Výnimočný zamestnávateľ

Za vytváranie čo najlepších podmienok pre rôznorodé skupiny zamestnancov a zamestnankýň

Ocenenie Via Bona Slovakia 2020 v kategórii Výnimočný zamestnávateľ získala spoločnosť TESCO STORES SR.

Ocenenie Výnimočný zamestnávateľ vyzdvihuje projekty a aktivity realizované v roku 2021, ktoré sú zamerané na vytváranie čo najlepších pracovných podmienok pre rôznorodé skupiny zamestnancov a zamestnankýň z hľadiska veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, etnicity, zdravotného či sociálneho znevýhodnenia, ako aj ďalších faktorov. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia v tejto kategórii hodnotí projekty zamerané špecificky na:

  • zamestnávanie znevýhodnených skupín, ich rozvoj a zvyšovanie potenciálu;
  • podporu rodovej rovnosti a kariérneho rastu žien;
  • aktívne starnutie a medzigeneračný dialóg;
  • podporu duševného zdravia zamestnancov;
  • inovatívne tréningy a vzdelávanie zamestnancov zamerané na podporu nediskriminácie a inklúzie;
  • podporu rovnováhy práce a osobného života zamestnancov.

Oceňujeme projekty s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie projektu s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť projektu a do akej miery firma do projektu zapája svojich partnerov (zamestnancov, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Výnimočný zamestnávateľ v sebe musí spájať odbornosť a kompetentnosť s ľudskosťou, otvorenosťou a vnímavosťou voči potrebám a očakávaniam svojich zamestancov a zamestnankýň. Inými slovami, nedbať len na efektivitu a prosperitu firmy, ale s rovnakým zápalom sa angažovať aj v starostlivosti o ľudí, ktorí v nej pracujú.

Sylvia Porubänováriaditeľka Slovenského nár. strediska pre ľudské práva a ambasádorka kategórie Výnimočný zamestnávateľ

Uzávierka nominácií je 21. marca 2022 o 14:00.

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument.


Konzultantka kategórie Výnimočný zamestnávateľ 

Ivana Kompasová

senior manažérka pre stratégie vo filantropii

0917 750 319
ivana.kompasova@nadaciapontis.sk

Ivana vedie tím strategickej filantropie. Rozvíja a nastavuje procesy a stratégie v oblasti individuálnej filantropie. Vytvára filantropické príležitosti pre individuálnych donorov a venuje sa filantropii v rodinných firmách.


Nominačný formulár pre kategóriu Výnimočný zamestnávateľKto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram