Výnimočný zamestnávateľ

Za vytváranie čo najlepších podmienok pre rôznorodé skupiny zamestnancov a zamestnankýň

Ocenenie Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Skvelý zamestnávateľ získala spoločnosť Whirlpool Slovakia.

Ocenenie Výnimočný zamestnávateľ vyzdvihuje projekty a aktivity realizované v roku 2020, ktoré sú zamerané na vytváranie čo najlepších pracovných podmienok pre rôznorodé skupiny zamestnancov a zamestnankýň z hľadiska veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, etnicity, zdravotného či sociálneho znevýhodnenia, ako aj ďalších faktorov. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia v tejto kategórii hodnotí projekty zamerané špecificky na:

  • zamestnávanie znevýhodnených skupín, ich rozvoj a zvyšovanie potenciálu;
  • podporu rodovej rovnosti a kariérneho rastu žien;
  • aktívne starnutie a medzigeneračný dialóg;
  • podporu duševného zdravia zamestnancov;
  • inovatívne tréningy a vzdelávanie zamestnancov zamerané na podporu nediskriminácie a inklúzie;
  • podporu rovnováhy práce a osobného života zamestnancov.

Oceňujeme projekty s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie projektu s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť projektu a do akej miery firma do projektu zapája svojich partnerov (zamestnancov, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.


Kategória Výnimočný zamestnávateľ je financovaná z prostriedkov Programu Európskej únie
pre práva, rovnosť a občianstvo (2014 – 2020).

 

Výnimočný zamestnávateľ v sebe musí spájať odbornosť a kompetentnosť s ľudskosťou, otvorenosťou a vnímavosťou voči potrebám a očakávaniam svojich zamestancov a zamestnankýň. Inými slovami, nedbať len na efektivitu a prosperitu firmy, ale s rovnakým zápalom sa angažovať aj v starostlivosti o ľudí, ktorí v nej pracujú.

Sylvia Porubänováriaditeľka Slovenského nár. strediska pre ľudské práva a ambasádorka kategórie Výnimočný zamestnávateľ

Uzávierka nominácií je 15. marca 2021.

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument.


Konzultantka kategórie Výnimočný zamestnávateľ 

Ivana Kompasová

senior manažérka pre stratégie vo filantropii

0917 750 319
ivana.kompasova@nadaciapontis.sk

Ivana vedie tím strategickej filantropie. Rozvíja a nastavuje procesy a stratégie v oblasti individuálnej filantropie. Vytvára príležitosti pre individuálnych donorov a komunikuje s podporovateľmi programu Generácia 3.0 a programov Nadácie Pontis.


Nominačný formulár pre kategóriu Výnimočný zamestnávateľKto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram