Zelená firma

Za výnimočný projekt zameraný na ochranu životného prostredia

Ocenenie Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Zelená firma získala spoločnosť JRK Slovensko.

Cenu v kategórii Zelená firma udeľujeme pod záštitou ministra životného prostredia SR Jána Budaja. 

Ocenenie udeľujeme firme, ktorá v predchádzajúcom roku (2020) zrealizovala výnimočný projekt, program alebo aktivitu zameranú na obehové hospodárstvo. Cieľom obehového hospodárstva je zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, minimalizuje sa tak odpad a využívanie nových zdrojov, a keď výrobok dosiahne koniec svojho životného cyklu, zdroje sa z hospodárstva nevyradia, ale použijú sa znova a znova na vytváranie novej hodnoty. Obehové hospodárstvo tak prispieva zároveň k znižovaniu emisií skleníkových plynov či znečisťujúcich látok a zníženiu tlaku na ekosystémy a prírodné zdroje. V tejto kategórii oceňujeme inšpiratívne environmentálne programy, ktoré firma realizuje nad rámec vyžadovaný zákonom, napríklad:

  • ekologický a inovatívny dizajn produktov orientovaný na využívanie menšieho množstva primárnych surovín, čisté materiálové cykly a minimalizovanie a odstránenie množstva nebezpečných látok vo výrobkoch a odpade, využívanie recyklovaných, recyklovateľných a biodegradovateľných materiálov, využívanie odpadu ako cennej suroviny, predlžovanie životnosti produktov (znovupoužiteľnosť, opraviteľnosť, opravy, úpravy a zhodnocovanie (up-cycling) a spätný predaj alebo použitie);
  • úsporné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, energií a materiálov, prvotných a druhotných surovín, napr.: využívanie obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie spotreby vody, energií a základných surovín, využívanie podielu recyklátov v produktoch, predchádzanie vzniku odpadu vo výrobe, distribúcii i spotrebe;
  • nové biznis modely postavené na princípe zdieľania, poskytovania služieb namiesto predaja produktov, systémoch spätného odberu, princípoch lokálnosti a pod.;
  • projekt priemyselnej symbiózy, kedy spoločnosti využívajú vzájomne výhodné príležitosti pre výmenu a upotrebenie odpadu, vedľajších produktov, prebytočného tepla, či zdieľajú stroje alebo infraštruktúru;
  • zavádzanie princípov obehového hospodárstva v rámci biohospodárstva, ktoré vedie k zdrojovo efektívnejšiemu využívaniu obnoviteľných a biologických zdrojov, ako sú poľnohospodárske plodiny či lesy na výrobu potravín, materiálov a energie (napr. kaskádovité využitie dreva);
  • zelené obstarávanie produktov a služieb, a teda zohľadňovanie environmentálnych kritérií a princípov obehového hospodárstva pri obstarávaní;
  • vytváranie podnikovej a podnikateľskej kultúry založenej na udržateľnosti prostredníctvom zapájania zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, komunity i širokej verejnosti do ochrany životného prostredia prostredníctvom aktivít v oblasti obehového hospodárstva či spolupráca s neziskovými organizáciami a záujmovými združeniami na projektoch v tejto oblasti.

Oceňujeme projekty s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie projektu s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť projektu a do akej miery firma do projektu zapája svojich zamestnancov a partnerov (akademickú sféru, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Hľadáme inovatívne a inšpirujúce firmy so snahou o zásadné zlepšenie kvality životného prostredia. Environmentálne vzdelávanie zamestnancov, či kancelárie bez odpadu už nestačia. Zlepšovanie životného prostredia musí byť základom samotnej existencie víťaza tejto kategórie. Svojim príbehom inšpiruje a má potenciál pozitívne ovplyvniť naše každodenné správanie.

Martin Halušriaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky a ambasádor kategórie Zelená firma

Uzávierka nominácií je 15. marca 2021.

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument.


Konzultantka kategórie Zelená firma

Dominika Horňáková

senior programová manažérka

0917 260 899
dominika.hornakova@nadaciapontis.sk

Dominika vedie tím inklúzie, ktorý koordinuje nadačné fondy zamerané najmä na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľstva. Zároveň spravuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.


Nominačný formulár pre kategóriu Zelená firmaKto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram