Index udržateľnosti občianskej spoločnosti

Index udržateľnosti neziskových organizácií (IUMVO) je kľúčový analytický nástroj, ktorý meria vývoj občianskeho sektora v regióne strednej a východnej Európy a v Eurázii. Viac ako 20 rokov index sleduje vývoj občianskej spoločnosti v 24 krajinách. Skúma prostredie, ktoré vplýva na občiansku spoločnosť. Index vytvorila Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj v spolupráci s lokálnymi organizáciami v každej z krajín.

Celková udržateľnosť organizácií občianskej spoločnosti sa v roku 2019 mierne zlepšila. V oblasti právneho prostredia tiež nastal pozitívny vývoj, keďže do platnosti vstúpil dlho očakávaný Zákon o registri mimovládnych organizácií. Finančná životaschopnosť organizácií občianskej spoločnosti sa posunula k lepšiemu vytvorením viacerých nových iniciatív na získavanie financií. V ostatných aspektoch udržateľnosti organizácií občianskej spoločnosti nenastali väčšie zmeny. Tieto zistenia sme dali do kontextu udalostí roka 2020 a na základe stanovených dlhodobých problémov tretieho sektora sme spoločne s expertami a expertkami a pozvanými zástupcami verejného sektora hľadali odporúčania na zlepšenia.

Prečítajte si Index udržateľnosti občianskej spoločnosti v anglickom jazyku  alebo v slovenskom jazyku.

K 12. máju 2020 na Slovensku registrovaných 60 249 organizácií občianskej spoločnosti. Toto číslo zahŕňa:

57 193 občianskych združení

516 neinvestičných fondov

1 739 neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby

147 subjektov s medzinárodným prvkom

654 nadácií

Viac informácií

Pre viac informácií prosím kontaktujte Nadáciu Pontis na pontis@nadaciapontis.sk.

Pre viac informácií o Indexe kontaktujte programovú manažérku:

Daniela Kellerová

programová manažérka

0903 437 462
daniela.kellerova@nadaciapontis.sk

V tíme inklúzie má na starosti nadačné fondy Johnson Controls, Philip Morris a Mercedes Benz Financial Services, ktoré sa venujú sociálnej inklúzii ľudí na okraji. Zároveň koordinuje pilotný projekt mimoškolských centier so zapojením expertných dobrovoľníkov.

Predchádzajúce reporty