Zelená firma

Za výnimočný projekt zameraný na ochranu životného prostredia

Cenu v kategórii Zelená firma udeľujeme v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR. 

Ocenenie Zelená firma udeľujeme firme, ktorá v predchádzajúcom roku (2019) zrealizovala výnimočný projekt, program alebo aktivitu zameranú na obehové hospodárstvo. Cieľom obehového hospodárstva je zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, minimalizuje sa tak odpad a využívanie nových zdrojov, a keď výrobok dosiahne koniec svojho životného cyklu, zdroje sa z hospodárstva nevyradia, ale použijú sa znova a znova na vytváranie novej hodnoty. Obehové hospodárstvo tak prispieva zároveň k znižovaniu emisií skleníkových plynov či znečisťujúcich látok a zníženiu tlaku na ekosystémy a prírodné zdroje.

V tejto kategórii oceňujeme inšpiratívne environmentálne programy, ktoré firma realizuje nad rámec vyžadovaný zákonom, napríklad:

  • ekologický a inovatívny dizajn produktov orientovaný na využívanie menšieho množstva primárnych surovín, čisté materiálové cykly a minimalizovanie a odstránenie množstva nebezpečných látok vo výrobkoch a odpade, využívanie recyklovaných, recyklovateľných a biodegradovateľných materiálov, využívanie odpadu ako cennej suroviny, na dlhšiu životnosť a predlžovanie životnosti produktov (znovupoužiteľnosť, opraviteľnosť, opravy, úpravy a zhodnocovanie (up-cycling) a spätný predaj alebo použitie)
  • úsporné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, energií a materiálov, prvotných a druhotných surovín, napr.: využívanie obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie spotreby vody, energií a základných surovín, využívanie podielu recyklátov v produktoch, predchádzanie vzniku odpadu vo výrobe, distribúcii i spotrebe
  • nové biznis modely postavené na princípe zdieľania, poskytovania služieb namiesto predaja produktov, systémoch spätného odberu,  princípoch lokálnosti a pod.
  • projekt priemyselnej symbiózy, kedy spoločnosti využívajú vzájomne výhodné príležitosti pre výmenu a upotrebenie odpadu, vedľajších produktov, prebytočného tepla, či zdieľajú stroje alebo infraštruktúru
  • zavádzanie princípov obehového hospodárstva v rámci biohospodárstva, ktoré vedie k zdrojovo efektívnejšiemu využívaniu obnoviteľných a biologických zdrojov ako sú poľnohospodárske plodiny či lesy na výrobu potravín, materiálov a energie (napr. kaskádovité využitie dreva)
  • zelené obstarávanie produktov a služieb, a teda zohľadňovanie environmentálnych kritérií a princípov obehového hospodárstva pri obstarávaní
  • vytváranie podnikovej a podnikateľskej kultúry založenej na udržateľnosti prostredníctvom zapájania zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, komunity i širokej verejnosti do ochrany životného prostredia prostredníctvom aktivít v oblasti obehového hospodárstva či spolupráca s neziskovými organizáciami a záujmovými združeniami na projektoch v tejto oblasti.

Oceňujeme projekty s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie projektu s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť projektu a do akej miery firma do projektu zapája svojich zamestnancov a partnerov, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a akcionárov.

Konzultácie

S vašimi otázkami ohľadom nominácie v kategórii Zelená firma vám rada pomôže Dominika Horňáková (dominika.hornakova@nadaciapontis.sk, mobil – 0917 260 899). Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu: https://www.nadaciapontis.sk/projekty/via-bona-slovakia/faq-via-bona/ .

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument. Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formuláru.

Uzávierka nominácii je 24. januára 2020. 

Nominačný formulár pre kategóriu Zelená firmaKto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram