme nový projekt rozvojovej spolu­práce v Keni, ktorý sa venuje rozvoju počítačovej gramotnosti kenských učiteľov a žiakov. Realizujeme 1. ročník projektu firemného dobrovoľníctva Hlavy pomáhajú.

2011
Realizujeme 1. ročník projektu firemného dobrovoľníctva Hlavy pomáhajú. V roku 2011 sme na Slovensku rozbehli Iniciatívu Advokáti pro bono. Ide o bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám, ktorej súčasťou je takmer 70 slovenských advokátov. Spustili sme tiež úspešný charitatívny program Srdce pre deti v spolupráci s najväčším vydavateľským domom Ringier Axel Springer, ktorého cieľom je pomáhať deťom s vážnym zdravotným znevýhodnením a v núdzi. DobraKrajina.sk sa opäť vrátila na Pohodu a Naše Mesto sa okrem Bratislavy, Žiliny a Košíc rozšírilo aj do Hlohovca, Galanty a Serede, čím sa nám podarilo zapojiť rekordných 4000 firemných dobrovoľníkov.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky