Zelená firma

Za výnimočný projekt zameraný na ochranu životného prostredia

Ocenenie Via Bona Slovakia 2020 v kategórii Zelená firma získala spoločnosť Sensoneo.

Ocenenie udeľujeme firme, ktorá v predchádzajúcom roku (2021) zrealizovala výnimočný projekt, program alebo aktivitu zameranú na obehové hospodárstvo alebo je na týchto princípoch postavený samotný jej biznis model. Cieľom obehového hospodárstva je zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, minimalizuje sa tak odpad a využívanie nových zdrojov, a keď výrobok dosiahne koniec svojho životného cyklu, zdroje sa z hospodárstva nevyradia, ale použijú sa znova a znova na vytváranie novej hodnoty. Obehové hospodárstvo tak prispieva zároveň k znižovaniu emisií skleníkových plynov či znečisťujúcich látok a zníženiu tlaku na ekosystémy a prírodné zdroje. V tejto kategórii oceňujeme inšpiratívne biznis modely, ako aj environmentálne programy, ktoré firma realizuje nad rámec vyžadovaný zákonom, napríklad:

  • ekologický a inovatívny dizajn produktov orientovaný na využívanie menšieho množstva primárnych surovín, čisté materiálové cykly a minimalizovanie a odstránenie množstva nebezpečných látok vo výrobkoch a odpade, využívanie recyklovaných, recyklovateľných a biodegradovateľných materiálov, využívanie odpadu ako cennej suroviny, predlžovanie životnosti produktov (znovupoužiteľnosť, opraviteľnosť, opravy, úpravy a zhodnocovanie (up-cycling) a spätný predaj alebo použitie);
  • úsporné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, energií a materiálov, prvotných a druhotných surovín, napr.: využívanie obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie spotreby vody, energií a základných surovín, využívanie podielu recyklátov v produktoch, predchádzanie vzniku odpadu vo výrobe, distribúcii i spotrebe;
  • nové biznis modely postavené na princípe zdieľania, poskytovania služieb namiesto predaja produktov, systémoch spätného odberu, princípoch lokálnosti a pod.;
  • projekt priemyselnej symbiózy, kedy spoločnosti využívajú vzájomne výhodné príležitosti pre výmenu a upotrebenie odpadu, vedľajších produktov, prebytočného tepla, či zdieľajú stroje alebo infraštruktúru;
  • zavádzanie princípov obehového hospodárstva v rámci biohospodárstva, ktoré vedie k zdrojovo efektívnejšiemu využívaniu obnoviteľných a biologických zdrojov, ako sú poľnohospodárske plodiny či lesy na výrobu potravín, materiálov a energie (napr. kaskádovité využitie dreva);
  • zelené obstarávanie produktov a služieb, a teda zohľadňovanie environmentálnych kritérií a princípov obehového hospodárstva pri obstarávaní;
  • vytváranie podnikovej a podnikateľskej kultúry založenej na udržateľnosti prostredníctvom zapájania zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, komunity i širokej verejnosti do ochrany životného prostredia prostredníctvom aktivít v oblasti obehového hospodárstva či spolupráca s neziskovými organizáciami a záujmovými združeniami na projektoch v tejto oblasti.

Oceňujeme projekty s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie projektu s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť projektu a do akej miery firma do projektu zapája svojich zamestnancov a partnerov (akademickú sféru, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

V tejto kategórii hľadáme projekty a firmy, ktoré aktívne zapájajú ciele udržateľnosti do každodenného fungovania nielen samotnej organizácie, ale aj spoločnosti (obyvateľov, samosprávy, komunity, organizácií) a vyhýbajú sa aktivitám, ktoré smerujú ku greenwashingu. Zelená firma by mala mať udržateľnosť zakorenenú vo svojom businessovom portfóliu alebo by mala preukázať merateľné ciele v oblasti udržateľnosti. Jej riešenie by malo byť škálovateľné, prenosné a jednoducho implementované do každodenného chodu spoločnosti, s cieľom znižovania uhlíkovej stopy a adaptácie na zmenu klímy.

Ivana Malešspoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, ambasádorka kategórie Zelená firma

Uzávierka nominácií je 21. marca 2022 o 14:00.

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument.


Konzultantka kategórie Zelená firma

Zuzana Kováčová

programová manažérka

0905 449 289
zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk

Zuzana administruje Chartu diverzity Slovensko a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre jej signatárov. V rámci Európskej platformy Chárt diverzity spolupracuje s chartami v ostatných členských štátoch EÚ.


Nominačný formulár pre kategóriu Zelená firmaKto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.